A?ure Nedir, A?ure G?n? Nereden Geliyor? Lezzetli A?ure Tarifi?

A?ure kelimesi Arap?a ?a?ir? ya da ?a?are? kelimelerinden gelmektedir. On manas?na gelen bu kelime halk?m?z taraf?ndan A?ure olarak teleffuz edilmektedir. Muharrem ay?n?n onuncu g?n?nde yap?lmas? sebebiyle bu g?ne A?ure ismi verilmi?tir.

A?ure g?n? Muharrem ay?nda yap?lmaktad?r. Bu ay hicri takvimin ilk ay? olarak ?nemlidir. Bunun yan? s?ra baz? tarihi olaylar bu ay i?erisinde meydana gelmi?tir. Hz. Ai?e taraf?ndan bildirildi?ine g?re Hz. Muhammet?in (SAV) Ramazan?dan sonra en fazla oru? tuttu?u ay Muharrem ay?d?r. A?ureyle ilgili Kur?an-? Kerim?de bir ayet bulunmamaktad?r. Fakat; Tevbe Suresi 36. Ayette ayr?cal?kl? oldu?undan s?z edilen 4 aydan birisi de Muharrem ay?d?r. Muharrem ay? ilk hicret kafilesinin yola ??kt??? ayd?r. Hicri takvim Hz. Muhammet?in (SAV) hicretini esas almakta ve tarihi buna g?re ba?latmaktad?r. Bu nedenle Hicri takvimin ilk ay? hicretin ba?lad??? Muharrem ay?d?r.

Ayn? zamanda bu ay i?erisinde tarih boyunca fevkalade hadiseler ya?anm??t?r. Bu hadiseler de Muharrem ay?n?n Hicri takvimin ilk ay? olmas?nda ?nemli bir yere sahiptir. Kaynaklarda Muharrem ay?nda yap?lan yeme?e A?ure ad?n?n verilme sebebi Cen?b-? Hak?k?n o g?n 10 de?i?ik peygamberine 10 de?i?ik ikram ve ihsan sunmas?ndan kaynaklanmaktad?r. Bu ikramlarla ili?kin belirtilenler ??yledir:

 1. Yaradan Hz. Musa?ya A?ure g?n?nde bir mucize ihsan ederek denizi yarmas?n? ve Firavundan kurtulmas?n? sa?lam??t?r.
 2. Nuh?un gemisini Cudi da??na demirledi?i g?n A?ure g?n?d?r.
 3. Yunus?un bal???n karn?ndan kurtuldu?u g?n A?ure g?n?d?r.
 4. Adem?in yapm?? oldu?u g?naha ili?kin t?vbesi A?ure g?n?nde kabul edilmi?tir.
 5. Yusuf karde?leri taraf?ndan at?ld??? kuyudan A?ure g?n? kurtulmu?tur.
 6. ?sa, A?ure g?n? d?nyaya gelmi? ve A?ure g?n? semaha y?kseltilmi?tir.
 7. Davut?un t?vbesinin kabul edildi?i g?nd?r.
 8. ?brahim?in o?lu Hz. ?smail, A?ure g?n?nde do?mu?tur.
 9. Yakub?un o?lu Hz. Yusuf?a olan hasreti sebebiyle kapanan g?zleri A?ure g?n?nde g?rmeye ba?lam??t?r.
 10. Eyy?p, A?ure g?n?nde ?ifaya kavu?mu?tur.

Bu nedenle her M?sl?man A?ure g?n?nde farkl? g?dalardan olu?an A?ureyi yaparak, bu hadiselerin hat?rlanmas? manas?nda sevin?li ve ne?eli bir g?n ya?ar. Bu sevin?li ve ne?eli olaylar? hat?rlatacak A?ure tarifini de sizinle payla?arak A?ure g?n?n?z? kutluyoruz.

