Sa?l?kl? Anne-?ocuk ?li?kisi Nas?l Olmal??

Anne ile ?ocuk aras?nda sa?l?kl? bir ili?kinin kurulabilmesinin yolu annenin nas?l bir ruh sa?l??? ta??d??? ve ?ocu?a olan davran??lar?yla ilgilidir. Anne-bebek ili?kisi hamilelik s?recinde ba?lamaktad?r. Do?umdan sonra ise fiziksel temas ve beslenme yoluyla bu ili?ki daha da geli?ir ve ?m?r boyunca devam eden bir ileti?im haline gelir.

Bir ?ocuk ilk ?nce annesiyle ileti?im kurar ve onu sever. Anne ?ocu?u besler ve onunla ilgilenir. Bu sayede ?ocuk hayata haz?rlan?r. Anneyle olan bu diyalog ?ocu?a sevgi ve g?ven duygusunun a??lanmas?nda ?ok ?nemlidir. ?ocuk bir yeti?kin haline geldi?inde bu iki temel duyguyla ili?kilerine y?n verir. ?ocuklar hayat? yorumlarken ?ncelikle annelerini ?rnek al?rlar.

Sa?l?kl? Bir ?li?ki ?zg?veni Art?racakt?r

Anneyle ?ocuk ili?kisinde fiziksel temas olduk?a ?nemlidir. Annenin kokusu, v?cudunun ?s?s?, sesi ve bak??lar? ?ocu?uyla aras?ndaki ba? g??lendirecektir. Bu duygulardan yoksun bir ?ekilde b?y?m?? olan ?ocuklar, bir yeti?kin olduklar?nda baz? ruhsal sorunlar ya?ayabilirler. ?zellikle, 0 ile 3 ya? aras?nda anne-bebek ili?kisi, ?ocu?un ruhsal hayat? ve ?zg?veninin temelini olu?turmaktad?r.

?ocu?un ya?ad??? d?nyay? anlamland?rmas?, anadilini ke?fetmesi ve davran??lar?n? kontrol etmesi anneyi taklit ederek olmaktad?r. ?ocuklar soyut ve somut kavramlar? yine annelerinden ??renmektedir.

Her ?ocuk genetik ve biyolojik yap?, duygusal durum, zeka ve sosyal geli?im bak?m?ndan di?er ?ocuklardan, hatta ?z karde?lerinden bile farkl?d?r. Bu sebeple ?ocuk yeti?tirmekte en ?nemli nokta, her ?ocu?a farkl? tutumlarla yakla?mak ve i?erisinde olunan ?artlara g?re hareket etmektir. ?zellikle ilk 18 ayda e?itim bi?imi, ?ocu?un yeti?tirilme modeli ve onunla kurulan duygusal ileti?im, ?ocu?un kendine olan g?veni ya da g?vensizli?ini belirleyen en ?nemli unsurdur.

Anne-?ocuk ?li?kisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bebeklik d?nemi i?erisinde anneye ba?l? ve ba??ml? olan ?ocuklar 4 ile 5 ya? civar?nda birey olmay? ke?fetmeye ba?layacakt?r. Bu d?nemde annenin ?ocu?a davran??lar?n?n da de?i?mesi ka??n?lmazd?r. Bu sanc?l? s?re?te annenin yapmas? gerekenler;

 1. ?ocu?u dinlemek ve cevaps?z b?rakmamak.

?ocuklar d?nyaya g?zlerini a?ar a?maz annelerine g?ven duymaya ba?larlar. Bu nedenle anne ?ocu?un anlatt?klar?n? mutlaka dinlemeli ve sorular?n? kesinlikle cevaplamal?d?r.

 1. Sayg? s?n?r?n? mutlaka netle?tirin.

?ocu?unuzun odas?na girerken kap?y? t?klatman?z, onun da sizin odan?za girerken ayn? ?ekilde davranmas? konusunda size s?z hakk? sa?layacakt?r. B?yle k???k detaylara dikkat ederek ?ocu?unuzda ?zel hayata sayg? kavram?n? geli?tirebilirsiniz.

 1. Yumu?ak ama kararl? bir anne olun.

?ocu?unuz e?er ?Hay?r? s?zc???n? duydu?unda sinir krizleri ge?iriyorsa, ona sakin ve kararl? bir ?ekilde neden hay?r dedi?inizi a??klay?n.

 1. Babayla ileti?imine dikkat edin.

Bebe?i 9 ay karn?nda ta??yan anneler, do?umdan itibaren de bebekleriyle s?rekli ilgilenirler. Ama ?ocu?un geli?im s?recinde baba kavram? da ?nemli bir yere sahiptir. Baba ?ocuk ili?kisinin daha iyi bir hale gelmesi i?in onlara zaman ve zemin haz?rlay?n.

