A?ure Nedir, A?ure G?n? Nereden Geliyor? Lezzetli A?ure Tarifi?

A?ure kelimesi Arap?a ?a?ir? ya da ?a?are? kelimelerinden gelmektedir. On manas?na gelen bu kelime halk?m?z taraf?ndan A?ure olarak teleffuz edilmektedir. Muharrem ay?n?n onuncu g?n?nde yap?lmas? sebebiyle bu g?ne A?ure ismi verilmi?tir.

A?ure g?n? Muharrem ay?nda yap?lmaktad?r. Bu ay hicri takvimin ilk ay? olarak ?nemlidir. Bunun yan? s?ra baz? tarihi olaylar bu ay i?erisinde meydana gelmi?tir. Hz. Ai?e taraf?ndan bildirildi?ine g?re Hz. Muhammet?in (SAV) Ramazan?dan sonra en fazla oru? tuttu?u ay Muharrem ay?d?r. A?ureyle ilgili Kur?an-? Kerim?de bir ayet bulunmamaktad?r. Fakat; Tevbe Suresi 36. Ayette ayr?cal?kl? oldu?undan s?z edilen 4 aydan birisi de Muharrem ay?d?r. Muharrem ay? ilk hicret kafilesinin yola ??kt??? ayd?r. Hicri takvim Hz. Muhammet?in (SAV) hicretini esas almakta ve tarihi buna g?re ba?latmaktad?r. Bu nedenle Hicri takvimin ilk ay? hicretin ba?lad??? Muharrem ay?d?r.

Ayn? zamanda bu ay i?erisinde tarih boyunca fevkalade hadiseler ya?anm??t?r. Bu hadiseler de Muharrem ay?n?n Hicri takvimin ilk ay? olmas?nda ?nemli bir yere sahiptir. Kaynaklarda Muharrem ay?nda yap?lan yeme?e A?ure ad?n?n verilme sebebi Cen?b-? Hak?k?n o g?n 10 de?i?ik peygamberine 10 de?i?ik ikram ve ihsan sunmas?ndan kaynaklanmaktad?r. Bu ikramlarla ili?kin belirtilenler ??yledir:

 1. Yaradan Hz. Musa?ya A?ure g?n?nde bir mucize ihsan ederek denizi yarmas?n? ve Firavundan kurtulmas?n? sa?lam??t?r.
 2. Nuh?un gemisini Cudi da??na demirledi?i g?n A?ure g?n?d?r.
 3. Yunus?un bal???n karn?ndan kurtuldu?u g?n A?ure g?n?d?r.
 4. Adem?in yapm?? oldu?u g?naha ili?kin t?vbesi A?ure g?n?nde kabul edilmi?tir.
 5. Yusuf karde?leri taraf?ndan at?ld??? kuyudan A?ure g?n? kurtulmu?tur.
 6. ?sa, A?ure g?n? d?nyaya gelmi? ve A?ure g?n? semaha y?kseltilmi?tir.
 7. Davut?un t?vbesinin kabul edildi?i g?nd?r.
 8. ?brahim?in o?lu Hz. ?smail, A?ure g?n?nde do?mu?tur.
 9. Yakub?un o?lu Hz. Yusuf?a olan hasreti sebebiyle kapanan g?zleri A?ure g?n?nde g?rmeye ba?lam??t?r.
 10. Eyy?p, A?ure g?n?nde ?ifaya kavu?mu?tur.

Bu nedenle her M?sl?man A?ure g?n?nde farkl? g?dalardan olu?an A?ureyi yaparak, bu hadiselerin hat?rlanmas? manas?nda sevin?li ve ne?eli bir g?n ya?ar. Bu sevin?li ve ne?eli olaylar? hat?rlatacak A?ure tarifini de sizinle payla?arak A?ure g?n?n?z? kutluyoruz.

A?ure Tarifi:

 1. 500 gram bu?day
 2. 1/2 su barda?? nohut
 3. 1 su barda?? kuru fasulye
 4. 1,5 su barda?? toz ?eker
 5. 10 adet kuru kay?s?
 6. 1 ?ay barda?? kuru ?z?m
 7. Limon kabu?u rendesi
 8. Ku? ?z?m?
 9. 10 adet kuru incir
 10. 1/2 su barda?? f?nd?k
 11. 1 paket vanilya
 12. 1 adet orta boy elma
 13. 4 adet karanfil
 14. 1 su barda?? s?t
 15. 5 su barda?? s?cak su

Servisi i?in:

 1. 1 adet nar
 2. 1 yemek ka???? tar??n
 3. 1/2 su barda?? ince ?ekilmi? ceviz i?i
 4. F?nd?k
 5. Tar??n
 6. Antep F?st???

Yap???:

Pi?irmeden bir gece ?nce bu?day? ovalayarak su berrakla?ana kadar iyice y?kanmal?d?r. ?zerini ge?ecek ?ekilde su koyarak 10 dakika kadar kaynat?n. Kaynaman?n sonunda ??km?? olan sar? su d?k?lerek yeniden s?cak su koyularak 5 dakika daha ha?lay?n. Sonra kapa??n? kapatarak 1 gece dinlendirin. Ertesi g?n bu?daylara s?cak su ekleyerek yumu?ayana kadar orta ate?te pi?irin. Su azal?rsa su ilave edin.

?? malzemelerini eklemeden ?nce s?t? ilave edin. Sonra i?erisine s?ras?yla ?nceden ha?lanm?? nohut ve yine ?nceden ha?lanm?? kuru fasulyeyi ekleyerek kaynat?n. Suda bekletilen kuru ?z?mler ile f?nd??? s?zerek a?ureye ekleyin. Limon kabu?u rendesi ve ku? ?z?m?n? de ilave ederek kar??t?rmaya devam edin. ?ekerini yava??a ilave ettikten sonra elma, kuru kay?s? ve vanilyay? ilave edin.

K?p k?p kesip ayr? bir kapta suda ha?lad???n?z incirlerin suyunu s?zerek kar???ma ilave edin. A?ureyi iyice kar??t?r?n ve 5 dakika daha pi?irip ocaktan al?n. S?cak olarak kaselere payla?t?rman?z?n ard?ndan so?udu?unda ?zerini s?sleyin.

Not: A?urenin i?erisinde isterseniz 2 ?orba ka???? g?l suyu, ayva, portakal, dut gibi malzemelerde koyabilirsiniz. Neleri koyaca??n?z tamam?yla sizin damak tad?n?za kalm??. Afiyet Olsun.

??inizdeki Mistik G?c? Nas?l Ke?federsiniz?

Psi?ik yetenekleri serbest b?rakmak ve i?inizde mistik g?? bulmak sadece alt?nc? hissi nas?l aktarabilece?inizi ??renmenizdir. Bir?ok insan alt?nc? duyudan habersizdir ve temel olarak di?er be? duyusuna dayan?r: g?rme, dokunma, koku, ses ve tat. Alt?nc? duyu, insanlar? d??ar?dan bir kayna?a veya kendilerinden daha b?y?k bir ?eye ba?lamaktan sorumludur. Genellikle sezgi veya bir ?ey hakk?nda tuhaf hisler olarak adland?r?l?r.

