Sosyal Medya Hesab?n?n Sahte Oldu?u Nas?l Anla??l?r?

Sahte Profil

H?zla yayg?nla?an sosyal medya hesaplar?yla ilgili en b?y?k sorun, hesaplar?n ger?ek ki?ilere ait olmamas?. Sosyal medya ?zerinden tan?mad???n?z bir?ok ki?iden arkada?l?k iste?i gelebiliyor. Baz? ki?iler tan?mad?klar? ki?ilerden arkada?l?k iste?i kabul etmezken, bir?ok ki?i sosyal medyay? bir sosyalle?me arac? olarak g?r?yor Okumaya devam et Sosyal Medya Hesab?n?n Sahte Oldu?u Nas?l Anla??l?r?

Tarihi D???n Mekanlar?

Tarihi D???n Mekanlar?

D???nler sevdiklerinizle mutlulu?unuzu payla?aca??n?z en ?zel anlar?n?zd?r. D???n g?n?n?z i?in se?ece?iniz mekanlar bu ?zel g?ne anlam kazand?r?r. Standart bir d???n?n ?tesine ge?mek isteyenler ve mistik bir havay? sevenler i?in ideal d???n mekanlar? olarak tarihi mekanlar tercih ediliyor. Farkl? ambiyanslar? ile Okumaya devam et Tarihi D???n Mekanlar?

?ocuk Hastal?klar?: Su?i?e?i

Su?i?e?i Hastal???

Su?i?e?i daha ?ok ?ocuklarda ortaya ??kan bir hastal?kt?r. ?ok s?k g?r?len bu rahats?zl???n a??r belirtileri yoktur. Varicella-Zoster vir?s?n?n sebep oldu?u hastal?klardan ilki olan su?i?e?i, ?ocukluk ?a??nda g?r?l?r. Zona ise ?ocuklu?unda su?i?e?i hastal??? ge?irmi? olan ki?ilerin yeti?kinlik ve ihtiyarl?k d?nemlerinde ortaya Okumaya devam et ?ocuk Hastal?klar?: Su?i?e?i

2018 Gelin Makyaj? Trendleri

2018 D???n Makyaj?

2018 y?l?nda evlenmeyi d???nenler bir ad?m ?ne ??ks?n! D???nler genellikle yaz aylar?nda yap?lmaktad?r. Ancak art?k k?? ve bahar aylar? da d???n tercihlerinde ?ne ??kmaya ba?lad?. Durum b?yle olunca 2018 y?l? i?erisinde d???n planlayanlar i?in makyaj trendlerine de?inmeden ge?memek gerekti?ine karar Okumaya devam et 2018 Gelin Makyaj? Trendleri

Elma Diyeti ile 1 Haftada 3 Kilo Verin

Elma Diyeti

H?zl? bir ?ekilde ve etkili kilo vermenize yard?mc? olan elma diyetiyle sadece 1 hafta gibi bir s?rede fazlal?klar?n?zdan kurtulabilirsiniz. Sa?l?ks?z ve yanl?? diyet programlar?na nazaran, sa?l?k bak?m?ndan bir sorun te?kil etmeyecek olan elma diyetini kilo problemi ya?ayan herkes uygulayabilir. Ancak Okumaya devam et Elma Diyeti ile 1 Haftada 3 Kilo Verin

Aloe Vera Jeli Nas?l Yap?l?r ve Faydalar? Nelerdir?

Aloe Verayla Cilt Bak?m?

?lkemizde kullan?m? ?ok yayg?n bir ?r?n olmayan Aloe Vera zambakgiller familyas?ndand?r. Ancak Aloe Vera?n?n kakt?se benzeyen bir g?r?n?m? vard?r. Bu bitkinin i?erisinde bulunan aminoasitler, vitaminler, mineraller ve enzimler t?p alan?nda kullan?lmaktad?r. Aloe Vera Jeli Faydalar? Aloe Vera bitkisi ?zerinde yap?lan Okumaya devam et Aloe Vera Jeli Nas?l Yap?l?r ve Faydalar? Nelerdir?

Zihin Yorgunlu?u Nedir? Nas?l Tedavi Edilir?

Zihinsel Yorgunluk

Zihinsel yorgunluk g?n?m?zde ?ehirli insan?n s?k?a kar??la?t??? problemlerden birisidir. ?? hayat? ve sosyal hayat? yo?un olarak ya?ayan ki?ilerde zihinsel yorgunluk durumu ya?anmas? ka??n?lmazd?r. ?zerimize binen sorumluluklar? kar??lamaya ?al???rken zihnimizi ne denli yormu? oldu?umuzu fark etmeyiz. Betan dalgalar?nda yo?unla?ma meydana gelmesi Okumaya devam et Zihin Yorgunlu?u Nedir? Nas?l Tedavi Edilir?

G?z Kapa?? D???kl??? ??in Do?al Maskeler

G?z Kapa?? D???kl???

G?z kapa?? d???kl??? genel itibariyle ya?a ba?l? olarak ortaya ??kmaktad?r. G?z kapa??n?n d??mesi ?o?unlukla kas g??s?zl??? ve kas zay?fl???na ba?l? olarak meydana gelmektedir. Estetik operasyon sonucu ??z?lebilen bu sorun ?e?itli egzersizler ve do?al bitkisel ??z?mlerle de tedavi edilebilir. Bunun i?in Okumaya devam et G?z Kapa?? D???kl??? ??in Do?al Maskeler

Az Malzemeyle Evde Do?al Di? Macunu Nas?l Yap?l?r?

Az Malzemeyle Evde Do?al D?? Macunu

D??ar?dan al?nan t?m kozmetik ve temizlik ?r?nlerinde bir?ok katk? maddesi bulunmaktad?r. Bunlar insan sa?l??? bak?m?ndan olduk?a risk i?eren kimyasallard?r ve uzun vadede ki?inin hastalanmas?na sebebiyet verirler. Di? macunlar?nda bulunan flor?r maddesi di?leri temizleme ?zelli?ine sahiptir. Ancak flor?r olduk?a zararl? bir Okumaya devam et Az Malzemeyle Evde Do?al Di? Macunu Nas?l Yap?l?r?

Y?ld?zname Nedir? Nas?l Y?ld?zname Bak?l?r?

Y?ld?zname Bakma Y?ntemleri

Malumunuz herkes kendisiyle ilgili bir ?eyleri ??renmek istiyor. Ge?mi?e dair ve gelece?e dair neler olaca?? ve nas?l geli?ece?i sorusu insano?lunun y?zy?llardan beri sora geldi?i sorular aras?ndad?r. Bu sorular neticesinde geli?en ?e?itli y?ntemlerle ki?inin bug?n? ve gelece?iyle ilgili yorumlama yap?l?r. bunlar?n Okumaya devam et Y?ld?zname Nedir? Nas?l Y?ld?zname Bak?l?r?