2019 S?veter Modelleri

K?? aylar?nda erkekler kadar bayanlar?n da kulland??? s?veter modelleri, ?s?tma ama?l? olmalar?n?n yan?nda k?yafeti tamamlay?c? bir niteli?e sahip olmalar?yla da ?n plana ??k?yor. Eskilerin baklava desenli, V yakal? s?veter anlay???n? farkl? k?lacak bi?imde yepyeni ve de?i?ik tasar?mlarla sunulan s?veterler, de?i?ik bir ??kl?k yakalamak isteyen bir?ok bayan?n k?? boyunca kulland??? ?r?nler aras?nda yer al?yor. ?zellikle bluzlar?n ?zerine giyilen ve ?s?tman?n yan?nda bluza ho? bir hava katan s?veterler, birbirinden farkl? renk ve modelleriyle 2019 k?? sezonunda kullan?lacak olan ?r?nler aras?nda.

2019 s?veter modelleri incelendi?inde kahverengi, krem, gri gibi renklerin yan?nda ?arap rengi, mor, bordo gibi daha canl? renklerin de kullan?ld??? g?r?lmektedir. Kal?ay? ?rtmeyen k?sa s?veterlerin moda oldu?u 2019 y?l?nda, bo?azl?, V yaka, bisiklet yaka, spagetti ask?l? yakalar, yuvarlak yakalar s?veterlerde kullan?lan yaka ?e?itleridir. D?z ?rg?lerin yan?nda s?veterlerde de?i?ik bir?ok motifte kullan?lmaktad?r. ?zellikle delikli motifler bu senenin en ??k s?veterlerini olu?turan ?r?nlerdir.

Yeni sezon s?veter modelleri, s?f?r kollu ve d???k kollu ?r?nlerin kullan?ld??? ve a?a??ya do?ru hafif bolla?an modellerin de yer ald??? ?r?nlerden olu?maktad?r. K???n sert ge?ece?ini d???nen modac?lar, h?rka ve kazak modellerinde oldu?u gibi s?veter modellerinde de kal?n y?nden ?r?nlere yer vermi?ler. 2019 s?veterlerinin s?rprizleri aras?nda yer alan bal?k?? yaka s?veterler ve derin V yaka s?veterler de farkl? tasar?mlar arayan bayanlar i?in ideal ?r?nler olarak kar??m?za ??k?yor.

2018 Yaz?nda 15 Farkl? Tak? Trendi

Yaz gelip ?att?. Herkes bir ?ekilde tatile ??k?yor ve yaz al??veri?ini tamaml?yor. Bu yaz sat?n alaca??n?z birbirinden farkl? tak?lar aylar ?ncesinden tan?t?ld?. Hala yaz al??veri?inizi yapmad?ysan?z ve tatilde tak?p tak??t?raca??n?z bir ?eyler ar?yorsan?z,? su yaz?n moda olan tak?lar?na bir g?z at?n deriz. 2018?de tak?lar?n boylar?nda a??r? bir b?y?me g?r?l?yor. Ben buraday?m diyen ve iddial? tak?lar g?ze ?arp?yor. ?ddial? olmay? seven han?mlar?n tercih edecekleri ve olduk?a be?enecekleri bu tak?lar renkli yaz k?yafetleriyle olduk?a g?zel kombinlenebilir. E?er sadelikten ho?lananlardansan?z, tak? d?nyas?n?n geni?li?i bu konuda imdad?n?za yeti?ecektir. ??te 2018 yaz?n?n trend tak?lar??

??effaf K?peler

?effaf K?peler

2018 yaz?nda tak?lardaki ?effafl?k sadece k?pelerle de s?n?rl? de?il. Kolye ve bilezik gibi bir?ok tak?da ?effafl?k hakim. Hatta bu ak?m ?apka, ?anta gibi aksesuarlarda da g?r?l?yor. ?effaf bu ?r?nler yaz g?nlerinde giyece?iniz k?yafetlerle tam uyum i?erisinde olacak ve ??kl???n?z? tamamlayacakt?r.

