?in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in?de Astroloji 700 y?ll?k bir gelene?e sahiptir. Bu gelenek hala s?rmekte ve olduk?a geni? bir alan? kapsamaktad?r. Astroloji antik ?a?larda geli?mi?tir. ?nsan?n karakterini anlama, i? hayat?ndaki geli?meleri tespit etme ve nas?l bir evlilik yapaca??na dair ki?iye dair bir?ok bilgi Astroloji vas?tas?yla ??renilebilir. ?in Astrolojisi, ay?n devreleri, ay ve g?ne? hareketlerine g?re belirlenmi?tir. ?in?de y?ld?z isimlerinin kullan?m?n?n yasak olmas? sebebiyle her y?l hayvan isimleriyle adland?r?lmaktad?r. ?in Astrolojisinde bir?ok farkl? dal ve hesaplama y?ntemi bulunur.

Bir?ok ?lkede ilgi ?eken ?in takvimi T?rkiye?de de bebek cinsiyetinin hesaplanmas? bak?m?ndan ?nemli bir Astroloji y?ntemi olarak g?r?lmektedir. ?in takvimiyle bebek cinsiyeti hesaplama metoduyla, bebe?in cinsiyetinin %70 ile %90 oran?nda do?ru hesapland??? bildirilmektedir. 700 y?ldan beri kullan?lan ?in takvimi, hangi ayda hamile kal?nd???na g?re bebe?in cinsiyetinin tespit edilebilece?i anlay???na dayanan bir Astroloji bi?imidir.

?in Takvimi Nedir?

?in takvimiyle cinsiyet hesaplama y?ntemi annenin hangi ayda hamile kald???ndan hareket eden ve bebe?in cinsiyetini belirleyen bir sistemdir. ?in?de olduk?a yayg?n olarak kullan?lan bu metot, ?lkemizde de e?lence amac?yla anne adaylar? taraf?ndan tercih edilmektedir. Ultrasonun geli?medi?i eski d?nemlerde 9 ay s?resince bebe?in cinsiyetini tahmin etme ?ans?n? bulunmad??? i?in bu y?ntemle bebe?in cinsiyeti konusunda ?in takvimi ?al??mas? yap?lm??t?r. Takvim ayn? zamanda bebek cinsiyetinin ayarlanmas? maksad?yla da kullan?labilir. Erkek ya da k?z bebek do?urmak isteyenler bu takvimde yer alan do?ru aylarda hamile kal?rlarsa, bebeklerinin cinsiyetlerini belirleme ?ans?na sahip olacaklard?r. Orijinal hali ?in?in Pekin ?ehrinde bulunan takvimin olu?turulma tarihi g?n?m?zden 700 y?l ?nceye dayan?yor.

??in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in takvimine g?re cinsiyet hesaplama y?ntemi, bebe?in cinsiyetini anne ya?? ve y?l i?erisinde hamile kal?nan aya g?re tespit etmektedir. Bu takvimin hesab?nda bir p?f noktas? bulunur. Bu p?f noktas?na dikkat edilmezse, hesaplama do?ru ??kmayacakt?r. Miladi takvimden daha farkl? olan ?in takviminin esaslar?na dayanan sistemde cinsiyet hesaplamak i?in annenin ya??n?n ?zerine +1 veya +2 eklenmelidir. Bu ?ekilde takvimdeki do?ru b?l?me bakmak gerekmektedir. Do?um tarihinin ba?lang?? hesab? a?a??daki bi?imdedir:

(1970, ?ubat 06); (1981, ?ubat 05); (1992, ?ubat 04); (2003, ?ubat 01)

(1971, Ocak 27); (1982, Ocak 25); (1993, Ocak 23); (2004, Ocak 22)

(1972, ?ubat 15); (1983, ?ubat 13); (1994, ?ubat 10); (2005, ?ubat 09)

(1973, ?ubat 03); (1984, ?ubat 02); (1995, Ocak 31); (2006, Ocak 29)

(1974, Ocak 23); (1985, ?ubat 20); (1996, ?ubat 19); (2007, ?ubat 18)

(1975, ?ubat 11); (1986, ?ubat 09); (1997, ?ubat 07); (2008, ?ubat 07)

(1976, Ocak 31); (1987, Ocak 29); (1998, Ocak 28); (2009, Ocak 26)

