Sa?l?kl? Anne-?ocuk ?li?kisi Nas?l Olmal??

Anne ile ?ocuk aras?nda sa?l?kl? bir ili?kinin kurulabilmesinin yolu annenin nas?l bir ruh sa?l??? ta??d??? ve ?ocu?a olan davran??lar?yla ilgilidir. Anne-bebek ili?kisi hamilelik s?recinde ba?lamaktad?r. Do?umdan sonra ise fiziksel temas ve beslenme yoluyla bu ili?ki daha da geli?ir ve ?m?r boyunca devam eden bir ileti?im haline gelir.

Bir ?ocuk ilk ?nce annesiyle ileti?im kurar ve onu sever. Anne ?ocu?u besler ve onunla ilgilenir. Bu sayede ?ocuk hayata haz?rlan?r. Anneyle olan bu diyalog ?ocu?a sevgi ve g?ven duygusunun a??lanmas?nda ?ok ?nemlidir. ?ocuk bir yeti?kin haline geldi?inde bu iki temel duyguyla ili?kilerine y?n verir. ?ocuklar hayat? yorumlarken ?ncelikle annelerini ?rnek al?rlar.

Sa?l?kl? Bir ?li?ki ?zg?veni Art?racakt?r

Anneyle ?ocuk ili?kisinde fiziksel temas olduk?a ?nemlidir. Annenin kokusu, v?cudunun ?s?s?, sesi ve bak??lar? ?ocu?uyla aras?ndaki ba? g??lendirecektir. Bu duygulardan yoksun bir ?ekilde b?y?m?? olan ?ocuklar, bir yeti?kin olduklar?nda baz? ruhsal sorunlar ya?ayabilirler. ?zellikle, 0 ile 3 ya? aras?nda anne-bebek ili?kisi, ?ocu?un ruhsal hayat? ve ?zg?veninin temelini olu?turmaktad?r.

?ocu?un ya?ad??? d?nyay? anlamland?rmas?, anadilini ke?fetmesi ve davran??lar?n? kontrol etmesi anneyi taklit ederek olmaktad?r. ?ocuklar soyut ve somut kavramlar? yine annelerinden ??renmektedir.

Her ?ocuk genetik ve biyolojik yap?, duygusal durum, zeka ve sosyal geli?im bak?m?ndan di?er ?ocuklardan, hatta ?z karde?lerinden bile farkl?d?r. Bu sebeple ?ocuk yeti?tirmekte en ?nemli nokta, her ?ocu?a farkl? tutumlarla yakla?mak ve i?erisinde olunan ?artlara g?re hareket etmektir. ?zellikle ilk 18 ayda e?itim bi?imi, ?ocu?un yeti?tirilme modeli ve onunla kurulan duygusal ileti?im, ?ocu?un kendine olan g?veni ya da g?vensizli?ini belirleyen en ?nemli unsurdur.

Anne-?ocuk ?li?kisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bebeklik d?nemi i?erisinde anneye ba?l? ve ba??ml? olan ?ocuklar 4 ile 5 ya? civar?nda birey olmay? ke?fetmeye ba?layacakt?r. Bu d?nemde annenin ?ocu?a davran??lar?n?n da de?i?mesi ka??n?lmazd?r. Bu sanc?l? s?re?te annenin yapmas? gerekenler;

 1. ?ocu?u dinlemek ve cevaps?z b?rakmamak.

?ocuklar d?nyaya g?zlerini a?ar a?maz annelerine g?ven duymaya ba?larlar. Bu nedenle anne ?ocu?un anlatt?klar?n? mutlaka dinlemeli ve sorular?n? kesinlikle cevaplamal?d?r.

 1. Sayg? s?n?r?n? mutlaka netle?tirin.

?ocu?unuzun odas?na girerken kap?y? t?klatman?z, onun da sizin odan?za girerken ayn? ?ekilde davranmas? konusunda size s?z hakk? sa?layacakt?r. B?yle k???k detaylara dikkat ederek ?ocu?unuzda ?zel hayata sayg? kavram?n? geli?tirebilirsiniz.

 1. Yumu?ak ama kararl? bir anne olun.

?ocu?unuz e?er ?Hay?r? s?zc???n? duydu?unda sinir krizleri ge?iriyorsa, ona sakin ve kararl? bir ?ekilde neden hay?r dedi?inizi a??klay?n.

 1. Babayla ileti?imine dikkat edin.

Bebe?i 9 ay karn?nda ta??yan anneler, do?umdan itibaren de bebekleriyle s?rekli ilgilenirler. Ama ?ocu?un geli?im s?recinde baba kavram? da ?nemli bir yere sahiptir. Baba ?ocuk ili?kisinin daha iyi bir hale gelmesi i?in onlara zaman ve zemin haz?rlay?n.

