?in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in?de Astroloji 700 y?ll?k bir gelene?e sahiptir. Bu gelenek hala s?rmekte ve olduk?a geni? bir alan? kapsamaktad?r. Astroloji antik ?a?larda geli?mi?tir. ?nsan?n karakterini anlama, i? hayat?ndaki geli?meleri tespit etme ve nas?l bir evlilik yapaca??na dair ki?iye dair bir?ok bilgi Astroloji vas?tas?yla ??renilebilir. ?in Astrolojisi, ay?n devreleri, ay ve g?ne? hareketlerine g?re belirlenmi?tir. ?in?de y?ld?z isimlerinin kullan?m?n?n yasak olmas? sebebiyle her y?l hayvan isimleriyle adland?r?lmaktad?r. ?in Astrolojisinde bir?ok farkl? dal ve hesaplama y?ntemi bulunur.

Bir?ok ?lkede ilgi ?eken ?in takvimi T?rkiye?de de bebek cinsiyetinin hesaplanmas? bak?m?ndan ?nemli bir Astroloji y?ntemi olarak g?r?lmektedir. ?in takvimiyle bebek cinsiyeti hesaplama metoduyla, bebe?in cinsiyetinin %70 ile %90 oran?nda do?ru hesapland??? bildirilmektedir. 700 y?ldan beri kullan?lan ?in takvimi, hangi ayda hamile kal?nd???na g?re bebe?in cinsiyetinin tespit edilebilece?i anlay???na dayanan bir Astroloji bi?imidir.

?in Takvimi Nedir?

?in takvimiyle cinsiyet hesaplama y?ntemi annenin hangi ayda hamile kald???ndan hareket eden ve bebe?in cinsiyetini belirleyen bir sistemdir. ?in?de olduk?a yayg?n olarak kullan?lan bu metot, ?lkemizde de e?lence amac?yla anne adaylar? taraf?ndan tercih edilmektedir. Ultrasonun geli?medi?i eski d?nemlerde 9 ay s?resince bebe?in cinsiyetini tahmin etme ?ans?n? bulunmad??? i?in bu y?ntemle bebe?in cinsiyeti konusunda ?in takvimi ?al??mas? yap?lm??t?r. Takvim ayn? zamanda bebek cinsiyetinin ayarlanmas? maksad?yla da kullan?labilir. Erkek ya da k?z bebek do?urmak isteyenler bu takvimde yer alan do?ru aylarda hamile kal?rlarsa, bebeklerinin cinsiyetlerini belirleme ?ans?na sahip olacaklard?r. Orijinal hali ?in?in Pekin ?ehrinde bulunan takvimin olu?turulma tarihi g?n?m?zden 700 y?l ?nceye dayan?yor.

??in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in takvimine g?re cinsiyet hesaplama y?ntemi, bebe?in cinsiyetini anne ya?? ve y?l i?erisinde hamile kal?nan aya g?re tespit etmektedir. Bu takvimin hesab?nda bir p?f noktas? bulunur. Bu p?f noktas?na dikkat edilmezse, hesaplama do?ru ??kmayacakt?r. Miladi takvimden daha farkl? olan ?in takviminin esaslar?na dayanan sistemde cinsiyet hesaplamak i?in annenin ya??n?n ?zerine +1 veya +2 eklenmelidir. Bu ?ekilde takvimdeki do?ru b?l?me bakmak gerekmektedir. Do?um tarihinin ba?lang?? hesab? a?a??daki bi?imdedir:

(1970, ?ubat 06); (1981, ?ubat 05); (1992, ?ubat 04); (2003, ?ubat 01)

(1971, Ocak 27); (1982, Ocak 25); (1993, Ocak 23); (2004, Ocak 22)

(1972, ?ubat 15); (1983, ?ubat 13); (1994, ?ubat 10); (2005, ?ubat 09)

(1973, ?ubat 03); (1984, ?ubat 02); (1995, Ocak 31); (2006, Ocak 29)

(1974, Ocak 23); (1985, ?ubat 20); (1996, ?ubat 19); (2007, ?ubat 18)

(1975, ?ubat 11); (1986, ?ubat 09); (1997, ?ubat 07); (2008, ?ubat 07)

(1976, Ocak 31); (1987, Ocak 29); (1998, Ocak 28); (2009, Ocak 26)

(1977, ?ubat 18); (1988, ?ubat 17); (1999, ?ubat 16); (2010, ?ubat 14)

(1978, ?ubat 07); (1989, ?ubat 06); (2000, ?ubat 05); (2011, ?ubat 03)