Kinetik Sanat Hareketi

Kinetik Sanat Hareketi

Mimari olu?umlar?n tak?lara i?lendi?i bu sanat hareketi bu yaza damgas?n? vuruyor. Elbette yine kocaman ve g?steri?li ?r?nlerde kendisini g?steriyor. Bu ak?ma en uygun sade tak? ise yuvarlak uzun metal k?peler olarak kar??m?za ??k?yor. Mimari g?r?n?mler k???lt?lerek tak?lara uygulan?yor. Tasar?mc?lar bu tak?lar? olu?tururken daha ?ok heykelt?ra?lardan ilham al?yorlar.

?Uzun ve Dolgun Tak?lar

Uzun ve Yo?un Aksesuarlar

Tak?larda g?steri? bu yaz?n ana temas?. Uzun ve sarkan tak?lar?n yan? s?ra dolgun ve t?m boynu kaplayan tak?lar da bolca tercih ediliyor. ?zellikle gece k?yafetleriyle tercih edilen bu tak?lar sade bir abiyenin ?zerinde olduk?a ??k g?r?necektir.

?Barok Yans?malar

Barok Esintiler

G?steri? denince akla ilk gelen d?nemlerden birisi barok d?nem olacakt?r. Bu d?nemin yans?malar?n? 2018 yaz tak? modas?nda bolca g?receksiniz. Arabesk motifler, aristokrat esintiler tak?lar ve aksesuarlara damgas?n? vuruyor.

Yuvarlak ve Ekstra B?y?k K?peler

Ekstra B?y?k Yuvarlak K?pe Modelleri

Halka k?peler hemen her kad?n?n tak? dolab?nda bulunan vazge?ilmezleri aras?ndad?r. Ancak bu yaz halka k?pelerin boyu biraz b?y?k. Omuzlar?n?za de?mekle kalmayan buradan bile ta?an halka k?peler bu yaz?n favori tak?lar?.

Halhallar

Halhallar

Bir d?nemin moda tak?s? olan halhallar 2018 yaz?nda geri d?n?yor. ??k ve ho? tasar?mlar?yla birbirinden farkl? halhallar? plajdan, g?nl?k kullan?ma, davetlerden gece hayat?na kadar gitti?iniz her mekanda kullanabilirsiniz. Ayak bilekleriniz bu yaz olduk?a dikkat ?ekici bir hale geliyor.

?Haval? Bilezikler Kollar? ?enlendiriyor

Farkl? Bilezik Tasar?mlar?

Kleopatra ile ?zde? hale gelen geni? bilezikler bu yaz?n moda ?r?nleri aras?nda yer al?yor. Farkl? tasar?mlar bilekliklerde ?ne ??karken yine g?steri? trendi bileziklerde hakim.

?pli Tak?lar

Halat Tak? Trendi

Yaz aylar? biraz tatil demek oldu?u i?in rahat g?r?nmek ve sala? formlar hemen her yaz trend oluyor. Bu yaz da ipli tak?lar trend ?r?nler aras?na girmeyi ba?ard?. Ancak ipli tak?larda da yine g?steri? ?n planda. ?p say?s?n?n a??r? oldu?u ya da iplere tak?lan b?y?k ta?lar 2018 yaz tak? trendinde ?ne ??k?yor.

Alt?n Tak?lar Trendi

Alt?n Tak? Trendi

Alt?n renk tak?larda bu yaz?n hakim g?r?nt?s?. A??r?l???n ?n plana ??kt??? 2018 yaz trendlerinde alt?n rengi bolca kullan?lm??. T?m tak?larda alt?n renk ?n planda ve reva?ta.

Uyumsuz K?pe Modas?

?ki Farkl? K?pe

Birbirine e? simetrik bir g?r?n?m yerini uyumsuzluk ve z?tl??a b?rak?yor. Bu nedenle her iki k?penin birbirinden farkl? olmas? bu yaz?n trend fikirleri aras?nda. Asimetri kullan?larak b?t?n dikkatler kulaklara ?ekiliyor. Uyumsuzluk sadece ?ekil bak?m?ndan de?il, renk a??s?ndan da k?pelerde tercih ediliyor.

