Sa?l?kl? Anne-?ocuk ?li?kisi Nas?l Olmal??

Anne ile ?ocuk aras?nda sa?l?kl? bir ili?kinin kurulabilmesinin yolu annenin nas?l bir ruh sa?l??? ta??d??? ve ?ocu?a olan davran??lar?yla ilgilidir. Anne-bebek ili?kisi hamilelik s?recinde ba?lamaktad?r. Do?umdan sonra ise fiziksel temas ve beslenme yoluyla bu ili?ki daha da geli?ir ve ?m?r boyunca devam eden bir ileti?im haline gelir.

Bir ?ocuk ilk ?nce annesiyle ileti?im kurar ve onu sever. Anne ?ocu?u besler ve onunla ilgilenir. Bu sayede ?ocuk hayata haz?rlan?r. Anneyle olan bu diyalog ?ocu?a sevgi ve g?ven duygusunun a??lanmas?nda ?ok ?nemlidir. ?ocuk bir yeti?kin haline geldi?inde bu iki temel duyguyla ili?kilerine y?n verir. ?ocuklar hayat? yorumlarken ?ncelikle annelerini ?rnek al?rlar.

Sa?l?kl? Bir ?li?ki ?zg?veni Art?racakt?r

Anneyle ?ocuk ili?kisinde fiziksel temas olduk?a ?nemlidir. Annenin kokusu, v?cudunun ?s?s?, sesi ve bak??lar? ?ocu?uyla aras?ndaki ba? g??lendirecektir. Bu duygulardan yoksun bir ?ekilde b?y?m?? olan ?ocuklar, bir yeti?kin olduklar?nda baz? ruhsal sorunlar ya?ayabilirler. ?zellikle, 0 ile 3 ya? aras?nda anne-bebek ili?kisi, ?ocu?un ruhsal hayat? ve ?zg?veninin temelini olu?turmaktad?r.

?ocu?un ya?ad??? d?nyay? anlamland?rmas?, anadilini ke?fetmesi ve davran??lar?n? kontrol etmesi anneyi taklit ederek olmaktad?r. ?ocuklar soyut ve somut kavramlar? yine annelerinden ??renmektedir.

Her ?ocuk genetik ve biyolojik yap?, duygusal durum, zeka ve sosyal geli?im bak?m?ndan di?er ?ocuklardan, hatta ?z karde?lerinden bile farkl?d?r. Bu sebeple ?ocuk yeti?tirmekte en ?nemli nokta, her ?ocu?a farkl? tutumlarla yakla?mak ve i?erisinde olunan ?artlara g?re hareket etmektir. ?zellikle ilk 18 ayda e?itim bi?imi, ?ocu?un yeti?tirilme modeli ve onunla kurulan duygusal ileti?im, ?ocu?un kendine olan g?veni ya da g?vensizli?ini belirleyen en ?nemli unsurdur.

Anne-?ocuk ?li?kisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bebeklik d?nemi i?erisinde anneye ba?l? ve ba??ml? olan ?ocuklar 4 ile 5 ya? civar?nda birey olmay? ke?fetmeye ba?layacakt?r. Bu d?nemde annenin ?ocu?a davran??lar?n?n da de?i?mesi ka??n?lmazd?r. Bu sanc?l? s?re?te annenin yapmas? gerekenler;

  1. ?ocu?u dinlemek ve cevaps?z b?rakmamak.

?ocuklar d?nyaya g?zlerini a?ar a?maz annelerine g?ven duymaya ba?larlar. Bu nedenle anne ?ocu?un anlatt?klar?n? mutlaka dinlemeli ve sorular?n? kesinlikle cevaplamal?d?r.

  1. Sayg? s?n?r?n? mutlaka netle?tirin.

?ocu?unuzun odas?na girerken kap?y? t?klatman?z, onun da sizin odan?za girerken ayn? ?ekilde davranmas? konusunda size s?z hakk? sa?layacakt?r. B?yle k???k detaylara dikkat ederek ?ocu?unuzda ?zel hayata sayg? kavram?n? geli?tirebilirsiniz.

  1. Yumu?ak ama kararl? bir anne olun.

?ocu?unuz e?er ?Hay?r? s?zc???n? duydu?unda sinir krizleri ge?iriyorsa, ona sakin ve kararl? bir ?ekilde neden hay?r dedi?inizi a??klay?n.

  1. Babayla ileti?imine dikkat edin.

Bebe?i 9 ay karn?nda ta??yan anneler, do?umdan itibaren de bebekleriyle s?rekli ilgilenirler. Ama ?ocu?un geli?im s?recinde baba kavram? da ?nemli bir yere sahiptir. Baba ?ocuk ili?kisinin daha iyi bir hale gelmesi i?in onlara zaman ve zemin haz?rlay?n.