(1979, Ocak 28); (1990, Ocak 27); (2001, Ocak 24); (2012, Ocak 23)

(1980, ?ubat 16); (1991, ?ubat 15); (2002, ?ubat 12)

?in takviminden bebe?inizin cinsiyetini tespit edebilmek i?in yukar?daki tablodan do?um tarihinizi bulman?zdan sonra, do?um y?l?n?z e?er ba?lang?? ay?ndan ?nceye denk geliyorsa +2, ba?lang?? ay?ndan sonraya geliyorsa +1 de?erini ya??n?za d?hil etmelisiniz. ?rnek vermek gerekirse; 1982 y?l?nda do?mu? olan bir ki?inin do?um g?n? Ocak 25?ten daha ?nce ise +2, Ocak 25?ten sonra ise +1 ekleyerek ?in takvimindeki do?um y?l?na bakmal?s?n?z. 15 Ocak 1982 tarihinde do?an birisinin ?in takviminde bakmas? gereken ya? 38 olacakt?r. 16 Ocak 1982 tarihinden sonra do?an birisi ise ?in takviminde 37 ya?a bakacakt?r.

2018 Y?l? ??in Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in takvimine g?re bebek cinsiyeti hesaplama sisteminde kullan?lan tablo y?llara g?re herhangi bir de?i?ikli?e u?ramamaktad?r. Her sene ayn? tabloyu kullanarak bebek cinsiyetinizi hesaplayabilirsiniz. Zaten anne aday? ya? alaca?? i?in tabloda her y?l bir ya? ?st?ne bakmas? gerekecektir. ?in takvimine g?re k?z bebek sahibi olmak isteyen ki?ilerin en fazla 21 ya??nda hamile kalmas? uygun olacakt?r. Bu ya?a sahip olan bir anne aday? yaln?zca Ocak ay?nda hamile kal?rsa erkek bebek, di?er t?m aylarda k?z bebek d?nyaya getirecektir. Bebe?inin erkek olmas?n? isteyen anne adaylar? ise 18 ile 20 ya?lar?nda hamile kalmalar? halinde erkek bebek do?ruma ihtimalleri y?kselecektir. 18 ya??nda hamile kalan birisi Ocak ve Mart aylar?nda hamile kalmas? halinde bebe?i k?z olacakt?r. Di?er t?m aylarda hamile kal?rsa, erkek bebek d?nyaya getirecektir. 20 ya??nda olan bir anne aday?n?n ise k?z bebek d?nyaya getirmesi i?in Ocak, Mart ve Ekim aylar?nda hamile kalmas? gerekmektedir. Di?er t?m aylarda anne aday? erkek bebek sahibi olacakt?r. ?in takvimine bak?ld???nda 30 ya? da erkek bebek i?in ideal g?r?nmektedir. Di?er ya?larda ise erkek ve k?z bebek do?urma olas?l?klar? hemen hemen e?ittir. ?in takvimi tablosu a?a??da yer almaktad?r:

?in Takvimi Tablosu

Y?ld?zname Nedir? Nas?l Y?ld?zname Bak?l?r?

Malumunuz herkes kendisiyle ilgili bir ?eyleri ??renmek istiyor. Ge?mi?e dair ve gelece?e dair neler olaca?? ve nas?l geli?ece?i sorusu insano?lunun y?zy?llardan beri sora geldi?i sorular aras?ndad?r. Bu sorular neticesinde geli?en ?e?itli y?ntemlerle ki?inin bug?n? ve gelece?iyle ilgili yorumlama yap?l?r. bunlar?n en bilinenlerinin ba??nda Astroloji gelmektedir. Bir di?er yorumlama y?ntemi ise Tarot fal?d?r. ?slam d?nyas?nda en s?k kullan?lan y?ntem Y?ld?zname olarak bilinmektedir. Y?ld?zname?nin kesinlik bir fal olmad??? ve b?yle g?r?lmemesi gerekti?i bu i?in ustalar? taraf?ndan ?zellikle vurgulanmaktad?r. Y?ld?znameye bakt?racak olan ki?inin do?um tarihini, do?um saatini ve daha ba?ka bilgileri tam olarak bilmesi gereklidir.

Y?ld?zname Bak?m? ??in Bilinmesi Gerekenler

Y?ld?zname ilimi derin u?ra??lar ve ?al??malar sonucunda kazan?lan engin ilimlerden bir tanesidir. Y?ld?zname?ye bakt?racak olan ki?inin do?um tarihini, do?um saatini, baba ad?n?, anne ad?n? vermesi gereklidir. Bu veriler ki?inin kendi ismiyle i?leme tabi tutularak Y?ld?zname?ye bak?lmaktad?r. Y?ld?zname i?in verilen bu bilgiler do?rultusunda bir tak?m hesaplamalar yap?larak Kur?an ?zerindeki ayetlerden bak?m i?lemi ger?ekle?tirilir.

