Kirpik Uzatma ?nerileri

Kirpikler bir kad?n?n en g?zel yerlerinden birisidir. ?zellikle kirpiklerin uzun olmas? kad?nlara ayr? bir g?zellik katmaktad?r. Dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak her kad?n?n hayalidir. Bu noktada baz? kad?nlar olduk?a ?ansl?d?r. ??nk? onlar?n kirpikleri do?u?tan uzun ve dolgundur. Fakat bir?ok kad?n?n kirpikleri seyrek, g??s?z ve k?sad?r. Kad?nlar genel itibariyle kirpiklerini makyaj malzemeleriyle uzatmaya ?al???rlar. Uzun kirpikler bir?ok kad?n?n hayali olsa da buna kavu?mak i?in yap?lacaklar konusunda ?o?u ki?i bilgi sahibi de?ildir.

Dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak kolay olmasa da imkans?z de?il. Sizler i?in kirpik uzatma ?nerilerini ara?t?rd?k.

Vazelin Deste?iyle Kirpik Uzatma

Bu i?lem i?in ?ncelikle ellerinizi y?kayarak temizleyiniz. Parmaklar?n?zla ya da bir pamuklu ?ubuk yard?m?yla ?st kirpiklerinize vazelini ince bir tabaka olarak uygulay?n?z. Bu i?lemi yatmadan ?nce uygulaman?z daha do?ru olacakt?r. Bu ?ekilde rahatl?kla uyuyabilirsiniz. Kirpikleri nemlendiren vazelin ayn? zamanda zararl? maddelerden de koruma sa?lamaktad?r. Nemlendirme de sa?layan vazelin kirpiklerinize fayda sa?layacakt?r.

Do?al Ya?larla Kirpikleri Uzat?n

Gece yatmadan ?nce kirpik diplerine s?r?len do?al ya?lar kirpiklerin g?rle?mesine ve uzamas?na yard?mc? olacakt?r. Kirpikler i?in uygulanabilecek bir?ok do?al ya? bulunmaktad?r. uzmanlar taraf?ndan kirpikler i?in tercih edilen do?al ya?lar; zeytinya??, hint ya?? ve E vitamini i?erikli ya?lard?r. ??nk? bu ya?lar?n besleyicilikleri daha y?ksektir. Bir pamuklu ?ubu?a az bir miktar d?k?lerek gece yatmadan ?nce kirpik diplerine s?rebilirsiniz.

Yumurta Ak?yla Hint Ya?? Maskesi

Yumurta ak? protein deposu olan ?r?nlerden bir tanesidir. Yumurta ak? ve zeytinya?? maskeleri ba?ta sa?lar olmak ?zere kad?nlar taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Sa?lar? g??lendirme ?zelli?ine sahip olan bu maske kirpiklere de uygulanabilir. Yumurta ak?yla hint ya??n? e?it miktarda kar??t?rarak kirpiklerinize uygulayabilirsiniz. Haftada en fazla 2 defa yapaca??n?z uygulamalar sonucunda kirpikleriniz uzayacak ve dolgunla?acakt?r.

Kirpik Uzat?c? ?r?nler

Piyasadaki kirpiklerinizi uzatabilmek i?in bir?ok ?r?n bulunuyor. Bunlardan baz?lar? kirpikleri uzat?p g??lendirme etkisine sahip. Bu ?r?nlerin i?erisinde peptitler, vitaminler, aleo vera gibi kirpikleri uzat?p g??lendiren maddeler yer almaktad?r.

2018 Gelin Makyaj? Trendleri

2018 y?l?nda evlenmeyi d???nenler bir ad?m ?ne ??ks?n! D???nler genellikle yaz aylar?nda yap?lmaktad?r. Ancak art?k k?? ve bahar aylar? da d???n tercihlerinde ?ne ??kmaya ba?lad?. Durum b?yle olunca 2018 y?l? i?erisinde d???n planlayanlar i?in makyaj trendlerine de?inmeden ge?memek gerekti?ine karar verdik.