?ncinin Zarafeti

?nci Modas?

?nci en romantik tak?lar aras?nda ba?? ?ekiyor. Bu yaz trendlerinde bolca inci kullan?l?yor. Zarif inciler g?steri?li tak?lar haline getiriliyor. Tek bir inci yerine bir?ok inci ve g?steri? yaz aylar?nda tak?lardaki yerini al?yor.

Parmak Y?z?kler

?oklu Y?z?kler

B?t?n parmaklara tak?lan tek bir y?z?k modas? bu yaz?n en de?i?ik tak? trendleri aras?nda yer al?yor. Parmaklar? bo? tutmayacak ?ekilde y?z?k takmak moda olurken, abart? y?z?klerde de kendisini g?steriyor.

?Tropikal Etki Tak?larda

Tropikal Tak?lar

Tropikal meyveler, tropikal ?i?ekler ve tropikal olan renkler tak?larda bolca kullan?l?yor. T?m tak? stillerinde kullan?lan bu sembollerle yaza ciddi bir vurgu yap?l?yor.

Kulaklardaki ??kl?kta A??r?l?k

A?ir? ??k K?peler

A??r?l?k bu yaz tak? modas?n? ele ge?irmi? durumda. Kulaklarda mutlaka a??r? k?peler tercih ediliyor. ?stelik bu tercihler sadece abiyelerle de yap?lm?yor. G?nl?k kullan?mda hatta plajda a??r? tak?lar bu yaz?n trendleri aras?nda.

Hayvan Tasar?ml? Tak?lar

Hayvan Motifli ?r?nler

Hayvan fig?rleri bir?ok farkl? aksesuarda kullan?l?yor. Tak?larda da ge?mi? d?nemlerde hayvan fig?rleri bolca kullan?ld?. Bu yaz modas?nda hayvan fig?rl? tasar?mlar bolca yer al?yor. Ancak yine b?y?k ve a??r? fig?rler tak?larda tercih ediliyor.

2018 Gelin Makyaj? Trendleri

2018 y?l?nda evlenmeyi d???nenler bir ad?m ?ne ??ks?n! D???nler genellikle yaz aylar?nda yap?lmaktad?r. Ancak art?k k?? ve bahar aylar? da d???n tercihlerinde ?ne ??kmaya ba?lad?. Durum b?yle olunca 2018 y?l? i?erisinde d???n planlayanlar i?in makyaj trendlerine de?inmeden ge?memek gerekti?ine karar verdik.

Yeni y?lda gelin makyajlar?n?n nas?l olaca??n? merak edenlerdenseniz, do?ru yaz?y? okuyorsunuz. 2018 y?l? ge?ti?imiz y?llardaki gibi sade makyaj trendlerinin yukar?da oldu?u senelerden bir tanesidir. Do?all???n son y?llarda trend olmas?yla beraber, gelin makyajlar?nda da do?al tercihler ilk s?ralarda yer al?yor. G?zlerde yumu?ak ve soft makyajlar tercih edilirken, dudaklar ?n plana ??kar?l?yor. ??te 2018 y?l?nda ?n plana ??kacak olan gelin makyajlar?:

Canl? ve Sa?l?kl? Bir G?r?n?m

2018 D???n Makyaj? Modas?
2018 D???n Makyaj? Modas?

Gelin makyajlar?nda cildin mat ve solgun g?r?nmemesi, sa?l?kl? ve canl? g?r?nmesi ?nemlidir. Bunu sa?layabilmek amac?yla fond?tenin i?erisine birka? damla ayd?nlat?c? koyabilirsiniz. Fond?tenin ???lt?l? olmas? da g?n boyunca do?al ve sa?l?kl? bir ???ldama elde etmenize yard?mc? olacakt?r.

All?k olarak y?z?n?ze yak??an rengi tercih edebilirsiniz. Fakat pembe all?kla k???k dokunu?lar yaparak do?al bir g?r?n?m yakalayabilirsiniz. Sade gelin makyajlar?nda pembe all?klar ?ok modad?r. All?k yanaklar?n ortas?na sa? diplerine do?ru uygulanmal?d?r.

