2018 Gelin Makyaj? Trendleri

2018 D???n Makyaj?

2018 y?l?nda evlenmeyi d???nenler bir ad?m ?ne ??ks?n! D???nler genellikle yaz aylar?nda yap?lmaktad?r. Ancak art?k k?? ve bahar aylar? da d???n tercihlerinde ?ne ??kmaya ba?lad?. Durum b?yle olunca 2018 y?l? i?erisinde d???n planlayanlar i?in makyaj trendlerine de?inmeden ge?memek gerekti?ine karar verdik.

Yeni y?lda gelin makyajlar?n?n nas?l olaca??n? merak edenlerdenseniz, do?ru yaz?y? okuyorsunuz. 2018 y?l? ge?ti?imiz y?llardaki gibi sade makyaj trendlerinin yukar?da oldu?u senelerden bir tanesidir. Do?all???n son y?llarda trend olmas?yla beraber, gelin makyajlar?nda da do?al tercihler ilk s?ralarda yer al?yor. G?zlerde yumu?ak ve soft makyajlar tercih edilirken, dudaklar ?n plana ??kar?l?yor. ??te 2018 y?l?nda ?n plana ??kacak olan gelin makyajlar?:

Canl? ve Sa?l?kl? Bir G?r?n?m

2018 D???n Makyaj? Modas?
2018 D???n Makyaj? Modas?

Gelin makyajlar?nda cildin mat ve solgun g?r?nmemesi, sa?l?kl? ve canl? g?r?nmesi ?nemlidir. Bunu sa?layabilmek amac?yla fond?tenin i?erisine birka? damla ayd?nlat?c? koyabilirsiniz. Fond?tenin ???lt?l? olmas? da g?n boyunca do?al ve sa?l?kl? bir ???ldama elde etmenize yard?mc? olacakt?r.

All?k olarak y?z?n?ze yak??an rengi tercih edebilirsiniz. Fakat pembe all?kla k???k dokunu?lar yaparak do?al bir g?r?n?m yakalayabilirsiniz. Sade gelin makyajlar?nda pembe all?klar ?ok modad?r. All?k yanaklar?n ortas?na sa? diplerine do?ru uygulanmal?d?r.

Ayd?nlat?c?lar? Makyaj?n?zda Kullan?n

2018 D???n Makyaj Modas?
2018 D???n Makyaj Modas?

Gelin makyajlar?nda ?nemli ad?mlardan bir tanesi ayd?nlat?c?lard?r. Gecenin tamam?nda enerjik ve ???lt?l? g?r?nmenin p?f noktalar? aras?nda ayd?nlat?c?lar ?nemli bir yer tutmaktad?r. D???n gecenizde ayd?nlat?c?y? fazlala?t?rarak etkiyi ?o?altabilirsiniz. Ayd?nlat?c? uygulamas?n? y?z?n y?ksek b?lgelerine yapmal?s?n?z. Elmac?k kemi?inden ba?layarak ka? kemi?ine do?ru C bi?iminde ayd?nlat?c? uygulanmal?d?r. Burun ucuna minik dokunu?larla ayd?nlat?c? s?r?lebilir. G?zleri belirgin hale getirmek i?in g?z p?nar?na, ka?lar?n kalk?k g?sterilmesi i?in ka? altlar?na hafif?e ayd?nlat?c? uygulamas? yap?lmal?d?r. Dudaklar?n dolgun g?r?nmesi isteniyorsa ?st duda??n ortas?nda bulunan ?ukur b?lgeye de ayd?nlat?c? s?r?lmelidir.

