Ameliyats?z Gen?le?me Y?ntemleri: Mezoterapi

Her kad?n ya??n?n ilerlemesiyle birlikte daha sa?l?kl? bir cilde sahip olmak ister. Sa?l?kl? ve g?zel ?ekilde ya?lanmak cildin bak?m?n?n yan? s?ra baz? durumlarda ailevi fakt?rlere de ba?l?d?r. H?zla k?r??an bir cildi engelleyebilmek i?in uygulanan estetik operasyonlar baz? riskler ta??yabilir. Bunun i?in bir?ok ki?i ameliyats?z gen?le?me y?ntemleri konusunda ara?t?rmalar i?erisine girecektir. Bu y?ntemlerden bir tanesi olan mezoterapi tekni?i, cildi canland?r?p, s?k?la?t?ran ?zel kar???m sol?syonlar?n mikro enjeksiyon yard?m?yla cilde uygulanmas? ?eklinde bir tedavi y?ntemidir. Bu tedavide enjeksiyon ?st cilde ya da hem ?st hem alt cilde yap?labilir. Mezoterapi uygulamas? her klinikte farkl? sol?syonlarla ger?ekle?tirilebilir. Bunun i?in iyi bir ara?t?rma i?erisine girerek, daha ?nce bu uygulamay? yapt?rm?? olan ki?ilerden referans almak ?nemlidir. Mezoterapi hem kad?nlar hem de erkekler taraf?ndan uygulanabilir.

Mezoterapi sonras? uygulanan b?lgede k???k ezikler ve morluklar olu?abilir. Ancak t?m bu etkiler ge?icidir. Bu i?lemde kullan?lan maddeler kan dola??m?na kar??mamaktad?r. Mezoterapi uygulamalar?nda sonu? soruna g?re de?i?mekle birlikte 2 ile3 seans sonras?nda al?nabilir.

Mezoterapi Uygulamas?
Mezoterapi Uygulamas?

Mezoterapi Kimlere Uygulan?r?

Mezoterapi uygulamas? genellikle sigara kullanan, yo?un stres alt?nda olan, cildinde gev?eme meydana gelmi?, sell?lit sorunlar? ya?ayan, ya?lanma sorunlar? bulunan, ciltteki nebbe dokular?nda sorunlar olan, sa? d?k?lmesi ya?ayan ki?ilerde kullan?labilir. Mezoterapi uygulamas? cildinde hastal?k bulunan, kanser hastalar?, ?eker hastalar?, hiper aktivite sahibi hastalar, kan p?ht?la?ma sorunu olan, fel? ge?irmi?, emziren ve hamile ki?ilere uygulanamaz.

Mezoterapi Kullan?m Alanlar?

B?lgesel (Lokal) Ya?lanma

B?lgesel Ya?lanma Mezoterapisi
B?lgesel Ya?lanma Mezoterapisi

Mezoterapi uygulamas? kollar, kar?n, bacaklar ve bel b?lgesindeki ya?lar?n yok edilmesinde liposuction tedavisine alternatiftir. Enjeksiyon yap?lan b?lgede ya? dokusu y?k?l?r.

Sell?lit Mezoterapisi

Sell?lit Mezoterapisi
Sell?lit Mezoterapisi

Her? ya?tan kad?n ve erkekte g?r?len bir rahats?zl?k olan sell?lit cildin dalgal? ve portakal kabu?u g?r?n?m? almas?d?r. Sell?litin ortaya ??k?? sebebi genellikle hormonal fakt?rler sebebiyle lenf drenaj sorunu ya?anmas?d?r. Bu sorunu ortadan kald?rmak i?in uygulanan mezoterapide 4 ile 10 hafta aras?nda haftada 1 kez olmak ?zere ba?ar?l? bir sonu? elde edilir. E?er hasta uygulayaca?? rejimle bu durumu korursa sell?lit tekrarlamaz. Mezoterapi seanslar?nda cildin alt?na ??r?nga edilen maddeler sell?litli b?lgedeki kan ak?m?n? ve lenfatik dola??m? d?zenlemektedir. Ya? depozitleri ??z?l?r ve sertle?mi? olan ba? dokuda d?zelme meydana gelir.

Skar Tedavisi

Skar Mezoterapi
Skar Mezoterapi

Skar uygulamas? cilt lezyonu sonras? olu?an doku tamir i?lemidir. Dolularda meydana gelen hasar onar?l?rken baz? durumlarda o b?lgedeki reaksiyonla do?ru orant?l? olarak nebbe dokusu olu?mas? s?z konusu olabilir. Bu b?lgelere ??er hafta ara verilerek 5 ile 6 seans mezoterapi uygulanabilir.

Cilt Gen?le?tirme (Mezolift)

Cilt Gen?le?tirme
Cilt Gen?le?tirme

Kollajen kayb? ve g?ne?in hasar? sonucunda cildin dolgunlu ve s?k?l??? bozulmaktad?r. Mezoterapi sayesinde antioksidanlar, vitaminler ve ba? doku maddeleri dermise inf?ze ettirilir. Olduk?a etkili bir tedavi olan mezolift, ciltte s?k?la?ma ve gen?le?menin yan? s?ra parlakl?k olu?turur.

Sa? D?k?lmeleri (Alopesi)

Sa? Mezoterapisi
Sa? Mezoterapisi

Sa?lar?n d?k?lerek b?lgesel ya da t?mden azalmas? veya yok olmas? durumunda bu tedavi uygulan?r. ?zellikle baz? sa? tiplerinde bu uygulamayla son derece ba?ar?l? sonu?lar al?nabilir. Hastan?n probleminin b?y?kl???ne g?re haftada 2 ya da haftada bir seans olmak ?zere 4 ile 10 seans aras?nda uygulama yap?l?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*