G?z Kapa?? D???kl??? ??in Do?al Maskeler

G?z kapa?? d???kl??? genel itibariyle ya?a ba?l? olarak ortaya ??kmaktad?r. G?z kapa??n?n d??mesi ?o?unlukla kas g??s?zl??? ve kas zay?fl???na ba?l? olarak meydana gelmektedir. Estetik operasyon sonucu ??z?lebilen bu sorun ?e?itli egzersizler ve do?al bitkisel ??z?mlerle de tedavi edilebilir. Bunun i?in ?nerece?imiz maskeleri kullanarak g?z kapa?? d???kl??? sorununuzu azaltabilirsiniz.

Maske 1

1 ?orba ka???? yo?urt

1 ?orba ka???? yulaf unu

1 ?orba ka???? Aloe vera jeli

Yar?m salatal?k

Yulaf ve yo?urt cildin toparlanmas?na yard?mc? olacakt?r. Aloe Vera ve salatal?k cildi besleyip toparlayacakt?r. T?m malzemeleri kar??t?rarak maske k?vam?na getirin. Haz?rlam?? oldu?unuz maskeyi g?z kapa??n?z?n ?zerine s?rerek 20 dakika boyunca g?zleriniz kapal? bir ?ekilde bekleyiniz. Daha sonra y?z?n?z? so?uk suyla y?kay?n?z. Maskeyi haftada 3 kez d?zenli olarak uygulay?n?z.

Maske 2

1 tane yumurtan?n beyaz?

Yar?m salatal?k

Yumurta cildi beslemekte, canland?rmakta ve toparlamaktad?r. Her iki malzemeyi blenderdan ge?irip, g?z kapaklar?n?za maske olarak uygulay?n?z. Yatar pozisyonda g?zleriniz kapal? 20 dakika bekledikten sonra g?zlerinizi y?kayabilirsiniz.

Maske 3

1 yumurtan?n beyaz?

Yumurta beyaz? g?z kapa??n?n ?zerine pamuk yard?m?yla s?r?lmelidir. 20 dakika kadar bekledikten sonra so?uk suyla y?kay?n?z. Bu uygulamay? istedi?iniz kadar yapabilirsiniz.

Ayr?ca egzersiz i?in sabah ve ak?am elinizle ka?lar?n?z? yukar? do?ru kald?rarak 5 dakika boyunca g?zlerinizi h?zl? h?zl? k?rp?n. Bu egzersiz kaslar?n g??lenmesini ve derinin toparlanmas?n? sa?layacakt?r.

Az Malzemeyle Evde Do?al Di? Macunu Nas?l Yap?l?r?

D??ar?dan al?nan t?m kozmetik ve temizlik ?r?nlerinde bir?ok katk? maddesi bulunmaktad?r. Bunlar insan sa?l??? bak?m?ndan olduk?a risk i?eren kimyasallard?r ve uzun vadede ki?inin hastalanmas?na sebebiyet verirler. Di? macunlar?nda bulunan flor?r maddesi di?leri temizleme ?zelli?ine sahiptir. Ancak flor?r olduk?a zararl? bir kimyasald?r ve insan v?cudunda birikerek hastal?klar yaratabilir. Bu nedenle evinizde yapaca??n?z do?al di? macunuyla g?n?l rahatl???yla di?lerinizi f?r?alayabilirsiniz.

Di? Macunu Yap?m? ??in Malzemeler

1 ?ay ka???? kadar karbonat

1 damla nane ya?? ya da limon ya??

2-3 damla kadar su

Di? Macunu Yap?m?
Di? Macunu Yap?m?

Di? Macununun Yap?l???

T?m malzemeleri s?rayla temiz bir kasenin i?erisine koyarak kar??t?r?n. Macun k?vam? olu?ana kadar kar??t?rmaya devam edin ve kar???mla di?lerinizi f?r?alay?n.

Dilerseniz malzeme miktar?n? oranlar? koruyarak artt?rabilir, uzun s?re kullanabilece?iniz kadar di? macunu yapabilirsiniz. ?retti?iniz di? macununu hava almayan bir kapta saklaman?z gerekmektedir. Di? macunu yap?m?nda malzeme olarak farkl? ya?lar da kullanman?z s?z konusu olabilir. Portakal ya??, Hindistan cevizi ya??, vanilya ya??, badem ?z? ya?? benzeri ya?lar? kullanabilirsiniz. Al???lan di? macununa en yak?n tad? nane ya??yla yap?lan verecektir. Hindistan cevizi ya?? kullanman?z durumunda kar???m jel halini alacakt?r.