Mutsuz Evlilikler Anne ?ocuk ?li?kisini Zedeliyor

Anne Babek ili?kisi

Anne-?ocuk ili?kisine zarar verebilecek en ?nemli durumlar?n ba??nda, ?ocu?un mutsuz bir evlilik i?erisinde b?y?mesi geliyor. ?zellikle plans?z bir gebelikle d?nyaya gelen ?ocuk, bir s?re sonra annesi taraf?ndan kabul edilse bile baban?n tutumu hem anneyi hem de bebe?i olumsuz etkileyecektir. B?yle bir durum kar??s?nda uzman yard?m? almak en iyi ??z?md?r.

?in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in?de Astroloji 700 y?ll?k bir gelene?e sahiptir. Bu gelenek hala s?rmekte ve olduk?a geni? bir alan? kapsamaktad?r. Astroloji antik ?a?larda geli?mi?tir. ?nsan?n karakterini anlama, i? hayat?ndaki geli?meleri tespit etme ve nas?l bir evlilik yapaca??na dair ki?iye dair bir?ok bilgi Astroloji vas?tas?yla ??renilebilir. ?in Astrolojisi, ay?n devreleri, ay ve g?ne? hareketlerine g?re belirlenmi?tir. ?in?de y?ld?z isimlerinin kullan?m?n?n yasak olmas? sebebiyle her y?l hayvan isimleriyle adland?r?lmaktad?r. ?in Astrolojisinde bir?ok farkl? dal ve hesaplama y?ntemi bulunur.

Bir?ok ?lkede ilgi ?eken ?in takvimi T?rkiye?de de bebek cinsiyetinin hesaplanmas? bak?m?ndan ?nemli bir Astroloji y?ntemi olarak g?r?lmektedir. ?in takvimiyle bebek cinsiyeti hesaplama metoduyla, bebe?in cinsiyetinin %70 ile %90 oran?nda do?ru hesapland??? bildirilmektedir. 700 y?ldan beri kullan?lan ?in takvimi, hangi ayda hamile kal?nd???na g?re bebe?in cinsiyetinin tespit edilebilece?i anlay???na dayanan bir Astroloji bi?imidir.

?in Takvimi Nedir?

?in takvimiyle cinsiyet hesaplama y?ntemi annenin hangi ayda hamile kald???ndan hareket eden ve bebe?in cinsiyetini belirleyen bir sistemdir. ?in?de olduk?a yayg?n olarak kullan?lan bu metot, ?lkemizde de e?lence amac?yla anne adaylar? taraf?ndan tercih edilmektedir. Ultrasonun geli?medi?i eski d?nemlerde 9 ay s?resince bebe?in cinsiyetini tahmin etme ?ans?n? bulunmad??? i?in bu y?ntemle bebe?in cinsiyeti konusunda ?in takvimi ?al??mas? yap?lm??t?r. Takvim ayn? zamanda bebek cinsiyetinin ayarlanmas? maksad?yla da kullan?labilir. Erkek ya da k?z bebek do?urmak isteyenler bu takvimde yer alan do?ru aylarda hamile kal?rlarsa, bebeklerinin cinsiyetlerini belirleme ?ans?na sahip olacaklard?r. Orijinal hali ?in?in Pekin ?ehrinde bulunan takvimin olu?turulma tarihi g?n?m?zden 700 y?l ?nceye dayan?yor.

??in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in takvimine g?re cinsiyet hesaplama y?ntemi, bebe?in cinsiyetini anne ya?? ve y?l i?erisinde hamile kal?nan aya g?re tespit etmektedir. Bu takvimin hesab?nda bir p?f noktas? bulunur. Bu p?f noktas?na dikkat edilmezse, hesaplama do?ru ??kmayacakt?r. Miladi takvimden daha farkl? olan ?in takviminin esaslar?na dayanan sistemde cinsiyet hesaplamak i?in annenin ya??n?n ?zerine +1 veya +2 eklenmelidir. Bu ?ekilde takvimdeki do?ru b?l?me bakmak gerekmektedir. Do?um tarihinin ba?lang?? hesab? a?a??daki bi?imdedir:

(1970, ?ubat 06); (1981, ?ubat 05); (1992, ?ubat 04); (2003, ?ubat 01)

(1971, Ocak 27); (1982, Ocak 25); (1993, Ocak 23); (2004, Ocak 22)

(1972, ?ubat 15); (1983, ?ubat 13); (1994, ?ubat 10); (2005, ?ubat 09)

(1973, ?ubat 03); (1984, ?ubat 02); (1995, Ocak 31); (2006, Ocak 29)

(1974, Ocak 23); (1985, ?ubat 20); (1996, ?ubat 19); (2007, ?ubat 18)

(1975, ?ubat 11); (1986, ?ubat 09); (1997, ?ubat 07); (2008, ?ubat 07)

(1976, Ocak 31); (1987, Ocak 29); (1998, Ocak 28); (2009, Ocak 26)

(1977, ?ubat 18); (1988, ?ubat 17); (1999, ?ubat 16); (2010, ?ubat 14)

(1978, ?ubat 07); (1989, ?ubat 06); (2000, ?ubat 05); (2011, ?ubat 03)

(1979, Ocak 28); (1990, Ocak 27); (2001, Ocak 24); (2012, Ocak 23)