A?ure Tarifi:

 1. 500 gram bu?day
 2. 1/2 su barda?? nohut
 3. 1 su barda?? kuru fasulye
 4. 1,5 su barda?? toz ?eker
 5. 10 adet kuru kay?s?
 6. 1 ?ay barda?? kuru ?z?m
 7. Limon kabu?u rendesi
 8. Ku? ?z?m?
 9. 10 adet kuru incir
 10. 1/2 su barda?? f?nd?k
 11. 1 paket vanilya
 12. 1 adet orta boy elma
 13. 4 adet karanfil
 14. 1 su barda?? s?t
 15. 5 su barda?? s?cak su

Servisi i?in:

 1. 1 adet nar
 2. 1 yemek ka???? tar??n
 3. 1/2 su barda?? ince ?ekilmi? ceviz i?i
 4. F?nd?k
 5. Tar??n
 6. Antep F?st???

Yap???:

Pi?irmeden bir gece ?nce bu?day? ovalayarak su berrakla?ana kadar iyice y?kanmal?d?r. ?zerini ge?ecek ?ekilde su koyarak 10 dakika kadar kaynat?n. Kaynaman?n sonunda ??km?? olan sar? su d?k?lerek yeniden s?cak su koyularak 5 dakika daha ha?lay?n. Sonra kapa??n? kapatarak 1 gece dinlendirin. Ertesi g?n bu?daylara s?cak su ekleyerek yumu?ayana kadar orta ate?te pi?irin. Su azal?rsa su ilave edin.

?? malzemelerini eklemeden ?nce s?t? ilave edin. Sonra i?erisine s?ras?yla ?nceden ha?lanm?? nohut ve yine ?nceden ha?lanm?? kuru fasulyeyi ekleyerek kaynat?n. Suda bekletilen kuru ?z?mler ile f?nd??? s?zerek a?ureye ekleyin. Limon kabu?u rendesi ve ku? ?z?m?n? de ilave ederek kar??t?rmaya devam edin. ?ekerini yava??a ilave ettikten sonra elma, kuru kay?s? ve vanilyay? ilave edin.

K?p k?p kesip ayr? bir kapta suda ha?lad???n?z incirlerin suyunu s?zerek kar???ma ilave edin. A?ureyi iyice kar??t?r?n ve 5 dakika daha pi?irip ocaktan al?n. S?cak olarak kaselere payla?t?rman?z?n ard?ndan so?udu?unda ?zerini s?sleyin.

Not: A?urenin i?erisinde isterseniz 2 ?orba ka???? g?l suyu, ayva, portakal, dut gibi malzemelerde koyabilirsiniz. Neleri koyaca??n?z tamam?yla sizin damak tad?n?za kalm??. Afiyet Olsun.

?ocuk Hastal?klar?: Su?i?e?i

Su?i?e?i daha ?ok ?ocuklarda ortaya ??kan bir hastal?kt?r. ?ok s?k g?r?len bu rahats?zl???n a??r belirtileri yoktur. Varicella-Zoster vir?s?n?n sebep oldu?u hastal?klardan ilki olan su?i?e?i, ?ocukluk ?a??nda g?r?l?r. Zona ise ?ocuklu?unda su?i?e?i hastal??? ge?irmi? olan ki?ilerin yeti?kinlik ve ihtiyarl?k d?nemlerinde ortaya ??kabilen bir hastal?kt?r.