Ayd?nlat?c?lar? Makyaj?n?zda Kullan?n

2018 D???n Makyaj Modas?
2018 D???n Makyaj Modas?

Gelin makyajlar?nda ?nemli ad?mlardan bir tanesi ayd?nlat?c?lard?r. Gecenin tamam?nda enerjik ve ???lt?l? g?r?nmenin p?f noktalar? aras?nda ayd?nlat?c?lar ?nemli bir yer tutmaktad?r. D???n gecenizde ayd?nlat?c?y? fazlala?t?rarak etkiyi ?o?altabilirsiniz. Ayd?nlat?c? uygulamas?n? y?z?n y?ksek b?lgelerine yapmal?s?n?z. Elmac?k kemi?inden ba?layarak ka? kemi?ine do?ru C bi?iminde ayd?nlat?c? uygulanmal?d?r. Burun ucuna minik dokunu?larla ayd?nlat?c? s?r?lebilir. G?zleri belirgin hale getirmek i?in g?z p?nar?na, ka?lar?n kalk?k g?sterilmesi i?in ka? altlar?na hafif?e ayd?nlat?c? uygulamas? yap?lmal?d?r. Dudaklar?n dolgun g?r?nmesi isteniyorsa ?st duda??n ortas?nda bulunan ?ukur b?lgeye de ayd?nlat?c? s?r?lmelidir.

G?zlerinizi ?n Plana ??kar?n

2018 D???n Makyajlar? Modas?
2018 D???n Makyajlar? Modas?

Gelinlere uygulanacak olan g?z makyajlar?nda en do?ru tercihler g?zleri ?n plana ??karan se?imlerdir. Bu sebeple g?z makyaj? yap?l?rken ama? g?zleri belirginle?tirmek olmal?d?r. Gelin makyaj?nda g?zleri ?n plana ??karmak i?in eyeliner?n yar?m uygulanmas? yerinde olacakt?r. Yar?m eyeliner uyguland???nda g?zlerin belirginli?i artarken, ayn? zamanda g?zleriniz ?ekik g?r?necektir. Bunu sa?layabilmek i?in hem alt kirpiklere hem de ?st kirpiklere ortadan ba?layarak sona kadar ince bir eyeliner ?ekilmelidir. Eyeliner ad?m ad?m kal?nla?t?r?larak g?z makyaj? tamamlan?r. Takma kirpik kullanmay? planl?yorsan?z, kirpiklerin diplerine siyah far doldurarak do?al bir g?r?n?m yakalayabilirsiniz.

Klasik Eyeliner Stilini Uygulay?n

2018 D???n Makyaj? Modelleri
2018 D???n Makyaj? Modelleri

Klasik eyeliner trendi hemen herkes taraf?ndan ?ok sevilmektedir. Bu tarz d???n makyaj?na da rahatl?kla ta??nabilir. G?zlere ayd?nl?k tonda krem far uygulanmas?n?n ard?ndan kedi g?z? stilinde eyeliner uygulamas? yap?lmal?d?r. Bu g?z makyaj? g?zleri olduk?a belirgin bir hale getirecektir. K???k g?zlere sahip olanlar i?in d???n makyajlar?nda kuyruklu eyeliner kullan?lmas? tercih edilmelidir. ?zellikle k???k g?zlere sahip olanlar d???n makyaj?nda kuyruklu eyeliner tercih etmeliler.

Gelinlerde Bronz Bir Ten

2018 Gelin Makyajlar? Modas?
2018 Gelin Makyajlar? Modas?

Gelin makyajlar?nda bronz bir ten bembeyaz gelinli?in i?erisinde olduk?a ??k g?r?nmenizi sa?layacakt?r. Bronz bir ten elde edebilmek i?in brozerdan ve kont?r tekni?inden faydalanabilirsiniz. Elmac?k kemiklerini belirgin hale getirmek i?in kont?r i?lemi idealdir. Sonras?nda ?zerine brozer uygulamas? yap?larak yaz bronzlu?unu yakalayabilirsiniz. 2018 makyaj trendleri aras?nda bronz g?r?n?m s?kl?kla tercih edilmektedir. D???n g?n?n?zde pudra yerine krem formda ?r?nler kullanarak uzun s?reli kusursuz g?r?n?m sa?layabilirsiniz.