YIld?zname Nedir
YIld?zname Nedir

Y?ld?zname ile Ki?iler Neleri ??renebilir?

Y?ld?zname bakmak i?in olduk?a derin ve gizemli bilgilere vak?f olmak gerekmektedir. ki?inin ?zel bilgileriyle, tamam?yla ki?iye ?zel olarak bak?lan y?ld?zname Kur?an?da bulunan ayetlerle bak?ld??? i?in ki?inin ya?amakta oldu?u olumsuz durumlar ya da olumlu durumlara dair a??k ve net bir bilgi verilebilir. Bakt?ran ki?ide e?er herhangi bir olumsuzluk bulunuyorsa, bu durum ya?am ?eklini bir bi?imde etkiliyorsa bu konuya dair neler yap?lmas? gerekti?i s?ylenebilir ve gerekiyorsa bak?m yapan ki?i bu sorunun ??z?m?n? de olu?turur. Y?ld?zname bak?m? Osmanl? d?neminden g?n?m?ze kadar gelen bir uygulamad?r. Y?ld?zname herkese bakt?r?lmamal?d?r.

Y?ld?zname ?zellikleri

Y?ld?zname sayesinde bir?ok ki?i bilmedi?i sorular?n cevab?n? ??renebilir ve s?k?nt?lar?n? ??zebilir. Y?ld?zname bir yol g?sterici olarak de?erlendirilmektedir. Y?ld?znamenin bak?labilmesi i?in ebced hesab? yap?lmal?d?r. Bir nevi bu ilim havas ilmi olarak adland?r?l?r. ?slamiyetin ilk d?nemlerinden beri uygulanan bu ilim Osmanl? d?neminde olduk?a geli?tirilmi?tir. Kimileri ise y?ld?zname?nin bur?larla birle?ti?ini d???nmektedir.

Y?ld?zname Nas?l Bak?l?r
Y?ld?zname Nas?l Bak?l?r

Y?ld?znameyle Y?kselen Bur? Hesaplama

Y?ld?znameyle y?kselen bur? hesaplamas? yap?labilmektedir. Bu hesaplama ebced ?zerinden yap?l?r. Bu hesaplama kullan?lacak olan hesaplama y?nteminde harflere kar??l?k gelen say?lar bulunmaktad?r. Hesaplama ki?inin ismi ve annesinin ismi a?a??daki harflere denk gelen say?lar toplanarak olu?turulur. ?rne?in, ki?inin ismi Aliye olsun. Annesinin ismi ise Keriman olsun. Hesaplama ?u ?ekilde yap?l?r:

A=1 + L=6 + ?=10 + Y=10 + E=5 = 32 / K=4 + E=5 + R=8 + ?=10 + M=4 + A=1 + N=2 = 34 Ki?inin kendi isminin toplam? 32, annesinin isminin toplam? 34 bulunmu?tur. Bu iki say? toplanarak 12?ye b?l?n?r. Sonu? 5,5 ??kacakt?r. Virg?lden sonras? hesaba kat?lmaz. Bu ki?inin say?s? 5 olarak bulunmu?tur ve tabloda y?kseleni Aslan burcuna i?aret eder.

Harflere Kar??l?k Gelen Say?lar

A=1 – E=5 – I=10 – M=4 – R=8 – ?=7

B=2 – F=8 – ?=10 – N=2 – S=0 – V=6

C=3 – G=8 – J=3 – O=7 – ?=0 – Y=10

?=3 – ?=4 – K=4 – ?=7 – T=4 – Z=7

D=4 – H=8 – L=6 – P=2 – U=7

1 = KO?

2 = BO?A

3 = ?K?ZLER

4 = YENGE?

5 = ASLAN

6 = BA?AK

7 = TERAZ?

8 = AKREP

9 = YAY

10 = O?LAK

11 = KOVA

12 = BALIK

Ki?inin ana burcunun hesaplanabilmesi i?in Arap?a isminin harfleri ??kar?lmal?d?r. T?rk?e isim harflerinin Arap?a?da hangi harfe denk geldi?i bulunmal?d?r. Bu ?ekilde bulunan harflere ayn? i?lem uygulan?r. Ana bur? tablosu ise 0?da hesaplamaya kat?l?r ve bu rakam Bal?k burcunu temsil eder. 11?e kadar s?ralanan rakamlar Bal?k?tan devam eden s?ral? bur?lar olacakt?r.