Su?i?e?inin Belirtileri

Su?i?e?i vir?s?n?n v?cuda girmesinden sonra belirtilerin ortaya ??kmas? 10 ile 20 g?n kadar s?rmektedir. V?cutta d?k?nt?lerin olu?mas?ndan ?nce hafif bir ate?, i?tahs?zl?k ve halsizlik gibi belirtiler g?r?l?r. Ancak su?i?e?inin as?l belirtisi deride d?k?nt?ler meydana gelmesidir. D?k?nt?ler ?nce pembe ve kabar?k bir ?ekilde ba?lamakta, sonras?nda k?rm?z? i?i s?v? dolu bir hal almaktad?r. Bu kabarc?klar kolayca y?rt?labilirler. Kabarc?klar?n i?inde yer alan s?v? 12 ile 24 saat i?erisinde bulan?k bir hale gelir ve ?zeri kabuk ba?layarak kahverengi pullar ?eklinde d?k?l?r. Kabarc?klar?n hi?bir ?ekilde patlat?lmamas? gerekir. E?er patlat?lmadan kendi haline b?rak?larak d?k?lmesi sa?lan?rsa, hi?bir iz kalmaz. ?lk ortaya ??kan d?k?nt?ler 3 ile 4 g?n i?erisinde kaybolur ve yenileri ??kmaya ba?lar. Bu ?ekilde birka? farkl? d?k?nt? ayn? anda olu?ur. Bu belirtiler hastal??? ?i?ek hastal???ndan ay?rmaktad?r. ?i?ek hastal???nda t?m d?k?nt?ler ayn? anda geli?erek de?i?eme u?rarlar. ?i?ek hastal??? d?nya ?zerinden silindi?i i?in art?k bu bilgi ?ok da ?nemli de?ildir. Su?i?e?i belirtileri en fazla g?vdede ortaya ??kar. Y?z, sa?l? deri, kol ve bacaklarda daha az g?zlemlenir. Su?i?e?inde ortaya ??kan d?k?nt?ler olduk?a ka??nt?l?d?r. E?er d?k?nt?ler ka??n?rsa, kabarc?klar patlar. Bu durum hem iz kalmas?na hem de bakterinin yeniden enfekte olmas?na sebebiyet verebilir. Su?i?e?i yeti?kinlerde ?ocuklara oranla daha a??r seyreder. ?zellikle gebeli?in ilk 3 ay?nda su?i?e?ine yakalan?lmas? halinde; do?umsal anomaliler, premat?re do?um ya da ?l? do?um g?r?lebilir.

Su?i?e?i
Su?i?e?i

Su?i?e?i Tan?s?

Su?i?e?i d?k?nt?lerin dikkatli bir incelemesiyle an?nda koyulabilir. Yak?n d?nemde su?i?e?i ge?iren birisiyle temas varsa tan? direkt olarak konulabilir. Arada kal?nm?? durumlarda ise d?k?nt?lerden al?nan par?alarla laboratuvarda test yap?labilir.

Su?i?e?inin Tedavisi

Su?i?e?i hastal???na yakalanm?? olan ?ocuklarda ba????kl?k sistemi normal bir ?ekilde ?al???yorsa, sadece ka??nt? ve bakteri enfeksiyonunun ?nlenmesi i?in tedavi uygulan?r. Ka??n?n hafif olmas? durumunda losyon tedavisi, daha a??r ka??nt? hallerinde ise hap tedavisi uygundur. Bunun yan? s?ra ?ocuklar?n t?rnaklar?n?n kesilmesi ve t?rp?lenmesi gerekmektedir. bakteri enfeksiyonun olu?mas?n? ?nleyebilmek i?in ?ocuklar?n elleri sabunla y?kanmal?d?r. Y?ksek ate? olu?mas? durumunda, ate? d???r?c? ?urup verilebilir. Ancak bu ?ocuklara kesinlikle aspirin verilmemelidir. Vir?s enfeksiyonu ya?ayan ?ocuklara aspirin verilmesi halinde Reye sendromu olu?mas? ihtimali ?ok y?ksektir. Reye sendromu karaci?erde meydana gelen ya?lanmaya ba?l? olarak geli?ebilen ciddi bir fonksiyon kayd? durumudur. Bu kayb?n olu?mas? halinde bilin? de?i?iklikleri bi?iminde kendini g?steren ve komaya kadar gidebilen ?l?mc?l bir durum meydana ??kabilir. Su?i?e?i ??karan yeti?kinlerde ve ba????kl?k sistemi zay?f olan ?ocuklarda antiviral tedavi uygulanmal?d?r.

Su?i?e?i Hastal??? Bula??c? M?d?r?

Su?i?e?i son derece bula??c? hastal?klardan birisidir. Bula?ma s?resi d?k?nt?ler meydana gelmeden 1 ile 2 g?n kadar ?ncedir. Bula?ma t?m d?k?nt?ler kabuklanana kadar s?rer. Bu d?k?nt?lerle direk temas edilmesi halinde bula?ma meydana gelir. Bundan ba?ka damlac?k yolu ismi de verilen hava yoluyla bula??r. Yani hasta olan bir ?ocukla ayn? evde ya?ayan karde?ine de su?i?e?i bula?ma ihtimali ?ok fazlad?r. Su?i?e?i genel itibariyle k?? sonu ve ilkbahar?n ba?lang?c?nda g?r?l?r.