Ka?lar?n?zda Do?all??? Se?in

2018 Gelin Makyaj? Modelleri
2018 Gelin Makyaj? Modelleri

2018 y?l?nda yaln?zca d???n makyajlar? de?il, g?nl?k kullan?mda da kal?n ve do?al g?r?n?ml? ka?lar ?ok moda. D???n g?n?n?zde de ka?lar? ince de?il, kal?n bir ?ekilde kullanman?z yerinde olacakt?r. Ka?lar?n aralar? farla doldurulabilir. Ka? maskaras?yla ka?lar yukar? do?ru sabitlenebilir.

En Pop?leri Parlak Dudaklar

2018 Gelin Makyaj Modas?
2018 Gelin Makyaj Modas?

Uzun s?reden beri pop?lerli?ini s?rd?ren mat dudaklar bu sene itibariyle yerini parlak bir g?r?n?me b?rakt?. D???n?n?zde canl? ve daha enerjik olabilmek i?in rujun ?zerine lip gloss s?rebilirsiniz. D???n g?n?n?zde abart?l? renkler yerine soft ve do?al tonlar se?ilebilir. Dudaklar?n?z dikkat ?ekici olurken, g?zlerinizdeki vurguyu bu ?ekilde kaybetmemi? olacaks?n?z.

2018 Bere Modelleri

K?? aylar?nda atk?yla birlikte en fazla kullan?lan aksesuarlar aras?nda yer alan bere modelleri, 2018 sezonunda da farkl? se?enekleriyle kad?nlar?n be?enisine sunuluyor. Kulaklar? ve ba?? ?s?tman?n yan?nda k?yafetlerle kombinlendi?inde ??k bir g?r?n?m?n ortaya ??kmas?na yol a?an bereler, k?? aylar?nda kad?nlar?n en b?y?k yard?mc?lar?. ??levsel bir kullan?m imkan? bulunan bereleri sat?n alabilece?iniz gibi kendi eme?inizle istedi?iniz modelleri ?rebilirsiniz.

Ta?l? Bere Modeli
Ta?l? Bere Modeli

2018 bere modelleri, genellikle b?y?k, yana veya arkaya do?ru yat?r?lan tasar?mlara sahipler. Y?z?c? bonesi tarz?nda yap?lan ve mutlaka ?i?ek detay?yla hareketlendirilen bereler de bu sezonun en fazla kullan?lan ?r?nleri aras?nda yer al?yor. Bu senenin bere modelleri ?i?ek veya d??me detay?n? i?eren ?r?nler olman?n yan?nda haro?a ve d?z ?rg?n?n arka arkaya ?r?lmesiyle olu?mu? akordeon g?r?n?ml? bereler de s?k?a kar??m?za ??k?yor. Sezonun berelerinde kullan?lan di?er bir s?sleme ise kemer detay?. Bu detay ?zellikle yan tarafa konumlanacak ?ekilde tasar?mlarda yer buluyor.

Yeni sezon bere modelleri, renk olarak mor, pembe, krem, gri, s?tl? kahve, mavi gibi renklerle ?r?lm??ler. Bunun yan?nda birden fazla rengin bir arada kullan?ld??? kar???k renkli bereler de 2018 k?? sezonunda kullan?lacak olan ?r?nler aras?nda. Kal?n y?nlerden yap?lan bereler s?s i?in kullan?lan berelerin bu sezon ?n?ne ge?mi? gibi g?z?k?yor. S?n?rl? da olsa ponpon kullan?m? bereler de kar??m?za ??kan di?er bir detay. Ponponlar ?zellikle ?ocuk berelerinin vazge?ilmez s?slemeleri aras?nda yer al?yor. ?ocuk berelerinde hayvan motifli bereler de s?k?a kullan?l?yor.