?nsanlar ?o?u zaman, gizemli ve do?a?st? g??lere sahip olarak, ruhsal enerji hakk?nda yetene?e sahip olduklar?na inan?rlar. Ama ger?ekler bundan ?ok daha bilimseldir. G?r?nmez dalgalar ses, elektrik ve ???k iletebildi?i gibi, psi?ik enerji de titre?en enerji dalgalar?n? da iletilir. Akl?, enerjiyi yaratan, ileten ve alan bir enerji istasyonu olarak d???n?n.

Psi?ik yetene?in anormal olmad???n? kabul etmekle i?e ba?lay?n. Herkesin alt?nc? hissi oldu?unu anlamak onu ?o?u insan i?in daha kabul edilebilir k?lar. Art?k tuhaf olmad??? anla??ld???nda ya da se?ilen az?nl?k i?in bir hediye gibi g?r?nmedi?inde, insanlar kendi psi?ik yeteneklerine daha fazla a??klar. Bu mistik g?c?n do?al bir enerji aktar?m? oldu?unu kabul etmek, do?al psi?ik kabiliyetin ??z?lmesinde ilk ad?md?r.

Deneyimlerinizin Ger?ekli?ini Kabul Edin

Metafizik d?nyayla ileti?im kurdu?unuzu kabul edin. ?nsanlar?n ?o?u medyum de?ildir ancak fiziksel d?nya d???nda ileti?im kurmaktad?r. Bu hikayeler olduk?a yayg?nd?r. ?o?u ki?i r?yalar?n?n ??kt???n? deneyimler. R?yalarda bir g?? hisseder, g?r?r ya da r?yada korkar. ?Bir?o?u zaten temas psi?ik g??lerle temas kurmu? ancak bunu ger?ek olarak kabul etmemektedir. Bu deneyimleri ger?ek olarak kabul etmek sizi daha fazlas?na a?acak ve onlar? deneyimlemek i?in kullan?lan duyular? uyand?racakt?r. Kap?y? metafizik olas?l?klara a?mak, kendi i?inizdeki metafizik g??lerle ba?lant? kurman?za yard?mc? olur.

Do?al psi?ik yetene?inize ince ayar yap?n. Di?er her ?ey gibi, pratik yapmak m?kemmelle?tirir. ?? sesiniz, sezginiz ve alt?nc? hissinizle ileti?im kurun. Zihni, ruhu ve bedeni birle?tiren metafiziksel bir uygulamalar olan basit nefes alma ve meditasyon eylemlerini yapanlar alt?nc? hislerini dinlemeyi ve gizli psi?ik potansiyellerini ortaya ??karmay? ??renebilir. Yap?lan egzersizler sonras? her g?n alt?nc? hissine ba?lanma daha da g??lenir. Medyumlar bu hisle alakal? t?pk? di?er duyular?nda oldu?u gibi ince ayar yapmay? ba?arm?? ki?ilerdir.

Kaynak: https://classroom.synonym.com/how-to-find-a-mystical-power-within-you-12079652.html

Seks Hayat?n?z? Daha Ate?li Hale Getirmek ??in 5 ?pucu

Seksle ilgili yeni ke?ifler yapmak ve baz? ipu?lar? ke?fetmek, cinsel hayat?n?z? canland?racak harika yollard?r.

Rutin ve klasik seks uygulamalar?ndan art?k s?k?ld?ysan?z, seks hayat?n?z? biraz renklendirmek ve farkl?l?k yaratmak i?in yeni yollar ar?yorsan?z size sunaca??m?z ipu?lar?ndan faydalanabilirsiniz. ??te, daha ate?li bir seks hayat? i?in ipu?lar??

Rol Yap?n

Seks esnas?nda rol yapmak kolaym?? gibi g?r?nse de her baba yi?idin harc? de?ildir. Baz? kad?nlar seksi bir k?yafet giyip, ate?li ve seksi bir konu?ma yapma konusunda utanga? olabilir. B?yle hallerde cinsel ya?am?n?z? daha renkli bir hale getirebilmek ad?na e?inizle birlikte baz? roller belirlemeniz harika olacakt?r. Rol yapmaya ba?lamadan ?nce partnerinizle beraber kimin daha bask?n, kimin daha itaatkar bir rol oynayaca??n? tespit edin. Sonra b?rak?n aks?n.

?Tabular? Y?k?n

Cinsel hayat?n?z?n heyecan?n? ve gerilimini y?kseltebilmek i?in tabular?n?z? y?k?n. Yata??n?z?n d???nda farkl? ortamlarda seks yapmak ili?kiyi renklendirecek bir uygulamad?r. Banyoda, arabada yapaca??n?z seksle cinsel hayat?n?za heyecan gelecektir.

Seks Oyuncaklar?n? Kullan?n

E?er partnerinizle birlikte hen?z bir seks oyunca??n?z yoksa cinsel hayat?n?za renk katmak i?in bir tane edinmenin tam zaman?. Seks oyuncaklar?n?n cinsel ya?am? geli?tirmek, daha renkli bir hale getirmek i?in var olduklar?n? unutmay?n. Orgazm s?renizi uzatabilmek amac?yla da seks oyuncaklar?n? kullanabilirsiniz.

Daha Uzun Bir ?n Sevi?me

?n sevi?me genellikle seks hayat?nda arka plana at?lan bir olgudur. Ancak, ?n sevi?meler tutkulu bir seks i?in ?n provad?r. Uzun s?reli seks ili?kilerinde her iki taraf da bir s?re sonra ?n sevi?meye gereken ?nemi g?stermeyebiliyor. ?n sevi?me asla bir zaman kayb? olarak nitelendirilmemeli. ?n sevi?meye harcanan ekstra 5 dakika seks s?resini 10 dakika daha uzun hale getirecektir.

Kayg?lar?n?zdan Kurtulun

Unutmaman?z gereken ?ey ev, ?ocuklar, i? derken seks esnas?nda beyninizi bir t?rl? bo?altamaman?z?n seks hayat?n?z? ciddi mana da etkileyece?idir. Seks bir e?lence ve rahatlama arac?d?r. Yorucu bir g?n?n ard?ndan dinlenmek ve kayg?lardan uzakla?mak i?in bir ara? olabilir. Bu nedenle seks esnas?nda ya?ad???n?z t?m kayg? ve endi?eleri bir kenara b?rakarak o an?n tad?n? ??karmak ?nemlidir. E?er partneriniz stresten ve kayg?dan kurtulam?yorsa, onu yumu?ak dokunu?larla sakinle?tirebilir ve sekse odaklanmas?n? sa?layabilirsiniz.

R?yalar?n?z? Nas?l Daha ?yi Hat?rlayabilir ve Kontrol Edebilirsiniz?

R?yalar s?z konusu oldu?unda hemen herkesin farkl? tecr?beleri bulunuyor. Baz?lar? r?yalar?n? hemen hi? hat?rlamazken, baz? ki?iler g?rd?kleri r?yalar?n fark?ndad?r ve t?m detaylar?n? an?msarlar. Baz? ki?ilerin r?yalar? ise adeta bir film karesi gibi son derece canl? ve ger?ek?idir. R?yalar? y?netme noktas?nda da durum bundan farkl? de?il. R?ya kontrol? s?k g?r?lmeyen bir ?zellik olmakla beraber, baz? ki?iler r?yada r?yada olduklar?n?n idrakine varabilirler. Ayr?ca yine az olmakla birlikte baz? ki?iler r?yada olduklar?n? fark ederek, r?yaya m?dahale edebilirler.