G?zlerinizi ?n Plana ??kar?n

2018 D???n Makyajlar? Modas?
2018 D???n Makyajlar? Modas?

Gelinlere uygulanacak olan g?z makyajlar?nda en do?ru tercihler g?zleri ?n plana ??karan se?imlerdir. Bu sebeple g?z makyaj? yap?l?rken ama? g?zleri belirginle?tirmek olmal?d?r. Gelin makyaj?nda g?zleri ?n plana ??karmak i?in eyeliner?n yar?m uygulanmas? yerinde olacakt?r. Yar?m eyeliner uyguland???nda g?zlerin belirginli?i artarken, ayn? zamanda g?zleriniz ?ekik g?r?necektir. Bunu sa?layabilmek i?in hem alt kirpiklere hem de ?st kirpiklere ortadan ba?layarak sona kadar ince bir eyeliner ?ekilmelidir. Eyeliner ad?m ad?m kal?nla?t?r?larak g?z makyaj? tamamlan?r. Takma kirpik kullanmay? planl?yorsan?z, kirpiklerin diplerine siyah far doldurarak do?al bir g?r?n?m yakalayabilirsiniz.

Klasik Eyeliner Stilini Uygulay?n

2018 D???n Makyaj? Modelleri
2018 D???n Makyaj? Modelleri

Klasik eyeliner trendi hemen herkes taraf?ndan ?ok sevilmektedir. Bu tarz d???n makyaj?na da rahatl?kla ta??nabilir. G?zlere ayd?nl?k tonda krem far uygulanmas?n?n ard?ndan kedi g?z? stilinde eyeliner uygulamas? yap?lmal?d?r. Bu g?z makyaj? g?zleri olduk?a belirgin bir hale getirecektir. K???k g?zlere sahip olanlar i?in d???n makyajlar?nda kuyruklu eyeliner kullan?lmas? tercih edilmelidir. ?zellikle k???k g?zlere sahip olanlar d???n makyaj?nda kuyruklu eyeliner tercih etmeliler.

Gelinlerde Bronz Bir Ten

2018 Gelin Makyajlar? Modas?
2018 Gelin Makyajlar? Modas?

Gelin makyajlar?nda bronz bir ten bembeyaz gelinli?in i?erisinde olduk?a ??k g?r?nmenizi sa?layacakt?r. Bronz bir ten elde edebilmek i?in brozerdan ve kont?r tekni?inden faydalanabilirsiniz. Elmac?k kemiklerini belirgin hale getirmek i?in kont?r i?lemi idealdir. Sonras?nda ?zerine brozer uygulamas? yap?larak yaz bronzlu?unu yakalayabilirsiniz. 2018 makyaj trendleri aras?nda bronz g?r?n?m s?kl?kla tercih edilmektedir. D???n g?n?n?zde pudra yerine krem formda ?r?nler kullanarak uzun s?reli kusursuz g?r?n?m sa?layabilirsiniz.

Ka?lar?n?zda Do?all??? Se?in

2018 Gelin Makyaj? Modelleri
2018 Gelin Makyaj? Modelleri

2018 y?l?nda yaln?zca d???n makyajlar? de?il, g?nl?k kullan?mda da kal?n ve do?al g?r?n?ml? ka?lar ?ok moda. D???n g?n?n?zde de ka?lar? ince de?il, kal?n bir ?ekilde kullanman?z yerinde olacakt?r. Ka?lar?n aralar? farla doldurulabilir. Ka? maskaras?yla ka?lar yukar? do?ru sabitlenebilir.

En Pop?leri Parlak Dudaklar

2018 Gelin Makyaj Modas?
2018 Gelin Makyaj Modas?

Uzun s?reden beri pop?lerli?ini s?rd?ren mat dudaklar bu sene itibariyle yerini parlak bir g?r?n?me b?rakt?. D???n?n?zde canl? ve daha enerjik olabilmek i?in rujun ?zerine lip gloss s?rebilirsiniz. D???n g?n?n?zde abart?l? renkler yerine soft ve do?al tonlar se?ilebilir. Dudaklar?n?z dikkat ?ekici olurken, g?zlerinizdeki vurguyu bu ?ekilde kaybetmemi? olacaks?n?z.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir