Sosyal Medya Hesab?n?n Sahte Oldu?u Nas?l Anla??l?r?

Sahte Profil

H?zla yayg?nla?an sosyal medya hesaplar?yla ilgili en b?y?k sorun, hesaplar?n ger?ek ki?ilere ait olmamas?. Sosyal medya ?zerinden tan?mad???n?z bir?ok ki?iden arkada?l?k iste?i gelebiliyor. Baz? ki?iler tan?mad?klar? ki?ilerden arkada?l?k iste?i kabul etmezken, bir?ok ki?i sosyal medyay? bir sosyalle?me arac? olarak g?r?yor ve yeni arkada?l?klara kendini a??yor. Ancak burada b?y?k bir tehlike sosyal medya kullan?c?lar?n? bekliyor. Bu tehlike de sahte profiller.

Bir ki?i birden fazla hesap olu?turabildi?i gibi baz? ki?iler kendilerine ait olmayan ?nl? ki?ilerin isimleriyle hesap a?abiliyor ya da doland?r?c?l?k amac?yla sahte hesaplar a??labiliyor. Bu sahte ve spam hesaplar?n takibi ise g?n ge?tik?e zorla??yor. Sahte ve spam hesaplar? tespit etmenin yolu nedir? Bir hesab?n ger?ek olup olmad???n? nas?l anlayabilirsiniz? gibi konular? sizin i?in inceledik.

Google?da Foto?raf? Aratmak

Benzer G?rseller
Benzer G?rseller

Bir profil resminin sahte olup olmad???n? anlaman?n en bilinen y?ntemlerinden birisi Google?da ki?inin resmini aratmak. E?er hesab?n sahte oldu?unu d???n?yorsan?z profil foto?raf?n? Google?da aratabilirsiniz. Bunun i?in foto?raf? bilgisayar?n?za kaydetmek ve arkas?ndan images.google.com adresine gideren foto?raf? aratman?z gerekmektedir. Foto?raf? y?klemenizin ard?ndan arama butonuna bast???n?zda Google y?kledi?iniz foto?rafa en ?ok benzeyen resimleri sizin kar??n?za getirecektir.

Profilde Yer Alan Foto?raf Say?s?

Profil Foto?raf?
Profil Foto?raf?

Bir sahte hesab?n profilinde ?ok fazla foto?raf? bulunmuyor. ?zellikle Instagram?da sahte bir hesaba sahip olan bir ki?i ?ok fazla foto?raf y?klemiyor. Bu ki?ilerin 3 veya 4 foto?raf? oluyor ve bu foto?raflar yak?n tarihli olarak y?klenmi? oluyorlar. Ayr?ca kalabal?k foto?raf payla??m? yap?ld?ysa, foto?rafta bulunan di?er ki?ilerin etiketlenip etiketlenmedi?ine bakabilirsiniz. Sahte hesaplarda etiketleme yok denebilecek kadar azd?r. Resimlerin alt?na yazan ki?ileri de bu noktada incelemeye alabilirsiniz.

Bilgi Uyu?mazl???

Bilgi Uyu?mazl???
Bilgi Uyu?mazl???

Sahte bir hesapta ki?inin ya??, ?al??t??? yer, mezun oldu?u okul gibi bilgilerdeki uyumsuzluklar onun hakk?nda size bilgi verebilir.

Di?er Sosyal Medya Hesaplar?

Di?er Sosyal Medya Hesaplar?
Di?er Sosyal Medya Hesaplar?

Size arkada?l?k iste?i g?nderen bir ki?iyi e?er tan?m?yorsan?z, bu hesab?n sahte olup olmad???n? anlaman?n yollar?ndan birisi ayn? isimde ba?ka sosyal medya hesaplar?n?n olup olmad???n? incelemektir. E?er kullan?c?n?n sadece tek bir yerde hesab? varsa bu hesap muhtemelen sahte bir hesap olacakt?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir