2019 S?veter Modelleri

K?? aylar?nda erkekler kadar bayanlar?n da kulland??? s?veter modelleri, ?s?tma ama?l? olmalar?n?n yan?nda k?yafeti tamamlay?c? bir niteli?e sahip olmalar?yla da ?n plana ??k?yor. Eskilerin baklava desenli, V yakal? s?veter anlay???n? farkl? k?lacak bi?imde yepyeni ve de?i?ik tasar?mlarla sunulan s?veterler, de?i?ik bir ??kl?k yakalamak isteyen bir?ok bayan?n k?? boyunca kulland??? ?r?nler aras?nda yer al?yor. ?zellikle bluzlar?n ?zerine giyilen ve ?s?tman?n yan?nda bluza ho? bir hava katan s?veterler, birbirinden farkl? renk ve modelleriyle 2019 k?? sezonunda kullan?lacak olan ?r?nler aras?nda.

2019 s?veter modelleri incelendi?inde kahverengi, krem, gri gibi renklerin yan?nda ?arap rengi, mor, bordo gibi daha canl? renklerin de kullan?ld??? g?r?lmektedir. Kal?ay? ?rtmeyen k?sa s?veterlerin moda oldu?u 2019 y?l?nda, bo?azl?, V yaka, bisiklet yaka, spagetti ask?l? yakalar, yuvarlak yakalar s?veterlerde kullan?lan yaka ?e?itleridir. D?z ?rg?lerin yan?nda s?veterlerde de?i?ik bir?ok motifte kullan?lmaktad?r. ?zellikle delikli motifler bu senenin en ??k s?veterlerini olu?turan ?r?nlerdir.

Yeni sezon s?veter modelleri, s?f?r kollu ve d???k kollu ?r?nlerin kullan?ld??? ve a?a??ya do?ru hafif bolla?an modellerin de yer ald??? ?r?nlerden olu?maktad?r. K???n sert ge?ece?ini d???nen modac?lar, h?rka ve kazak modellerinde oldu?u gibi s?veter modellerinde de kal?n y?nden ?r?nlere yer vermi?ler. 2019 s?veterlerinin s?rprizleri aras?nda yer alan bal?k?? yaka s?veterler ve derin V yaka s?veterler de farkl? tasar?mlar arayan bayanlar i?in ideal ?r?nler olarak kar??m?za ??k?yor.

2018 Bere Modelleri

K?? aylar?nda atk?yla birlikte en fazla kullan?lan aksesuarlar aras?nda yer alan bere modelleri, 2018 sezonunda da farkl? se?enekleriyle kad?nlar?n be?enisine sunuluyor. Kulaklar? ve ba?? ?s?tman?n yan?nda k?yafetlerle kombinlendi?inde ??k bir g?r?n?m?n ortaya ??kmas?na yol a?an bereler, k?? aylar?nda kad?nlar?n en b?y?k yard?mc?lar?. ??levsel bir kullan?m imkan? bulunan bereleri sat?n alabilece?iniz gibi kendi eme?inizle istedi?iniz modelleri ?rebilirsiniz.

Ta?l? Bere Modeli
Ta?l? Bere Modeli

2018 bere modelleri, genellikle b?y?k, yana veya arkaya do?ru yat?r?lan tasar?mlara sahipler. Y?z?c? bonesi tarz?nda yap?lan ve mutlaka ?i?ek detay?yla hareketlendirilen bereler de bu sezonun en fazla kullan?lan ?r?nleri aras?nda yer al?yor. Bu senenin bere modelleri ?i?ek veya d??me detay?n? i?eren ?r?nler olman?n yan?nda haro?a ve d?z ?rg?n?n arka arkaya ?r?lmesiyle olu?mu? akordeon g?r?n?ml? bereler de s?k?a kar??m?za ??k?yor. Sezonun berelerinde kullan?lan di?er bir s?sleme ise kemer detay?. Bu detay ?zellikle yan tarafa konumlanacak ?ekilde tasar?mlarda yer buluyor.

Yeni sezon bere modelleri, renk olarak mor, pembe, krem, gri, s?tl? kahve, mavi gibi renklerle ?r?lm??ler. Bunun yan?nda birden fazla rengin bir arada kullan?ld??? kar???k renkli bereler de 2018 k?? sezonunda kullan?lacak olan ?r?nler aras?nda. Kal?n y?nlerden yap?lan bereler s?s i?in kullan?lan berelerin bu sezon ?n?ne ge?mi? gibi g?z?k?yor. S?n?rl? da olsa ponpon kullan?m? bereler de kar??m?za ??kan di?er bir detay. Ponponlar ?zellikle ?ocuk berelerinin vazge?ilmez s?slemeleri aras?nda yer al?yor. ?ocuk berelerinde hayvan motifli bereler de s?k?a kullan?l?yor.