R?yalar?n ne zaman g?r?ld??? ve en etkin r?ya zaman? konusunda farkl? fikirler olsa da belirli zaman dilimlerinde g?r?len r?yalar?n daha iyi hat?rland??? bilinmektedir. Bunun nedeni ise baz? beyin s?re?lerinin herkeste ayn? i?lemesi. ?rnek vermek gerekirse, REM uykusundan sonra uyan?kken haf?zayla ili?kili olan beyin dalgas? olan tetan?n prefrontal kortekste yo?un aktivite g?steriyor olmas?, r?yalar?n daha iyi hat?rlanmas?n? sa?l?yor. Uzun s?reli haf?zaya destek sa?layan beyin durumlar? uykuda ?al??mad??? ve sadece uyanmayla birlikte aktif oldu?u i?in, yo?un bir kabusu veya sudan ??km???as?na panikle uyan?lan r?yalar?n hat?rlanma olas?l??? daha y?ksek bir hale geliyor.

Fiziksel bulgulardan ba?ka r?yan?n belli bir mant?k ?er?evesinde olmas? ve tutarl?l??? hat?rlanmas?n? kolayla?t?rmaktad?r. Burada bahsedilen ger?ekte var olmayan bir nesne veya canl?n?n g?r?lmesi durumudur. R?yada hikaye kendi i?erisinde tutarl?ysa, fantastik baz? ??eler i?erse de rahatl?kla hat?rlanabilir. R?ya e?er ?arp?c? bir hikaye i?eriyorsa, kabussa, ger?ek?iyse ve ki?ide korku duyusunu tetikliyorsa veya strese sebebiyet veriyorsa hat?rlanma olas?l??? artacakt?r.

Bilin?li R?ya G?rmek Bir Yetenek Midir?

Uyku evreleri, beyin dalgalar? ve r?yan?n yap?s?, t?m bunlar kontrol edilebilecek ?eyler de?il. Ancak lucid dream (kontrol edilebilen r?ya ya da bilin?li r?ya) olarak tan?mlanm??, r?ya i?erisindeyken ki?inin r?yada oldu?unu fark edebildi?i ve m?dahalede bulunabildi?i r?yalar da bulunmaktad?r. ?st?ne ?stl?k bilin?li r?ya g?rme tamam?yla ??renilebilir ve geli?tirilebilir bir yetenektir. Bu konuya ili?kin bilimsel ?al??malar g?n ge?tik?e artmaktad?r.

Avusturalya?da ger?ekle?tirilen ve ge?ti?imiz Eyl?l ay?nda yay?nlanan bir ara?t?rmada, bilin?li r?ya g?rmenin bilinen ?? tekni?i incelendi. Bunlar; Wake Back To Bed (WBTB) olarak tan?mlanan ?Uyan ve Yata?a D?n? tekni?i ve Mnemonic Induction of Lucid Dreams (MILD) olarak tan?mlanan bilin?li r?yalar? an?msat?c?lar vas?tas?yla harekete ge?irme tekni?i ile ger?eklik testiydi.

WBTB tekni?inde ki?i kalkmas? gereken saatten 1-2 saat daha ?nce uyan?r. Zihnin canlanmas?na izin verilmesinden sonra yeniden uykuya dalma ger?ekle?tirilir. MILD tekni?inde ise amaca yo?unla?arak r?yan?n r?ya oldu?unu ki?inin kendine telkin etmesi y?ntemi kullan?l?yor. Di?er bir ifadeyle r?yas?nda r?yada oldu?unu fark etmek isteyen ki?i uyumadan ?nce, ?bir sonra g?rece?im r?yada r?yada oldu?umu fark edece?im? benzeri c?mlelerle kendisine telkin yapmaktad?r.

?al??ma 169 kat?l?mc?yla ger?ekle?tirildi. ?al??maya kat?lanlar ?ncelikle bir anket doldurdu, sonras?nda ise bir r?ya g?nl??? tutmaya ba?lad?. Bilin?li r?ya tekniklerini yapmaya devam ettikleri s?re boyunca da g?nl?k tutmay? s?rd?rd?ler.

Elde edilen sonu?larda her ?? tekni?in bir arada kullan?ld??? durumlar?n daha etkin oldu?u anla??ld?. Ancak MILD tekni?i di?er tekniklere nazaran %46 d?zeyinde bilin?li r?ya g?r?lmesine yard?mc? oldu. Bu oran k???k gibi g?r?nmekle birlikte daha ?nce r?yada oldu?unu fark edemeyen ve bu tip ?al??malar yapmam?? bir ki?i i?in olduk?a ideal.

?in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in?de Astroloji 700 y?ll?k bir gelene?e sahiptir. Bu gelenek hala s?rmekte ve olduk?a geni? bir alan? kapsamaktad?r. Astroloji antik ?a?larda geli?mi?tir. ?nsan?n karakterini anlama, i? hayat?ndaki geli?meleri tespit etme ve nas?l bir evlilik yapaca??na dair ki?iye dair bir?ok bilgi Astroloji vas?tas?yla ??renilebilir. ?in Astrolojisi, ay?n devreleri, ay ve g?ne? hareketlerine g?re belirlenmi?tir. ?in?de y?ld?z isimlerinin kullan?m?n?n yasak olmas? sebebiyle her y?l hayvan isimleriyle adland?r?lmaktad?r. ?in Astrolojisinde bir?ok farkl? dal ve hesaplama y?ntemi bulunur.

Bir?ok ?lkede ilgi ?eken ?in takvimi T?rkiye?de de bebek cinsiyetinin hesaplanmas? bak?m?ndan ?nemli bir Astroloji y?ntemi olarak g?r?lmektedir. ?in takvimiyle bebek cinsiyeti hesaplama metoduyla, bebe?in cinsiyetinin %70 ile %90 oran?nda do?ru hesapland??? bildirilmektedir. 700 y?ldan beri kullan?lan ?in takvimi, hangi ayda hamile kal?nd???na g?re bebe?in cinsiyetinin tespit edilebilece?i anlay???na dayanan bir Astroloji bi?imidir.

?in Takvimi Nedir?

?in takvimiyle cinsiyet hesaplama y?ntemi annenin hangi ayda hamile kald???ndan hareket eden ve bebe?in cinsiyetini belirleyen bir sistemdir. ?in?de olduk?a yayg?n olarak kullan?lan bu metot, ?lkemizde de e?lence amac?yla anne adaylar? taraf?ndan tercih edilmektedir. Ultrasonun geli?medi?i eski d?nemlerde 9 ay s?resince bebe?in cinsiyetini tahmin etme ?ans?n? bulunmad??? i?in bu y?ntemle bebe?in cinsiyeti konusunda ?in takvimi ?al??mas? yap?lm??t?r. Takvim ayn? zamanda bebek cinsiyetinin ayarlanmas? maksad?yla da kullan?labilir. Erkek ya da k?z bebek do?urmak isteyenler bu takvimde yer alan do?ru aylarda hamile kal?rlarsa, bebeklerinin cinsiyetlerini belirleme ?ans?na sahip olacaklard?r. Orijinal hali ?in?in Pekin ?ehrinde bulunan takvimin olu?turulma tarihi g?n?m?zden 700 y?l ?nceye dayan?yor.

??in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in takvimine g?re cinsiyet hesaplama y?ntemi, bebe?in cinsiyetini anne ya?? ve y?l i?erisinde hamile kal?nan aya g?re tespit etmektedir. Bu takvimin hesab?nda bir p?f noktas? bulunur. Bu p?f noktas?na dikkat edilmezse, hesaplama do?ru ??kmayacakt?r. Miladi takvimden daha farkl? olan ?in takviminin esaslar?na dayanan sistemde cinsiyet hesaplamak i?in annenin ya??n?n ?zerine +1 veya +2 eklenmelidir. Bu ?ekilde takvimdeki do?ru b?l?me bakmak gerekmektedir. Do?um tarihinin ba?lang?? hesab? a?a??daki bi?imdedir:

(1970, ?ubat 06); (1981, ?ubat 05); (1992, ?ubat 04); (2003, ?ubat 01)

(1971, Ocak 27); (1982, Ocak 25); (1993, Ocak 23); (2004, Ocak 22)

(1972, ?ubat 15); (1983, ?ubat 13); (1994, ?ubat 10); (2005, ?ubat 09)

(1973, ?ubat 03); (1984, ?ubat 02); (1995, Ocak 31); (2006, Ocak 29)

(1974, Ocak 23); (1985, ?ubat 20); (1996, ?ubat 19); (2007, ?ubat 18)

(1975, ?ubat 11); (1986, ?ubat 09); (1997, ?ubat 07); (2008, ?ubat 07)

(1976, Ocak 31); (1987, Ocak 29); (1998, Ocak 28); (2009, Ocak 26)

(1977, ?ubat 18); (1988, ?ubat 17); (1999, ?ubat 16); (2010, ?ubat 14)

(1978, ?ubat 07); (1989, ?ubat 06); (2000, ?ubat 05); (2011, ?ubat 03)

(1979, Ocak 28); (1990, Ocak 27); (2001, Ocak 24); (2012, Ocak 23)

(1980, ?ubat 16); (1991, ?ubat 15); (2002, ?ubat 12)

?in takviminden bebe?inizin cinsiyetini tespit edebilmek i?in yukar?daki tablodan do?um tarihinizi bulman?zdan sonra, do?um y?l?n?z e?er ba?lang?? ay?ndan ?nceye denk geliyorsa +2, ba?lang?? ay?ndan sonraya geliyorsa +1 de?erini ya??n?za d?hil etmelisiniz. ?rnek vermek gerekirse; 1982 y?l?nda do?mu? olan bir ki?inin do?um g?n? Ocak 25?ten daha ?nce ise +2, Ocak 25?ten sonra ise +1 ekleyerek ?in takvimindeki do?um y?l?na bakmal?s?n?z. 15 Ocak 1982 tarihinde do?an birisinin ?in takviminde bakmas? gereken ya? 38 olacakt?r. 16 Ocak 1982 tarihinden sonra do?an birisi ise ?in takviminde 37 ya?a bakacakt?r.

2018 Y?l? ??in Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in takvimine g?re bebek cinsiyeti hesaplama sisteminde kullan?lan tablo y?llara g?re herhangi bir de?i?ikli?e u?ramamaktad?r. Her sene ayn? tabloyu kullanarak bebek cinsiyetinizi hesaplayabilirsiniz. Zaten anne aday? ya? alaca?? i?in tabloda her y?l bir ya? ?st?ne bakmas? gerekecektir. ?in takvimine g?re k?z bebek sahibi olmak isteyen ki?ilerin en fazla 21 ya??nda hamile kalmas? uygun olacakt?r. Bu ya?a sahip olan bir anne aday? yaln?zca Ocak ay?nda hamile kal?rsa erkek bebek, di?er t?m aylarda k?z bebek d?nyaya getirecektir. Bebe?inin erkek olmas?n? isteyen anne adaylar? ise 18 ile 20 ya?lar?nda hamile kalmalar? halinde erkek bebek do?ruma ihtimalleri y?kselecektir. 18 ya??nda hamile kalan birisi Ocak ve Mart aylar?nda hamile kalmas? halinde bebe?i k?z olacakt?r. Di?er t?m aylarda hamile kal?rsa, erkek bebek d?nyaya getirecektir. 20 ya??nda olan bir anne aday?n?n ise k?z bebek d?nyaya getirmesi i?in Ocak, Mart ve Ekim aylar?nda hamile kalmas? gerekmektedir. Di?er t?m aylarda anne aday? erkek bebek sahibi olacakt?r. ?in takvimine bak?ld???nda 30 ya? da erkek bebek i?in ideal g?r?nmektedir. Di?er ya?larda ise erkek ve k?z bebek do?urma olas?l?klar? hemen hemen e?ittir. ?in takvimi tablosu a?a??da yer almaktad?r:

?in Takvimi Tablosu

Kirpik Uzatma ?nerileri

Kirpikler bir kad?n?n en g?zel yerlerinden birisidir. ?zellikle kirpiklerin uzun olmas? kad?nlara ayr? bir g?zellik katmaktad?r. Dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak her kad?n?n hayalidir. Bu noktada baz? kad?nlar olduk?a ?ansl?d?r. ??nk? onlar?n kirpikleri do?u?tan uzun ve dolgundur. Fakat bir?ok kad?n?n kirpikleri seyrek, g??s?z ve k?sad?r. Kad?nlar genel itibariyle kirpiklerini makyaj malzemeleriyle uzatmaya ?al???rlar. Uzun kirpikler bir?ok kad?n?n hayali olsa da buna kavu?mak i?in yap?lacaklar konusunda ?o?u ki?i bilgi sahibi de?ildir.

Dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak kolay olmasa da imkans?z de?il. Sizler i?in kirpik uzatma ?nerilerini ara?t?rd?k.

Vazelin Deste?iyle Kirpik Uzatma

Bu i?lem i?in ?ncelikle ellerinizi y?kayarak temizleyiniz. Parmaklar?n?zla ya da bir pamuklu ?ubuk yard?m?yla ?st kirpiklerinize vazelini ince bir tabaka olarak uygulay?n?z. Bu i?lemi yatmadan ?nce uygulaman?z daha do?ru olacakt?r. Bu ?ekilde rahatl?kla uyuyabilirsiniz. Kirpikleri nemlendiren vazelin ayn? zamanda zararl? maddelerden de koruma sa?lamaktad?r. Nemlendirme de sa?layan vazelin kirpiklerinize fayda sa?layacakt?r.

Do?al Ya?larla Kirpikleri Uzat?n

Gece yatmadan ?nce kirpik diplerine s?r?len do?al ya?lar kirpiklerin g?rle?mesine ve uzamas?na yard?mc? olacakt?r. Kirpikler i?in uygulanabilecek bir?ok do?al ya? bulunmaktad?r. uzmanlar taraf?ndan kirpikler i?in tercih edilen do?al ya?lar; zeytinya??, hint ya?? ve E vitamini i?erikli ya?lard?r. ??nk? bu ya?lar?n besleyicilikleri daha y?ksektir. Bir pamuklu ?ubu?a az bir miktar d?k?lerek gece yatmadan ?nce kirpik diplerine s?rebilirsiniz.

Yumurta Ak?yla Hint Ya?? Maskesi

Yumurta ak? protein deposu olan ?r?nlerden bir tanesidir. Yumurta ak? ve zeytinya?? maskeleri ba?ta sa?lar olmak ?zere kad?nlar taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Sa?lar? g??lendirme ?zelli?ine sahip olan bu maske kirpiklere de uygulanabilir. Yumurta ak?yla hint ya??n? e?it miktarda kar??t?rarak kirpiklerinize uygulayabilirsiniz. Haftada en fazla 2 defa yapaca??n?z uygulamalar sonucunda kirpikleriniz uzayacak ve dolgunla?acakt?r.

Kirpik Uzat?c? ?r?nler

Piyasadaki kirpiklerinizi uzatabilmek i?in bir?ok ?r?n bulunuyor. Bunlardan baz?lar? kirpikleri uzat?p g??lendirme etkisine sahip. Bu ?r?nlerin i?erisinde peptitler, vitaminler, aleo vera gibi kirpikleri uzat?p g??lendiren maddeler yer almaktad?r.

Sosyal Medya Hesab?n?n Sahte Oldu?u Nas?l Anla??l?r?

H?zla yayg?nla?an sosyal medya hesaplar?yla ilgili en b?y?k sorun, hesaplar?n ger?ek ki?ilere ait olmamas?. Sosyal medya ?zerinden tan?mad???n?z bir?ok ki?iden arkada?l?k iste?i gelebiliyor. Baz? ki?iler tan?mad?klar? ki?ilerden arkada?l?k iste?i kabul etmezken, bir?ok ki?i sosyal medyay? bir sosyalle?me arac? olarak g?r?yor ve yeni arkada?l?klara kendini a??yor. Ancak burada b?y?k bir tehlike sosyal medya kullan?c?lar?n? bekliyor. Bu tehlike de sahte profiller.

Bir ki?i birden fazla hesap olu?turabildi?i gibi baz? ki?iler kendilerine ait olmayan ?nl? ki?ilerin isimleriyle hesap a?abiliyor ya da doland?r?c?l?k amac?yla sahte hesaplar a??labiliyor. Bu sahte ve spam hesaplar?n takibi ise g?n ge?tik?e zorla??yor. Sahte ve spam hesaplar? tespit etmenin yolu nedir? Bir hesab?n ger?ek olup olmad???n? nas?l anlayabilirsiniz? gibi konular? sizin i?in inceledik.

Google?da Foto?raf? Aratmak

Benzer G?rseller
Benzer G?rseller

Bir profil resminin sahte olup olmad???n? anlaman?n en bilinen y?ntemlerinden birisi Google?da ki?inin resmini aratmak. E?er hesab?n sahte oldu?unu d???n?yorsan?z profil foto?raf?n? Google?da aratabilirsiniz. Bunun i?in foto?raf? bilgisayar?n?za kaydetmek ve arkas?ndan images.google.com adresine gideren foto?raf? aratman?z gerekmektedir. Foto?raf? y?klemenizin ard?ndan arama butonuna bast???n?zda Google y?kledi?iniz foto?rafa en ?ok benzeyen resimleri sizin kar??n?za getirecektir.

Profilde Yer Alan Foto?raf Say?s?

Profil Foto?raf?
Profil Foto?raf?

Bir sahte hesab?n profilinde ?ok fazla foto?raf? bulunmuyor. ?zellikle Instagram?da sahte bir hesaba sahip olan bir ki?i ?ok fazla foto?raf y?klemiyor. Bu ki?ilerin 3 veya 4 foto?raf? oluyor ve bu foto?raflar yak?n tarihli olarak y?klenmi? oluyorlar. Ayr?ca kalabal?k foto?raf payla??m? yap?ld?ysa, foto?rafta bulunan di?er ki?ilerin etiketlenip etiketlenmedi?ine bakabilirsiniz. Sahte hesaplarda etiketleme yok denebilecek kadar azd?r. Resimlerin alt?na yazan ki?ileri de bu noktada incelemeye alabilirsiniz.

Bilgi Uyu?mazl???

Bilgi Uyu?mazl???
Bilgi Uyu?mazl???

Sahte bir hesapta ki?inin ya??, ?al??t??? yer, mezun oldu?u okul gibi bilgilerdeki uyumsuzluklar onun hakk?nda size bilgi verebilir.

Di?er Sosyal Medya Hesaplar?

Di?er Sosyal Medya Hesaplar?
Di?er Sosyal Medya Hesaplar?

Size arkada?l?k iste?i g?nderen bir ki?iyi e?er tan?m?yorsan?z, bu hesab?n sahte olup olmad???n? anlaman?n yollar?ndan birisi ayn? isimde ba?ka sosyal medya hesaplar?n?n olup olmad???n? incelemektir. E?er kullan?c?n?n sadece tek bir yerde hesab? varsa bu hesap muhtemelen sahte bir hesap olacakt?r.

Tarihi D???n Mekanlar?

D???nler sevdiklerinizle mutlulu?unuzu payla?aca??n?z en ?zel anlar?n?zd?r. D???n g?n?n?z i?in se?ece?iniz mekanlar bu ?zel g?ne anlam kazand?r?r. Standart bir d???n?n ?tesine ge?mek isteyenler ve mistik bir havay? sevenler i?in ideal d???n mekanlar? olarak tarihi mekanlar tercih ediliyor. Farkl? ambiyanslar? ile ?ne ??kan bu mekanlarda ger?ekle?tirilen d???n organizasyonlar? daha y?ksek b?t?eli olsalar da tarihi bir d???n mekan? se?erek bu ?zel g?n? unutulmaz k?labilirsiniz. Tarihi mekanlar olarak; yal?lar, k??kler ve sarn??lar gibi ge?mi?ten bug?ne ayakta kalmay? ba?arm?? pek ?ok ?zel mekan bulunuyor.? Tarihi d???n mekanlar?n?n en yo?un bulundu?u illerin ba??nda ?stanbul geliyor. Bir?ok medeniyete ev sahipli?i yapm?? olan bu e?siz ?ehirde yer alan tarihi d???n mekanlar?, dillere destan d???nleriyle biliniyor. Birbirinden farkl? hikayelere ev sahipli?i yaparak y?llara meydan okuyan bu mekanlar sizin de en mutlu g?n?n?ze tan?k olarak, d???n?n?z? y?zy?llarca s?recek bir efsanenin par?as? haline getiriyor. Birbirinden farkl? kapasiteleri ve konseptleriyle se?ece?iniz tarihi d???n mekan?nda, en ?ahane d???n? ger?ekle?tirebilirsiniz. ?stanbul?da en sevilen tarihi d???n mekanlar? aras?nda K?z Kulesi, Dolma Bah?e Saray?, Adile Sultan Saray?, Fuat Pa?a Yal?s?, G?l Sultan Yal?s?, Sait Halim Pa?a Yal?s?, 1001 Direk Sarn?c?, Hidiv Kasr?, Sepet?iler Kasr?, Sultan Sarn?? gibi mekanlar ?n plana ??k?yor.

Denizin Ortas?nda Evlenmek ?steyenler ??in K?z Kulesi

K?z Kulesi
K?z Kulesi

?stanbul?un ?sk?dar il?esinde bulunan K?z Kulesi?ni bu kadar ?zel hale getiren sebepler aras?nda en ?nemlisi, kulenin denizin ortas?na bulunuyor olmas?. Kule?nin yap?m tarihi olarak baz? kaynaklar 1110 y?l?n? g?steriyor. Kulenin ?mparator? Manuel taraf?ndan yap?lmas?n?n sebebi ise ?stanbul Bo?az??n? kontrol alt?na almak olarak belirtiliyor. Ancak kuleye dair bir?ok efsane bulunuyor. K?z Kulesi?nde yap?lacak bir d???nle, ayn? zamanda ?stanbul?un bo?az manzaras?n? da d???n?n?ze katm?? olacaks?n?z. 200 ile 300 ki?ilik kapasiteye sahip olan bu mekanda yemekli d???n ger?ekle?tirebilirsiniz.

Sultanlara Yak???r Bir D???n ??in Saray?da Evlenin

Dolmabah?e Saray? Osmanl??n?n son d?nemlerine do?ru in?a edilmi? yap?lar aras?nda yer al?yor. 31. Osmanl? Padi?ah? olan Abd?lmecid taraf?ndan 13 Haziran 1843 tarihinde yap?m? ba?layan saray 7 Haziran 1856 tarihinde kullan?ma a??l?yor. Dolmabah?e Saray?, ba?ka hi?bir sarayda olmayan bir zenginlik ve ihti?ama sahip yap?lar aras?nda yer al?yor. Saray d?nemin Avrupal? sanatkarlar?n?n resimleri ve tonlarca a??rl???nda alt?n s?slemelerle dekore ediliyor. Ayr?ca saray?n ?nemli oda ve salonlar?nda her ?ey ayn? renk tonuyla sunuluyor. Ayr?ca d?nya ?zerinde bulunan saraylar aras?ndaki en b?y?k balo salonu da Dolmabah?e Saray??nda bulunuyor.

Dolmabah?e Saray?
Dolmabah?e Saray?

Adile Sultan Saray? ismini Sultan Abd?lhamit?in k?z karde?i Adile Sultan?dan al?yor. Adile Sultan??n yazl?k ikametgah? olan saray, 1856 y?l?nda Sultan Abd?laziz taraf?ndan yeniden yapt?r?l?yor. Mekan uzun s?reden beri d???n ve di?er organizasyonlar i?in kullan?l?yor. 400 ? 500 ki?ilik kapasiteye sahip olan saray, ?stanbul?un ?sk?dar il?esinde bulunuyor.

Adile Sultan Saray?
Adile Sultan Saray?

Tarihi Yal?larda Yapaca??n?z D???n?n?zle Bo?aza Naz?r Evlenin

Ge?mi?te ya?am?? ?nemli ?ahsiyetlere ait olan bo?aza naz?r yal?larda yapaca??n?z d???n?n?zle mistik bir atmosferde evlenebilirsiniz. ?stanbul?da d???n mekan? olarak kullan?lan bir?ok yal? ve k??k yer al?yor.

Fuat Pa?a Yal?s?, Osmanl??da Tanzimat d?neminin en ?nemli ?? siyaset adam?ndan birisi olan Ke?ecizade Fuat Pa?a taraf?ndan bir d?nem ev olarak kullan?l?yor. Cumhuriyet d?neminde yap?lan tadilatlardan sonra otel ve pansiyon olarak kullan?lmaya ba?l?yor. ?stanbul Sar?yer?de bulunan yal?da 200 ? 300 ki?ilik bir d???n organizasyonu ger?ekle?tirebilirsiniz.

Fuat Pa?a Yal?s?
Fuat Pa?a Yal?s?

G?l Sultan Yal?s?, 1904 y?l?nda Trabzonlu saray faytoncusunun yeri olarak biliniyor. 1920?li y?llardan 1934 y?l?na kadar H?seyin Kaz?m Kadri Bey taraf?ndan kullan?lan yal?, sonras?nda Almanlar i?in misafirhane olarak kullan?l?yor. Sonras?nda bir turizm firmas?n?n b?nyesinde organizasyonlar i?in kullan?lmaya ba?l?yor. Beylerbeyi?nde iki k?pr?n?n tam aras?nda bulunan G?l Sultan Yal?s??nda ger?ekle?tirece?iniz d???n organizasyonlar? 200 ? 300 ki?ilik olarak d?zenlenebiliyor.

G?l Sultan Yal?s?
G?l Sultan Yal?s?

19. Y?zy?l?n son ?eyre?inde Yenik?y?de in?a edilen Sait Halim Pa?a Yal?s?, ismini eski Osmanl? Sadrazam? Sait Halim Pa?a’dan al?yor. ?lk sahipleri D?zo?ullar? ailesinden kalan yal? Aristarhis taraf?ndan tamam?yla y?k?larak 1863 y?l?nda yeniden yap?l?yor. 1876 y?l?nda yal? Sait Halim Pa?a?ya ge?iyor. 1968 y?l?nda Turizm Bankas??na sat?lan yal? kumarhane olarak kullan?l?yor. Ge?irdi?i yang?n sonras? 2002 y?l?nda restore edilen Sait Halim Pa?a Yal?s?, 2005 y?l?nda 49 y?ll???na ?zel sekt?re kiralan?yor. G?n?m?zde d???nlerin ve toplant?lar?n vazge?ilmez mekan? olan yal?da ger?ekle?tirece?iniz bir d???ne 500 ile 750 ki?i aras?nda davetli ?a??rabilirsiniz.

Sait Halim Pa?a Yal?s?
Sait Halim Pa?a Yal?s?

Mistik Bir Atmosfer ??in Kasr ya da Sarn??lar? Se?in

Mistik atmosfere sahip olan yap?lar i?erisinde Kasrlar ve Sarn??lar ?nemli bir yerde bulunuyor. Bu yap?lar aras?nda Hidiv Kasr?, 1907 y?l?nda in?a ediliyor. Kasr, ?stanbul Beykoz il?esinde ?ubuklu s?rtlar?nda bulunuyor. D?neminin mimari tarz?n? yans?tan Kasr g?n?m?zde organizasyonlar i?in kullan?l?yor. 750 ? 1000 ki?ilik kapasitesi bulunan Kasr?da yemekli d???n organizasyonlar? d?zenlenebiliyor.

Hidiv Kasr?
Hidiv Kasr?

Topkap? Saray??n?n Sarayburnu?nda bulunan iki k?y? k?k?nden birisi olarak kar??m?za ??kan Sepet?iler Kasr?, 1643 y?l?nda Sultan ?brahim taraf?ndan Bizans surlar?n?n ?zerine in?a ediliyor. Kasr?da ger?ekle?tirece?iniz d???nlerde 1000 ? 2000 ki?i kapasitesi bulunuyor.

Sepet?iler Kasr?
Sepet?iler Kasr?

1001 Direk Sarn?c?, ?stanbul?un Yerebatan?dan sonra en b?y?k 2. sarn?c? olarak 4. y?zy?lda in?a ediliyor. 1000 ? 2000 ki?i kapasiteli sarn?? d???n i?in kullan?lan en mistik mekanlar aras?nda yer al?yor.

1001 Direk Sarn?c?
1001 Direk Sarn?c?

Sultan Sarn??, 1600 y?ll?k bir ge?mi?e sahip olan ?stanbul?un en ?nemli sarn??lar? aras?nda bulunuyor. Fatih?te bulunan sarn??ta ger?ekle?tirecek olan d???nlere 300 ile 400 ki?i davet edilebiliyor.

Sultan Sarn??
Sultan Sarn??

?ocuk Hastal?klar?: Su?i?e?i

Su?i?e?i daha ?ok ?ocuklarda ortaya ??kan bir hastal?kt?r. ?ok s?k g?r?len bu rahats?zl???n a??r belirtileri yoktur. Varicella-Zoster vir?s?n?n sebep oldu?u hastal?klardan ilki olan su?i?e?i, ?ocukluk ?a??nda g?r?l?r. Zona ise ?ocuklu?unda su?i?e?i hastal??? ge?irmi? olan ki?ilerin yeti?kinlik ve ihtiyarl?k d?nemlerinde ortaya ??kabilen bir hastal?kt?r.

Su?i?e?inin Belirtileri

Su?i?e?i vir?s?n?n v?cuda girmesinden sonra belirtilerin ortaya ??kmas? 10 ile 20 g?n kadar s?rmektedir. V?cutta d?k?nt?lerin olu?mas?ndan ?nce hafif bir ate?, i?tahs?zl?k ve halsizlik gibi belirtiler g?r?l?r. Ancak su?i?e?inin as?l belirtisi deride d?k?nt?ler meydana gelmesidir. D?k?nt?ler ?nce pembe ve kabar?k bir ?ekilde ba?lamakta, sonras?nda k?rm?z? i?i s?v? dolu bir hal almaktad?r. Bu kabarc?klar kolayca y?rt?labilirler. Kabarc?klar?n i?inde yer alan s?v? 12 ile 24 saat i?erisinde bulan?k bir hale gelir ve ?zeri kabuk ba?layarak kahverengi pullar ?eklinde d?k?l?r. Kabarc?klar?n hi?bir ?ekilde patlat?lmamas? gerekir. E?er patlat?lmadan kendi haline b?rak?larak d?k?lmesi sa?lan?rsa, hi?bir iz kalmaz. ?lk ortaya ??kan d?k?nt?ler 3 ile 4 g?n i?erisinde kaybolur ve yenileri ??kmaya ba?lar. Bu ?ekilde birka? farkl? d?k?nt? ayn? anda olu?ur. Bu belirtiler hastal??? ?i?ek hastal???ndan ay?rmaktad?r. ?i?ek hastal???nda t?m d?k?nt?ler ayn? anda geli?erek de?i?eme u?rarlar. ?i?ek hastal??? d?nya ?zerinden silindi?i i?in art?k bu bilgi ?ok da ?nemli de?ildir. Su?i?e?i belirtileri en fazla g?vdede ortaya ??kar. Y?z, sa?l? deri, kol ve bacaklarda daha az g?zlemlenir. Su?i?e?inde ortaya ??kan d?k?nt?ler olduk?a ka??nt?l?d?r. E?er d?k?nt?ler ka??n?rsa, kabarc?klar patlar. Bu durum hem iz kalmas?na hem de bakterinin yeniden enfekte olmas?na sebebiyet verebilir. Su?i?e?i yeti?kinlerde ?ocuklara oranla daha a??r seyreder. ?zellikle gebeli?in ilk 3 ay?nda su?i?e?ine yakalan?lmas? halinde; do?umsal anomaliler, premat?re do?um ya da ?l? do?um g?r?lebilir.

Su?i?e?i
Su?i?e?i

Su?i?e?i Tan?s?

Su?i?e?i d?k?nt?lerin dikkatli bir incelemesiyle an?nda koyulabilir. Yak?n d?nemde su?i?e?i ge?iren birisiyle temas varsa tan? direkt olarak konulabilir. Arada kal?nm?? durumlarda ise d?k?nt?lerden al?nan par?alarla laboratuvarda test yap?labilir.

Su?i?e?inin Tedavisi

Su?i?e?i hastal???na yakalanm?? olan ?ocuklarda ba????kl?k sistemi normal bir ?ekilde ?al???yorsa, sadece ka??nt? ve bakteri enfeksiyonunun ?nlenmesi i?in tedavi uygulan?r. Ka??n?n hafif olmas? durumunda losyon tedavisi, daha a??r ka??nt? hallerinde ise hap tedavisi uygundur. Bunun yan? s?ra ?ocuklar?n t?rnaklar?n?n kesilmesi ve t?rp?lenmesi gerekmektedir. bakteri enfeksiyonun olu?mas?n? ?nleyebilmek i?in ?ocuklar?n elleri sabunla y?kanmal?d?r. Y?ksek ate? olu?mas? durumunda, ate? d???r?c? ?urup verilebilir. Ancak bu ?ocuklara kesinlikle aspirin verilmemelidir. Vir?s enfeksiyonu ya?ayan ?ocuklara aspirin verilmesi halinde Reye sendromu olu?mas? ihtimali ?ok y?ksektir. Reye sendromu karaci?erde meydana gelen ya?lanmaya ba?l? olarak geli?ebilen ciddi bir fonksiyon kayd? durumudur. Bu kayb?n olu?mas? halinde bilin? de?i?iklikleri bi?iminde kendini g?steren ve komaya kadar gidebilen ?l?mc?l bir durum meydana ??kabilir. Su?i?e?i ??karan yeti?kinlerde ve ba????kl?k sistemi zay?f olan ?ocuklarda antiviral tedavi uygulanmal?d?r.

Su?i?e?i Hastal??? Bula??c? M?d?r?

Su?i?e?i son derece bula??c? hastal?klardan birisidir. Bula?ma s?resi d?k?nt?ler meydana gelmeden 1 ile 2 g?n kadar ?ncedir. Bula?ma t?m d?k?nt?ler kabuklanana kadar s?rer. Bu d?k?nt?lerle direk temas edilmesi halinde bula?ma meydana gelir. Bundan ba?ka damlac?k yolu ismi de verilen hava yoluyla bula??r. Yani hasta olan bir ?ocukla ayn? evde ya?ayan karde?ine de su?i?e?i bula?ma ihtimali ?ok fazlad?r. Su?i?e?i genel itibariyle k?? sonu ve ilkbahar?n ba?lang?c?nda g?r?l?r.

Su?i?e?i Hastal???ndan Korunma Yollar?

Su?i?e?i hastal???na yakalanmamak i?in en ?nemli unsur, su?i?e?i ge?iren hastalarla temas edilmemesidir. Su?i?e?i hastal???na yakalanan ?ocuklar d?k?nt?lerdeki kabuklar tamam?yla d??ene kadar okula yollanmamal?d?r. Su?i?e?inin ?u anda devlet taraf?ndan uygulanan a?? takviminde bulunmaktad?r. Uygulama ?ekli ?ocuk 12 ayl?k oldu?undan 1. Doz ve ?ocuk ilkokul 1? s?n?fa giderken 2. Doz bi?imindedir. A?? e?er 12 ya??ndan b?y?k birisine yap?lacaksa, 1 ay ara verilerek 2 doz bi?iminde uygulanmal?d?r. ?ocu?un su?i?e?i ge?iren ba?ka bir ?ocukla temas etmesi durumunda 72 saat i?erisinde a?? olmas? onu hastal?ktan koruyabilir. Pasif korunma y?ntemi olarak ise VZIG (Varicella-zoster immun glob?lin) kullan?labilir. Bu ?r?n de 96 saat i?erisinde kullan?l?rsa, su?i?e?i ge?iren bir hastaya temas etmi? ?ocu?u koruyabilir.

2018 Gelin Makyaj? Trendleri

2018 y?l?nda evlenmeyi d???nenler bir ad?m ?ne ??ks?n! D???nler genellikle yaz aylar?nda yap?lmaktad?r. Ancak art?k k?? ve bahar aylar? da d???n tercihlerinde ?ne ??kmaya ba?lad?. Durum b?yle olunca 2018 y?l? i?erisinde d???n planlayanlar i?in makyaj trendlerine de?inmeden ge?memek gerekti?ine karar verdik.

