Y?lba??nda Sevgilinize Ne Hediye Alacaks?n?z?

Y?lba?? geldi ?att?. Ee, y?lba??n?n anlam? biraz da hediyelerle ??k?yor. Peki siz bu y?lba??nda sevgilinize ne hediye almay? planl?yorsunuz? Y?lba??nda hediye al?rken en ?nemli detay sevgilinizin zevkleridir. Ancak bir?ok kad?n burada sevgilisini kendi zevklerine uyduraca?? i?in kendi zevkine g?re bir hediye alacakt?r. Bunun i?in sevgilinizin zevklerini ??renin ya da takip edin demeyece?im. Muhtemelen zaten sevgilinizi a??r? zevksiz birisi olarak de?erlendiriyorsunuz. B?yle de?ilse ne ala ?ok mutlu olun. Zira bir?ok kad?n sevgilisini a??r? zevksiz buluyor. Neyse konuyu da??tmayal?m. Y?lba?? ve hediyeler diyorduk. ?imdi siz bir rutin sever misiniz? Yoksa ??lg?nl?klar?yla tan?nan birisi mi? ya da belki farkl?l?klar?n pe?ine d??m?? bir macerac? olabilirsiniz. Belki de gizemli ?eylerden ho?lan?yorsunuzdur. Alaca??n?z hediyenin belirleyicisi de tam olarak bunlar olacakt?r. ?imdi bu gruplar?n mensuplar?na bir iki hediye tavsiye edece?im.

Rutinleri Sevenler

Kravat Hediyesi

Rutinleri seviyorsan?z e?er i?iniz ?ok kolay. Zaten etraf rutin hediye kayn?yor. Bir kravat, bir parf?m, bir kazak sizi kurtaracakt?r. Renk filan falan tak?lmay?n. ?unu d???n?n, sevgilinizin ?zerinde en ?ok hangi rengi g?rmek isterdiniz. ?ok u?uk bir renk de?ilse zaten sevgiliniz mecburen alaca??n?z hediyeyi giymek zorunda kalacak, en az?ndan sizin yan?n?zda. Bu sebeple bunlara fazla tak?lmay?n. Amac?n?z onun gard?robunda devrim yapmaksa ?imdi tam zaman?. Hemen birka? k?yafetle i?e ba?lay?n. Sevgililer g?n? derken y?ld?n?m?, do?um g?n? filan zafer sizin.

??lg?nlar

??lg?n Hediyeler
??lg?n Hediyeler

E?er ??lg?n birisiyseniz, sevgilinize alaca??n?z hediyeyi zaten ?oktan tasarlanm??s?n?zd?r bile. Kendi yapmak istedi?iniz ??lg?nl?klardan birisine sevgilinizi da dahil edece?iniz bu hediye muhtemelen onun ?d?n? koparacak bir ?eydir ama ayn? zamanda bir s?navd?r da. Sizin gibi bir ??lg?n yan?nda ??lg?n olmayan birisini zaten ta??yamaz. Bu nedenle size herhangi bir hediye ?nerisinde bulunmayaca??m. Ne yap?yorsan?z iyi yap?yorsunuz b?yle devam.

Farkl? Hediye Aray???ndakiler

Farkl? Hediyeler

Bu gruptakiler rutinler grubunun s?k?lm?? elemanlar?ndan olu?urlar. ??lg?n olamayacaklar? i?in genelde farkl? bir hediye pe?indedirler. Size tavsiyem ki?iselle?tirilmi? hediyelere bir g?z atman?z i?inde ?ok farkl? hediyeler olabiliyor. Belki sevgilinizle birlikte bir ka?amak planlayabilir ya da onu bir e?lence park?na g?t?rerek ?ahane bir g?n ge?irebilirsiniz. Hediyenizi se?erken mutlaka ka??da sar?lan bir ?ey vermenize gerek yok. Farkl?l?k ar?yorsan?z biraz ?evrenize bak?n.

Gizemli ?eylerden Ho?lananlar

Gizemli Hediyeler

E?er gizemli ?eylerden ho?lan?yorsan?z, sevgilinizle birlikte ke?fedece?iniz bir ?eyler olu?turun derim. Ke?fetmek her zaman bir ili?kiyi canl? tutan ?eydir. ?nsanlar ?nce birbirini ke?federler, sonra bu ke?if tamamlan?nca s?k?lma ve rutin gelir. Fakat ke?fedecek yeni ?eyler yarat?rsan?z ili?kiniz yeniden eski canl?l???na kavu?ur. Bu ke?fi bir tatil turunda yapaca??n?z gibi meditasyon, enerji ve sprit?el alanlarda da ?ahane ke?ifler yakalayabilirsiniz. Bunun yan? s?ra bilimsel bir ke?if yolculu?una ??kabilir ya da sevgilinize bir dal?? turu hediye edebilirsiniz. T?rman?i, ma?ara gezileri gibi daha ekstrem ?eylere de girebilece?iniz gibi sadece ke?fetmek i?in ba?ka bir ?ehre bile gidebilirsiniz. Hatta y?lba?? gecesi olu?turaca??n?z gizemli atmosferde sevgilinizin farkl? ke?ifler yapaca?? ?ahane bir ortam yaratabilirsiniz.