(1980, ?ubat 16); (1991, ?ubat 15); (2002, ?ubat 12)

?in takviminden bebe?inizin cinsiyetini tespit edebilmek i?in yukar?daki tablodan do?um tarihinizi bulman?zdan sonra, do?um y?l?n?z e?er ba?lang?? ay?ndan ?nceye denk geliyorsa +2, ba?lang?? ay?ndan sonraya geliyorsa +1 de?erini ya??n?za d?hil etmelisiniz. ?rnek vermek gerekirse; 1982 y?l?nda do?mu? olan bir ki?inin do?um g?n? Ocak 25?ten daha ?nce ise +2, Ocak 25?ten sonra ise +1 ekleyerek ?in takvimindeki do?um y?l?na bakmal?s?n?z. 15 Ocak 1982 tarihinde do?an birisinin ?in takviminde bakmas? gereken ya? 38 olacakt?r. 16 Ocak 1982 tarihinden sonra do?an birisi ise ?in takviminde 37 ya?a bakacakt?r.

2018 Y?l? ??in Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in takvimine g?re bebek cinsiyeti hesaplama sisteminde kullan?lan tablo y?llara g?re herhangi bir de?i?ikli?e u?ramamaktad?r. Her sene ayn? tabloyu kullanarak bebek cinsiyetinizi hesaplayabilirsiniz. Zaten anne aday? ya? alaca?? i?in tabloda her y?l bir ya? ?st?ne bakmas? gerekecektir. ?in takvimine g?re k?z bebek sahibi olmak isteyen ki?ilerin en fazla 21 ya??nda hamile kalmas? uygun olacakt?r. Bu ya?a sahip olan bir anne aday? yaln?zca Ocak ay?nda hamile kal?rsa erkek bebek, di?er t?m aylarda k?z bebek d?nyaya getirecektir. Bebe?inin erkek olmas?n? isteyen anne adaylar? ise 18 ile 20 ya?lar?nda hamile kalmalar? halinde erkek bebek do?ruma ihtimalleri y?kselecektir. 18 ya??nda hamile kalan birisi Ocak ve Mart aylar?nda hamile kalmas? halinde bebe?i k?z olacakt?r. Di?er t?m aylarda hamile kal?rsa, erkek bebek d?nyaya getirecektir. 20 ya??nda olan bir anne aday?n?n ise k?z bebek d?nyaya getirmesi i?in Ocak, Mart ve Ekim aylar?nda hamile kalmas? gerekmektedir. Di?er t?m aylarda anne aday? erkek bebek sahibi olacakt?r. ?in takvimine bak?ld???nda 30 ya? da erkek bebek i?in ideal g?r?nmektedir. Di?er ya?larda ise erkek ve k?z bebek do?urma olas?l?klar? hemen hemen e?ittir. ?in takvimi tablosu a?a??da yer almaktad?r:

?in Takvimi Tablosu

?ocuk Hastal?klar?: Su?i?e?i

Su?i?e?i daha ?ok ?ocuklarda ortaya ??kan bir hastal?kt?r. ?ok s?k g?r?len bu rahats?zl???n a??r belirtileri yoktur. Varicella-Zoster vir?s?n?n sebep oldu?u hastal?klardan ilki olan su?i?e?i, ?ocukluk ?a??nda g?r?l?r. Zona ise ?ocuklu?unda su?i?e?i hastal??? ge?irmi? olan ki?ilerin yeti?kinlik ve ihtiyarl?k d?nemlerinde ortaya ??kabilen bir hastal?kt?r.

Su?i?e?inin Belirtileri

Su?i?e?i vir?s?n?n v?cuda girmesinden sonra belirtilerin ortaya ??kmas? 10 ile 20 g?n kadar s?rmektedir. V?cutta d?k?nt?lerin olu?mas?ndan ?nce hafif bir ate?, i?tahs?zl?k ve halsizlik gibi belirtiler g?r?l?r. Ancak su?i?e?inin as?l belirtisi deride d?k?nt?ler meydana gelmesidir. D?k?nt?ler ?nce pembe ve kabar?k bir ?ekilde ba?lamakta, sonras?nda k?rm?z? i?i s?v? dolu bir hal almaktad?r. Bu kabarc?klar kolayca y?rt?labilirler. Kabarc?klar?n i?inde yer alan s?v? 12 ile 24 saat i?erisinde bulan?k bir hale gelir ve ?zeri kabuk ba?layarak kahverengi pullar ?eklinde d?k?l?r. Kabarc?klar?n hi?bir ?ekilde patlat?lmamas? gerekir. E?er patlat?lmadan kendi haline b?rak?larak d?k?lmesi sa?lan?rsa, hi?bir iz kalmaz. ?lk ortaya ??kan d?k?nt?ler 3 ile 4 g?n i?erisinde kaybolur ve yenileri ??kmaya ba?lar. Bu ?ekilde birka? farkl? d?k?nt? ayn? anda olu?ur. Bu belirtiler hastal??? ?i?ek hastal???ndan ay?rmaktad?r. ?i?ek hastal???nda t?m d?k?nt?ler ayn? anda geli?erek de?i?eme u?rarlar. ?i?ek hastal??? d?nya ?zerinden silindi?i i?in art?k bu bilgi ?ok da ?nemli de?ildir. Su?i?e?i belirtileri en fazla g?vdede ortaya ??kar. Y?z, sa?l? deri, kol ve bacaklarda daha az g?zlemlenir. Su?i?e?inde ortaya ??kan d?k?nt?ler olduk?a ka??nt?l?d?r. E?er d?k?nt?ler ka??n?rsa, kabarc?klar patlar. Bu durum hem iz kalmas?na hem de bakterinin yeniden enfekte olmas?na sebebiyet verebilir. Su?i?e?i yeti?kinlerde ?ocuklara oranla daha a??r seyreder. ?zellikle gebeli?in ilk 3 ay?nda su?i?e?ine yakalan?lmas? halinde; do?umsal anomaliler, premat?re do?um ya da ?l? do?um g?r?lebilir.