2018 Y?l?nda T?rkiye ??in Astrolojik De?erlendirmeler

Her gelen y?l bir ?nceki y?la g?re zorlu bir s?rece evrilmemize sebebiyet veriyor. Bu ba?lamda 2018 y?l? zorlu enerjileri bar?nd?rman?n yan?nda enteresan bir y?l da olacak. Bu y?l i?erisinde toplam 5 tutulma ger?ekle?iyor.

Bunlardan ilki 31 Ocak?ta Aslan burcundaki tam ay Tutulmas?,

?kincisi 15 ?ubatta Kova burcunda k?smi bir g?ne? tutulmas?,

???nc?s? 13 Temmuz?da Yenge? burcunda k?smi g?ne? tutulmas?,

D?rd?nc?s? 27 ile 28 Temmuz?da Kova burcunda tam ay tutulmas?,

Be?incisi ise 11 A?ustos?taki Aslan burcunda k?smi g?ne? tutulmas?.

2018 T?rkiye Astrolojik Degerlendirmeleri

2018 zorlu enerjileri bar?nd?rmakla birlikte olduk?a ilgin? bir y?l olacak.

Tutulma

Tutulma Dedikleri Nedir?

Tutulmalar?n astrolojide ?nemli oldu?unu bilmeyen kalmam??t?r. Astroloji biliminin ba?lang?c?ndan itibaren tutulmalar kay?t edilir ve titizlikle izlenirdi. Tutulma ne getirir? Biti?leri, yenilenmeleri, ba?lang??lar? tutulma enerjilerinden takip edebiliriz. Bunlar? adeta bir kap? gibi d???nebilirsiniz. Yeni ay ve dolunaylar g?ky?z?nde k?sa s?reli etkilere sahiptir. Ancak tutulmalara dikkate al?nmal?d?r. Ya?anan tutulmalar?n?n etkileri bazen 1 y?la kadar toplumlar? ve bireyleri etkileyebilmektedir.

G?ne? tutulmas? nedir? G?ne?in ?n?ne bir engel gelmesi olay?d?r. Bu sebeple g?ne? tutulmas? ya?and???nda bilin ki bizlere g?ne?in katt??? enerjilerde zay?flama olur. Nedir bunlar? Hayat enerjimiz zay?flar. G?ne? liderli?i ve otoriteyi simgeler ayn? zamanda. Bu alanlarda da zay?flama meydana gelir. Yani g?ne? tutulmas? zamanlar? y?netimlerde zay?flama g?r?l?r. Kar???kl?klar ya?an?r ve kaoslar ortaya ??kabilir. Bu elbette g?ne? tutulmas?n?n hangi bur?ta oldu?u ve g?c?yle de do?ru orant?l?d?r. G?ne? tutulmalar?nda ge?mi?le ilgili konularla da y?zle?me ya?anabilir. Deprem, yang?n benzeri felaketler olabilir. Bunlar?n hepsi g?ne? tutulmas?n?n yans?malar?d?r.

Ay tutulmas? ise D?nya?n?n Ay ile G?ne? aras?na girmesi sonucu ay?n g?ne?ten yans?tt??? ????? kesmesi neticesinde meydana gelir. Ay tutulmalar? daima dolunayd?rlar ve biti?ler ile tamamlanmalar? sembolize ederler. Ay tutulmalar? duygusal olarak patlama, biti?ler, mide rahats?zl?klar? ve intihara e?ilim gibi enerjileri ortaya ??karabilir.

 

2018 Astroloji D?nya

2018 Enerjilerinin D?nyaya Yans?mas?

Bu y?l ayn? zamanda 2.5 y?ld?r Yay burcunda olan Saturn O?lak burcuna ge?i? yapt?. Bu da olduk?a etkili bir ba?ka g?ksel olayd?r. Saturn akrep burcunun para evini 2.5 y?ldan beri zorluyordu ki T?rkiye?nin burcunun akrep olmas? dolay?s?yla T?rkiye?nin para konular?nda zorland??? bir d?nem ya?and?. Bu d?nemde yap?lan yat?r?mlar ve do?ru ad?mlar paralelinde Saturn ya bizi ?d?llendirecek ya da elimiz bo? kalacak.

