5 Ad?mda %100 Do?al Cilt Bak?m?

Cilt bak?m? bir?ok ki?inin ?nem vermesi gereken uygulamalar aras?nda yer almaktad?r. Kad?n olsun erkek olsun sa?l?kl? bir cilde sahip olmak i?in bak?m yapmak gerekmektedir. Ancak g?n?n yorgunlu?u ?zerimize bindi?inde bir de cilt bak?m?yla u?ra?mak bir?ok ki?iye olduk?a zor gelir. ?stelik cilt bak?m? i?in sat?n al?nan ?r?nlerin kimyasal i?erikleri ve olduk?a pahal? olmalar?, cilt bak?m? i?leminden so?umaman?z i?in yeterde artar bile. Kozmetik sekt?r?n?n geli?mesinden ?nce do?al malzemelerle evde yap?lan ?r?nlerle cilt bak?m uygulamalar? yap?l?yordu. Cilt bak?m uygulamalar?n? siz de evinizdeki malzemeleri kullanarak yapmak istiyorsan?z, 5 ad?mda cilt bak?m? yaz?m?z? okumal?s?n?z.

Ad?m 1: Y?kama

Bal ve Limon
Bal ve Limon

Evde %100 do?al malzemelerle yap?lacak olan cilt bak?m?n?n ilk ad?m? y?kama jellerine muadil olan bir i?eriktir. Y?kama i?lemimiz i?in limonlu ve ball? su haz?rl?yoruz. Bu su ciltteki ya?? ve kiri ar?nd?racakt?r. Bunun i?in iki par?a kare pamuk kullanabilirsiniz. Limonlu ball? suya pamuklar?n?z? dald?r?n?z. Sudan ??kard???n?z pamuklarla g?zelce cildinizi temizleyiniz. ?lk ad?mda bile cildinizdeki ferahlamay? hissedeceksiniz.

Ad?m 2: Cildi ?l? Derilerden Temizlemek

Pirin? Unu Havu? Kar???m?
Pirin? Unu Havu? Kar???m?

Evde %100 do?al malzemelerle cilt temizli?inde ikinci ad?m olduk?a ?nemlidir. Bu ad?mda kullanaca??m?z malzemeler cildi ?l? derilerden ar?nd?racak ve ayd?nlatacakt?r. Pirin? ununu ve havucu blenderdan ge?irerek krem k?vam?nda bir ?r?n elde ediniz. Bu harika bir pleeling haline gelecektir. Bu pleelingi cildinize uygulay?n?z. Pirin? unu uzak do?uda da cildi g?zelle?tirmek i?in kullan?lan malzemelerden bir tanesidir.

Uygulama esnas?nda malzemenin yere d?k?lmesine kar?? kafan?z? geriye yat?r?n ya da lavabonun i?erisinde uygulaman?z? ger?ekle?tirin. Kuru ciltlere ?ok fazla peeling ?nerilmemektir. Bu nedenle cildinizin sadece ihtiyac? olan b?lgelere peeling uygulaman?z yerinde olacakt?r. Uygulamalarda g?z alt? ve dudak ?evrenize malzemeleri s?rmeyiniz. E?er yapabiliyorsan?z bu cilt bak?m?n? boyun ve dekolte b?lgenize uygulaman?zda da fayda bulunmaktad?r. biraz kuruduktan sonra cildinizi bol suyla y?kay?n?z.

Ad?m 3: Cildi Sakinle?tirmek

Salatal?k Suyu
Salatal?k Suyu

Cildi sakinle?tirmek ve cilde kalan peeling art?klar?n? temizlemek i?in salatal?k suyu haz?rlay?n?z. Yine iki kare pamu?u salatal?k suyuna dald?r?n?z ve hafif?e s?k?p cildinizi bununla siliniz.

