A?ure Nedir, A?ure G?n? Nereden Geliyor? Lezzetli A?ure Tarifi?

A?ure kelimesi Arap?a ?a?ir? ya da ?a?are? kelimelerinden gelmektedir. On manas?na gelen bu kelime halk?m?z taraf?ndan A?ure olarak teleffuz edilmektedir. Muharrem ay?n?n onuncu g?n?nde yap?lmas? sebebiyle bu g?ne A?ure ismi verilmi?tir.

A?ure g?n? Muharrem ay?nda yap?lmaktad?r. Bu ay hicri takvimin ilk ay? olarak ?nemlidir. Bunun yan? s?ra baz? tarihi olaylar bu ay i?erisinde meydana gelmi?tir. Hz. Ai?e taraf?ndan bildirildi?ine g?re Hz. Muhammet?in (SAV) Ramazan?dan sonra en fazla oru? tuttu?u ay Muharrem ay?d?r. A?ureyle ilgili Kur?an-? Kerim?de bir ayet bulunmamaktad?r. Fakat; Tevbe Suresi 36. Ayette ayr?cal?kl? oldu?undan s?z edilen 4 aydan birisi de Muharrem ay?d?r. Muharrem ay? ilk hicret kafilesinin yola ??kt??? ayd?r. Hicri takvim Hz. Muhammet?in (SAV) hicretini esas almakta ve tarihi buna g?re ba?latmaktad?r. Bu nedenle Hicri takvimin ilk ay? hicretin ba?lad??? Muharrem ay?d?r.

Ayn? zamanda bu ay i?erisinde tarih boyunca fevkalade hadiseler ya?anm??t?r. Bu hadiseler de Muharrem ay?n?n Hicri takvimin ilk ay? olmas?nda ?nemli bir yere sahiptir. Kaynaklarda Muharrem ay?nda yap?lan yeme?e A?ure ad?n?n verilme sebebi Cen?b-? Hak?k?n o g?n 10 de?i?ik peygamberine 10 de?i?ik ikram ve ihsan sunmas?ndan kaynaklanmaktad?r. Bu ikramlarla ili?kin belirtilenler ??yledir:

 1. Yaradan Hz. Musa?ya A?ure g?n?nde bir mucize ihsan ederek denizi yarmas?n? ve Firavundan kurtulmas?n? sa?lam??t?r.
 2. Nuh?un gemisini Cudi da??na demirledi?i g?n A?ure g?n?d?r.
 3. Yunus?un bal???n karn?ndan kurtuldu?u g?n A?ure g?n?d?r.
 4. Adem?in yapm?? oldu?u g?naha ili?kin t?vbesi A?ure g?n?nde kabul edilmi?tir.
 5. Yusuf karde?leri taraf?ndan at?ld??? kuyudan A?ure g?n? kurtulmu?tur.
 6. ?sa, A?ure g?n? d?nyaya gelmi? ve A?ure g?n? semaha y?kseltilmi?tir.
 7. Davut?un t?vbesinin kabul edildi?i g?nd?r.
 8. ?brahim?in o?lu Hz. ?smail, A?ure g?n?nde do?mu?tur.
 9. Yakub?un o?lu Hz. Yusuf?a olan hasreti sebebiyle kapanan g?zleri A?ure g?n?nde g?rmeye ba?lam??t?r.
 10. Eyy?p, A?ure g?n?nde ?ifaya kavu?mu?tur.

Bu nedenle her M?sl?man A?ure g?n?nde farkl? g?dalardan olu?an A?ureyi yaparak, bu hadiselerin hat?rlanmas? manas?nda sevin?li ve ne?eli bir g?n ya?ar. Bu sevin?li ve ne?eli olaylar? hat?rlatacak A?ure tarifini de sizinle payla?arak A?ure g?n?n?z? kutluyoruz.

A?ure Tarifi:

 1. 500 gram bu?day
 2. 1/2 su barda?? nohut
 3. 1 su barda?? kuru fasulye
 4. 1,5 su barda?? toz ?eker
 5. 10 adet kuru kay?s?
 6. 1 ?ay barda?? kuru ?z?m
 7. Limon kabu?u rendesi
 8. Ku? ?z?m?
 9. 10 adet kuru incir
 10. 1/2 su barda?? f?nd?k
 11. 1 paket vanilya
 12. 1 adet orta boy elma
 13. 4 adet karanfil
 14. 1 su barda?? s?t
 15. 5 su barda?? s?cak su

Servisi i?in:

 1. 1 adet nar
 2. 1 yemek ka???? tar??n
 3. 1/2 su barda?? ince ?ekilmi? ceviz i?i
 4. F?nd?k
 5. Tar??n
 6. Antep F?st???

Yap???:

Pi?irmeden bir gece ?nce bu?day? ovalayarak su berrakla?ana kadar iyice y?kanmal?d?r. ?zerini ge?ecek ?ekilde su koyarak 10 dakika kadar kaynat?n. Kaynaman?n sonunda ??km?? olan sar? su d?k?lerek yeniden s?cak su koyularak 5 dakika daha ha?lay?n. Sonra kapa??n? kapatarak 1 gece dinlendirin. Ertesi g?n bu?daylara s?cak su ekleyerek yumu?ayana kadar orta ate?te pi?irin. Su azal?rsa su ilave edin.

?? malzemelerini eklemeden ?nce s?t? ilave edin. Sonra i?erisine s?ras?yla ?nceden ha?lanm?? nohut ve yine ?nceden ha?lanm?? kuru fasulyeyi ekleyerek kaynat?n. Suda bekletilen kuru ?z?mler ile f?nd??? s?zerek a?ureye ekleyin. Limon kabu?u rendesi ve ku? ?z?m?n? de ilave ederek kar??t?rmaya devam edin. ?ekerini yava??a ilave ettikten sonra elma, kuru kay?s? ve vanilyay? ilave edin.

K?p k?p kesip ayr? bir kapta suda ha?lad???n?z incirlerin suyunu s?zerek kar???ma ilave edin. A?ureyi iyice kar??t?r?n ve 5 dakika daha pi?irip ocaktan al?n. S?cak olarak kaselere payla?t?rman?z?n ard?ndan so?udu?unda ?zerini s?sleyin.

Not: A?urenin i?erisinde isterseniz 2 ?orba ka???? g?l suyu, ayva, portakal, dut gibi malzemelerde koyabilirsiniz. Neleri koyaca??n?z tamam?yla sizin damak tad?n?za kalm??. Afiyet Olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*