Su?i?e?i Hastal???ndan Korunma Yollar?

Su?i?e?i hastal???na yakalanmamak i?in en ?nemli unsur, su?i?e?i ge?iren hastalarla temas edilmemesidir. Su?i?e?i hastal???na yakalanan ?ocuklar d?k?nt?lerdeki kabuklar tamam?yla d??ene kadar okula yollanmamal?d?r. Su?i?e?inin ?u anda devlet taraf?ndan uygulanan a?? takviminde bulunmaktad?r. Uygulama ?ekli ?ocuk 12 ayl?k oldu?undan 1. Doz ve ?ocuk ilkokul 1? s?n?fa giderken 2. Doz bi?imindedir. A?? e?er 12 ya??ndan b?y?k birisine yap?lacaksa, 1 ay ara verilerek 2 doz bi?iminde uygulanmal?d?r. ?ocu?un su?i?e?i ge?iren ba?ka bir ?ocukla temas etmesi durumunda 72 saat i?erisinde a?? olmas? onu hastal?ktan koruyabilir. Pasif korunma y?ntemi olarak ise VZIG (Varicella-zoster immun glob?lin) kullan?labilir. Bu ?r?n de 96 saat i?erisinde kullan?l?rsa, su?i?e?i ge?iren bir hastaya temas etmi? ?ocu?u koruyabilir.

Elma Diyeti ile 1 Haftada 3 Kilo Verin

H?zl? bir ?ekilde ve etkili kilo vermenize yard?mc? olan elma diyetiyle sadece 1 hafta gibi bir s?rede fazlal?klar?n?zdan kurtulabilirsiniz. Sa?l?ks?z ve yanl?? diyet programlar?na nazaran, sa?l?k bak?m?ndan bir sorun te?kil etmeyecek olan elma diyetini kilo problemi ya?ayan herkes uygulayabilir. Ancak diyet uygulamadan ?nce mutlaka bir hekime dan???lmas? yerinde olacakt?r. Hekim taraf?ndan gerekli muayenelerin yap?lmas?n?n ard?ndan herhangi bir sorun ??kmazsa elma diyetini uygulayabilirsiniz. D?zenli bir uygulama yap?lmas? durumunda elma diyeti 1 haftada 5 ile 7 kilo aras?nda vermenize sebep olmaktad?r. Elma diyetinde en temel malzeme d???k kaloriye sahip olan elmad?r. Elma zengin mineralleri, vitaminleri ve lif i?eri?iyle h?zl? kilo vermeye yard?mc?d?r. Elma diyetini a?a??daki ?ekilde uygulamal?s?n?z;

Elma Diyetiyle Kilo Verme

Pazartesi 1.G?n

T?m g?n doyana kadar elma ve sadece su t?ketilmelidir.

Sal? 2.G?n

Kahvalt?: ?stendi?i kadar elma

??le Yeme?i: 1 dilim s?zme peynir ve zeytinya?l? ve bol limonlu mevsim salatas?

Ak?am Yeme?i: ?stendi?i kadar elma

?ar?amba 3.G?n

Kahvalt?: 1 dilim tah?ll? ekmek, 1 elma ve 1 par?a tavuk eti

??le Yeme?i: Bol havu?lu salata, 1 tane salatal?k

Ak?am Yeme?i: ?stendi?i kadar elma

Per?embe 4.G?n

Kahvalt?: 1 par?a k?rm?z? et, 1 dilim tah?ll? ekmek, 1 elma

??le Yeme?i: 1 adet b?y?k bal?k, Mevsim salatas?

Ak?am Yeme?i: 1 kase yulafl? s?t

Cuma 5.G?n

Kahvalt?: 1 ha?lanm?? yumurta, 1 tane elma, 1 dilim tah?ll? ekmek

??le Yeme?i: 1 porsiyon ?zgara tavuk, mevsim salatas?

Ak?am Yeme?i: ?stenen kadar elma

Bu diyet ayda 2 kez yap?lmal?d?r. Zorland???n?zda diyeti b?rak?n ve egzersiz hareketleriyle destekleyin.

