2018 Yaz?nda 15 Farkl? Tak? Trendi

Yaz gelip ?att?. Herkes bir ?ekilde tatile ??k?yor ve yaz al??veri?ini tamaml?yor. Bu yaz sat?n alaca??n?z birbirinden farkl? tak?lar aylar ?ncesinden tan?t?ld?. Hala yaz al??veri?inizi yapmad?ysan?z ve tatilde tak?p tak??t?raca??n?z bir ?eyler ar?yorsan?z,? su yaz?n moda olan tak?lar?na bir g?z at?n deriz. 2018?de tak?lar?n boylar?nda a??r? bir b?y?me g?r?l?yor. Ben buraday?m diyen ve iddial? tak?lar g?ze ?arp?yor. ?ddial? olmay? seven han?mlar?n tercih edecekleri ve olduk?a be?enecekleri bu tak?lar renkli yaz k?yafetleriyle olduk?a g?zel kombinlenebilir. E?er sadelikten ho?lananlardansan?z, tak? d?nyas?n?n geni?li?i bu konuda imdad?n?za yeti?ecektir. ??te 2018 yaz?n?n trend tak?lar??

??effaf K?peler

?effaf K?peler

2018 yaz?nda tak?lardaki ?effafl?k sadece k?pelerle de s?n?rl? de?il. Kolye ve bilezik gibi bir?ok tak?da ?effafl?k hakim. Hatta bu ak?m ?apka, ?anta gibi aksesuarlarda da g?r?l?yor. ?effaf bu ?r?nler yaz g?nlerinde giyece?iniz k?yafetlerle tam uyum i?erisinde olacak ve ??kl???n?z? tamamlayacakt?r.

Kinetik Sanat Hareketi

Kinetik Sanat Hareketi

Mimari olu?umlar?n tak?lara i?lendi?i bu sanat hareketi bu yaza damgas?n? vuruyor. Elbette yine kocaman ve g?steri?li ?r?nlerde kendisini g?steriyor. Bu ak?ma en uygun sade tak? ise yuvarlak uzun metal k?peler olarak kar??m?za ??k?yor. Mimari g?r?n?mler k???lt?lerek tak?lara uygulan?yor. Tasar?mc?lar bu tak?lar? olu?tururken daha ?ok heykelt?ra?lardan ilham al?yorlar.

?Uzun ve Dolgun Tak?lar

Uzun ve Yo?un Aksesuarlar

Tak?larda g?steri? bu yaz?n ana temas?. Uzun ve sarkan tak?lar?n yan? s?ra dolgun ve t?m boynu kaplayan tak?lar da bolca tercih ediliyor. ?zellikle gece k?yafetleriyle tercih edilen bu tak?lar sade bir abiyenin ?zerinde olduk?a ??k g?r?necektir.

?Barok Yans?malar

Barok Esintiler

G?steri? denince akla ilk gelen d?nemlerden birisi barok d?nem olacakt?r. Bu d?nemin yans?malar?n? 2018 yaz tak? modas?nda bolca g?receksiniz. Arabesk motifler, aristokrat esintiler tak?lar ve aksesuarlara damgas?n? vuruyor.

Yuvarlak ve Ekstra B?y?k K?peler

Ekstra B?y?k Yuvarlak K?pe Modelleri

Halka k?peler hemen her kad?n?n tak? dolab?nda bulunan vazge?ilmezleri aras?ndad?r. Ancak bu yaz halka k?pelerin boyu biraz b?y?k. Omuzlar?n?za de?mekle kalmayan buradan bile ta?an halka k?peler bu yaz?n favori tak?lar?.

Halhallar

Halhallar

Bir d?nemin moda tak?s? olan halhallar 2018 yaz?nda geri d?n?yor. ??k ve ho? tasar?mlar?yla birbirinden farkl? halhallar? plajdan, g?nl?k kullan?ma, davetlerden gece hayat?na kadar gitti?iniz her mekanda kullanabilirsiniz. Ayak bilekleriniz bu yaz olduk?a dikkat ?ekici bir hale geliyor.