K?rm?z? Bere Modeli
K?rm?z? Bere Modeli

Berelerde kar??m?za ??kan bir di?er detay ise ta? s?slemeleri. D??me de bu senenin bere modellerinde kullan?lmaya devam ediyor. Koko? kad?nlar?n tercihi olacak bu model bereler, farkl? k?yafetlerle ho? bir ?ekilde kombinlenebilir. Diledi?iniz renk bereleri sat?n alarak 2018 k?? aylar?n? s?cac?k ?s?narak ge?irebilirsiniz. E?er el beceriniz bulunuyorsa berelerin motiflerini ??kararak kendinize ??k bir bere ?rebilirsiniz.

2018 Atk? Modelleri

K?? aylar?nda i?imizi ?s?tan ve bizi r?zgar?n i?imizi donduran so?u?undan koruyan atk? modelleri, hemen her sene yenilenen ve modas? olan ?r?nler aras?nda yer almaktad?r. Is?nman?n yan?nda k?yafetlerin tamamlay?c?s? nitelikte olan atk?lar, birbirinden farkl? renk ve model se?enekleriyle 2018 k???nda da bir?ok ki?inin soka?a ??kt???nda yan?na alaca?? ilk aksesuarlar aras?nda yer alacakt?r.

Atk?larda Son Trendler

Desenli Atk? Modeli
Desenli Atk? Modeli

2018 atk? modelleri, sezonun genel trendine uygun olarak kal?n y?n ipliklerden ?r?lm?? ve ger?ekten ?s?tmay? ama?layan ?r?nler olarak kar??m?za ??kmakta. Son y?llarda de?i?ip farkl? bir konsepte b?r?nen atk?lar bu sene de boyunluk atk? formunda kullan?lmaya devam edecekler. Dikd?rtgen klasik atk?lar yine kullan?lacak ?r?nler aras?nda yer al?rken, atk? ve bereyi tak?m olarak kullanma bu sene yine moda. D?z ?rg? modellerinin yan?nda farkl? motiflerle tasarlanan atk?lar i?in ?zellikle el ?rg?s? atk? yapmak ve kullanmak daha ?n plana ??k?yor.

Yeni Sezon Atk? Renkleri

Mor Gri Atk? Modeli
Mor Gri Atk? Modeli

Yeni sezon atk?lar renk olarak krem, gri, k?rm?z?n?n tonlar? ve morun tonlar? gibi renklerde tasarlanm??lar. Bu sene atk?lar?n ?zerine ?i?ek motifi koymak, ponpon takmak gibi de?i?ik s?slemeler olduk?a trend uygulamalar. T?m bunlar?n yan?nda halkalar?n i? i?e ge?mesinden olu?mu? rengarenk atk? modelleri de senenin de?i?ik ?r?nler aras?nda. Her ya?tan ki?inin rahatl?kla kullanabilece?i atk? modelleri, bayan ve erkekler i?in birbirine ?ok yak?n modellerde sunuluyorlar. ?ocuk atk?lar?nda farkl? i?lemeler kullan?l?rken, birden fazla renkle kombinlenmi? atk?lar da bu y?l bolca kullan?lacak.

?ocuklarda Atk? Se?enekleri

?ocuk Kuzulu Atk? Modeli
?ocuk Kuzulu Atk? Modeli

?ocuklar i?in tercih edilen atk? se?enekleri aras?nda kafay? ve boynu kapatan giyilebilir atk? modelleri bu sene ?ok moda. K??lar?n her y?l daha so?uk olmas? sebebiyle ?ocuk atk?lar?nda ge?meli atk? diye tabir edilen ve ?ocu?un boynundan d??meyecek bi?imde s?k?ca saracak cins atk?lar tercih ediliyor. El ?rme atk? se?eneklerinin yan?nda atk?lar?n i?erisine polar dikilen modeller de bu sene ?ocuk atk?lar?nda ?ne ??k?yor. Farkl? tasar?mlardansa daha sade ama iyi ?s?tacak atk?lar 2018 y?l?n?n konseptleri aras?nda yer al?yor. ?ocuk atk?lar?nda bu sene berelerle tak?m ?ekilde hayvan fig?rleri de i?lenmi? durumda. Panda, tav?an, ay? gibi hayvanlar?n ho? g?r?n?mleri atk?lar da kullan?l?yor.