(1977, ?ubat 18); (1988, ?ubat 17); (1999, ?ubat 16); (2010, ?ubat 14)

(1978, ?ubat 07); (1989, ?ubat 06); (2000, ?ubat 05); (2011, ?ubat 03)

(1979, Ocak 28); (1990, Ocak 27); (2001, Ocak 24); (2012, Ocak 23)

(1980, ?ubat 16); (1991, ?ubat 15); (2002, ?ubat 12)

?in takviminden bebe?inizin cinsiyetini tespit edebilmek i?in yukar?daki tablodan do?um tarihinizi bulman?zdan sonra, do?um y?l?n?z e?er ba?lang?? ay?ndan ?nceye denk geliyorsa +2, ba?lang?? ay?ndan sonraya geliyorsa +1 de?erini ya??n?za d?hil etmelisiniz. ?rnek vermek gerekirse; 1982 y?l?nda do?mu? olan bir ki?inin do?um g?n? Ocak 25?ten daha ?nce ise +2, Ocak 25?ten sonra ise +1 ekleyerek ?in takvimindeki do?um y?l?na bakmal?s?n?z. 15 Ocak 1982 tarihinde do?an birisinin ?in takviminde bakmas? gereken ya? 38 olacakt?r. 16 Ocak 1982 tarihinden sonra do?an birisi ise ?in takviminde 37 ya?a bakacakt?r.

2018 Y?l? ??in Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in takvimine g?re bebek cinsiyeti hesaplama sisteminde kullan?lan tablo y?llara g?re herhangi bir de?i?ikli?e u?ramamaktad?r. Her sene ayn? tabloyu kullanarak bebek cinsiyetinizi hesaplayabilirsiniz. Zaten anne aday? ya? alaca?? i?in tabloda her y?l bir ya? ?st?ne bakmas? gerekecektir. ?in takvimine g?re k?z bebek sahibi olmak isteyen ki?ilerin en fazla 21 ya??nda hamile kalmas? uygun olacakt?r. Bu ya?a sahip olan bir anne aday? yaln?zca Ocak ay?nda hamile kal?rsa erkek bebek, di?er t?m aylarda k?z bebek d?nyaya getirecektir. Bebe?inin erkek olmas?n? isteyen anne adaylar? ise 18 ile 20 ya?lar?nda hamile kalmalar? halinde erkek bebek do?ruma ihtimalleri y?kselecektir. 18 ya??nda hamile kalan birisi Ocak ve Mart aylar?nda hamile kalmas? halinde bebe?i k?z olacakt?r. Di?er t?m aylarda hamile kal?rsa, erkek bebek d?nyaya getirecektir. 20 ya??nda olan bir anne aday?n?n ise k?z bebek d?nyaya getirmesi i?in Ocak, Mart ve Ekim aylar?nda hamile kalmas? gerekmektedir. Di?er t?m aylarda anne aday? erkek bebek sahibi olacakt?r. ?in takvimine bak?ld???nda 30 ya? da erkek bebek i?in ideal g?r?nmektedir. Di?er ya?larda ise erkek ve k?z bebek do?urma olas?l?klar? hemen hemen e?ittir. ?in takvimi tablosu a?a??da yer almaktad?r:

?in Takvimi Tablosu

Anne Olmak ??in ?deal Ya? Ka?t?r?

Kad?n do?as?n? inceledi?imiz zaman do?urganl?k durumunun en y?ksekte ve risksiz oldu?u zamanlar?n 20 ile 30?lu ya?lar oldu?unu g?r?r?z. Kad?nlar?n gebe kalma ?anslar?n?n en y?ksek oldu?u ve kad?n sa?l??? bak?m?ndan en rahat d?nem bu ya?lar aral???ndad?r.

T?bbi bak?mdan s?ylenen ideal annelik ya??na ra?men g?n?m?zde ?niversite e?itimi alan ve i? hayat?na at?lan bir?ok kad?n evlendi?inde 30 ya??n ?zerine ??km?? oluyor. Bu durumda bebek sahibi olman?n sa?l?ks?z oldu?u ya da yap?lamayaca?? gibi bir yorum ??kar?lmamal?. Neticede ?nemli olan mevzu ki?inin kendisini nas?l hissetti?i ve buna haz?r olup olmad???n? net olarak ortaya koymas?.

Annelik ??in ?deal Ya?
Annelik ??in ?deal Ya?

