Seks Hayat?n?z? Daha Ate?li Hale Getirmek ??in 5 ?pucu

Seksle ilgili yeni ke?ifler yapmak ve baz? ipu?lar? ke?fetmek, cinsel hayat?n?z? canland?racak harika yollard?r.

Rutin ve klasik seks uygulamalar?ndan art?k s?k?ld?ysan?z, seks hayat?n?z? biraz renklendirmek ve farkl?l?k yaratmak i?in yeni yollar ar?yorsan?z size sunaca??m?z ipu?lar?ndan faydalanabilirsiniz. ??te, daha ate?li bir seks hayat? i?in ipu?lar??

Rol Yap?n

Seks esnas?nda rol yapmak kolaym?? gibi g?r?nse de her baba yi?idin harc? de?ildir. Baz? kad?nlar seksi bir k?yafet giyip, ate?li ve seksi bir konu?ma yapma konusunda utanga? olabilir. B?yle hallerde cinsel ya?am?n?z? daha renkli bir hale getirebilmek ad?na e?inizle birlikte baz? roller belirlemeniz harika olacakt?r. Rol yapmaya ba?lamadan ?nce partnerinizle beraber kimin daha bask?n, kimin daha itaatkar bir rol oynayaca??n? tespit edin. Sonra b?rak?n aks?n.

?Tabular? Y?k?n

Cinsel hayat?n?z?n heyecan?n? ve gerilimini y?kseltebilmek i?in tabular?n?z? y?k?n. Yata??n?z?n d???nda farkl? ortamlarda seks yapmak ili?kiyi renklendirecek bir uygulamad?r. Banyoda, arabada yapaca??n?z seksle cinsel hayat?n?za heyecan gelecektir.

Seks Oyuncaklar?n? Kullan?n

E?er partnerinizle birlikte hen?z bir seks oyunca??n?z yoksa cinsel hayat?n?za renk katmak i?in bir tane edinmenin tam zaman?. Seks oyuncaklar?n?n cinsel ya?am? geli?tirmek, daha renkli bir hale getirmek i?in var olduklar?n? unutmay?n. Orgazm s?renizi uzatabilmek amac?yla da seks oyuncaklar?n? kullanabilirsiniz.

Daha Uzun Bir ?n Sevi?me

?n sevi?me genellikle seks hayat?nda arka plana at?lan bir olgudur. Ancak, ?n sevi?meler tutkulu bir seks i?in ?n provad?r. Uzun s?reli seks ili?kilerinde her iki taraf da bir s?re sonra ?n sevi?meye gereken ?nemi g?stermeyebiliyor. ?n sevi?me asla bir zaman kayb? olarak nitelendirilmemeli. ?n sevi?meye harcanan ekstra 5 dakika seks s?resini 10 dakika daha uzun hale getirecektir.

Kayg?lar?n?zdan Kurtulun

Unutmaman?z gereken ?ey ev, ?ocuklar, i? derken seks esnas?nda beyninizi bir t?rl? bo?altamaman?z?n seks hayat?n?z? ciddi mana da etkileyece?idir. Seks bir e?lence ve rahatlama arac?d?r. Yorucu bir g?n?n ard?ndan dinlenmek ve kayg?lardan uzakla?mak i?in bir ara? olabilir. Bu nedenle seks esnas?nda ya?ad???n?z t?m kayg? ve endi?eleri bir kenara b?rakarak o an?n tad?n? ??karmak ?nemlidir. E?er partneriniz stresten ve kayg?dan kurtulam?yorsa, onu yumu?ak dokunu?larla sakinle?tirebilir ve sekse odaklanmas?n? sa?layabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*