M?kemmel Patates K?zartmas? ??in P?f Noktalar?

Patates hemen herkesin sevdi?i sebzeler aras?nda yer al?yor. Topra??n derinliklerine yeti?en bu sebzeden bir?ok farkl? yemek yap?labilir. Ancak bunlar aras?nda belki de en lezzetlisi patates k?zartmas?d?r. ?Alt? ?st? patates k?zartmas?, soy at tavaya diyorsan?z?, ?ok yan?l?yorsunuz. T?m di?er yemeklerde oldu?u gibi patates k?zartmas?n? da m?kemmel hale getirmek i?in baz? p?f noktalar? bulunuyor. Bu p?f noktalar?n? takip ederek patates k?zartmalar?n?z? yiyenlerin parmaklar?n? da yemesini sa?layabilirsiniz. ??te, m?kemmel patates k?zartmas? i?in p?f noktalar??

Patates Se?imi

M?kemmel bir patates k?zartmas? i?in ilk yapman?z gereken ?ey su miktar? az olan ni?astal? patatesleri se?mek olmal?d?r. Eski patatesler nem bak?m?ndan tazelere g?re daha az nemlidir. Bu nedenle patates k?zartmas? i?in eski patates tercih etmeniz yerinde olacakt?r. E?er eski patates bulam?yorsan?z, patateslerinizi bir s?re bekletebilirsiniz.

K?zartma P?f Noktalar?

M?kemmel bir patates k?zartmas? istiyorsan?z, mutlaka iki a?amada k?zartma ger?ekle?tirmelisiniz. ?lk ad?mda patatesleri iyice pi?irebilmek i?in d???k ?s?da uzun bir s?re k?zart?n. (Bu a?ama ah??lar taraf?ndan ha?lama olarak tan?mlanmaktad?r.)

?kinci ad?mda ise ?s?y? y?kselterek patateslerin d???n? karart?n ve patatesleri ??t?r bir hale getirin. Baz? ?efler patatesleri 250 santigrat derecelik ?s?ya gelmi? ya?larda tamam?yla pi?ene kadar ha?lamaktad?r. Patatesler do?ru k?vama geldiklerinde ?sl?k sesi ??karacakt?r. Bu patateslerin k?vama geldikleri zaman i? tarafta buharla?man?n ba?lamas? ve d?d?k benzeri bir sesin ortaya ??kmas?yla olur. ha?lanan patatesler oda s?cakl???na getirilirler. Bunun i?inde 1-2 saat kadar iki k?zartma aras?nda beklenmelidir.

Ad?m Ad?m M?kemmel Patates K?zartmas?

Patateslerinizi se?tikten sonra g?zelce y?kay?n. Dilerseniz patateslerinizi soyabilirsiniz. Ancak kabuklar?n? soymadan k?zart?rsan?z farkl? bir g?r?n?m elde etmenizin yan?nda k?zartma sonras? soyma i?leminde hepsi ayn? g?r?necektir. Burada karar tamam?yla size kalm??.

Kusursuz ?ekle sahip patatesler elde edebilmek i?in patateslerin ?nce iki ucunu kesin ve kutu ?ekline getirin. D?z bir y?zey elde edebilmek i?in bu defa ikinci kenar?n? d?md?z kesin. Bu i?lem iki defa uygulanmal?d?r. Bu sayede elinizde k???k bir dikd?rtgen patates kutusu kalacakt?r. Kutuyu yar?m santimetrelik kal?n par?alar halinde do?ray?n. Par?alar? yat?rarak, ?ubuklar halinde do?rama i?lemi yap?n. ??te patatesleriniz k?zart?lmaya haz?r.

B?y?k?e bir kasenin i?erisine so?uk su koyup, patatesleri i?erisine at?n. Bu uygulama patateslerin ?zerinde kalan ni?astan?n temizlenmesi ve pi?erken patateslerin birbirine yap??mamas? i?in yap?lmaktad?r.

Geni? bir tencereye s?v? ya??n?z? koyun. Ya?? iyice k?zd?r?n. Sonra patatesleri kurulayarak, k?zg?n ya??n i?erisine at?n. Patatesleri kurulama a?amas?nda hafif?e tuzlarsan?z, tad?na tat katars?n?z. Patatesler 6 ile 8 dakika kadar ha?lanmal?d?r. Sonras?nda ya?dan ald???n?z patatesleri ka??t havluyla kapl? bir taba?a ya da tepsiye koyup ya??n?n s?z?lmesini bekleyin. ?kinci a?amaya ge?meden ?nce patatesler oda s?cakl???na gelmelidir.

Patatesler oda s?cakl???na geldi?inde yeniden ya?? k?zd?r?n. Ha?lanm?? patatesleri ekleyin. Alt?n rengini alana kadar 3 ile 5 dakika kadar pi?irin. ??te patatesleriniz servise haz?r. Afiyet Olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*