Ad?m 4: Maske

Bal ve Salatal?k Maskesi

Bal ve Salatal?k MaskesiSalatal?kla hen?z i?imiz bitmedi. ?imdi ger?ek ?i?ek bal?ndan ince bir tabaka halinde cildimize s?rece?imiz maskenin ?zerine do?rad???m?z salatal?k dilimlerini yerle?tirece?iz. Bu i?lem i?in m?mk?nse yatarak maskenizi yapmakta fayda bulunmaktad?r. 10 ? 15 dakika kadar maskeyi y?z?n?zde tutarak, dinlenin. Dinlenirken g?zlerinize de isterseniz salatal?k dilimleri ya da salatal?k suyuna dald?r?lm?? pamuk da koyabilirsiniz. E?er bala alerjiniz varsa maskeyi yapmadan 48 saat ?nce bile?inizin i?erisine s?rerek, cildinizin buna nas?l tepki verece?ini g?rmenizde fayda bulunmaktad?r. e?er k?zar?kl?k ya da bir tahri? varsa do?al uygulamalar? cildinize yapmamal?s?n?z. Bal cildi derinlere n?fus ederek nemlendirmesinin yan?nda sivilce olu?umunu da engelleyen bir i?eri?e sahiptir.

Salatal?klar? cildinizden toplarken birden bire ??kartmay?n?z. Hafif masaj yapa yapa suyunu cilde iyice yedire yedire y?z?n?zden toplay?n?z. Cildinizdeki kal?nt?lar? ?slak bir havluyla temizlemenizin ard?ndan, salatal?k suyuyla cildinize son bir silme i?lemi ger?ekle?tiriniz.

Ad?m 5: Nemlendirici Krem

Nemlendirici Krem
Nemlendirici Krem

Son a?amada yapaca??n?z nemlendirici kremi s?rerek cilt bak?m i?lemini tamamlayabilirsiniz. BU kremin yap?m? i?in aktardan baz? malzemeler alman?z gerekiyor. Ancak bir kere yapt?ktan sonra kreminizi uzun s?re kullanabilirsiniz. Krem i?in al?nacak malzemeler; karite ya??, Hindistan cevizi ya??, Balmumu, E vitamini jeli ve lanolin ya? grubu malzemeleridir. Ayr?ca; g?l suyu, g?l ya?? ve tatl? badem ya??n? da krem yap?m? i?in kullanaca??z. ?ncelikle t?m ya? grubu malzemelerinden 1 ?ay ka???? kalite ya??, 2 tatl? ka???? Hindistan cevizi ya??, 2 tatl? ka???? balmumu, e vitamini jeli ve 1 ?ay ka???? lanolini birbirinin i?erisine koyarak benmari usul? eritiniz. Eriyen kar???m bir kab?n i?erisine al?n?r. Eriyen kar???ma 1 tane e vitamini jeli koyulur. Esansiyel g?l ya??n?n tatl? badem ya??yla seyreltilmesi gerekmektedir.10 damla tatl? badem ya??na 7-8 damla g?l esansiyel ya?? ilave ediniz. Kar??t?rarak ana kab?m?z?n i?erisine d?k?n?z.

Bundan sonraki a?ama en ?nemli ad?md?r. G?l suyu kar???m?n i?erisine parti parti d?k?lmelidir. ?ncelikle bir ?orba ka???? g?l suyu ilave edilmelidir. G?l suyunu ekledikten sonra kar??t?rma i?lemi yap?lmal?d?r. Kar??m?yormu? gibi dursa da kar??t?rma i?lemine devam ediniz. ?yice yedirdikten sonra e?er daha beyaz olmas?n? isterseniz bir ?orba ka???? daha g?l suyu ilave edebilirsiniz. Kar??t?rman?z sonucunda k?vam alan kreminiz haz?r hale gelecektir. Bir krem kavanozuna koyarak kreminizi saklayabilirsiniz. Haz?rlad???n?z kremden y?z?n?ze s?rerek 5 ad?mda %100 do?al cilt bak?m? uygulamam?z? tamamlam?? olacaks?n?z.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir