Tarihi D???n Mekanlar?

Tarihi D???n Mekanlar?
22 Nisan 2018 tarihinde eklendi, 280 kez okundu.

D???nler sevdiklerinizle mutlulu?unuzu payla?aca??n?z en ?zel anlar?n?zd?r. D???n g?n?n?z i?in se?ece?iniz mekanlar bu ?zel g?ne anlam kazand?r?r. Standart bir d???n?n ?tesine ge?mek isteyenler ve mistik bir havay? sevenler i?in ideal d???n mekanlar? olarak tarihi mekanlar tercih ediliyor. Farkl? ambiyanslar? ile ?ne ??kan bu mekanlarda ger?ekle?tirilen d???n organizasyonlar? daha y?ksek b?t?eli olsalar da tarihi bir d???n mekan? se?erek bu ?zel g?n? unutulmaz k?labilirsiniz. Tarihi mekanlar olarak; yal?lar, k??kler ve sarn??lar gibi ge?mi?ten bug?ne ayakta kalmay? ba?arm?? pek ?ok ?zel mekan bulunuyor.? Tarihi d???n mekanlar?n?n en yo?un bulundu?u illerin ba??nda ?stanbul geliyor. Bir?ok medeniyete ev sahipli?i yapm?? olan bu e?siz ?ehirde yer alan tarihi d???n mekanlar?, dillere destan d???nleriyle biliniyor. Birbirinden farkl? hikayelere ev sahipli?i yaparak y?llara meydan okuyan bu mekanlar sizin de en mutlu g?n?n?ze tan?k olarak, d???n?n?z? y?zy?llarca s?recek bir efsanenin par?as? haline getiriyor. Birbirinden farkl? kapasiteleri ve konseptleriyle se?ece?iniz tarihi d???n mekan?nda, en ?ahane d???n? ger?ekle?tirebilirsiniz. ?stanbul?da en sevilen tarihi d???n mekanlar? aras?nda K?z Kulesi, Dolma Bah?e Saray?, Adile Sultan Saray?, Fuat Pa?a Yal?s?, G?l Sultan Yal?s?, Sait Halim Pa?a Yal?s?, 1001 Direk Sarn?c?, Hidiv Kasr?, Sepet?iler Kasr?, Sultan Sarn?? gibi mekanlar ?n plana ??k?yor.

Denizin Ortas?nda Evlenmek ?steyenler ??in K?z Kulesi

K?z Kulesi

K?z Kulesi

?stanbul?un ?sk?dar il?esinde bulunan K?z Kulesi?ni bu kadar ?zel hale getiren sebepler aras?nda en ?nemlisi, kulenin denizin ortas?na bulunuyor olmas?. Kule?nin yap?m tarihi olarak baz? kaynaklar 1110 y?l?n? g?steriyor. Kulenin ?mparator? Manuel taraf?ndan yap?lmas?n?n sebebi ise ?stanbul Bo?az??n? kontrol alt?na almak olarak belirtiliyor. Ancak kuleye dair bir?ok efsane bulunuyor. K?z Kulesi?nde yap?lacak bir d???nle, ayn? zamanda ?stanbul?un bo?az manzaras?n? da d???n?n?ze katm?? olacaks?n?z. 200 ile 300 ki?ilik kapasiteye sahip olan bu mekanda yemekli d???n ger?ekle?tirebilirsiniz.

Sultanlara Yak???r Bir D???n ??in Saray?da Evlenin

Dolmabah?e Saray? Osmanl??n?n son d?nemlerine do?ru in?a edilmi? yap?lar aras?nda yer al?yor. 31. Osmanl? Padi?ah? olan Abd?lmecid taraf?ndan 13 Haziran 1843 tarihinde yap?m? ba?layan saray 7 Haziran 1856 tarihinde kullan?ma a??l?yor. Dolmabah?e Saray?, ba?ka hi?bir sarayda olmayan bir zenginlik ve ihti?ama sahip yap?lar aras?nda yer al?yor. Saray d?nemin Avrupal? sanatkarlar?n?n resimleri ve tonlarca a??rl???nda alt?n s?slemelerle dekore ediliyor. Ayr?ca saray?n ?nemli oda ve salonlar?nda her ?ey ayn? renk tonuyla sunuluyor. Ayr?ca d?nya ?zerinde bulunan saraylar aras?ndaki en b?y?k balo salonu da Dolmabah?e Saray??nda bulunuyor.

Dolmabah?e Saray?

Dolmabah?e Saray?

Adile Sultan Saray? ismini Sultan Abd?lhamit?in k?z karde?i Adile Sultan?dan al?yor. Adile Sultan??n yazl?k ikametgah? olan saray, 1856 y?l?nda Sultan Abd?laziz taraf?ndan yeniden yapt?r?l?yor. Mekan uzun s?reden beri d???n ve di?er organizasyonlar i?in kullan?l?yor. 400 ? 500 ki?ilik kapasiteye sahip olan saray, ?stanbul?un ?sk?dar il?esinde bulunuyor.

Adile Sultan Saray?

Adile Sultan Saray?

