Sağlıklı Anne-Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalı?

Sa?l?kl? Anne Bebek ?li?kisi

Anne ile ?ocuk aras?nda sa?l?kl? bir ili?kinin kurulabilmesinin yolu annenin nas?l bir ruh sa?l??? ta??d??? ve ?ocu?a olan davran??lar?yla ilgilidir. Anne-bebek ili?kisi hamilelik s?recinde ba?lamaktad?r. Do?umdan sonra ise fiziksel temas ve beslenme yoluyla bu ili?ki daha da geli?ir ve ?m?r Okumaya devam et Sağlıklı Anne-Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalı?

Neden İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü?

Neden ilk alt? ay sadece anne s?t?

Yap?lan ara?t?rmalara g?re bebeklerin do?umlar?ndan itibaren sadece alt? ay s?resince yaln?zca anne s?t?yle beslenmelerinin yeterli olaca??n?, su dahil olmak ?zere hi?bir ek besine gerek olmad???n? ortaya koyuyor. Amerika Birle?ik Devletleri Pediatri Akademisi (AAP) alt?nc? aydan sonra ise ek besinlere ba?layarak Okumaya devam et Neden İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü?