Kirpik Uzatma ?nerileri

Kirpikler bir kad?n?n en g?zel yerlerinden birisidir. ?zellikle kirpiklerin uzun olmas? kad?nlara ayr? bir g?zellik katmaktad?r. Dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak her kad?n?n hayalidir. Bu noktada baz? kad?nlar olduk?a ?ansl?d?r. ??nk? onlar?n kirpikleri do?u?tan uzun ve dolgundur. Fakat bir?ok kad?n?n kirpikleri seyrek, g??s?z ve k?sad?r. Kad?nlar genel itibariyle kirpiklerini makyaj malzemeleriyle uzatmaya ?al???rlar. Uzun kirpikler bir?ok kad?n?n hayali olsa da buna kavu?mak i?in yap?lacaklar konusunda ?o?u ki?i bilgi sahibi de?ildir.

Dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak kolay olmasa da imkans?z de?il. Sizler i?in kirpik uzatma ?nerilerini ara?t?rd?k.

Vazelin Deste?iyle Kirpik Uzatma

Bu i?lem i?in ?ncelikle ellerinizi y?kayarak temizleyiniz. Parmaklar?n?zla ya da bir pamuklu ?ubuk yard?m?yla ?st kirpiklerinize vazelini ince bir tabaka olarak uygulay?n?z. Bu i?lemi yatmadan ?nce uygulaman?z daha do?ru olacakt?r. Bu ?ekilde rahatl?kla uyuyabilirsiniz. Kirpikleri nemlendiren vazelin ayn? zamanda zararl? maddelerden de koruma sa?lamaktad?r. Nemlendirme de sa?layan vazelin kirpiklerinize fayda sa?layacakt?r.

Do?al Ya?larla Kirpikleri Uzat?n

Gece yatmadan ?nce kirpik diplerine s?r?len do?al ya?lar kirpiklerin g?rle?mesine ve uzamas?na yard?mc? olacakt?r. Kirpikler i?in uygulanabilecek bir?ok do?al ya? bulunmaktad?r. uzmanlar taraf?ndan kirpikler i?in tercih edilen do?al ya?lar; zeytinya??, hint ya?? ve E vitamini i?erikli ya?lard?r. ??nk? bu ya?lar?n besleyicilikleri daha y?ksektir. Bir pamuklu ?ubu?a az bir miktar d?k?lerek gece yatmadan ?nce kirpik diplerine s?rebilirsiniz.

Yumurta Ak?yla Hint Ya?? Maskesi

Yumurta ak? protein deposu olan ?r?nlerden bir tanesidir. Yumurta ak? ve zeytinya?? maskeleri ba?ta sa?lar olmak ?zere kad?nlar taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Sa?lar? g??lendirme ?zelli?ine sahip olan bu maske kirpiklere de uygulanabilir. Yumurta ak?yla hint ya??n? e?it miktarda kar??t?rarak kirpiklerinize uygulayabilirsiniz. Haftada en fazla 2 defa yapaca??n?z uygulamalar sonucunda kirpikleriniz uzayacak ve dolgunla?acakt?r.

Kirpik Uzat?c? ?r?nler

Piyasadaki kirpiklerinizi uzatabilmek i?in bir?ok ?r?n bulunuyor. Bunlardan baz?lar? kirpikleri uzat?p g??lendirme etkisine sahip. Bu ?r?nlerin i?erisinde peptitler, vitaminler, aleo vera gibi kirpikleri uzat?p g??lendiren maddeler yer almaktad?r.

Ameliyats?z Gen?le?me Y?ntemleri: Mezoterapi

Her kad?n ya??n?n ilerlemesiyle birlikte daha sa?l?kl? bir cilde sahip olmak ister. Sa?l?kl? ve g?zel ?ekilde ya?lanmak cildin bak?m?n?n yan? s?ra baz? durumlarda ailevi fakt?rlere de ba?l?d?r. H?zla k?r??an bir cildi engelleyebilmek i?in uygulanan estetik operasyonlar baz? riskler ta??yabilir. Bunun i?in bir?ok ki?i ameliyats?z gen?le?me y?ntemleri konusunda ara?t?rmalar i?erisine girecektir. Bu y?ntemlerden bir tanesi olan mezoterapi tekni?i, cildi canland?r?p, s?k?la?t?ran ?zel kar???m sol?syonlar?n mikro enjeksiyon yard?m?yla cilde uygulanmas? ?eklinde bir tedavi y?ntemidir. Bu tedavide enjeksiyon ?st cilde ya da hem ?st hem alt cilde yap?labilir. Mezoterapi uygulamas? her klinikte farkl? sol?syonlarla ger?ekle?tirilebilir. Bunun i?in iyi bir ara?t?rma i?erisine girerek, daha ?nce bu uygulamay? yapt?rm?? olan ki?ilerden referans almak ?nemlidir. Mezoterapi hem kad?nlar hem de erkekler taraf?ndan uygulanabilir.