Yeni y?lda gelin makyajlar?n?n nas?l olaca??n? merak edenlerdenseniz, do?ru yaz?y? okuyorsunuz. 2018 y?l? ge?ti?imiz y?llardaki gibi sade makyaj trendlerinin yukar?da oldu?u senelerden bir tanesidir. Do?all???n son y?llarda trend olmas?yla beraber, gelin makyajlar?nda da do?al tercihler ilk s?ralarda yer al?yor. G?zlerde yumu?ak ve soft makyajlar tercih edilirken, dudaklar ?n plana ??kar?l?yor. ??te 2018 y?l?nda ?n plana ??kacak olan gelin makyajlar?:

Canl? ve Sa?l?kl? Bir G?r?n?m

2018 D???n Makyaj? Modas?
2018 D???n Makyaj? Modas?

Gelin makyajlar?nda cildin mat ve solgun g?r?nmemesi, sa?l?kl? ve canl? g?r?nmesi ?nemlidir. Bunu sa?layabilmek amac?yla fond?tenin i?erisine birka? damla ayd?nlat?c? koyabilirsiniz. Fond?tenin ???lt?l? olmas? da g?n boyunca do?al ve sa?l?kl? bir ???ldama elde etmenize yard?mc? olacakt?r.

All?k olarak y?z?n?ze yak??an rengi tercih edebilirsiniz. Fakat pembe all?kla k???k dokunu?lar yaparak do?al bir g?r?n?m yakalayabilirsiniz. Sade gelin makyajlar?nda pembe all?klar ?ok modad?r. All?k yanaklar?n ortas?na sa? diplerine do?ru uygulanmal?d?r.

Ayd?nlat?c?lar? Makyaj?n?zda Kullan?n

2018 D???n Makyaj Modas?
2018 D???n Makyaj Modas?

Gelin makyajlar?nda ?nemli ad?mlardan bir tanesi ayd?nlat?c?lard?r. Gecenin tamam?nda enerjik ve ???lt?l? g?r?nmenin p?f noktalar? aras?nda ayd?nlat?c?lar ?nemli bir yer tutmaktad?r. D???n gecenizde ayd?nlat?c?y? fazlala?t?rarak etkiyi ?o?altabilirsiniz. Ayd?nlat?c? uygulamas?n? y?z?n y?ksek b?lgelerine yapmal?s?n?z. Elmac?k kemi?inden ba?layarak ka? kemi?ine do?ru C bi?iminde ayd?nlat?c? uygulanmal?d?r. Burun ucuna minik dokunu?larla ayd?nlat?c? s?r?lebilir. G?zleri belirgin hale getirmek i?in g?z p?nar?na, ka?lar?n kalk?k g?sterilmesi i?in ka? altlar?na hafif?e ayd?nlat?c? uygulamas? yap?lmal?d?r. Dudaklar?n dolgun g?r?nmesi isteniyorsa ?st duda??n ortas?nda bulunan ?ukur b?lgeye de ayd?nlat?c? s?r?lmelidir.

G?zlerinizi ?n Plana ??kar?n

2018 D???n Makyajlar? Modas?
2018 D???n Makyajlar? Modas?

Gelinlere uygulanacak olan g?z makyajlar?nda en do?ru tercihler g?zleri ?n plana ??karan se?imlerdir. Bu sebeple g?z makyaj? yap?l?rken ama? g?zleri belirginle?tirmek olmal?d?r. Gelin makyaj?nda g?zleri ?n plana ??karmak i?in eyeliner?n yar?m uygulanmas? yerinde olacakt?r. Yar?m eyeliner uyguland???nda g?zlerin belirginli?i artarken, ayn? zamanda g?zleriniz ?ekik g?r?necektir. Bunu sa?layabilmek i?in hem alt kirpiklere hem de ?st kirpiklere ortadan ba?layarak sona kadar ince bir eyeliner ?ekilmelidir. Eyeliner ad?m ad?m kal?nla?t?r?larak g?z makyaj? tamamlan?r. Takma kirpik kullanmay? planl?yorsan?z, kirpiklerin diplerine siyah far doldurarak do?al bir g?r?n?m yakalayabilirsiniz.