Su?i?e?i
Su?i?e?i

Su?i?e?i Tan?s?

Su?i?e?i d?k?nt?lerin dikkatli bir incelemesiyle an?nda koyulabilir. Yak?n d?nemde su?i?e?i ge?iren birisiyle temas varsa tan? direkt olarak konulabilir. Arada kal?nm?? durumlarda ise d?k?nt?lerden al?nan par?alarla laboratuvarda test yap?labilir.

Su?i?e?inin Tedavisi

Su?i?e?i hastal???na yakalanm?? olan ?ocuklarda ba????kl?k sistemi normal bir ?ekilde ?al???yorsa, sadece ka??nt? ve bakteri enfeksiyonunun ?nlenmesi i?in tedavi uygulan?r. Ka??n?n hafif olmas? durumunda losyon tedavisi, daha a??r ka??nt? hallerinde ise hap tedavisi uygundur. Bunun yan? s?ra ?ocuklar?n t?rnaklar?n?n kesilmesi ve t?rp?lenmesi gerekmektedir. bakteri enfeksiyonun olu?mas?n? ?nleyebilmek i?in ?ocuklar?n elleri sabunla y?kanmal?d?r. Y?ksek ate? olu?mas? durumunda, ate? d???r?c? ?urup verilebilir. Ancak bu ?ocuklara kesinlikle aspirin verilmemelidir. Vir?s enfeksiyonu ya?ayan ?ocuklara aspirin verilmesi halinde Reye sendromu olu?mas? ihtimali ?ok y?ksektir. Reye sendromu karaci?erde meydana gelen ya?lanmaya ba?l? olarak geli?ebilen ciddi bir fonksiyon kayd? durumudur. Bu kayb?n olu?mas? halinde bilin? de?i?iklikleri bi?iminde kendini g?steren ve komaya kadar gidebilen ?l?mc?l bir durum meydana ??kabilir. Su?i?e?i ??karan yeti?kinlerde ve ba????kl?k sistemi zay?f olan ?ocuklarda antiviral tedavi uygulanmal?d?r.

Su?i?e?i Hastal??? Bula??c? M?d?r?

Su?i?e?i son derece bula??c? hastal?klardan birisidir. Bula?ma s?resi d?k?nt?ler meydana gelmeden 1 ile 2 g?n kadar ?ncedir. Bula?ma t?m d?k?nt?ler kabuklanana kadar s?rer. Bu d?k?nt?lerle direk temas edilmesi halinde bula?ma meydana gelir. Bundan ba?ka damlac?k yolu ismi de verilen hava yoluyla bula??r. Yani hasta olan bir ?ocukla ayn? evde ya?ayan karde?ine de su?i?e?i bula?ma ihtimali ?ok fazlad?r. Su?i?e?i genel itibariyle k?? sonu ve ilkbahar?n ba?lang?c?nda g?r?l?r.

Su?i?e?i Hastal???ndan Korunma Yollar?

Su?i?e?i hastal???na yakalanmamak i?in en ?nemli unsur, su?i?e?i ge?iren hastalarla temas edilmemesidir. Su?i?e?i hastal???na yakalanan ?ocuklar d?k?nt?lerdeki kabuklar tamam?yla d??ene kadar okula yollanmamal?d?r. Su?i?e?inin ?u anda devlet taraf?ndan uygulanan a?? takviminde bulunmaktad?r. Uygulama ?ekli ?ocuk 12 ayl?k oldu?undan 1. Doz ve ?ocuk ilkokul 1? s?n?fa giderken 2. Doz bi?imindedir. A?? e?er 12 ya??ndan b?y?k birisine yap?lacaksa, 1 ay ara verilerek 2 doz bi?iminde uygulanmal?d?r. ?ocu?un su?i?e?i ge?iren ba?ka bir ?ocukla temas etmesi durumunda 72 saat i?erisinde a?? olmas? onu hastal?ktan koruyabilir. Pasif korunma y?ntemi olarak ise VZIG (Varicella-zoster immun glob?lin) kullan?labilir. Bu ?r?n de 96 saat i?erisinde kullan?l?rsa, su?i?e?i ge?iren bir hastaya temas etmi? ?ocu?u koruyabilir.

