Y?ld?zname Nedir? Nas?l Y?ld?zname Bak?l?r?

Y?ld?zname Bakma Y?ntemleri

Malumunuz herkes kendisiyle ilgili bir ?eyleri ??renmek istiyor. Ge?mi?e dair ve gelece?e dair neler olaca?? ve nas?l geli?ece?i sorusu insano?lunun y?zy?llardan beri sora geldi?i sorular aras?ndad?r. Bu sorular neticesinde geli?en ?e?itli y?ntemlerle ki?inin bug?n? ve gelece?iyle ilgili yorumlama yap?l?r. bunlar?n Okumaya devam et Y?ld?zname Nedir? Nas?l Y?ld?zname Bak?l?r?

Neden İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü?

Neden ilk alt? ay sadece anne s?t?

Yap?lan ara?t?rmalara g?re bebeklerin do?umlar?ndan itibaren sadece alt? ay s?resince yaln?zca anne s?t?yle beslenmelerinin yeterli olaca??n?, su dahil olmak ?zere hi?bir ek besine gerek olmad???n? ortaya koyuyor. Amerika Birle?ik Devletleri Pediatri Akademisi (AAP) alt?nc? aydan sonra ise ek besinlere ba?layarak Okumaya devam et Neden İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü?

Anne Olmak ??in ?deal Ya? Ka?t?r?

Anne Olmak ??in ?deal Ya? Ka?t?r

Kad?n do?as?n? inceledi?imiz zaman do?urganl?k durumunun en y?ksekte ve risksiz oldu?u zamanlar?n 20 ile 30?lu ya?lar oldu?unu g?r?r?z. Kad?nlar?n gebe kalma ?anslar?n?n en y?ksek oldu?u ve kad?n sa?l??? bak?m?ndan en rahat d?nem bu ya?lar aral???ndad?r. T?bbi bak?mdan s?ylenen ideal annelik Okumaya devam et Anne Olmak ??in ?deal Ya? Ka?t?r?

2018 Bere Modelleri

Pembe Bere Modeli

K?? aylar?nda atk?yla birlikte en fazla kullan?lan aksesuarlar aras?nda yer alan bere modelleri, 2018 sezonunda da farkl? se?enekleriyle kad?nlar?n be?enisine sunuluyor. Kulaklar? ve ba?? ?s?tman?n yan?nda k?yafetlerle kombinlendi?inde ??k bir g?r?n?m?n ortaya ??kmas?na yol a?an bereler, k?? aylar?nda kad?nlar?n en Okumaya devam et 2018 Bere Modelleri

Y?lba??nda Sevgilinize Ne Hediye Alacaks?n?z?

Sevgiliye Y?lba?? Hediyesi

Y?lba?? geldi ?att?. Ee, y?lba??n?n anlam? biraz da hediyelerle ??k?yor. Peki siz bu y?lba??nda sevgilinize ne hediye almay? planl?yorsunuz? Y?lba??nda hediye al?rken en ?nemli detay sevgilinizin zevkleridir. Ancak bir?ok kad?n burada sevgilisini kendi zevklerine uyduraca?? i?in kendi zevkine g?re bir Okumaya devam et Y?lba??nda Sevgilinize Ne Hediye Alacaks?n?z?

2018 Y?l?nda T?rkiye ??in Astrolojik De?erlendirmeler

2018 T?rkiye Astrolojisi

Her gelen y?l bir ?nceki y?la g?re zorlu bir s?rece evrilmemize sebebiyet veriyor. Bu ba?lamda 2018 y?l? zorlu enerjileri bar?nd?rman?n yan?nda enteresan bir y?l da olacak. Bu y?l i?erisinde toplam 5 tutulma ger?ekle?iyor. Bunlardan ilki 31 Ocak?ta Aslan burcundaki tam Okumaya devam et 2018 Y?l?nda T?rkiye ??in Astrolojik De?erlendirmeler

Y?lba??nda K?rm?z? ?? ?ama??r? Giyilme Sebebi Nedir?

K?rm?z? ?? ?ama??r?

Y?lba??nda k?rm?z? i? ?ama??r? giymek ?zellikle bayanlar taraf?ndan ?ok fazla uygulanan bir gelenektir. Peki, y?lba??nda k?rm?z? i? ?ama??r? giyilme sebebi nedir? Y?lba?lar?nda pek ?ok farkl? rit?el ve uygulama s?z konusudur. Bunlardan birisi de y?lba??nda k?rm?z? i? ?ama??r? giymektir. K?rm?z? rengi Okumaya devam et Y?lba??nda K?rm?z? ?? ?ama??r? Giyilme Sebebi Nedir?

H?rvat Mutfa??: Makovnjaca (Ha?ha?l? Rulo) Tarifi

H?rvat yemekleri

?lgin? mutfaklardan birisi olan H?rvat mutfa??ndan ?ahane bir tarifle sizleri bulu?turuyoruz. Ha?ha?l? bir tatl? olan bu rulonun yap?lmas? olduk?a kolayd?r. Bu hamur i?i kurabiye hamurundan yap?lmaktad?r. Tarifi uygulayarak mutfa??n?zda geleneksel H?rvat yemeklerinden Makovjaca?y? yapabilirsiniz. Makovnjaca ??in Malzemeler: Hamuru ??in: 250 Okumaya devam et H?rvat Mutfa??: Makovnjaca (Ha?ha?l? Rulo) Tarifi

Ameliyats?z Gen?le?me Y?ntemleri: Mezoterapi

Mezoterapi

Her kad?n ya??n?n ilerlemesiyle birlikte daha sa?l?kl? bir cilde sahip olmak ister. Sa?l?kl? ve g?zel ?ekilde ya?lanmak cildin bak?m?n?n yan? s?ra baz? durumlarda ailevi fakt?rlere de ba?l?d?r. H?zla k?r??an bir cildi engelleyebilmek i?in uygulanan estetik operasyonlar baz? riskler ta??yabilir. Bunun Okumaya devam et Ameliyats?z Gen?le?me Y?ntemleri: Mezoterapi

5 Ad?mda %100 Do?al Cilt Bak?m?

Cilt bak?m? bir?ok ki?inin ?nem vermesi gereken uygulamalar aras?nda yer almaktad?r. Kad?n olsun erkek olsun sa?l?kl? bir cilde sahip olmak i?in bak?m yapmak gerekmektedir. Ancak g?n?n yorgunlu?u ?zerimize bindi?inde bir de cilt bak?m?yla u?ra?mak bir?ok ki?iye olduk?a zor gelir. ?stelik Okumaya devam et 5 Ad?mda %100 Do?al Cilt Bak?m?