Zihin Yorgunlu?u Nedir? Nas?l Tedavi Edilir?

Zihinsel yorgunluk g?n?m?zde ?ehirli insan?n s?k?a kar??la?t??? problemlerden birisidir. ?? hayat? ve sosyal hayat? yo?un olarak ya?ayan ki?ilerde zihinsel yorgunluk durumu ya?anmas? ka??n?lmazd?r. ?zerimize binen sorumluluklar? kar??lamaya ?al???rken zihnimizi ne denli yormu? oldu?umuzu fark etmeyiz. Betan dalgalar?nda yo?unla?ma meydana gelmesi sonras?nda ki?iler do?ru kararlar? alamaz hale geleceklerdir. Bu yo?unlu?u minimuma indirmenin yolu ki?inin kendisine daha fazla vakit ay?rmas? ve sessizlik anlar? yaratmas?d?r. Evde haz?rlayaca??n?z bitki ?aylar?, s?cak k?vet, hafif bir m?zik e?li?inde dinlenmek, yoga gibi faaliyetler olduk?a rahatlaman?za vesile olacakt?r. Ancak zihinsel yorgunlu?un d??ar?ya at?larak yok edilebilmesi ?ok daha zordur. Bu nedenle masaj ve rahatlat?c? t?ts?ler gibi ek yard?mlar alabilirsiniz. Yo?un bir g?n?n ard?ndan d???ncelerini durduramayan zihin uyumakta da epey sorun ya?ayacakt?r. B?ylece her g?n kafadaki sorunlar bir sonraki g?ne aktar?lacakt?r. Uyku bir nevi beynin resetlenmesi halidir. Ancak bir t?rl? susmayan zihnin sesleri sonucu uykunun sa?l?ks?zla?mas? beynin yenilenmesini engelleyecektir. Bu durumlar?n tamam? kalitesiz bir ya?am? da beraberinde getirecektir. Beynin yorgun olmas? g?n i?erisinde sinirlerin y?kselmesine ve karar mekanizmalar?nda hatalar?n olu?mas?na sebebiyet verecektir.

Zihinsel Yorgunluk Nedir

Zihinsel Yorgunluk Nas?l Tedavi Edilir?

Zihinsel yorgunlu?un ilk belirtilerini tespit ettiklerinden sonra ?ncelikle ya?ad???n?z ortamda baz? de?i?iklikler yapman?z yerinde olacakt?r. Kalabal?k zihnin yorgunlu?unu artt?ran olgulardan birisidir. Zihin sadece sesler sebebiyle yorulmaz. T?m duyu organlar?ndan gelen veriler zihnin yorulmas?na sebebiyet verecektir. Bu nedenle evinizde sadele?meye gitmek ?nemlidir. Ayr?ca yapaca??n?z sessizlik ve dinlenme anlar? zihninize iyi gelecektir. Bu anlarda i? sesinizi susturabilmek i?in dinleyece?iniz ?ok hafif bir m?zi?e odaklanabilirsiniz. Bundan ba?ka ho? kokular rahatlat?c? olacakt?r. Masaj yapt?rmak da enerji bo?altman?n bir yoludur. Il?k bir du? almak ve g?zlerinizi kapayarak uyumadan uzanmak sizi olduk?a dinlendirecektir. Kendinize vakit ay?rmak, du?tan sonra cildinize bak?m yapmak, sa?lar?n?zla ilgilenmek gibi u?ra??lar sizi d?? d?nyadan soyutlayacakt?r. Bundan ba?ka kitap okuyarak bu d?nyadan tamam?yla uzakla?abilirsiniz. Arkada?lar?n?zla ge?irece?iniz e?lenceli vakitler de sizi dinlendirecektir. Ancak sorunlar? ve dertleri dinlemeyece?iniz bir toplant? olmas?na dikkat edin. Spor yapmak da zihni dinlendirmeye yard?mc?d?r. Temiz havada k?sa bir y?r?y?? hem sizi canland?racak hem de zihninizi bo?altacakt?r. G?nl?k tutmak, yarat?c?yla konu?mak, dans etmek, ???l?k atmak gibi aktiviteler de zihninizi b?y?k oranda bo?altacakt?r.