Klasik Eyeliner Stilini Uygulay?n

2018 D???n Makyaj? Modelleri
2018 D???n Makyaj? Modelleri

Klasik eyeliner trendi hemen herkes taraf?ndan ?ok sevilmektedir. Bu tarz d???n makyaj?na da rahatl?kla ta??nabilir. G?zlere ayd?nl?k tonda krem far uygulanmas?n?n ard?ndan kedi g?z? stilinde eyeliner uygulamas? yap?lmal?d?r. Bu g?z makyaj? g?zleri olduk?a belirgin bir hale getirecektir. K???k g?zlere sahip olanlar i?in d???n makyajlar?nda kuyruklu eyeliner kullan?lmas? tercih edilmelidir. ?zellikle k???k g?zlere sahip olanlar d???n makyaj?nda kuyruklu eyeliner tercih etmeliler.

Gelinlerde Bronz Bir Ten

2018 Gelin Makyajlar? Modas?
2018 Gelin Makyajlar? Modas?

Gelin makyajlar?nda bronz bir ten bembeyaz gelinli?in i?erisinde olduk?a ??k g?r?nmenizi sa?layacakt?r. Bronz bir ten elde edebilmek i?in brozerdan ve kont?r tekni?inden faydalanabilirsiniz. Elmac?k kemiklerini belirgin hale getirmek i?in kont?r i?lemi idealdir. Sonras?nda ?zerine brozer uygulamas? yap?larak yaz bronzlu?unu yakalayabilirsiniz. 2018 makyaj trendleri aras?nda bronz g?r?n?m s?kl?kla tercih edilmektedir. D???n g?n?n?zde pudra yerine krem formda ?r?nler kullanarak uzun s?reli kusursuz g?r?n?m sa?layabilirsiniz.

Ka?lar?n?zda Do?all??? Se?in

2018 Gelin Makyaj? Modelleri
2018 Gelin Makyaj? Modelleri

2018 y?l?nda yaln?zca d???n makyajlar? de?il, g?nl?k kullan?mda da kal?n ve do?al g?r?n?ml? ka?lar ?ok moda. D???n g?n?n?zde de ka?lar? ince de?il, kal?n bir ?ekilde kullanman?z yerinde olacakt?r. Ka?lar?n aralar? farla doldurulabilir. Ka? maskaras?yla ka?lar yukar? do?ru sabitlenebilir.

En Pop?leri Parlak Dudaklar

2018 Gelin Makyaj Modas?
2018 Gelin Makyaj Modas?

Uzun s?reden beri pop?lerli?ini s?rd?ren mat dudaklar bu sene itibariyle yerini parlak bir g?r?n?me b?rakt?. D???n?n?zde canl? ve daha enerjik olabilmek i?in rujun ?zerine lip gloss s?rebilirsiniz. D???n g?n?n?zde abart?l? renkler yerine soft ve do?al tonlar se?ilebilir. Dudaklar?n?z dikkat ?ekici olurken, g?zlerinizdeki vurguyu bu ?ekilde kaybetmemi? olacaks?n?z.

Aloe Vera Jeli Nas?l Yap?l?r ve Faydalar? Nelerdir?

?lkemizde kullan?m? ?ok yayg?n bir ?r?n olmayan Aloe Vera zambakgiller familyas?ndand?r. Ancak Aloe Vera?n?n kakt?se benzeyen bir g?r?n?m? vard?r. Bu bitkinin i?erisinde bulunan aminoasitler, vitaminler, mineraller ve enzimler t?p alan?nda kullan?lmaktad?r.

Aloe Vera Jeli Faydalar?