K?rm?z? Bere Modeli
K?rm?z? Bere Modeli

Berelerde kar??m?za ??kan bir di?er detay ise ta? s?slemeleri. D??me de bu senenin bere modellerinde kullan?lmaya devam ediyor. Koko? kad?nlar?n tercihi olacak bu model bereler, farkl? k?yafetlerle ho? bir ?ekilde kombinlenebilir. Diledi?iniz renk bereleri sat?n alarak 2018 k?? aylar?n? s?cac?k ?s?narak ge?irebilirsiniz. E?er el beceriniz bulunuyorsa berelerin motiflerini ??kararak kendinize ??k bir bere ?rebilirsiniz.

Y?lba??nda K?rm?z? ?? ?ama??r? Giyilme Sebebi Nedir?

Y?lba??nda k?rm?z? i? ?ama??r? giymek ?zellikle bayanlar taraf?ndan ?ok fazla uygulanan bir gelenektir. Peki, y?lba??nda k?rm?z? i? ?ama??r? giyilme sebebi nedir?

Y?lba?lar?nda pek ?ok farkl? rit?el ve uygulama s?z konusudur. Bunlardan birisi de y?lba??nda k?rm?z? i? ?ama??r? giymektir. K?rm?z? rengi seven kad?nlar?n ne?eli ki?iler ve hayat dolu insanlar olduklar? d???n?lmektedir. K?rm?z? enerji ?al??malar?nda k?k ?akran?n rengi olarak tan?mlan?r. Bu da asl?nda d?nyevi i?lerle alakal? ve k?klenmeyle ilintilidir. K?k ?akra an?s ile cinsel organ aras?nda bulunmaktad?r. K?rm?z? renk giyinmek k?k ?akray? d?zenleme ve daha iyi ?al???r bir duruma getirmeyi sa?lar. K?k ?akra d?nyasal i?lerimizi d?zenler. Yani para, i? gibi durumlar?m?z bu ?akran?n d?zg?n ?al??mas? halinde daha yolunda gidecektir.

K?rm?z? renk ayn? zamanda ate?le birlikte an?l?r. Bu rengi seven ki?iler ve ate? insanlar? ?abuk ?fkelenirler ve heyecanlanabilirler. Ko? burcu ve ate? grubuna mensup olan ki?iler buna en g?zel ?rnektir. Bu renk azim kazand?ran bir renktir ayn? zamanda.

Ak ve ?ehvetle de ili?kilendirilen k?rm?z?, i? ?ama??rlar?nda kullan?ld???nda genelde kad?na seksi bir imaj kazand?r?r. K?rm?z? i? ?ama??r?n?n y?lba??nda giyilmesi halinde bir sene boyunca a?kta ?ansl? olunaca?? d???n?l?r.

Bu gelenekte y?lba?? gecesi saat 00.00?a birka? dakika kala k?rm?z? ?ama??rlar?n giyilmesi gerekmektedir. ?ama??rlar?n yeni olmas? ?nem ta??yor. Ayr?ca i? ?ama??r?n?n pantolon ?st?ne giyilmesinin u?ursuzluk getirdi?ine inan?lmaktad?r. Bu sebeple mutlaka pantolon i?ine ve teninize de?ecek ?ekilde giymelisiniz.

Bir?ok ki?i k?rm?z? i? ?ama??r?n? y?lba??nda giyen ki?inin donanaca??na inan?yor. Ba?lang?? demek olan yeni y?lda k?rm?z? giyerek aktif edilen k?k ?akra maddi bak?mdan ?ansl? bir y?l ge?irmenize yard?mc? olabilir. K?rm?z? i? ?ama??r?n?n ?ans getirece?i, servet ve mal m?lk sahibi olunmas?na katk? sa?layaca?? da bu yeni y?l gelene?inde s?ylenen bir konu.

K?rm?z? i? ?ama??r? giyildi?inde y?l boyunca ?ansl? olunaca??n? d???nmek bir inan? meselesidir. Ancak ge?mi?ten beri uygulanan bu gelene?in baz? temeller ?zerine oturtuldu?u da bilinmelidir. Bunlar?n ba??nda enerji sistemleri gelmektedir. T?m d?nyada kabul edilen ve Rusya?da bulunan Krilian foto?raf??l???yla kan?tlanan ?akra sistemleri ve k?rm?z? i? ?ama??r? gelene?i olduk?a uyumludur. Bunun yan? s?ra uzun y?llardan beri uygulanan ve bir inan? temeline dayanan durumlar belirli bir enerji ta??rlar. Bu enerjiden faydalanmak i?in o rit?eli uygulayabilir, k?rm?z? i? ?ama??r?n?n hayat?n?za getirece?i ?anstan faydalanabilirsiniz.