Neden İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü?

Yap?lan ara?t?rmalara g?re bebeklerin do?umlar?ndan itibaren sadece alt? ay s?resince yaln?zca anne s?t?yle beslenmelerinin yeterli olaca??n?, su dahil olmak ?zere hi?bir ek besine gerek olmad???n? ortaya koyuyor. Amerika Birle?ik Devletleri Pediatri Akademisi (AAP) alt?nc? aydan sonra ise ek besinlere ba?layarak 1 ya??na kadar anne s?t? verilmeye devam edilebilir a??klamas?nda bulunuyor.

Anne s?t?n?n ekonomik olmas? ve m?kemmel bir i?erik ta??mas? sebebiyle bebek i?in en ideal beslenme bi?imi oldu?u s?yleniyor. Anne s?t? uygun ?s?da ve ?evre dostu bir beslenmedir. Anne s?t? alan ?ocuklarda zat?rree, ishal, menenjit ve benzeri bir?ok hastal???n g?r?lme s?kl??? ciddi manada azalmaktad?r. Ayr?ca anne s?t?yle beslenen bebeklerin zekalar?n?n emmeyenlere oranla daha y?ksek oldu?u da g?zlenmi?tir. D?nya ?zerindeki emzirme istatistikleri ise olduk?a d???kt?r. T?m d?nyada bebeklerin sadece %36,5?u 6 ay boyunca anne s?t?yle beslenmektedir.

Anne S?t? ??menin ?nemi
Anne S?t? ??menin ?nemi

Anne s?t?yle beslenmenin faydalar?n? s?ralamak gerekirse;

?ocuk Sa?l??? Bak?m?ndan;

 1. ?shal g?r?lme oran? azalmaktad?r ve daha ?abuk ge?mektedir.
 2. Zat?rree ve orta kulak iltihab?n?n s?kl??? azalmaktad?r.
 3. ?e?itli alerjilerin daha ge? ya?larda ortaya ??kmas? ve daha hafif ge?mesi sa?lan?r.
 4. Baz? tip ?eker hastal?klar?n?n g?r?lme riski azal?r.
 5. Gaz sanc?lar? daha azd?r.
 6. Baz? ba??rsak hastal?klar?n?n geli?mesi engellenir.
 7. ?i?manl?k riski azal?r.
 8. Baz? kanser t?rlerine kar?? korur.
 9. Sterildir ve ideal bir s?cakl??a sahiptir.

Anne a??s?ndan faydalar?:

 1. Meme kanseri riskini azalt?r.
 2. Yumurtal?k kanseri riskini azalt?r.
 3. Kans?zl??? azalt?r.
 4. Annelik depresyonu daha az g?r?l?r.
 5. ?drar yolu iltihab?na kar?? koruyucudur.
 6. Yeni bir hamilelik s?recini geciktirme etkisi bulunur.
 7. ?zg?veni artt?rmaktad?r.

Emzirmenin devam edebilmesi i?in a?a??daki ?artlar?n korunmas? ?nemlidir.

 1. Bebe?in 6 aydan daha k???k olmas?,
 2. Annenin adetinin ba?lamam?? olmas?,
 3. Bebe?e anne s?t? d???nda ek bir besin verilmemesi.
Bebeklerde Mamayla Beslenme
Bebeklerde Mamayla Beslenme

? Anne s?t?n?n ?nemi ger?ekten ortada. Yap?lan ?al??malar da bunu do?ruluyor. Ancak yap?lan ara?t?rmalarda g?z ard? edilen baz? durumlar s?z konusu. Anne s?t?n?n besleyicili?inin korunmas? i?in hamilelik d?neminde baz? ?artlar?n yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar aras?nda depresyona girmeme, memede herhangi bir sorun olu?mamas? gibi fakt?rler var. Benim k?z?m uzun bir emme s?reci ge?irmedi. ?ri bir bebek olarak d?nyaya geldi?i i?in s?t?m yeterli gelmiyordu. B?ylesi bir durumda uzmanlar bebe?in a?lat?lmamas? gerekti?ini s?yl?yorlar. Bebek psikolojisi a??s?ndan bebe?in a?lat?lmamas? anne s?t? almas?ndan daha de?erli g?r?l?yor. E?er anne s?t? yetersizse pompa yard?m?yla sa??lmas? ve ?o?alt?lmas? ve bu s?re?te de bebe?in a? kalmamas? gerekiyor. Bir?ok ki?i e?er biberon emerse benim s?t?m? almaz diye d???n?yor. Bunda da hakl?l?k paylar? yok de?il. Ancak burada yap?lmas? gereken ?ey bebe?i a? b?rakmadan gerekirse sa?arak anne s?t?n? mamayla birlikte takviye yaparak vermek.?

Anne Olmak ??in ?deal Ya? Ka?t?r?