Yeni y?lda gelin makyajlar?n?n nas?l olaca??n? merak edenlerdenseniz, do?ru yaz?y? okuyorsunuz. 2018 y?l? ge?ti?imiz y?llardaki gibi sade makyaj trendlerinin yukar?da oldu?u senelerden bir tanesidir. Do?all???n son y?llarda trend olmas?yla beraber, gelin makyajlar?nda da do?al tercihler ilk s?ralarda yer al?yor. G?zlerde yumu?ak ve soft makyajlar tercih edilirken, dudaklar ?n plana ??kar?l?yor. ??te 2018 y?l?nda ?n plana ??kacak olan gelin makyajlar?:

Canl? ve Sa?l?kl? Bir G?r?n?m

2018 D???n Makyaj? Modas?
2018 D???n Makyaj? Modas?

Gelin makyajlar?nda cildin mat ve solgun g?r?nmemesi, sa?l?kl? ve canl? g?r?nmesi ?nemlidir. Bunu sa?layabilmek amac?yla fond?tenin i?erisine birka? damla ayd?nlat?c? koyabilirsiniz. Fond?tenin ???lt?l? olmas? da g?n boyunca do?al ve sa?l?kl? bir ???ldama elde etmenize yard?mc? olacakt?r.

All?k olarak y?z?n?ze yak??an rengi tercih edebilirsiniz. Fakat pembe all?kla k???k dokunu?lar yaparak do?al bir g?r?n?m yakalayabilirsiniz. Sade gelin makyajlar?nda pembe all?klar ?ok modad?r. All?k yanaklar?n ortas?na sa? diplerine do?ru uygulanmal?d?r.

Ayd?nlat?c?lar? Makyaj?n?zda Kullan?n

2018 D???n Makyaj Modas?
2018 D???n Makyaj Modas?

Gelin makyajlar?nda ?nemli ad?mlardan bir tanesi ayd?nlat?c?lard?r. Gecenin tamam?nda enerjik ve ???lt?l? g?r?nmenin p?f noktalar? aras?nda ayd?nlat?c?lar ?nemli bir yer tutmaktad?r. D???n gecenizde ayd?nlat?c?y? fazlala?t?rarak etkiyi ?o?altabilirsiniz. Ayd?nlat?c? uygulamas?n? y?z?n y?ksek b?lgelerine yapmal?s?n?z. Elmac?k kemi?inden ba?layarak ka? kemi?ine do?ru C bi?iminde ayd?nlat?c? uygulanmal?d?r. Burun ucuna minik dokunu?larla ayd?nlat?c? s?r?lebilir. G?zleri belirgin hale getirmek i?in g?z p?nar?na, ka?lar?n kalk?k g?sterilmesi i?in ka? altlar?na hafif?e ayd?nlat?c? uygulamas? yap?lmal?d?r. Dudaklar?n dolgun g?r?nmesi isteniyorsa ?st duda??n ortas?nda bulunan ?ukur b?lgeye de ayd?nlat?c? s?r?lmelidir.

G?zlerinizi ?n Plana ??kar?n

2018 D???n Makyajlar? Modas?
2018 D???n Makyajlar? Modas?

Gelinlere uygulanacak olan g?z makyajlar?nda en do?ru tercihler g?zleri ?n plana ??karan se?imlerdir. Bu sebeple g?z makyaj? yap?l?rken ama? g?zleri belirginle?tirmek olmal?d?r. Gelin makyaj?nda g?zleri ?n plana ??karmak i?in eyeliner?n yar?m uygulanmas? yerinde olacakt?r. Yar?m eyeliner uyguland???nda g?zlerin belirginli?i artarken, ayn? zamanda g?zleriniz ?ekik g?r?necektir. Bunu sa?layabilmek i?in hem alt kirpiklere hem de ?st kirpiklere ortadan ba?layarak sona kadar ince bir eyeliner ?ekilmelidir. Eyeliner ad?m ad?m kal?nla?t?r?larak g?z makyaj? tamamlan?r. Takma kirpik kullanmay? planl?yorsan?z, kirpiklerin diplerine siyah far doldurarak do?al bir g?r?n?m yakalayabilirsiniz.

Klasik Eyeliner Stilini Uygulay?n

2018 D???n Makyaj? Modelleri
2018 D???n Makyaj? Modelleri

Klasik eyeliner trendi hemen herkes taraf?ndan ?ok sevilmektedir. Bu tarz d???n makyaj?na da rahatl?kla ta??nabilir. G?zlere ayd?nl?k tonda krem far uygulanmas?n?n ard?ndan kedi g?z? stilinde eyeliner uygulamas? yap?lmal?d?r. Bu g?z makyaj? g?zleri olduk?a belirgin bir hale getirecektir. K???k g?zlere sahip olanlar i?in d???n makyajlar?nda kuyruklu eyeliner kullan?lmas? tercih edilmelidir. ?zellikle k???k g?zlere sahip olanlar d???n makyaj?nda kuyruklu eyeliner tercih etmeliler.

Gelinlerde Bronz Bir Ten

2018 Gelin Makyajlar? Modas?
2018 Gelin Makyajlar? Modas?

Gelin makyajlar?nda bronz bir ten bembeyaz gelinli?in i?erisinde olduk?a ??k g?r?nmenizi sa?layacakt?r. Bronz bir ten elde edebilmek i?in brozerdan ve kont?r tekni?inden faydalanabilirsiniz. Elmac?k kemiklerini belirgin hale getirmek i?in kont?r i?lemi idealdir. Sonras?nda ?zerine brozer uygulamas? yap?larak yaz bronzlu?unu yakalayabilirsiniz. 2018 makyaj trendleri aras?nda bronz g?r?n?m s?kl?kla tercih edilmektedir. D???n g?n?n?zde pudra yerine krem formda ?r?nler kullanarak uzun s?reli kusursuz g?r?n?m sa?layabilirsiniz.

Ka?lar?n?zda Do?all??? Se?in

2018 Gelin Makyaj? Modelleri
2018 Gelin Makyaj? Modelleri

2018 y?l?nda yaln?zca d???n makyajlar? de?il, g?nl?k kullan?mda da kal?n ve do?al g?r?n?ml? ka?lar ?ok moda. D???n g?n?n?zde de ka?lar? ince de?il, kal?n bir ?ekilde kullanman?z yerinde olacakt?r. Ka?lar?n aralar? farla doldurulabilir. Ka? maskaras?yla ka?lar yukar? do?ru sabitlenebilir.

En Pop?leri Parlak Dudaklar

2018 Gelin Makyaj Modas?
2018 Gelin Makyaj Modas?

Uzun s?reden beri pop?lerli?ini s?rd?ren mat dudaklar bu sene itibariyle yerini parlak bir g?r?n?me b?rakt?. D???n?n?zde canl? ve daha enerjik olabilmek i?in rujun ?zerine lip gloss s?rebilirsiniz. D???n g?n?n?zde abart?l? renkler yerine soft ve do?al tonlar se?ilebilir. Dudaklar?n?z dikkat ?ekici olurken, g?zlerinizdeki vurguyu bu ?ekilde kaybetmemi? olacaks?n?z.