2018 Atk? Modelleri

K?? aylar?nda i?imizi ?s?tan ve bizi r?zgar?n i?imizi donduran so?u?undan koruyan atk? modelleri, hemen her sene yenilenen ve modas? olan ?r?nler aras?nda yer almaktad?r. Is?nman?n yan?nda k?yafetlerin tamamlay?c?s? nitelikte olan atk?lar, birbirinden farkl? renk ve model se?enekleriyle 2018 k???nda da bir?ok ki?inin soka?a ??kt???nda yan?na alaca?? ilk aksesuarlar aras?nda yer alacakt?r.

Atk?larda Son Trendler

Desenli Atk? Modeli
Desenli Atk? Modeli

2018 atk? modelleri, sezonun genel trendine uygun olarak kal?n y?n ipliklerden ?r?lm?? ve ger?ekten ?s?tmay? ama?layan ?r?nler olarak kar??m?za ??kmakta. Son y?llarda de?i?ip farkl? bir konsepte b?r?nen atk?lar bu sene de boyunluk atk? formunda kullan?lmaya devam edecekler. Dikd?rtgen klasik atk?lar yine kullan?lacak ?r?nler aras?nda yer al?rken, atk? ve bereyi tak?m olarak kullanma bu sene yine moda. D?z ?rg? modellerinin yan?nda farkl? motiflerle tasarlanan atk?lar i?in ?zellikle el ?rg?s? atk? yapmak ve kullanmak daha ?n plana ??k?yor.

Yeni Sezon Atk? Renkleri

Mor Gri Atk? Modeli
Mor Gri Atk? Modeli

Yeni sezon atk?lar renk olarak krem, gri, k?rm?z?n?n tonlar? ve morun tonlar? gibi renklerde tasarlanm??lar. Bu sene atk?lar?n ?zerine ?i?ek motifi koymak, ponpon takmak gibi de?i?ik s?slemeler olduk?a trend uygulamalar. T?m bunlar?n yan?nda halkalar?n i? i?e ge?mesinden olu?mu? rengarenk atk? modelleri de senenin de?i?ik ?r?nler aras?nda. Her ya?tan ki?inin rahatl?kla kullanabilece?i atk? modelleri, bayan ve erkekler i?in birbirine ?ok yak?n modellerde sunuluyorlar. ?ocuk atk?lar?nda farkl? i?lemeler kullan?l?rken, birden fazla renkle kombinlenmi? atk?lar da bu y?l bolca kullan?lacak.

?ocuklarda Atk? Se?enekleri

?ocuk Kuzulu Atk? Modeli
?ocuk Kuzulu Atk? Modeli

?ocuklar i?in tercih edilen atk? se?enekleri aras?nda kafay? ve boynu kapatan giyilebilir atk? modelleri bu sene ?ok moda. K??lar?n her y?l daha so?uk olmas? sebebiyle ?ocuk atk?lar?nda ge?meli atk? diye tabir edilen ve ?ocu?un boynundan d??meyecek bi?imde s?k?ca saracak cins atk?lar tercih ediliyor. El ?rme atk? se?eneklerinin yan?nda atk?lar?n i?erisine polar dikilen modeller de bu sene ?ocuk atk?lar?nda ?ne ??k?yor. Farkl? tasar?mlardansa daha sade ama iyi ?s?tacak atk?lar 2018 y?l?n?n konseptleri aras?nda yer al?yor. ?ocuk atk?lar?nda bu sene berelerle tak?m ?ekilde hayvan fig?rleri de i?lenmi? durumda. Panda, tav?an, ay? gibi hayvanlar?n ho? g?r?n?mleri atk?lar da kullan?l?yor.