Aloe Vera bitkisi ?zerinde yap?lan ara?t?rmalar bu bitkinin; cilt yaralar?, yan?k ve yara benzeri deformasyon durumlar?nda olduk?a etkilidir. Ayn? zamanda anti-bakteriyel ?zelli?i bulunan Aloe Vera, enfeksiyon tedavileri ve sindirim sistemi hastal?klar? olan hemoroit, kab?zl?k, ?lser ve huzursuz bacak sendromu gibi hastal?klarda kullan?l?r. Bitkiyi bu denli k?ymetli yapan ise ye?il kabu?un alt?nda yapra??n i? b?l?m?nde yer alan parankim h?crelerin ?retti?i m?silaj g?r?n?me sahip renksiz jeldir. Bu jel yapraklar ikiye ayr?larak ya da yapraklar blenderdan ge?irilerek elde edilir. Kullan?m amac?n?z do?rultusunda dondurucuda bekleterek kullan?labilir. Aloe Vera evde saks?da rahatl?kla yeti?tirilebilir. Fazla su istemeyen bu bitki toprak kurudu?u zaman sulanmal? ve g?ne? alt?nda yeti?tirilmelidir. Bu ?ekilde Aloe Vera 1 metreye uzayabilir.

Aloe Vera?l? Anti-Aging Maske Yap?m?

Kozmetikte ve alternatif tedavilerde s?k?a kullan?lan Aloe Vera?n?n cilt ?st?nde olumlu etkileri bulunur. Bu etkilere ek olarak Aloe Vera ya?lanma kar??t?d?r. Evinizde yeti?tirdi?iniz Aloe Vera bitkisinden 1 yaprak kopararak i?erisinde yer alan jeli 2 tatl? ka???? badem ya??, 2 ka??k bal ve 5 ? 6 damla g?l ya??yla kar??t?rarak cildinize yukar? y?nl? masaj yap?n?z. Bu maske ciltte olu?an ya?lanmay? gidermek i?in etkilidir.

G?z Kapa?? D???kl??? ??in Do?al Maskeler

G?z kapa?? d???kl??? genel itibariyle ya?a ba?l? olarak ortaya ??kmaktad?r. G?z kapa??n?n d??mesi ?o?unlukla kas g??s?zl??? ve kas zay?fl???na ba?l? olarak meydana gelmektedir. Estetik operasyon sonucu ??z?lebilen bu sorun ?e?itli egzersizler ve do?al bitkisel ??z?mlerle de tedavi edilebilir. Bunun i?in ?nerece?imiz maskeleri kullanarak g?z kapa?? d???kl??? sorununuzu azaltabilirsiniz.

Maske 1

1 ?orba ka???? yo?urt

1 ?orba ka???? yulaf unu

1 ?orba ka???? Aloe vera jeli

Yar?m salatal?k

Yulaf ve yo?urt cildin toparlanmas?na yard?mc? olacakt?r. Aloe Vera ve salatal?k cildi besleyip toparlayacakt?r. T?m malzemeleri kar??t?rarak maske k?vam?na getirin. Haz?rlam?? oldu?unuz maskeyi g?z kapa??n?z?n ?zerine s?rerek 20 dakika boyunca g?zleriniz kapal? bir ?ekilde bekleyiniz. Daha sonra y?z?n?z? so?uk suyla y?kay?n?z. Maskeyi haftada 3 kez d?zenli olarak uygulay?n?z.

Maske 2

1 tane yumurtan?n beyaz?

Yar?m salatal?k

Yumurta cildi beslemekte, canland?rmakta ve toparlamaktad?r. Her iki malzemeyi blenderdan ge?irip, g?z kapaklar?n?za maske olarak uygulay?n?z. Yatar pozisyonda g?zleriniz kapal? 20 dakika bekledikten sonra g?zlerinizi y?kayabilirsiniz.

Maske 3

1 yumurtan?n beyaz?

Yumurta beyaz? g?z kapa??n?n ?zerine pamuk yard?m?yla s?r?lmelidir. 20 dakika kadar bekledikten sonra so?uk suyla y?kay?n?z. Bu uygulamay? istedi?iniz kadar yapabilirsiniz.

