?ocuk Hastal?klar?: Su?i?e?i

Su?i?e?i daha ?ok ?ocuklarda ortaya ??kan bir hastal?kt?r. ?ok s?k g?r?len bu rahats?zl???n a??r belirtileri yoktur. Varicella-Zoster vir?s?n?n sebep oldu?u hastal?klardan ilki olan su?i?e?i, ?ocukluk ?a??nda g?r?l?r. Zona ise ?ocuklu?unda su?i?e?i hastal??? ge?irmi? olan ki?ilerin yeti?kinlik ve ihtiyarl?k d?nemlerinde ortaya ??kabilen bir hastal?kt?r.

Su?i?e?inin Belirtileri

Su?i?e?i vir?s?n?n v?cuda girmesinden sonra belirtilerin ortaya ??kmas? 10 ile 20 g?n kadar s?rmektedir. V?cutta d?k?nt?lerin olu?mas?ndan ?nce hafif bir ate?, i?tahs?zl?k ve halsizlik gibi belirtiler g?r?l?r. Ancak su?i?e?inin as?l belirtisi deride d?k?nt?ler meydana gelmesidir. D?k?nt?ler ?nce pembe ve kabar?k bir ?ekilde ba?lamakta, sonras?nda k?rm?z? i?i s?v? dolu bir hal almaktad?r. Bu kabarc?klar kolayca y?rt?labilirler. Kabarc?klar?n i?inde yer alan s?v? 12 ile 24 saat i?erisinde bulan?k bir hale gelir ve ?zeri kabuk ba?layarak kahverengi pullar ?eklinde d?k?l?r. Kabarc?klar?n hi?bir ?ekilde patlat?lmamas? gerekir. E?er patlat?lmadan kendi haline b?rak?larak d?k?lmesi sa?lan?rsa, hi?bir iz kalmaz. ?lk ortaya ??kan d?k?nt?ler 3 ile 4 g?n i?erisinde kaybolur ve yenileri ??kmaya ba?lar. Bu ?ekilde birka? farkl? d?k?nt? ayn? anda olu?ur. Bu belirtiler hastal??? ?i?ek hastal???ndan ay?rmaktad?r. ?i?ek hastal???nda t?m d?k?nt?ler ayn? anda geli?erek de?i?eme u?rarlar. ?i?ek hastal??? d?nya ?zerinden silindi?i i?in art?k bu bilgi ?ok da ?nemli de?ildir. Su?i?e?i belirtileri en fazla g?vdede ortaya ??kar. Y?z, sa?l? deri, kol ve bacaklarda daha az g?zlemlenir. Su?i?e?inde ortaya ??kan d?k?nt?ler olduk?a ka??nt?l?d?r. E?er d?k?nt?ler ka??n?rsa, kabarc?klar patlar. Bu durum hem iz kalmas?na hem de bakterinin yeniden enfekte olmas?na sebebiyet verebilir. Su?i?e?i yeti?kinlerde ?ocuklara oranla daha a??r seyreder. ?zellikle gebeli?in ilk 3 ay?nda su?i?e?ine yakalan?lmas? halinde; do?umsal anomaliler, premat?re do?um ya da ?l? do?um g?r?lebilir.

Su?i?e?i
Su?i?e?i

Su?i?e?i Tan?s?

Su?i?e?i d?k?nt?lerin dikkatli bir incelemesiyle an?nda koyulabilir. Yak?n d?nemde su?i?e?i ge?iren birisiyle temas varsa tan? direkt olarak konulabilir. Arada kal?nm?? durumlarda ise d?k?nt?lerden al?nan par?alarla laboratuvarda test yap?labilir.

Su?i?e?inin Tedavisi

Su?i?e?i hastal???na yakalanm?? olan ?ocuklarda ba????kl?k sistemi normal bir ?ekilde ?al???yorsa, sadece ka??nt? ve bakteri enfeksiyonunun ?nlenmesi i?in tedavi uygulan?r. Ka??n?n hafif olmas? durumunda losyon tedavisi, daha a??r ka??nt? hallerinde ise hap tedavisi uygundur. Bunun yan? s?ra ?ocuklar?n t?rnaklar?n?n kesilmesi ve t?rp?lenmesi gerekmektedir. bakteri enfeksiyonun olu?mas?n? ?nleyebilmek i?in ?ocuklar?n elleri sabunla y?kanmal?d?r. Y?ksek ate? olu?mas? durumunda, ate? d???r?c? ?urup verilebilir. Ancak bu ?ocuklara kesinlikle aspirin verilmemelidir. Vir?s enfeksiyonu ya?ayan ?ocuklara aspirin verilmesi halinde Reye sendromu olu?mas? ihtimali ?ok y?ksektir. Reye sendromu karaci?erde meydana gelen ya?lanmaya ba?l? olarak geli?ebilen ciddi bir fonksiyon kayd? durumudur. Bu kayb?n olu?mas? halinde bilin? de?i?iklikleri bi?iminde kendini g?steren ve komaya kadar gidebilen ?l?mc?l bir durum meydana ??kabilir. Su?i?e?i ??karan yeti?kinlerde ve ba????kl?k sistemi zay?f olan ?ocuklarda antiviral tedavi uygulanmal?d?r.

Su?i?e?i Hastal??? Bula??c? M?d?r?

Su?i?e?i son derece bula??c? hastal?klardan birisidir. Bula?ma s?resi d?k?nt?ler meydana gelmeden 1 ile 2 g?n kadar ?ncedir. Bula?ma t?m d?k?nt?ler kabuklanana kadar s?rer. Bu d?k?nt?lerle direk temas edilmesi halinde bula?ma meydana gelir. Bundan ba?ka damlac?k yolu ismi de verilen hava yoluyla bula??r. Yani hasta olan bir ?ocukla ayn? evde ya?ayan karde?ine de su?i?e?i bula?ma ihtimali ?ok fazlad?r. Su?i?e?i genel itibariyle k?? sonu ve ilkbahar?n ba?lang?c?nda g?r?l?r.

Su?i?e?i Hastal???ndan Korunma Yollar?

Su?i?e?i hastal???na yakalanmamak i?in en ?nemli unsur, su?i?e?i ge?iren hastalarla temas edilmemesidir. Su?i?e?i hastal???na yakalanan ?ocuklar d?k?nt?lerdeki kabuklar tamam?yla d??ene kadar okula yollanmamal?d?r. Su?i?e?inin ?u anda devlet taraf?ndan uygulanan a?? takviminde bulunmaktad?r. Uygulama ?ekli ?ocuk 12 ayl?k oldu?undan 1. Doz ve ?ocuk ilkokul 1? s?n?fa giderken 2. Doz bi?imindedir. A?? e?er 12 ya??ndan b?y?k birisine yap?lacaksa, 1 ay ara verilerek 2 doz bi?iminde uygulanmal?d?r. ?ocu?un su?i?e?i ge?iren ba?ka bir ?ocukla temas etmesi durumunda 72 saat i?erisinde a?? olmas? onu hastal?ktan koruyabilir. Pasif korunma y?ntemi olarak ise VZIG (Varicella-zoster immun glob?lin) kullan?labilir. Bu ?r?n de 96 saat i?erisinde kullan?l?rsa, su?i?e?i ge?iren bir hastaya temas etmi? ?ocu?u koruyabilir.