Mezoterapi sonras? uygulanan b?lgede k???k ezikler ve morluklar olu?abilir. Ancak t?m bu etkiler ge?icidir. Bu i?lemde kullan?lan maddeler kan dola??m?na kar??mamaktad?r. Mezoterapi uygulamalar?nda sonu? soruna g?re de?i?mekle birlikte 2 ile3 seans sonras?nda al?nabilir.

Mezoterapi Uygulamas?
Mezoterapi Uygulamas?

Mezoterapi Kimlere Uygulan?r?

Mezoterapi uygulamas? genellikle sigara kullanan, yo?un stres alt?nda olan, cildinde gev?eme meydana gelmi?, sell?lit sorunlar? ya?ayan, ya?lanma sorunlar? bulunan, ciltteki nebbe dokular?nda sorunlar olan, sa? d?k?lmesi ya?ayan ki?ilerde kullan?labilir. Mezoterapi uygulamas? cildinde hastal?k bulunan, kanser hastalar?, ?eker hastalar?, hiper aktivite sahibi hastalar, kan p?ht?la?ma sorunu olan, fel? ge?irmi?, emziren ve hamile ki?ilere uygulanamaz.

Mezoterapi Kullan?m Alanlar?

B?lgesel (Lokal) Ya?lanma

B?lgesel Ya?lanma Mezoterapisi
B?lgesel Ya?lanma Mezoterapisi

Mezoterapi uygulamas? kollar, kar?n, bacaklar ve bel b?lgesindeki ya?lar?n yok edilmesinde liposuction tedavisine alternatiftir. Enjeksiyon yap?lan b?lgede ya? dokusu y?k?l?r.

Sell?lit Mezoterapisi

Sell?lit Mezoterapisi
Sell?lit Mezoterapisi

Her? ya?tan kad?n ve erkekte g?r?len bir rahats?zl?k olan sell?lit cildin dalgal? ve portakal kabu?u g?r?n?m? almas?d?r. Sell?litin ortaya ??k?? sebebi genellikle hormonal fakt?rler sebebiyle lenf drenaj sorunu ya?anmas?d?r. Bu sorunu ortadan kald?rmak i?in uygulanan mezoterapide 4 ile 10 hafta aras?nda haftada 1 kez olmak ?zere ba?ar?l? bir sonu? elde edilir. E?er hasta uygulayaca?? rejimle bu durumu korursa sell?lit tekrarlamaz. Mezoterapi seanslar?nda cildin alt?na ??r?nga edilen maddeler sell?litli b?lgedeki kan ak?m?n? ve lenfatik dola??m? d?zenlemektedir. Ya? depozitleri ??z?l?r ve sertle?mi? olan ba? dokuda d?zelme meydana gelir.

Skar Tedavisi

Skar Mezoterapi
Skar Mezoterapi

Skar uygulamas? cilt lezyonu sonras? olu?an doku tamir i?lemidir. Dolularda meydana gelen hasar onar?l?rken baz? durumlarda o b?lgedeki reaksiyonla do?ru orant?l? olarak nebbe dokusu olu?mas? s?z konusu olabilir. Bu b?lgelere ??er hafta ara verilerek 5 ile 6 seans mezoterapi uygulanabilir.

Cilt Gen?le?tirme (Mezolift)

Cilt Gen?le?tirme
Cilt Gen?le?tirme

Kollajen kayb? ve g?ne?in hasar? sonucunda cildin dolgunlu ve s?k?l??? bozulmaktad?r. Mezoterapi sayesinde antioksidanlar, vitaminler ve ba? doku maddeleri dermise inf?ze ettirilir. Olduk?a etkili bir tedavi olan mezolift, ciltte s?k?la?ma ve gen?le?menin yan? s?ra parlakl?k olu?turur.

Sa? D?k?lmeleri (Alopesi)

Sa? Mezoterapisi
Sa? Mezoterapisi

Sa?lar?n d?k?lerek b?lgesel ya da t?mden azalmas? veya yok olmas? durumunda bu tedavi uygulan?r. ?zellikle baz? sa? tiplerinde bu uygulamayla son derece ba?ar?l? sonu?lar al?nabilir. Hastan?n probleminin b?y?kl???ne g?re haftada 2 ya da haftada bir seans olmak ?zere 4 ile 10 seans aras?nda uygulama yap?l?r.