Kad?n do?as?n? inceledi?imiz zaman do?urganl?k durumunun en y?ksekte ve risksiz oldu?u zamanlar?n 20 ile 30?lu ya?lar oldu?unu g?r?r?z. Kad?nlar?n gebe kalma ?anslar?n?n en y?ksek oldu?u ve kad?n sa?l??? bak?m?ndan en rahat d?nem bu ya?lar aral???ndad?r.

T?bbi bak?mdan s?ylenen ideal annelik ya??na ra?men g?n?m?zde ?niversite e?itimi alan ve i? hayat?na at?lan bir?ok kad?n evlendi?inde 30 ya??n ?zerine ??km?? oluyor. Bu durumda bebek sahibi olman?n sa?l?ks?z oldu?u ya da yap?lamayaca?? gibi bir yorum ??kar?lmamal?. Neticede ?nemli olan mevzu ki?inin kendisini nas?l hissetti?i ve buna haz?r olup olmad???n? net olarak ortaya koymas?.

Annelik ??in ?deal Ya?
Annelik ??in ?deal Ya?

?ocuk sahibi olmaya kendini haz?r hissetme s?reci de?erlendirildi?inde ?una bak?lmal? ?ocu?u ger?ekten siz mi istiyorsunuz? Yoksa ba?kalar?n?n hayallerini mi ta??yorsunuz? ?zellikle ya?lar? ilerleyen kad?nlar?n ailelerinden gelen hadi art?k evlen ve ?ocuk yap bask?s? onlar? haz?r olmadan ?ocuk sahibi olmaya itiyor. Bunun i?in yap?lmas? gereken en ?nemli ?ey kendinizi bir ?ocukla birlikte d???nd???n?zde nas?l hissetti?iniz. Elbette insan?n bir ?ocu?u oldu?unda durum ba?kala??yor. ?ocuk sevgisi ve ?ocuk sahibi olmak hi?bir ?eyle k?yaslanamaz. Ancak en az?ndan bu fikrin sizi korkutmad???ndan emin olmal?s?n?z.

Yoksa asl?nda hi?bir zaman bir ?ocu?un geli?ine kendinizi tam olarak haz?r hissedemiyorsunuz. Bir bak?yorsunuz gelmi? ve hayat?n?z?n orta yerine kurulmu?. Ben anne olmak i?in ideal bir ya? oldu?unu d???nm?yorum. Sa?l?kl? oldu?unuz ve anne olmay? istedi?iniz her ya? bunun i?in uygundur. Geli?en teknoloji sayesinde art?k 50 ya??nda bile ?ocuk sahibi olabilmek m?mk?n. Bu nedenle ?ocuk sahibi olma kriteriniz asla ya? olmas?n. Yapaca??n?z her ?eyi tamamlam??san?z ve i?inizde ah ?unu da yapsayd?m diyece?iniz bir ?ey kalmam??sa anneli?e giri?mek daha do?ru bir karar. ??nk? ister istemez ?ocuk hayat?n?z? k?s?tl?yor. Oda??n?z ve t?m hayat?n?z?n merkezi o oluyor. Belli bir ya?a kadar her yere gidemiyor, her istedi?inizi yapam?yorsunuz. Bunun i?in ?ocuk sahibi olmaya mental olarak haz?r olmak her ?eyden ?nemli.

Annelik Ya??

?Kendi deneyimimden biraz bahsetmem gerekirse, ben de 30?un ?st?nde anne olanlardan birisiyim. ?nceden bak?ld???nda ya?l? olarak de?erlendirilen ve benim de b?yle de?erlendirdi?im bir ya?ta anne olmay? deneyimlemek bamba?ka bir s?re?. Neticede hayat?n?zda yapmak istedi?iniz ?ok ?eyi yapt???n?z i?in ?ocu?unuza kendinizi daha haz?r hissedebiliyorsunuz. Bu s?re?te ya?l? anne olarak adland?r?lmak olduk?a garipti elbette. Ayr?ca ya? sebebiyle ?ocukta Down Sendromu riski oldu?u ve test yap?lmas? gerekmesi beni ?zd?. Ancak verdi?im karar ne olursa olsun bebe?imi do?urmak oldu?u i?in ben test yapt?rmad?m. K?z?m ?imdi ?ok sa?l?kl?. Elbette ba?ka anne adaylar? test yapt?rabilir. Sakat bir ?ocuk do?ruma riskini kimse almak istemez.

Bu a?amada kar?ndan su al?nmas? y?ntemi d????e sebebiyet verebiliyor. Yeni ??kan ve yurt d???na g?nderilen kan testini anne adaylar?na ?neriyorum. Elbette biraz pahal? bir y?ntem ama bebeklerimiz i?in her ?eye de?er. Benim hamilelik s?recimde ?eker tansiyon gibi sorunlar?m olmad?. Bu a??dan olduk?a ?ansl?yd?m. Ya?? ileri olan gebelerde b?yle problemler g?r?lebiliyormu?. Sadece ciddi seviyede ayak ?i?melerin oldu. En son ayaklar?m bir yeti aya??na d?nd???nde do?uma giderken giyecek ayakkab? bulamayaca??m? ve ??plak ayak gidece?imi d???n?yordum. Ya??n ve k?z?m?n iri olmas? sebebiyle sezeryan ?nerdi doktorum. Son derece rahat bir s?re?ti ve ya?l? anne olmaktan da son derece mutluyum. Size de ?iddetle tavsiye ediyorum.?