Y?l i?erisinde ya?anacak olan Aslan Kova aks?ndaki tutulmalar hem ?lkemiz i?in hem de d?nya i?in b?y?k bir etkiye sahip. Liderler ve otorite sahibi ki?iler aras?nda b?y?k de?i?iklikler ya?anabilece?i gibi siyasi arenada da ?alkant?l? s?re?lerden ge?ilecek. Dini liderler, siyasiler ve y?neticiler tutulmalardan olduk?a fazla etkilenecekler. Ya?anan s?re?te suikast, askeri m?dahale, siyasi entrika gibi durumlar ya?anabilir.

Do?a bak?m?ndan ise depremler ve denizde ya?anacak olan f?rt?nalar, sudan ya da havadan gelecek hastal?klar tutulmalara i?aret etmektedir. 11 A?ustos tarihinde ya?anacak tutulma esnas?nda Merk?r ve Mars??n da geri harekette olmas? sebebiyle, ula??m ve ileti?im sorunlar?, yang?nlar, siber sald?r?lar, ulusal g?venlik, kundaklama, ortak toplum de?erlerine dair krizler ve bu alanlarda de?i?imler s?z konusu olabilir. ?zellikle Aslan burcu olan liderlerin bu s?re?te dikkatli olmas? gerekiyor.

Bu sene g??, ba?ar?, ?an, ??hret ve iktidar sa?lamak s?z konusu olabilir. ancak bunlar?n sa?lanabilmesi ve korunmas? i?in baz? ?al??malar yap?lmas? gerekiyor.

 

2018 D?nya

2018’de T?rkiyeyi Neler Bekliyor?

Bu sene J?piter?in Akrep burcuna ge?i?iyle birlikte T?rkiye i?in daha ?ansl? bir y?l s?z konusu olacak. Ekonomide bizi 2.5 y?ld?r zorlayan Saturn??n yaratt??? meyveleri toplama zaman?. ?lke olarak do?ru hamleleri yaparsak bir at?l?m s?reci ya?ayabiliriz. Kararl? bir duru? sergilemesi halinde T?rkiye bu seneki ya?anacak olaylardan karl? olarak ayr?lacak. D?nya sahnesinde ?lkemizin rol? bu sene daha fazla g??lenecek. Ancak Saturn??n O?lak burcundaki seyri yere sa?lam basan ve ger?ek?i kararlar almaya zorlayacak. Sabr?yla bilinen O?lak burcunun bu olgusu Saturn?le birlikte herkesi s?nayacak. T?m bur?lar ve T?rkiye zay?f olduklar? y?nlerden s?nava tabi tutulacaklar. Bu nedenle herkesin s?nav? birbirinden farkl? olacak.

Milli ve manevi de?erlerin daha fazla ?n plana ??kaca?? bu y?l, halk baz? de?erler etraf?nda kilitlenebilir. 2018 y?l? depremler ve do?al afetler bak?m?ndan s?k?nt?l? bir y?l olaca?? i?in bu konuda ?nlemler al?nmas? ve yaralar?n h?zl? bir ?ekilde sar?labilmesi ?nem kazan?yor. Maddi ?ans veren Jupiter ayn? zamanda ikilik ya?anmas?na da sebebiyet verebilir. A?ustos d?neminde ?lke liderlerinde sa?l?k sorunlar? ba? g?sterebilir. Hukuki alan yine bu sene T?rkiye?yi zorlamaya devam edecek bir konumda. T?rkiye?de 2018 y?l? ve ?n?m?zdeki 2.5 y?l itibariyle aile de?erleri ?ok fazla s?nanacak.

Finans alan?nda d?zelme ya?anabilece?i gibi son 2.5 sene i?erisinde yanl?? at?lan ad?mlar sebebiyle de bu 2.5 sene i?erisinde bedeller ?denebilir. ???kabilecek bir sava? olas?l??? s?z konusu. T?rkiye?nin bu sene ?n?m?zdeki y?llarda kendi i? geli?mesini devam ettirmesi ve bir?ok alanda at?l?m yapmas? hayr?na olacakt?r. Astrolojik yap? bunu destekler niteliktedir. Bug?ne kadar geri kal?nan t?m alanlarda yeni at?l?mlara girilmesi ve umutsuzlu?a kap?lmadan sab?rla ?al???lmas? gerekiyor. H?k?mette ve ?e?itli kurumlardaki yozla?ma halleri ve buralarda yozla?an ki?iler art?k bar?namayacak. Elemeler ve de?i?imler ya?anacak. Yalan ve riyakarl???n diki? tutmayaca?? bir y?la giriyoruz. Hepinizin ?ahane bir y?l ge?irmenizi dilerim.