?ocuk sahibi olmaya kendini haz?r hissetme s?reci de?erlendirildi?inde ?una bak?lmal? ?ocu?u ger?ekten siz mi istiyorsunuz? Yoksa ba?kalar?n?n hayallerini mi ta??yorsunuz? ?zellikle ya?lar? ilerleyen kad?nlar?n ailelerinden gelen hadi art?k evlen ve ?ocuk yap bask?s? onlar? haz?r olmadan ?ocuk sahibi olmaya itiyor. Bunun i?in yap?lmas? gereken en ?nemli ?ey kendinizi bir ?ocukla birlikte d???nd???n?zde nas?l hissetti?iniz. Elbette insan?n bir ?ocu?u oldu?unda durum ba?kala??yor. ?ocuk sevgisi ve ?ocuk sahibi olmak hi?bir ?eyle k?yaslanamaz. Ancak en az?ndan bu fikrin sizi korkutmad???ndan emin olmal?s?n?z.

Yoksa asl?nda hi?bir zaman bir ?ocu?un geli?ine kendinizi tam olarak haz?r hissedemiyorsunuz. Bir bak?yorsunuz gelmi? ve hayat?n?z?n orta yerine kurulmu?. Ben anne olmak i?in ideal bir ya? oldu?unu d???nm?yorum. Sa?l?kl? oldu?unuz ve anne olmay? istedi?iniz her ya? bunun i?in uygundur. Geli?en teknoloji sayesinde art?k 50 ya??nda bile ?ocuk sahibi olabilmek m?mk?n. Bu nedenle ?ocuk sahibi olma kriteriniz asla ya? olmas?n. Yapaca??n?z her ?eyi tamamlam??san?z ve i?inizde ah ?unu da yapsayd?m diyece?iniz bir ?ey kalmam??sa anneli?e giri?mek daha do?ru bir karar. ??nk? ister istemez ?ocuk hayat?n?z? k?s?tl?yor. Oda??n?z ve t?m hayat?n?z?n merkezi o oluyor. Belli bir ya?a kadar her yere gidemiyor, her istedi?inizi yapam?yorsunuz. Bunun i?in ?ocuk sahibi olmaya mental olarak haz?r olmak her ?eyden ?nemli.

Annelik Ya??

?Kendi deneyimimden biraz bahsetmem gerekirse, ben de 30?un ?st?nde anne olanlardan birisiyim. ?nceden bak?ld???nda ya?l? olarak de?erlendirilen ve benim de b?yle de?erlendirdi?im bir ya?ta anne olmay? deneyimlemek bamba?ka bir s?re?. Neticede hayat?n?zda yapmak istedi?iniz ?ok ?eyi yapt???n?z i?in ?ocu?unuza kendinizi daha haz?r hissedebiliyorsunuz. Bu s?re?te ya?l? anne olarak adland?r?lmak olduk?a garipti elbette. Ayr?ca ya? sebebiyle ?ocukta Down Sendromu riski oldu?u ve test yap?lmas? gerekmesi beni ?zd?. Ancak verdi?im karar ne olursa olsun bebe?imi do?urmak oldu?u i?in ben test yapt?rmad?m. K?z?m ?imdi ?ok sa?l?kl?. Elbette ba?ka anne adaylar? test yapt?rabilir. Sakat bir ?ocuk do?ruma riskini kimse almak istemez.

Bu a?amada kar?ndan su al?nmas? y?ntemi d????e sebebiyet verebiliyor. Yeni ??kan ve yurt d???na g?nderilen kan testini anne adaylar?na ?neriyorum. Elbette biraz pahal? bir y?ntem ama bebeklerimiz i?in her ?eye de?er. Benim hamilelik s?recimde ?eker tansiyon gibi sorunlar?m olmad?. Bu a??dan olduk?a ?ansl?yd?m. Ya?? ileri olan gebelerde b?yle problemler g?r?lebiliyormu?. Sadece ciddi seviyede ayak ?i?melerin oldu. En son ayaklar?m bir yeti aya??na d?nd???nde do?uma giderken giyecek ayakkab? bulamayaca??m? ve ??plak ayak gidece?imi d???n?yordum. Ya??n ve k?z?m?n iri olmas? sebebiyle sezeryan ?nerdi doktorum. Son derece rahat bir s?re?ti ve ya?l? anne olmaktan da son derece mutluyum. Size de ?iddetle tavsiye ediyorum.?