 

Hamilelik S?recinde Ya?anan Korkular

Hamilelik bir kad?n?n ya?am?ndaki ger?ekten enteresan ve yeni bir s?re?. Kad?n olmay? ve bir e? olmay? yeni ke?feden bir birey i?in ?st?ne eklenen anne olma psikolojisi farkl? duygular?n olu?mas?na sebebiyet veriyor. Elbette hamilelik s?recinde ya?anan her durum ki?inin karakteri ve ya?am?yla alakal? bir ?zellik i?erecektir. Baz? anne adaylar? hamile kalmak i?in yo?un ?abalar ve t?p bebek gibi tedavi y?ntemlerinden sonra bunu ya?arlar. Baz?lar? ise do?al s?recinde hamile kal?r. Her nas?l olursa olsun yeni bir canl? hayata getirecek olmak bamba?ka bir duygudur. Kad?nlar i?in hamilelik s?recinde farkl? korkular olu?abilir. Bunlar?n baz?lar? bebe?e dair korkularken baz?lar? da kad?n?n kendi sa?l??? ve belki g?zelli?ine y?nelik kayg?lard?r. ?zellikle hamilelik s?reci a??r ge?en anne adaylar?nda bu korkular y?kselebilir.

Hamilelik S?reci Korkular?
Hamilelik S?reci Korkular?

Her bebek kendi d?n???m s?reci i?erisinde ham kendisi hem de annesi i?in yeterli alana sahip olarak do?acakt?r. Hamilelikte anne adaylar?n?n yapmas? gereken ?ey korkular?n? bast?r?p ?telemek yerine onlarla y?zle?mektir. Korkular?n?z? ba?kalar?yla payla?t???n?zda azald???n? g?receksiniz. Ne d???n?rler demeden, e?inizle ve sevdiklerinizle hislerinizi payla?abilir, t?m endi?elerinizi doktorunuza dile getirebilirsiniz. Hamilelikte anne adaylar? genelde ?u korkular? ya?arlar:

Sorumluluk Alamama Korkusu

Sorumluluk Alamama Korkusu
Sorumluluk Alamama Korkusu

Baz? ?evrelerde hamilelik konusunda bask?lar? olmas? anne adaylar?n? asl?nda haz?r olmad?klar? bir hamilelik s?recinin i?erisine sokabilir. ?zellikle ya?? ilerlemi? olan kad?nlara, ?hadi art?k ya??n ge?iyor, bir bebe?in olsun? t?r? bask?lar?n olmas?, kad?nlar? bir an ?nce ?ocuk yapmaya itebilir. B?ylesi bir hal anne aday?n? sorumluluk alamama korkusuyla ba? ba?a b?rakabilir. Anne olmak d?nyan?n en g?zel duygular?ndan birisi olsa da hen?z buna haz?r olmayan bir kad?n i?in bu s?re? sorumluluk almak zorunda kalaca??m korkusuna d?n??ebilir. E?er ger?ekten bu sorumlulu?a hen?z haz?r de?ilseniz, bebek yapma i?ini biraz ertelemenizi ?neririm. G?n?m?zde t?bb?n olduk?a ilerlemesiyle ge? ya?ta ?ocuk sahibi olmak art?k ?ok kolay. (38 ya??nda ilk bebe?ini do?uran bir anne olarak s?yl?yorum J ) Ancak hamileyseniz ve bebe?i do?urmaya karar verdiyseniz, bir kere y?z?n? g?rd?kten sonra duygular?n?z?n de?i?ece?ine garanti veriyorum.

Hamilelik Depresyonu

Hamilelik Depresyonu
Hamilelik Depresyonu

Bir?ok kad?n hamileli?i boyunca olduk?a mutlu s?re?ler ge?irecektir. Fakat nadir de olsa daha ?nceden hayatlar?nda depresyon ya?am?? olan ki?ilerde hamilelik esnas?nda bu depresyon yenilenebilmektedir. Bu durum kad?nlar?n yakla??k olarak %10?unda g?r?l?r. ?zellikle toplumsal a??dan bask? alt?nda olan, e?i taraf?ndan k?t? muameleye maruz kalan ve deste?i bulunmayan kad?nlar?n bu duruma yakalanma ihtimali daha y?ksektir. Fakat baz? hallerde bu gibi durumlar olmasa dahi kad?nlar hamilelik depresyonuna yakalanabilir. Hamilelik depresyonu psikolojik bir rahats?zl?k olup nas?l bir tedavi y?nteminin izlenece?i uzmanlar taraf?ndan belirlenmelidir.