Mutsuz Evlilikler Anne ?ocuk ?li?kisini Zedeliyor

Anne Babek ili?kisi

Anne-?ocuk ili?kisine zarar verebilecek en ?nemli durumlar?n ba??nda, ?ocu?un mutsuz bir evlilik i?erisinde b?y?mesi geliyor. ?zellikle plans?z bir gebelikle d?nyaya gelen ?ocuk, bir s?re sonra annesi taraf?ndan kabul edilse bile baban?n tutumu hem anneyi hem de bebe?i olumsuz etkileyecektir. B?yle bir durum kar??s?nda uzman yard?m? almak en iyi ??z?md?r.

Hamilelik S?recinde Ya?anan Korkular

Hamilelik bir kad?n?n ya?am?ndaki ger?ekten enteresan ve yeni bir s?re?. Kad?n olmay? ve bir e? olmay? yeni ke?feden bir birey i?in ?st?ne eklenen anne olma psikolojisi farkl? duygular?n olu?mas?na sebebiyet veriyor. Elbette hamilelik s?recinde ya?anan her durum ki?inin karakteri ve ya?am?yla alakal? bir ?zellik i?erecektir. Baz? anne adaylar? hamile kalmak i?in yo?un ?abalar ve t?p bebek gibi tedavi y?ntemlerinden sonra bunu ya?arlar. Baz?lar? ise do?al s?recinde hamile kal?r. Her nas?l olursa olsun yeni bir canl? hayata getirecek olmak bamba?ka bir duygudur. Kad?nlar i?in hamilelik s?recinde farkl? korkular olu?abilir. Bunlar?n baz?lar? bebe?e dair korkularken baz?lar? da kad?n?n kendi sa?l??? ve belki g?zelli?ine y?nelik kayg?lard?r. ?zellikle hamilelik s?reci a??r ge?en anne adaylar?nda bu korkular y?kselebilir.

Hamilelik S?reci Korkular?
Hamilelik S?reci Korkular?

Her bebek kendi d?n???m s?reci i?erisinde ham kendisi hem de annesi i?in yeterli alana sahip olarak do?acakt?r. Hamilelikte anne adaylar?n?n yapmas? gereken ?ey korkular?n? bast?r?p ?telemek yerine onlarla y?zle?mektir. Korkular?n?z? ba?kalar?yla payla?t???n?zda azald???n? g?receksiniz. Ne d???n?rler demeden, e?inizle ve sevdiklerinizle hislerinizi payla?abilir, t?m endi?elerinizi doktorunuza dile getirebilirsiniz. Hamilelikte anne adaylar? genelde ?u korkular? ya?arlar:

Sorumluluk Alamama Korkusu

Sorumluluk Alamama Korkusu
Sorumluluk Alamama Korkusu

Baz? ?evrelerde hamilelik konusunda bask?lar? olmas? anne adaylar?n? asl?nda haz?r olmad?klar? bir hamilelik s?recinin i?erisine sokabilir. ?zellikle ya?? ilerlemi? olan kad?nlara, ?hadi art?k ya??n ge?iyor, bir bebe?in olsun? t?r? bask?lar?n olmas?, kad?nlar? bir an ?nce ?ocuk yapmaya itebilir. B?ylesi bir hal anne aday?n? sorumluluk alamama korkusuyla ba? ba?a b?rakabilir. Anne olmak d?nyan?n en g?zel duygular?ndan birisi olsa da hen?z buna haz?r olmayan bir kad?n i?in bu s?re? sorumluluk almak zorunda kalaca??m korkusuna d?n??ebilir. E?er ger?ekten bu sorumlulu?a hen?z haz?r de?ilseniz, bebek yapma i?ini biraz ertelemenizi ?neririm. G?n?m?zde t?bb?n olduk?a ilerlemesiyle ge? ya?ta ?ocuk sahibi olmak art?k ?ok kolay. (38 ya??nda ilk bebe?ini do?uran bir anne olarak s?yl?yorum J ) Ancak hamileyseniz ve bebe?i do?urmaya karar verdiyseniz, bir kere y?z?n? g?rd?kten sonra duygular?n?z?n de?i?ece?ine garanti veriyorum.

Hamilelik Depresyonu

Hamilelik Depresyonu
Hamilelik Depresyonu

Bir?ok kad?n hamileli?i boyunca olduk?a mutlu s?re?ler ge?irecektir. Fakat nadir de olsa daha ?nceden hayatlar?nda depresyon ya?am?? olan ki?ilerde hamilelik esnas?nda bu depresyon yenilenebilmektedir. Bu durum kad?nlar?n yakla??k olarak %10?unda g?r?l?r. ?zellikle toplumsal a??dan bask? alt?nda olan, e?i taraf?ndan k?t? muameleye maruz kalan ve deste?i bulunmayan kad?nlar?n bu duruma yakalanma ihtimali daha y?ksektir. Fakat baz? hallerde bu gibi durumlar olmasa dahi kad?nlar hamilelik depresyonuna yakalanabilir. Hamilelik depresyonu psikolojik bir rahats?zl?k olup nas?l bir tedavi y?nteminin izlenece?i uzmanlar taraf?ndan belirlenmelidir.