Kar??n?zdaki Ki?iyi Etkileyebilmenin 11 Yolu

Kar??n?zdaki ki?iyi etkileyebilmek g??l? bir ili?kinin ilk ad?m?d?r. Kar??n?zdaki ki?iyi etkileyebilmenin 11 yolu uzun ara?t?rmalar sonucunda bilim insanlar taraf?ndan belirlenmi? maddeleri i?ermektedir. ?li?kilerde partnerinizi ya da sevgili aday?n?z? etkilemek her zaman romantizmden ya da fedakarl?ktan ge?meyecektir. Bilim d?nyas? bu konuda enteresan fikirlere sahip. ??yle d???nebilirsiniz; bilim mi onlar atomu par?alam?yor mu? ?li?kilerle ne alakalar? var? Bu konuda yan?ld???n?z? vurgulamak istiyorum. Zira bilim insanlar?n?n ilgilendikleri ?eyleri ve ara?t?rma konular?n? g?rseniz ?a?k?nl?k ya?ayabilirsiniz. Ho?land???n?z insan? etkileyebilmek ad?na yapt?klar?n?z i?e yaramad?ysa, bir de bilimin s?ylediklerine kulak kabartabilirsiniz. ??te bilimin kar??n?zdaki ki?iyi etkileyebilmek i?in size ?nerdi?i 11 tavsiye;

 1. G??l? G?z Temas?

G??l? G?z Temas?
G??l? G?z Temas?

?G?zler ruhun aynas?d?r? deyimi bo?una kurulmam??. G??l? bir g?z temas?nda bulunmak ve g?zlerin manal? bak??lar? kar??n?zdaki ki?iyi etkilemenin en ?nemli yollar? aras?nda yer al?yor. G?zlerin yalan s?ylemeyece?ini bilmenizde bu a?amada fayda var. Muhtemelen kar??n?zdaki ki?i t?m niyetinizi g?zlerinizden okuyacakt?r. Bu nedenle kar??n?zdaki ki?iye g??l? hisler besliyorsan?z g?z temas?ndan ka??nmaman?z? ?neririz.

 1. Dudaklar

Dudaklar
Dudaklar

Dudaklar bir kad?n?n en etkileyici ve ?ekici fiziki b?lgesi olarak nitelendiriyor. Bunu niteleyen elbette biz de?iliz. Manchester ?niversitesi?nde yap?lan bir ara?t?rma bunu s?yl?yor. ?zellikle k?rm?z? veya pembe ruj dudaklar? daha ?arp?c? ve dikkat ?ekici bir hale getirecektir. Dudaklar m? ne alaka? Diyorsan?z bir kere daha d???n?n deriz. Angelina Jolie ve Scarlett Johansson size bu hususta ilham verecektir. Bu iki ?nl? ve g?zel ismin erkekler taraf?ndan be?enilmesinde en ?nemli unsur elbette dudaklar?. O kadar kal?n dudaklara sahip olmasan?z da yeni ??kan dolgunla?t?r?c? rujlar ve botoks gibi uygulamalar imdad?n?za yeti?ecektir.

 1. ?deal Bir G?l?mseme

?deal Bir G?l?mseme
?deal Bir G?l?mseme

G?l?mseyen insanlar mutlu insanlard?r. ?yle olmasa bile genel alg? bu y?ndedir. Bu da kar??n?zdaki ki?iyi etkilemenin yollar?ndan birisidir. Hemen herkes mutlu insanlardan ?ok etkilenirler ve onlar?n yan?nda olmak isterler. Mutlulu?un bula??c? bir etkisi vard?r ??nk?. Erkekler de g?l?mseyen kad?nlar? ?ok ?ekici buluyor. Bu nedenle bol bol g?l?mseyip kahkaha atmakta fayda var.

 1. Beyaz Di?ler

Beyaz Di?ler
Beyaz Di?ler

Ara?t?rmalar d?zg?n ve beyaz di?li kad?nlar?n erkekler taraf?ndan daha ?ekici bulundu?unu ortaya koyuyor. Bu nedenle di? bak?m?n?za ?nem vermeniz yerinde olacakt?r. Di? bak?m? ayn? zamanda temiz bir nefes i?in de olmazsa olmazd?r.

 1. K?rm?z? Renk

K?rm?z? Renk
K?rm?z? Renk

Bir grup ara?t?rmac? deneklerine birbirine t?pat?p benzeyen iki kad?n?n foto?raf?n? g?stermi?. Bu iki kad?n aras?ndaki tek fark ise birisinin mavi, di?erinin k?rm?z? renk elbise giymi? olmas?. Elbette kazanan renk k?rm?z? olmu?. K?rm?z? olduk?a iddial? bir renktir. Bir?ok kad?n hayatlar?nda k?rm?z? renge yer vermez. Bu ?arp?c? rengi g?n?l rahatl???yla kar??n?zdaki erke?i etkilemek i?in kullanabilirsiniz.

