Sağlıklı Anne-Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalı?

Sa?l?kl? Anne Bebek ?li?kisi

Anne ile ?ocuk aras?nda sa?l?kl? bir ili?kinin kurulabilmesinin yolu annenin nas?l bir ruh sa?l??? ta??d??? ve ?ocu?a olan davran??lar?yla ilgilidir. Anne-bebek ili?kisi hamilelik s?recinde ba?lamaktad?r. Do?umdan sonra ise fiziksel temas ve beslenme yoluyla bu ili?ki daha da geli?ir ve ?m?r Okumaya devam et Sağlıklı Anne-Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalı?

Hamilelik S?recinde Ya?anan Korkular

Hamilelik bir kad?n?n ya?am?ndaki ger?ekten enteresan ve yeni bir s?re?. Kad?n olmay? ve bir e? olmay? yeni ke?feden bir birey i?in ?st?ne eklenen anne olma psikolojisi farkl? duygular?n olu?mas?na sebebiyet veriyor. Elbette hamilelik s?recinde ya?anan her durum ki?inin karakteri ve Okumaya devam et Hamilelik S?recinde Ya?anan Korkular