Sağlıklı Anne-Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalı?

Sa?l?kl? Anne Bebek ?li?kisi

Anne ile ?ocuk aras?nda sa?l?kl? bir ili?kinin kurulabilmesinin yolu annenin nas?l bir ruh sa?l??? ta??d??? ve ?ocu?a olan davran??lar?yla ilgilidir. Anne-bebek ili?kisi hamilelik s?recinde ba?lamaktad?r. Do?umdan sonra ise fiziksel temas ve beslenme yoluyla bu ili?ki daha da geli?ir ve ?m?r Okumaya devam et Sağlıklı Anne-Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalı?

?in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in Takvimi

?in?de Astroloji 700 y?ll?k bir gelene?e sahiptir. Bu gelenek hala s?rmekte ve olduk?a geni? bir alan? kapsamaktad?r. Astroloji antik ?a?larda geli?mi?tir. ?nsan?n karakterini anlama, i? hayat?ndaki geli?meleri tespit etme ve nas?l bir evlilik yapaca??na dair ki?iye dair bir?ok bilgi Astroloji Okumaya devam et ?in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?ocuk Hastal?klar?: Su?i?e?i

Su?i?e?i Hastal???

Su?i?e?i daha ?ok ?ocuklarda ortaya ??kan bir hastal?kt?r. ?ok s?k g?r?len bu rahats?zl???n a??r belirtileri yoktur. Varicella-Zoster vir?s?n?n sebep oldu?u hastal?klardan ilki olan su?i?e?i, ?ocukluk ?a??nda g?r?l?r. Zona ise ?ocuklu?unda su?i?e?i hastal??? ge?irmi? olan ki?ilerin yeti?kinlik ve ihtiyarl?k d?nemlerinde ortaya Okumaya devam et ?ocuk Hastal?klar?: Su?i?e?i

Neden İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü?

Neden ilk alt? ay sadece anne s?t?

Yap?lan ara?t?rmalara g?re bebeklerin do?umlar?ndan itibaren sadece alt? ay s?resince yaln?zca anne s?t?yle beslenmelerinin yeterli olaca??n?, su dahil olmak ?zere hi?bir ek besine gerek olmad???n? ortaya koyuyor. Amerika Birle?ik Devletleri Pediatri Akademisi (AAP) alt?nc? aydan sonra ise ek besinlere ba?layarak Okumaya devam et Neden İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü?

Anne Olmak ??in ?deal Ya? Ka?t?r?

Anne Olmak ??in ?deal Ya? Ka?t?r

Kad?n do?as?n? inceledi?imiz zaman do?urganl?k durumunun en y?ksekte ve risksiz oldu?u zamanlar?n 20 ile 30?lu ya?lar oldu?unu g?r?r?z. Kad?nlar?n gebe kalma ?anslar?n?n en y?ksek oldu?u ve kad?n sa?l??? bak?m?ndan en rahat d?nem bu ya?lar aral???ndad?r. T?bbi bak?mdan s?ylenen ideal annelik Okumaya devam et Anne Olmak ??in ?deal Ya? Ka?t?r?

Hamilelik S?recinde Ya?anan Korkular

Hamilelik bir kad?n?n ya?am?ndaki ger?ekten enteresan ve yeni bir s?re?. Kad?n olmay? ve bir e? olmay? yeni ke?feden bir birey i?in ?st?ne eklenen anne olma psikolojisi farkl? duygular?n olu?mas?na sebebiyet veriyor. Elbette hamilelik s?recinde ya?anan her durum ki?inin karakteri ve Okumaya devam et Hamilelik S?recinde Ya?anan Korkular