?Haval? Bilezikler Kollar? ?enlendiriyor

Farkl? Bilezik Tasar?mlar?

Kleopatra ile ?zde? hale gelen geni? bilezikler bu yaz?n moda ?r?nleri aras?nda yer al?yor. Farkl? tasar?mlar bilekliklerde ?ne ??karken yine g?steri? trendi bileziklerde hakim.

?pli Tak?lar

Halat Tak? Trendi

Yaz aylar? biraz tatil demek oldu?u i?in rahat g?r?nmek ve sala? formlar hemen her yaz trend oluyor. Bu yaz da ipli tak?lar trend ?r?nler aras?na girmeyi ba?ard?. Ancak ipli tak?larda da yine g?steri? ?n planda. ?p say?s?n?n a??r? oldu?u ya da iplere tak?lan b?y?k ta?lar 2018 yaz tak? trendinde ?ne ??k?yor.

Alt?n Tak?lar Trendi

Alt?n Tak? Trendi

Alt?n renk tak?larda bu yaz?n hakim g?r?nt?s?. A??r?l???n ?n plana ??kt??? 2018 yaz trendlerinde alt?n rengi bolca kullan?lm??. T?m tak?larda alt?n renk ?n planda ve reva?ta.

Uyumsuz K?pe Modas?

?ki Farkl? K?pe

Birbirine e? simetrik bir g?r?n?m yerini uyumsuzluk ve z?tl??a b?rak?yor. Bu nedenle her iki k?penin birbirinden farkl? olmas? bu yaz?n trend fikirleri aras?nda. Asimetri kullan?larak b?t?n dikkatler kulaklara ?ekiliyor. Uyumsuzluk sadece ?ekil bak?m?ndan de?il, renk a??s?ndan da k?pelerde tercih ediliyor.

?ncinin Zarafeti

?nci Modas?

?nci en romantik tak?lar aras?nda ba?? ?ekiyor. Bu yaz trendlerinde bolca inci kullan?l?yor. Zarif inciler g?steri?li tak?lar haline getiriliyor. Tek bir inci yerine bir?ok inci ve g?steri? yaz aylar?nda tak?lardaki yerini al?yor.

Parmak Y?z?kler

?oklu Y?z?kler

B?t?n parmaklara tak?lan tek bir y?z?k modas? bu yaz?n en de?i?ik tak? trendleri aras?nda yer al?yor. Parmaklar? bo? tutmayacak ?ekilde y?z?k takmak moda olurken, abart? y?z?klerde de kendisini g?steriyor.

?Tropikal Etki Tak?larda

Tropikal Tak?lar

Tropikal meyveler, tropikal ?i?ekler ve tropikal olan renkler tak?larda bolca kullan?l?yor. T?m tak? stillerinde kullan?lan bu sembollerle yaza ciddi bir vurgu yap?l?yor.

Kulaklardaki ??kl?kta A??r?l?k

A?ir? ??k K?peler

A??r?l?k bu yaz tak? modas?n? ele ge?irmi? durumda. Kulaklarda mutlaka a??r? k?peler tercih ediliyor. ?stelik bu tercihler sadece abiyelerle de yap?lm?yor. G?nl?k kullan?mda hatta plajda a??r? tak?lar bu yaz?n trendleri aras?nda.

Hayvan Tasar?ml? Tak?lar

Hayvan Motifli ?r?nler

Hayvan fig?rleri bir?ok farkl? aksesuarda kullan?l?yor. Tak?larda da ge?mi? d?nemlerde hayvan fig?rleri bolca kullan?ld?. Bu yaz modas?nda hayvan fig?rl? tasar?mlar bolca yer al?yor. Ancak yine b?y?k ve a??r? fig?rler tak?larda tercih ediliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*