Mutsuz Evlilikler Anne ?ocuk ?li?kisini Zedeliyor

Anne Babek ili?kisi

Anne-?ocuk ili?kisine zarar verebilecek en ?nemli durumlar?n ba??nda, ?ocu?un mutsuz bir evlilik i?erisinde b?y?mesi geliyor. ?zellikle plans?z bir gebelikle d?nyaya gelen ?ocuk, bir s?re sonra annesi taraf?ndan kabul edilse bile baban?n tutumu hem anneyi hem de bebe?i olumsuz etkileyecektir. B?yle bir durum kar??s?nda uzman yard?m? almak en iyi ??z?md?r.

Neden İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü?

Yap?lan ara?t?rmalara g?re bebeklerin do?umlar?ndan itibaren sadece alt? ay s?resince yaln?zca anne s?t?yle beslenmelerinin yeterli olaca??n?, su dahil olmak ?zere hi?bir ek besine gerek olmad???n? ortaya koyuyor. Amerika Birle?ik Devletleri Pediatri Akademisi (AAP) alt?nc? aydan sonra ise ek besinlere ba?layarak 1 ya??na kadar anne s?t? verilmeye devam edilebilir a??klamas?nda bulunuyor.

Anne s?t?n?n ekonomik olmas? ve m?kemmel bir i?erik ta??mas? sebebiyle bebek i?in en ideal beslenme bi?imi oldu?u s?yleniyor. Anne s?t? uygun ?s?da ve ?evre dostu bir beslenmedir. Anne s?t? alan ?ocuklarda zat?rree, ishal, menenjit ve benzeri bir?ok hastal???n g?r?lme s?kl??? ciddi manada azalmaktad?r. Ayr?ca anne s?t?yle beslenen bebeklerin zekalar?n?n emmeyenlere oranla daha y?ksek oldu?u da g?zlenmi?tir. D?nya ?zerindeki emzirme istatistikleri ise olduk?a d???kt?r. T?m d?nyada bebeklerin sadece %36,5?u 6 ay boyunca anne s?t?yle beslenmektedir.

Anne S?t? ??menin ?nemi
Anne S?t? ??menin ?nemi

Anne s?t?yle beslenmenin faydalar?n? s?ralamak gerekirse;

?ocuk Sa?l??? Bak?m?ndan;

 1. ?shal g?r?lme oran? azalmaktad?r ve daha ?abuk ge?mektedir.
 2. Zat?rree ve orta kulak iltihab?n?n s?kl??? azalmaktad?r.
 3. ?e?itli alerjilerin daha ge? ya?larda ortaya ??kmas? ve daha hafif ge?mesi sa?lan?r.
 4. Baz? tip ?eker hastal?klar?n?n g?r?lme riski azal?r.
 5. Gaz sanc?lar? daha azd?r.
 6. Baz? ba??rsak hastal?klar?n?n geli?mesi engellenir.
 7. ?i?manl?k riski azal?r.
 8. Baz? kanser t?rlerine kar?? korur.
 9. Sterildir ve ideal bir s?cakl??a sahiptir.

Anne a??s?ndan faydalar?:

 1. Meme kanseri riskini azalt?r.
 2. Yumurtal?k kanseri riskini azalt?r.
 3. Kans?zl??? azalt?r.
 4. Annelik depresyonu daha az g?r?l?r.
 5. ?drar yolu iltihab?na kar?? koruyucudur.
 6. Yeni bir hamilelik s?recini geciktirme etkisi bulunur.
 7. ?zg?veni artt?rmaktad?r.

Emzirmenin devam edebilmesi i?in a?a??daki ?artlar?n korunmas? ?nemlidir.

 1. Bebe?in 6 aydan daha k???k olmas?,
 2. Annenin adetinin ba?lamam?? olmas?,
 3. Bebe?e anne s?t? d???nda ek bir besin verilmemesi.
Bebeklerde Mamayla Beslenme
Bebeklerde Mamayla Beslenme

? Anne s?t?n?n ?nemi ger?ekten ortada. Yap?lan ?al??malar da bunu do?ruluyor. Ancak yap?lan ara?t?rmalarda g?z ard? edilen baz? durumlar s?z konusu. Anne s?t?n?n besleyicili?inin korunmas? i?in hamilelik d?neminde baz? ?artlar?n yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar aras?nda depresyona girmeme, memede herhangi bir sorun olu?mamas? gibi fakt?rler var. Benim k?z?m uzun bir emme s?reci ge?irmedi. ?ri bir bebek olarak d?nyaya geldi?i i?in s?t?m yeterli gelmiyordu. B?ylesi bir durumda uzmanlar bebe?in a?lat?lmamas? gerekti?ini s?yl?yorlar. Bebek psikolojisi a??s?ndan bebe?in a?lat?lmamas? anne s?t? almas?ndan daha de?erli g?r?l?yor. E?er anne s?t? yetersizse pompa yard?m?yla sa??lmas? ve ?o?alt?lmas? ve bu s?re?te de bebe?in a? kalmamas? gerekiyor. Bir?ok ki?i e?er biberon emerse benim s?t?m? almaz diye d???n?yor. Bunda da hakl?l?k paylar? yok de?il. Ancak burada yap?lmas? gereken ?ey bebe?i a? b?rakmadan gerekirse sa?arak anne s?t?n? mamayla birlikte takviye yaparak vermek.?