Sağlıklı Anne-Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalı?

Anne ile ?ocuk aras?nda sa?l?kl? bir ili?kinin kurulabilmesinin yolu annenin nas?l bir ruh sa?l??? ta??d??? ve ?ocu?a olan davran??lar?yla ilgilidir. Anne-bebek ili?kisi hamilelik s?recinde ba?lamaktad?r. Do?umdan sonra ise fiziksel temas ve beslenme yoluyla bu ili?ki daha da geli?ir ve ?m?r boyunca devam eden bir ileti?im haline gelir.

Bir ?ocuk ilk ?nce annesiyle ileti?im kurar ve onu sever. Anne ?ocu?u besler ve onunla ilgilenir. Bu sayede ?ocuk hayata haz?rlan?r. Anneyle olan bu diyalog ?ocu?a sevgi ve g?ven duygusunun a??lanmas?nda ?ok ?nemlidir. ?ocuk bir yeti?kin haline geldi?inde bu iki temel duyguyla ili?kilerine y?n verir. ?ocuklar hayat? yorumlarken ?ncelikle annelerini ?rnek al?rlar.

Sa?l?kl? Bir ?li?ki ?zg?veni Art?racakt?r

Anneyle ?ocuk ili?kisinde fiziksel temas olduk?a ?nemlidir. Annenin kokusu, v?cudunun ?s?s?, sesi ve bak??lar? ?ocu?uyla aras?ndaki ba? g??lendirecektir. Bu duygulardan yoksun bir ?ekilde b?y?m?? olan ?ocuklar, bir yeti?kin olduklar?nda baz? ruhsal sorunlar ya?ayabilirler. ?zellikle, 0 ile 3 ya? aras?nda anne-bebek ili?kisi, ?ocu?un ruhsal hayat? ve ?zg?veninin temelini olu?turmaktad?r.

?ocu?un ya?ad??? d?nyay? anlamland?rmas?, anadilini ke?fetmesi ve davran??lar?n? kontrol etmesi anneyi taklit ederek olmaktad?r. ?ocuklar soyut ve somut kavramlar? yine annelerinden ??renmektedir.

Her ?ocuk genetik ve biyolojik yap?, duygusal durum, zeka ve sosyal geli?im bak?m?ndan di?er ?ocuklardan, hatta ?z karde?lerinden bile farkl?d?r. Bu sebeple ?ocuk yeti?tirmekte en ?nemli nokta, her ?ocu?a farkl? tutumlarla yakla?mak ve i?erisinde olunan ?artlara g?re hareket etmektir. ?zellikle ilk 18 ayda e?itim bi?imi, ?ocu?un yeti?tirilme modeli ve onunla kurulan duygusal ileti?im, ?ocu?un kendine olan g?veni ya da g?vensizli?ini belirleyen en ?nemli unsurdur.

Anne-?ocuk ?li?kisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bebeklik d?nemi i?erisinde anneye ba?l? ve ba??ml? olan ?ocuklar 4 ile 5 ya? civar?nda birey olmay? ke?fetmeye ba?layacakt?r. Bu d?nemde annenin ?ocu?a davran??lar?n?n da de?i?mesi ka??n?lmazd?r. Bu sanc?l? s?re?te annenin yapmas? gerekenler;

  1. ?ocu?u dinlemek ve cevaps?z b?rakmamak.

?ocuklar d?nyaya g?zlerini a?ar a?maz annelerine g?ven duymaya ba?larlar. Bu nedenle anne ?ocu?un anlatt?klar?n? mutlaka dinlemeli ve sorular?n? kesinlikle cevaplamal?d?r.

  1. Sayg? s?n?r?n? mutlaka netle?tirin.

?ocu?unuzun odas?na girerken kap?y? t?klatman?z, onun da sizin odan?za girerken ayn? ?ekilde davranmas? konusunda size s?z hakk? sa?layacakt?r. B?yle k???k detaylara dikkat ederek ?ocu?unuzda ?zel hayata sayg? kavram?n? geli?tirebilirsiniz.

  1. Yumu?ak ama kararl? bir anne olun.

?ocu?unuz e?er ?Hay?r? s?zc???n? duydu?unda sinir krizleri ge?iriyorsa, ona sakin ve kararl? bir ?ekilde neden hay?r dedi?inizi a??klay?n.

  1. Babayla ileti?imine dikkat edin.

Bebe?i 9 ay karn?nda ta??yan anneler, do?umdan itibaren de bebekleriyle s?rekli ilgilenirler. Ama ?ocu?un geli?im s?recinde baba kavram? da ?nemli bir yere sahiptir. Baba ?ocuk ili?kisinin daha iyi bir hale gelmesi i?in onlara zaman ve zemin haz?rlay?n.

Mutsuz Evlilikler Anne ?ocuk ?li?kisini Zedeliyor

Anne Babek ili?kisi

Anne-?ocuk ili?kisine zarar verebilecek en ?nemli durumlar?n ba??nda, ?ocu?un mutsuz bir evlilik i?erisinde b?y?mesi geliyor. ?zellikle plans?z bir gebelikle d?nyaya gelen ?ocuk, bir s?re sonra annesi taraf?ndan kabul edilse bile baban?n tutumu hem anneyi hem de bebe?i olumsuz etkileyecektir. B?yle bir durum kar??s?nda uzman yard?m? almak en iyi ??z?md?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*