Ayr?ca egzersiz i?in sabah ve ak?am elinizle ka?lar?n?z? yukar? do?ru kald?rarak 5 dakika boyunca g?zlerinizi h?zl? h?zl? k?rp?n. Bu egzersiz kaslar?n g??lenmesini ve derinin toparlanmas?n? sa?layacakt?r.

Az Malzemeyle Evde Do?al Di? Macunu Nas?l Yap?l?r?

D??ar?dan al?nan t?m kozmetik ve temizlik ?r?nlerinde bir?ok katk? maddesi bulunmaktad?r. Bunlar insan sa?l??? bak?m?ndan olduk?a risk i?eren kimyasallard?r ve uzun vadede ki?inin hastalanmas?na sebebiyet verirler. Di? macunlar?nda bulunan flor?r maddesi di?leri temizleme ?zelli?ine sahiptir. Ancak flor?r olduk?a zararl? bir kimyasald?r ve insan v?cudunda birikerek hastal?klar yaratabilir. Bu nedenle evinizde yapaca??n?z do?al di? macunuyla g?n?l rahatl???yla di?lerinizi f?r?alayabilirsiniz.

Di? Macunu Yap?m? ??in Malzemeler

1 ?ay ka???? kadar karbonat

1 damla nane ya?? ya da limon ya??

2-3 damla kadar su

Di? Macunu Yap?m?
Di? Macunu Yap?m?

Di? Macununun Yap?l???

T?m malzemeleri s?rayla temiz bir kasenin i?erisine koyarak kar??t?r?n. Macun k?vam? olu?ana kadar kar??t?rmaya devam edin ve kar???mla di?lerinizi f?r?alay?n.

Dilerseniz malzeme miktar?n? oranlar? koruyarak artt?rabilir, uzun s?re kullanabilece?iniz kadar di? macunu yapabilirsiniz. ?retti?iniz di? macununu hava almayan bir kapta saklaman?z gerekmektedir. Di? macunu yap?m?nda malzeme olarak farkl? ya?lar da kullanman?z s?z konusu olabilir. Portakal ya??, Hindistan cevizi ya??, vanilya ya??, badem ?z? ya?? benzeri ya?lar? kullanabilirsiniz. Al???lan di? macununa en yak?n tad? nane ya??yla yap?lan verecektir. Hindistan cevizi ya?? kullanman?z durumunda kar???m jel halini alacakt?r.

Ameliyats?z Gen?le?me Y?ntemleri: Mezoterapi

Her kad?n ya??n?n ilerlemesiyle birlikte daha sa?l?kl? bir cilde sahip olmak ister. Sa?l?kl? ve g?zel ?ekilde ya?lanmak cildin bak?m?n?n yan? s?ra baz? durumlarda ailevi fakt?rlere de ba?l?d?r. H?zla k?r??an bir cildi engelleyebilmek i?in uygulanan estetik operasyonlar baz? riskler ta??yabilir. Bunun i?in bir?ok ki?i ameliyats?z gen?le?me y?ntemleri konusunda ara?t?rmalar i?erisine girecektir. Bu y?ntemlerden bir tanesi olan mezoterapi tekni?i, cildi canland?r?p, s?k?la?t?ran ?zel kar???m sol?syonlar?n mikro enjeksiyon yard?m?yla cilde uygulanmas? ?eklinde bir tedavi y?ntemidir. Bu tedavide enjeksiyon ?st cilde ya da hem ?st hem alt cilde yap?labilir. Mezoterapi uygulamas? her klinikte farkl? sol?syonlarla ger?ekle?tirilebilir. Bunun i?in iyi bir ara?t?rma i?erisine girerek, daha ?nce bu uygulamay? yapt?rm?? olan ki?ilerden referans almak ?nemlidir. Mezoterapi hem kad?nlar hem de erkekler taraf?ndan uygulanabilir.

Mezoterapi sonras? uygulanan b?lgede k???k ezikler ve morluklar olu?abilir. Ancak t?m bu etkiler ge?icidir. Bu i?lemde kullan?lan maddeler kan dola??m?na kar??mamaktad?r. Mezoterapi uygulamalar?nda sonu? soruna g?re de?i?mekle birlikte 2 ile3 seans sonras?nda al?nabilir.