Do?um Esnas?nda Ac? ?ekece?inden Korkmak

Do?um Esnas?nda Ac? ?ekece?inden Korkmak
Do?um Esnas?nda Ac? ?ekece?inden Korkmak

Hamile olan t?m kad?nlar?n en b?y?k korkular?ndan birisi do?um s?recidir. ?zellikle birbirine do?umda ne denli ac? ?ekti?ini anlatan kad?nlar y?z?nden ?zellikle ilk gebelikleri olan anne adaylar? korku ya?ayabilir. Fiziksel ac? do?um esnas?nda ya?anan bir s?re?tir. Ancak bu durum elbette ge?icidir ve bebe?in do?mas?yla birlikte ortadan kaybolmaktad?r. Do?um yapm?? bir?ok anne bebe?ini kuca??na ald?ktan sonra ya?anan ac?lara de?iyor oldu?unu s?ylemektedir. Bu nedenle ac? ?ekmeye dair kafan?zdaki soru i?aretlerini doktorunuzla payla?arak bu konuda fikir alabilirsiniz. Sezaryen do?um normal do?uma g?re nispeten daha az ac?l? olmakla birlikte sonras?nda ameliyat yaras?n?n ac?mas? durumu olu?maktad?r.

V?cudunun Bozulmas? Korkusu

V?cudunun Bozulmas? Korkusu
V?cudunun Bozulmas? Korkusu

Bir?ok kad?n hamilelik s?recinde v?cudunun bozulaca??ndan endi?e etmektedir. Kilo almak ve bebe?i emzirme a?amas?nda g???slerin sarkmas? gibi korkular kad?nlarda g?r?lebilmektedir. Bebe?in d?nyaya gelmesi kad?n v?cudunda baz? de?i?imlere sebebiyet vermektedir. Ancak bunlar geri d?nd?r?lemez de?i?imler de?ildir. Yapaca??n?z diyet ve spor sonras? eski formunuzu yakalaman?z m?mk?n.

?l?m Korkusu

?l?m Korkusu
?l?m Korkusu

Hamile olan bir?ok kad?nda ?l?m korkusu olu?abilmektedir. Kendisinin ?lece?inden korkman?n yan?nda bebe?inin ?lece?inden korkma gibi durumlar da olu?abilmektedir. Hamilelik boyunca sa?l?k durumu d?zenli olarak doktor kontrol?ndedir. Doktorun endi?elenecek bir durum g?rmemesi halinde korkulacak bir ?ey de yoktur.

Bu da benim bebi?im
Bu da benim bebi?im

?Kendi hamilelik s?recimden s?z etmem gerekirse; haz?r olmad???m bir zamanda bebe?im oldu. Bu durumda elbette baz? korkular?m?n olu?mas?na sebebiyet verdi. Hamilelik s?recimde bebe?imin iyi olup olmad??? en ?ok endi?elendi?im durumdu. Ge? anne olmam sebebiyle baz? hastal?k risklerinin olaca??n? s?ylemeleri de bir tak?m endi?elerimizin olmas?na sebebiyet verdi. Ancak ne olursa olsun bebe?imi istedi?imize karar verdi?imiz i?in 2?li test sonras? amniyosentez benzeri uygulamalar? yapt?rmad?k. K?z?m Defne 4 kilo civar?na ula?t??? i?in doktorumuz sezaryen do?um ?nerdi. Do?um esnas?yla ilgili baz? endi?elerim olsa da doktorumuzun tavr? ve g?ler y?zl? olu?u bu korkular?m? ortadan kald?rd?. Bu a?amada doktorun ?ok ?nemli oldu?unu s?ylemeliyim. Benim doktorum erkekti ve ?ok da memnun kald?m.”

“Hamilelik esnas?nda yo?un bir ?i?lik ya?ad?m. Bundan ba?ka bir sa?l?k sorunum oldu. Kusma ve benzeri sorunlar?m da olmad?. Bu nedenle kendimle ilgili bir korkum da olu?mad?. Daha ?ok bebe?ime bakabilecek miyim t?r? d???ncelerim oldu. Do?um yakla?t?k?a korkulu r?yalar g?rmeye ba?lad?m. Bunun bir?ok kad?nda ola?an bir durum oldu?unu s?yleyenler oldu. Ben r?yalar?mda daha ?ok bebe?imi emziremedi?imi g?r?yordum. Bir nevi r?yalar?m ??kt? da denebilir. K?z?m sadece 15-20 g?n kadar anne s?t? i?ti. Ancak bunu dert etmedim. ?evremde anne s?t? diye direterek bebe?ini a?latan baz? tan?d?klar?m oldu. Anne s?t? her ne kadar sa?l?kl? olsa da bebe?in doymamas?na sebep olabiliyor ve ilk a?amada bebek ?ok fazla a?l?yor. Bu tip durumlar? ya?ayan bebeklerin ?ok h?r??n ve huysuz olduklar?n? g?rd?k. Ben k?z?ma ilk g?nden itibaren mama takviyesi yapt?m. Bir s?re sonra da memeden gelen s?t? ?ekmesi zor oldu?u i?in biberonu tercih etti. Ancak daha sakin ve mutlu bir ?ocuk ?u anda benim i?in de ?nemli olan bu.?