Kirpik Uzatma ?nerileri

Kirpikler bir kad?n?n en g?zel yerlerinden birisidir. ?zellikle kirpiklerin uzun olmas? kad?nlara ayr? bir g?zellik katmaktad?r. Dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak her kad?n?n hayalidir. Bu noktada baz? kad?nlar olduk?a ?ansl?d?r. ??nk? onlar?n kirpikleri do?u?tan uzun ve dolgundur. Fakat bir?ok kad?n?n kirpikleri seyrek, g??s?z ve k?sad?r. Kad?nlar genel itibariyle kirpiklerini makyaj malzemeleriyle uzatmaya ?al???rlar. Uzun kirpikler bir?ok kad?n?n hayali olsa da buna kavu?mak i?in yap?lacaklar konusunda ?o?u ki?i bilgi sahibi de?ildir.

Dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak kolay olmasa da imkans?z de?il. Sizler i?in kirpik uzatma ?nerilerini ara?t?rd?k.

Vazelin Deste?iyle Kirpik Uzatma

Bu i?lem i?in ?ncelikle ellerinizi y?kayarak temizleyiniz. Parmaklar?n?zla ya da bir pamuklu ?ubuk yard?m?yla ?st kirpiklerinize vazelini ince bir tabaka olarak uygulay?n?z. Bu i?lemi yatmadan ?nce uygulaman?z daha do?ru olacakt?r. Bu ?ekilde rahatl?kla uyuyabilirsiniz. Kirpikleri nemlendiren vazelin ayn? zamanda zararl? maddelerden de koruma sa?lamaktad?r. Nemlendirme de sa?layan vazelin kirpiklerinize fayda sa?layacakt?r.

Do?al Ya?larla Kirpikleri Uzat?n

Gece yatmadan ?nce kirpik diplerine s?r?len do?al ya?lar kirpiklerin g?rle?mesine ve uzamas?na yard?mc? olacakt?r. Kirpikler i?in uygulanabilecek bir?ok do?al ya? bulunmaktad?r. uzmanlar taraf?ndan kirpikler i?in tercih edilen do?al ya?lar; zeytinya??, hint ya?? ve E vitamini i?erikli ya?lard?r. ??nk? bu ya?lar?n besleyicilikleri daha y?ksektir. Bir pamuklu ?ubu?a az bir miktar d?k?lerek gece yatmadan ?nce kirpik diplerine s?rebilirsiniz.

Yumurta Ak?yla Hint Ya?? Maskesi

Yumurta ak? protein deposu olan ?r?nlerden bir tanesidir. Yumurta ak? ve zeytinya?? maskeleri ba?ta sa?lar olmak ?zere kad?nlar taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Sa?lar? g??lendirme ?zelli?ine sahip olan bu maske kirpiklere de uygulanabilir. Yumurta ak?yla hint ya??n? e?it miktarda kar??t?rarak kirpiklerinize uygulayabilirsiniz. Haftada en fazla 2 defa yapaca??n?z uygulamalar sonucunda kirpikleriniz uzayacak ve dolgunla?acakt?r.

Kirpik Uzat?c? ?r?nler

Piyasadaki kirpiklerinizi uzatabilmek i?in bir?ok ?r?n bulunuyor. Bunlardan baz?lar? kirpikleri uzat?p g??lendirme etkisine sahip. Bu ?r?nlerin i?erisinde peptitler, vitaminler, aleo vera gibi kirpikleri uzat?p g??lendiren maddeler yer almaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*