Mezoterapi Uygulamas?
Mezoterapi Uygulamas?

Mezoterapi Kimlere Uygulan?r?

Mezoterapi uygulamas? genellikle sigara kullanan, yo?un stres alt?nda olan, cildinde gev?eme meydana gelmi?, sell?lit sorunlar? ya?ayan, ya?lanma sorunlar? bulunan, ciltteki nebbe dokular?nda sorunlar olan, sa? d?k?lmesi ya?ayan ki?ilerde kullan?labilir. Mezoterapi uygulamas? cildinde hastal?k bulunan, kanser hastalar?, ?eker hastalar?, hiper aktivite sahibi hastalar, kan p?ht?la?ma sorunu olan, fel? ge?irmi?, emziren ve hamile ki?ilere uygulanamaz.

Mezoterapi Kullan?m Alanlar?

B?lgesel (Lokal) Ya?lanma

B?lgesel Ya?lanma Mezoterapisi
B?lgesel Ya?lanma Mezoterapisi

Mezoterapi uygulamas? kollar, kar?n, bacaklar ve bel b?lgesindeki ya?lar?n yok edilmesinde liposuction tedavisine alternatiftir. Enjeksiyon yap?lan b?lgede ya? dokusu y?k?l?r.

Sell?lit Mezoterapisi

Sell?lit Mezoterapisi
Sell?lit Mezoterapisi

Her? ya?tan kad?n ve erkekte g?r?len bir rahats?zl?k olan sell?lit cildin dalgal? ve portakal kabu?u g?r?n?m? almas?d?r. Sell?litin ortaya ??k?? sebebi genellikle hormonal fakt?rler sebebiyle lenf drenaj sorunu ya?anmas?d?r. Bu sorunu ortadan kald?rmak i?in uygulanan mezoterapide 4 ile 10 hafta aras?nda haftada 1 kez olmak ?zere ba?ar?l? bir sonu? elde edilir. E?er hasta uygulayaca?? rejimle bu durumu korursa sell?lit tekrarlamaz. Mezoterapi seanslar?nda cildin alt?na ??r?nga edilen maddeler sell?litli b?lgedeki kan ak?m?n? ve lenfatik dola??m? d?zenlemektedir. Ya? depozitleri ??z?l?r ve sertle?mi? olan ba? dokuda d?zelme meydana gelir.

Skar Tedavisi

Skar Mezoterapi
Skar Mezoterapi

Skar uygulamas? cilt lezyonu sonras? olu?an doku tamir i?lemidir. Dolularda meydana gelen hasar onar?l?rken baz? durumlarda o b?lgedeki reaksiyonla do?ru orant?l? olarak nebbe dokusu olu?mas? s?z konusu olabilir. Bu b?lgelere ??er hafta ara verilerek 5 ile 6 seans mezoterapi uygulanabilir.

Cilt Gen?le?tirme (Mezolift)

Cilt Gen?le?tirme
Cilt Gen?le?tirme

Kollajen kayb? ve g?ne?in hasar? sonucunda cildin dolgunlu ve s?k?l??? bozulmaktad?r. Mezoterapi sayesinde antioksidanlar, vitaminler ve ba? doku maddeleri dermise inf?ze ettirilir. Olduk?a etkili bir tedavi olan mezolift, ciltte s?k?la?ma ve gen?le?menin yan? s?ra parlakl?k olu?turur.

Sa? D?k?lmeleri (Alopesi)

Sa? Mezoterapisi
Sa? Mezoterapisi

Sa?lar?n d?k?lerek b?lgesel ya da t?mden azalmas? veya yok olmas? durumunda bu tedavi uygulan?r. ?zellikle baz? sa? tiplerinde bu uygulamayla son derece ba?ar?l? sonu?lar al?nabilir. Hastan?n probleminin b?y?kl???ne g?re haftada 2 ya da haftada bir seans olmak ?zere 4 ile 10 seans aras?nda uygulama yap?l?r.