Tarihi Yal?larda Yapaca??n?z D???n?n?zle Bo?aza Naz?r Evlenin

Ge?mi?te ya?am?? ?nemli ?ahsiyetlere ait olan bo?aza naz?r yal?larda yapaca??n?z d???n?n?zle mistik bir atmosferde evlenebilirsiniz. ?stanbul?da d???n mekan? olarak kullan?lan bir?ok yal? ve k??k yer al?yor.

Fuat Pa?a Yal?s?, Osmanl??da Tanzimat d?neminin en ?nemli ?? siyaset adam?ndan birisi olan Ke?ecizade Fuat Pa?a taraf?ndan bir d?nem ev olarak kullan?l?yor. Cumhuriyet d?neminde yap?lan tadilatlardan sonra otel ve pansiyon olarak kullan?lmaya ba?l?yor. ?stanbul Sar?yer?de bulunan yal?da 200 ? 300 ki?ilik bir d???n organizasyonu ger?ekle?tirebilirsiniz.

Fuat Pa?a Yal?s?

Fuat Pa?a Yal?s?

G?l Sultan Yal?s?, 1904 y?l?nda Trabzonlu saray faytoncusunun yeri olarak biliniyor. 1920?li y?llardan 1934 y?l?na kadar H?seyin Kaz?m Kadri Bey taraf?ndan kullan?lan yal?, sonras?nda Almanlar i?in misafirhane olarak kullan?l?yor. Sonras?nda bir turizm firmas?n?n b?nyesinde organizasyonlar i?in kullan?lmaya ba?l?yor. Beylerbeyi?nde iki k?pr?n?n tam aras?nda bulunan G?l Sultan Yal?s??nda ger?ekle?tirece?iniz d???n organizasyonlar? 200 ? 300 ki?ilik olarak d?zenlenebiliyor.

G?l Sultan Yal?s?

G?l Sultan Yal?s?

19. Y?zy?l?n son ?eyre?inde Yenik?y?de in?a edilen Sait Halim Pa?a Yal?s?, ismini eski Osmanl? Sadrazam? Sait Halim Pa?a’dan al?yor. ?lk sahipleri D?zo?ullar? ailesinden kalan yal? Aristarhis taraf?ndan tamam?yla y?k?larak 1863 y?l?nda yeniden yap?l?yor. 1876 y?l?nda yal? Sait Halim Pa?a?ya ge?iyor. 1968 y?l?nda Turizm Bankas??na sat?lan yal? kumarhane olarak kullan?l?yor. Ge?irdi?i yang?n sonras? 2002 y?l?nda restore edilen Sait Halim Pa?a Yal?s?, 2005 y?l?nda 49 y?ll???na ?zel sekt?re kiralan?yor. G?n?m?zde d???nlerin ve toplant?lar?n vazge?ilmez mekan? olan yal?da ger?ekle?tirece?iniz bir d???ne 500 ile 750 ki?i aras?nda davetli ?a??rabilirsiniz.

Sait Halim Pa?a Yal?s?

Sait Halim Pa?a Yal?s?

Mistik Bir Atmosfer ??in Kasr ya da Sarn??lar? Se?in

Mistik atmosfere sahip olan yap?lar i?erisinde Kasrlar ve Sarn??lar ?nemli bir yerde bulunuyor. Bu yap?lar aras?nda Hidiv Kasr?, 1907 y?l?nda in?a ediliyor. Kasr, ?stanbul Beykoz il?esinde ?ubuklu s?rtlar?nda bulunuyor. D?neminin mimari tarz?n? yans?tan Kasr g?n?m?zde organizasyonlar i?in kullan?l?yor. 750 ? 1000 ki?ilik kapasitesi bulunan Kasr?da yemekli d???n organizasyonlar? d?zenlenebiliyor.

Hidiv Kasr?

Hidiv Kasr?

Topkap? Saray??n?n Sarayburnu?nda bulunan iki k?y? k?k?nden birisi olarak kar??m?za ??kan Sepet?iler Kasr?, 1643 y?l?nda Sultan ?brahim taraf?ndan Bizans surlar?n?n ?zerine in?a ediliyor. Kasr?da ger?ekle?tirece?iniz d???nlerde 1000 ? 2000 ki?i kapasitesi bulunuyor.

Sepet?iler Kasr?

Sepet?iler Kasr?

1001 Direk Sarn?c?, ?stanbul?un Yerebatan?dan sonra en b?y?k 2. sarn?c? olarak 4. y?zy?lda in?a ediliyor. 1000 ? 2000 ki?i kapasiteli sarn?? d???n i?in kullan?lan en mistik mekanlar aras?nda yer al?yor.

1001 Direk Sarn?c?

1001 Direk Sarn?c?

Sultan Sarn??, 1600 y?ll?k bir ge?mi?e sahip olan ?stanbul?un en ?nemli sarn??lar? aras?nda bulunuyor. Fatih?te bulunan sarn??ta ger?ekle?tirecek olan d???nlere 300 ile 400 ki?i davet edilebiliyor.

Sultan Sarn??

Sultan Sarn??

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git