 1. Kendinden Emin Bir Ses Tonu Kullanmak

Kendinden Emin Bir Ses Tonu Kullanmak
Kendinden Emin Bir Ses Tonu Kullanmak

Ara?t?rmac?lar tiz kad?n seslerinin daha seksi oldu?unu ortaya koyuyor. ?nsan akl?nda tiz sesler minyon bir tip canlanmas?na sebebiyet veriyor ve erkekler bunu ?ok seksi buluyorlar. Yani sesinizi tok bir hale getirmeye bo?una u?ra?may?n. B?rak?n oldu?u gibi ??ks?n. Elbette konu?malar?n?z?n dudaklar?n?zdan d?k?lmesi esnas?nda kendinizden ne denli emin oldu?unuz da ses tonunuza yans?yacakt?r. Bu nedenle kendine g?venli bir konu?ma ?slubu bir erke?i etkilemek i?in ?nemlidir.

 1. Simetri

Simetri
Simetri

Ara?t?rmalar y?z? simetrik olan kad?nlar?n kar??s?ndakini daha fazla etkileme potansiyeli ta??d???n? ortaya koyuyor. Benim y?z?m simetrik de?il ve bu do?u?tan gelen bir durum. Gidip estetik olacak da de?ilim diyorsan?z, makyaj hileleriyle hen?z tan??mam??s?n?z demektir. Bir an ?nce makyaj hileleriyle tan??man?z? ?neriyorum. M?kemmel simetrik y?z?n?zle sevgili aday?n?z?n kar??s?na ??kabilmek i?in k???k hileler yeterli olacakt?r.

 1. V?cut Dili

V?cut Dili
V?cut Dili

V?cudu ho?land???n?z ki?iye uygun olarak konumland?rmak, kar??n?zdaki ki?inin bilin? alt?na kaz?nman?z? sa?layacakt?r. Kollar? kilitlemek yerine a?mak, konu?urken ileri at?lmak yerine bir ad?m geri ?ekilerek ifadelerinizi vermek, burun ya da kulak gibi uzuvlar?n?za dokunmadan konu?mak v?cut dili bak?m?ndan s?zleri dinlenen, takdir edilen ve dikkat ?eken birisi olman?z? sa?layacakt?r. Ayaklar?n?z?n ilgilendi?iniz ki?iye d?n?k olmas?, y?z?n?z? ona d?nmek, ufak temaslar, sa??n?zla oynaman?z, erkeklerin g?z?nde inan?lmaz etkiler yakalaman?za yard?mc? olacakt?r.

 1. Kendine ?zg? Birisi Olmak

Kendine ?zg? Birisi Olmak
Kendine ?zg? Birisi Olmak

Erkekleri etkilemek i?in yap?lan en b?y?k hatalardan birisi onlar?n ho?lanaca?? gibi davranmaya ?al??makt?r. Bu ?ok yanl?? bir taktiktir. ?lk etapta bu davran??lar?n?zla erke?i etkilemeyi ba?arsan?z bile k?sa s?re i?erisinde as?l karakterinizin bu olmad??? ortaya ??kacakt?r. Bu nedenle Tarkan??n me?hur ?ark?s?nda da oldu?u gibi ?Ba?kas? Olma Kendin Ol, B?yle ?ok Daha G?zelsin?.

 1. Kendine G?ven Duymak

Kendine G?ven Duymak
Kendine G?ven Duymak

?ekicilik her ne kadar ilk g?r??te d??la ilgili bir ?ey olsa da burada bitmiyor. Kendisine g?venen ve ne istedi?ini bilen bir kad?n ilk a?amada ?ok ?ekici g?r?nmese bile bir erkek i?in ?ekici bulunacakt?r. Baz? kad?nlar d?? g?r?n??lerini silah olarak kullansalar da baz? kad?nlar?n silah? da kendilerine olan g?venleridir. Bir ortamda en g?zel, en seksi ve en ?ekici kad?n olabilirsiniz. Ancak kendisine g?venen bir kad?n sizin ?st?n?ze bas?p ge?ecektir. Bu konuda sorunlar?n?z varsa ki?isel geli?im kitaplar?ndan faydalanabilirsiniz.

 1. E?lenceli Birisi Olmak

E?lenceli Birisi Olmak
E?lenceli Birisi Olmak

Eskilerin me?hur bir s?z? vard?r, ?Bal, sirkenin yakalayaca??ndan daha fazla sinek yakalar?. E?lenceli olursan?z emin olun bir?ok erkek size hayran olacakt?r. Ne?eli, g?ler y?zl? ve keyifli birisi oldu?unuzda sadece erkekler de?il kad?nlar da sizinle arkada?l?k kurmak ve vakit ge?irmek isteyeceklerdir.