5 Ad?mda %100 Do?al Cilt Bak?m?

Cilt bak?m? bir?ok ki?inin ?nem vermesi gereken uygulamalar aras?nda yer almaktad?r. Kad?n olsun erkek olsun sa?l?kl? bir cilde sahip olmak i?in bak?m yapmak gerekmektedir. Ancak g?n?n yorgunlu?u ?zerimize bindi?inde bir de cilt bak?m?yla u?ra?mak bir?ok ki?iye olduk?a zor gelir. ?stelik cilt bak?m? i?in sat?n al?nan ?r?nlerin kimyasal i?erikleri ve olduk?a pahal? olmalar?, cilt bak?m? i?leminden so?umaman?z i?in yeterde artar bile. Kozmetik sekt?r?n?n geli?mesinden ?nce do?al malzemelerle evde yap?lan ?r?nlerle cilt bak?m uygulamalar? yap?l?yordu. Cilt bak?m uygulamalar?n? siz de evinizdeki malzemeleri kullanarak yapmak istiyorsan?z, 5 ad?mda cilt bak?m? yaz?m?z? okumal?s?n?z.

Ad?m 1: Y?kama

Bal ve Limon
Bal ve Limon

Evde %100 do?al malzemelerle yap?lacak olan cilt bak?m?n?n ilk ad?m? y?kama jellerine muadil olan bir i?eriktir. Y?kama i?lemimiz i?in limonlu ve ball? su haz?rl?yoruz. Bu su ciltteki ya?? ve kiri ar?nd?racakt?r. Bunun i?in iki par?a kare pamuk kullanabilirsiniz. Limonlu ball? suya pamuklar?n?z? dald?r?n?z. Sudan ??kard???n?z pamuklarla g?zelce cildinizi temizleyiniz. ?lk ad?mda bile cildinizdeki ferahlamay? hissedeceksiniz.

Ad?m 2: Cildi ?l? Derilerden Temizlemek

Pirin? Unu Havu? Kar???m?
Pirin? Unu Havu? Kar???m?

Evde %100 do?al malzemelerle cilt temizli?inde ikinci ad?m olduk?a ?nemlidir. Bu ad?mda kullanaca??m?z malzemeler cildi ?l? derilerden ar?nd?racak ve ayd?nlatacakt?r. Pirin? ununu ve havucu blenderdan ge?irerek krem k?vam?nda bir ?r?n elde ediniz. Bu harika bir pleeling haline gelecektir. Bu pleelingi cildinize uygulay?n?z. Pirin? unu uzak do?uda da cildi g?zelle?tirmek i?in kullan?lan malzemelerden bir tanesidir.

Uygulama esnas?nda malzemenin yere d?k?lmesine kar?? kafan?z? geriye yat?r?n ya da lavabonun i?erisinde uygulaman?z? ger?ekle?tirin. Kuru ciltlere ?ok fazla peeling ?nerilmemektir. Bu nedenle cildinizin sadece ihtiyac? olan b?lgelere peeling uygulaman?z yerinde olacakt?r. Uygulamalarda g?z alt? ve dudak ?evrenize malzemeleri s?rmeyiniz. E?er yapabiliyorsan?z bu cilt bak?m?n? boyun ve dekolte b?lgenize uygulaman?zda da fayda bulunmaktad?r. biraz kuruduktan sonra cildinizi bol suyla y?kay?n?z.

Ad?m 3: Cildi Sakinle?tirmek

Salatal?k Suyu
Salatal?k Suyu

Cildi sakinle?tirmek ve cilde kalan peeling art?klar?n? temizlemek i?in salatal?k suyu haz?rlay?n?z. Yine iki kare pamu?u salatal?k suyuna dald?r?n?z ve hafif?e s?k?p cildinizi bununla siliniz.