Do?um Esnas?nda Ac? ?ekece?inden Korkmak

Do?um Esnas?nda Ac? ?ekece?inden Korkmak
Do?um Esnas?nda Ac? ?ekece?inden Korkmak

Hamile olan t?m kad?nlar?n en b?y?k korkular?ndan birisi do?um s?recidir. ?zellikle birbirine do?umda ne denli ac? ?ekti?ini anlatan kad?nlar y?z?nden ?zellikle ilk gebelikleri olan anne adaylar? korku ya?ayabilir. Fiziksel ac? do?um esnas?nda ya?anan bir s?re?tir. Ancak bu durum elbette ge?icidir ve bebe?in do?mas?yla birlikte ortadan kaybolmaktad?r. Do?um yapm?? bir?ok anne bebe?ini kuca??na ald?ktan sonra ya?anan ac?lara de?iyor oldu?unu s?ylemektedir. Bu nedenle ac? ?ekmeye dair kafan?zdaki soru i?aretlerini doktorunuzla payla?arak bu konuda fikir alabilirsiniz. Sezaryen do?um normal do?uma g?re nispeten daha az ac?l? olmakla birlikte sonras?nda ameliyat yaras?n?n ac?mas? durumu olu?maktad?r.

V?cudunun Bozulmas? Korkusu

V?cudunun Bozulmas? Korkusu
V?cudunun Bozulmas? Korkusu

Bir?ok kad?n hamilelik s?recinde v?cudunun bozulaca??ndan endi?e etmektedir. Kilo almak ve bebe?i emzirme a?amas?nda g???slerin sarkmas? gibi korkular kad?nlarda g?r?lebilmektedir. Bebe?in d?nyaya gelmesi kad?n v?cudunda baz? de?i?imlere sebebiyet vermektedir. Ancak bunlar geri d?nd?r?lemez de?i?imler de?ildir. Yapaca??n?z diyet ve spor sonras? eski formunuzu yakalaman?z m?mk?n.

?l?m Korkusu

?l?m Korkusu
?l?m Korkusu

Hamile olan bir?ok kad?nda ?l?m korkusu olu?abilmektedir. Kendisinin ?lece?inden korkman?n yan?nda bebe?inin ?lece?inden korkma gibi durumlar da olu?abilmektedir. Hamilelik boyunca sa?l?k durumu d?zenli olarak doktor kontrol?ndedir. Doktorun endi?elenecek bir durum g?rmemesi halinde korkulacak bir ?ey de yoktur.

Bu da benim bebi?im
Bu da benim bebi?im

?Kendi hamilelik s?recimden s?z etmem gerekirse; haz?r olmad???m bir zamanda bebe?im oldu. Bu durumda elbette baz? korkular?m?n olu?mas?na sebebiyet verdi. Hamilelik s?recimde bebe?imin iyi olup olmad??? en ?ok endi?elendi?im durumdu. Ge? anne olmam sebebiyle baz? hastal?k risklerinin olaca??n? s?ylemeleri de bir tak?m endi?elerimizin olmas?na sebebiyet verdi. Ancak ne olursa olsun bebe?imi istedi?imize karar verdi?imiz i?in 2?li test sonras? amniyosentez benzeri uygulamalar? yapt?rmad?k. K?z?m Defne 4 kilo civar?na ula?t??? i?in doktorumuz sezaryen do?um ?nerdi. Do?um esnas?yla ilgili baz? endi?elerim olsa da doktorumuzun tavr? ve g?ler y?zl? olu?u bu korkular?m? ortadan kald?rd?. Bu a?amada doktorun ?ok ?nemli oldu?unu s?ylemeliyim. Benim doktorum erkekti ve ?ok da memnun kald?m.”

“Hamilelik esnas?nda yo?un bir ?i?lik ya?ad?m. Bundan ba?ka bir sa?l?k sorunum oldu. Kusma ve benzeri sorunlar?m da olmad?. Bu nedenle kendimle ilgili bir korkum da olu?mad?. Daha ?ok bebe?ime bakabilecek miyim t?r? d???ncelerim oldu. Do?um yakla?t?k?a korkulu r?yalar g?rmeye ba?lad?m. Bunun bir?ok kad?nda ola?an bir durum oldu?unu s?yleyenler oldu. Ben r?yalar?mda daha ?ok bebe?imi emziremedi?imi g?r?yordum. Bir nevi r?yalar?m ??kt? da denebilir. K?z?m sadece 15-20 g?n kadar anne s?t? i?ti. Ancak bunu dert etmedim. ?evremde anne s?t? diye direterek bebe?ini a?latan baz? tan?d?klar?m oldu. Anne s?t? her ne kadar sa?l?kl? olsa da bebe?in doymamas?na sebep olabiliyor ve ilk a?amada bebek ?ok fazla a?l?yor. Bu tip durumlar? ya?ayan bebeklerin ?ok h?r??n ve huysuz olduklar?n? g?rd?k. Ben k?z?ma ilk g?nden itibaren mama takviyesi yapt?m. Bir s?re sonra da memeden gelen s?t? ?ekmesi zor oldu?u i?in biberonu tercih etti. Ancak daha sakin ve mutlu bir ?ocuk ?u anda benim i?in de ?nemli olan bu.?