Ad?m 4: Maske

Bal ve Salatal?k Maskesi

Bal ve Salatal?k MaskesiSalatal?kla hen?z i?imiz bitmedi. ?imdi ger?ek ?i?ek bal?ndan ince bir tabaka halinde cildimize s?rece?imiz maskenin ?zerine do?rad???m?z salatal?k dilimlerini yerle?tirece?iz. Bu i?lem i?in m?mk?nse yatarak maskenizi yapmakta fayda bulunmaktad?r. 10 ? 15 dakika kadar maskeyi y?z?n?zde tutarak, dinlenin. Dinlenirken g?zlerinize de isterseniz salatal?k dilimleri ya da salatal?k suyuna dald?r?lm?? pamuk da koyabilirsiniz. E?er bala alerjiniz varsa maskeyi yapmadan 48 saat ?nce bile?inizin i?erisine s?rerek, cildinizin buna nas?l tepki verece?ini g?rmenizde fayda bulunmaktad?r. e?er k?zar?kl?k ya da bir tahri? varsa do?al uygulamalar? cildinize yapmamal?s?n?z. Bal cildi derinlere n?fus ederek nemlendirmesinin yan?nda sivilce olu?umunu da engelleyen bir i?eri?e sahiptir.

Salatal?klar? cildinizden toplarken birden bire ??kartmay?n?z. Hafif masaj yapa yapa suyunu cilde iyice yedire yedire y?z?n?zden toplay?n?z. Cildinizdeki kal?nt?lar? ?slak bir havluyla temizlemenizin ard?ndan, salatal?k suyuyla cildinize son bir silme i?lemi ger?ekle?tiriniz.

Ad?m 5: Nemlendirici Krem

Nemlendirici Krem
Nemlendirici Krem

Son a?amada yapaca??n?z nemlendirici kremi s?rerek cilt bak?m i?lemini tamamlayabilirsiniz. BU kremin yap?m? i?in aktardan baz? malzemeler alman?z gerekiyor. Ancak bir kere yapt?ktan sonra kreminizi uzun s?re kullanabilirsiniz. Krem i?in al?nacak malzemeler; karite ya??, Hindistan cevizi ya??, Balmumu, E vitamini jeli ve lanolin ya? grubu malzemeleridir. Ayr?ca; g?l suyu, g?l ya?? ve tatl? badem ya??n? da krem yap?m? i?in kullanaca??z. ?ncelikle t?m ya? grubu malzemelerinden 1 ?ay ka???? kalite ya??, 2 tatl? ka???? Hindistan cevizi ya??, 2 tatl? ka???? balmumu, e vitamini jeli ve 1 ?ay ka???? lanolini birbirinin i?erisine koyarak benmari usul? eritiniz. Eriyen kar???m bir kab?n i?erisine al?n?r. Eriyen kar???ma 1 tane e vitamini jeli koyulur. Esansiyel g?l ya??n?n tatl? badem ya??yla seyreltilmesi gerekmektedir.10 damla tatl? badem ya??na 7-8 damla g?l esansiyel ya?? ilave ediniz. Kar??t?rarak ana kab?m?z?n i?erisine d?k?n?z.

Bundan sonraki a?ama en ?nemli ad?md?r. G?l suyu kar???m?n i?erisine parti parti d?k?lmelidir. ?ncelikle bir ?orba ka???? g?l suyu ilave edilmelidir. G?l suyunu ekledikten sonra kar??t?rma i?lemi yap?lmal?d?r. Kar??m?yormu? gibi dursa da kar??t?rma i?lemine devam ediniz. ?yice yedirdikten sonra e?er daha beyaz olmas?n? isterseniz bir ?orba ka???? daha g?l suyu ilave edebilirsiniz. Kar??t?rman?z sonucunda k?vam alan kreminiz haz?r hale gelecektir. Bir krem kavanozuna koyarak kreminizi saklayabilirsiniz. Haz?rlad???n?z kremden y?z?n?ze s?rerek 5 ad?mda %100 do?al cilt bak?m? uygulamam?z? tamamlam?? olacaks?n?z.