Tarihi D???n Mekanlar?

D???nler sevdiklerinizle mutlulu?unuzu payla?aca??n?z en ?zel anlar?n?zd?r. D???n g?n?n?z i?in se?ece?iniz mekanlar bu ?zel g?ne anlam kazand?r?r. Standart bir d???n?n ?tesine ge?mek isteyenler ve mistik bir havay? sevenler i?in ideal d???n mekanlar? olarak tarihi mekanlar tercih ediliyor. Farkl? ambiyanslar? ile ?ne ??kan bu mekanlarda ger?ekle?tirilen d???n organizasyonlar? daha y?ksek b?t?eli olsalar da tarihi bir d???n mekan? se?erek bu ?zel g?n? unutulmaz k?labilirsiniz. Tarihi mekanlar olarak; yal?lar, k??kler ve sarn??lar gibi ge?mi?ten bug?ne ayakta kalmay? ba?arm?? pek ?ok ?zel mekan bulunuyor.? Tarihi d???n mekanlar?n?n en yo?un bulundu?u illerin ba??nda ?stanbul geliyor. Bir?ok medeniyete ev sahipli?i yapm?? olan bu e?siz ?ehirde yer alan tarihi d???n mekanlar?, dillere destan d???nleriyle biliniyor. Birbirinden farkl? hikayelere ev sahipli?i yaparak y?llara meydan okuyan bu mekanlar sizin de en mutlu g?n?n?ze tan?k olarak, d???n?n?z? y?zy?llarca s?recek bir efsanenin par?as? haline getiriyor. Birbirinden farkl? kapasiteleri ve konseptleriyle se?ece?iniz tarihi d???n mekan?nda, en ?ahane d???n? ger?ekle?tirebilirsiniz. ?stanbul?da en sevilen tarihi d???n mekanlar? aras?nda K?z Kulesi, Dolma Bah?e Saray?, Adile Sultan Saray?, Fuat Pa?a Yal?s?, G?l Sultan Yal?s?, Sait Halim Pa?a Yal?s?, 1001 Direk Sarn?c?, Hidiv Kasr?, Sepet?iler Kasr?, Sultan Sarn?? gibi mekanlar ?n plana ??k?yor.

Denizin Ortas?nda Evlenmek ?steyenler ??in K?z Kulesi

K?z Kulesi
K?z Kulesi

?stanbul?un ?sk?dar il?esinde bulunan K?z Kulesi?ni bu kadar ?zel hale getiren sebepler aras?nda en ?nemlisi, kulenin denizin ortas?na bulunuyor olmas?. Kule?nin yap?m tarihi olarak baz? kaynaklar 1110 y?l?n? g?steriyor. Kulenin ?mparator? Manuel taraf?ndan yap?lmas?n?n sebebi ise ?stanbul Bo?az??n? kontrol alt?na almak olarak belirtiliyor. Ancak kuleye dair bir?ok efsane bulunuyor. K?z Kulesi?nde yap?lacak bir d???nle, ayn? zamanda ?stanbul?un bo?az manzaras?n? da d???n?n?ze katm?? olacaks?n?z. 200 ile 300 ki?ilik kapasiteye sahip olan bu mekanda yemekli d???n ger?ekle?tirebilirsiniz.

Sultanlara Yak???r Bir D???n ??in Saray?da Evlenin

Dolmabah?e Saray? Osmanl??n?n son d?nemlerine do?ru in?a edilmi? yap?lar aras?nda yer al?yor. 31. Osmanl? Padi?ah? olan Abd?lmecid taraf?ndan 13 Haziran 1843 tarihinde yap?m? ba?layan saray 7 Haziran 1856 tarihinde kullan?ma a??l?yor. Dolmabah?e Saray?, ba?ka hi?bir sarayda olmayan bir zenginlik ve ihti?ama sahip yap?lar aras?nda yer al?yor. Saray d?nemin Avrupal? sanatkarlar?n?n resimleri ve tonlarca a??rl???nda alt?n s?slemelerle dekore ediliyor. Ayr?ca saray?n ?nemli oda ve salonlar?nda her ?ey ayn? renk tonuyla sunuluyor. Ayr?ca d?nya ?zerinde bulunan saraylar aras?ndaki en b?y?k balo salonu da Dolmabah?e Saray??nda bulunuyor.

Dolmabah?e Saray?
Dolmabah?e Saray?

Adile Sultan Saray? ismini Sultan Abd?lhamit?in k?z karde?i Adile Sultan?dan al?yor. Adile Sultan??n yazl?k ikametgah? olan saray, 1856 y?l?nda Sultan Abd?laziz taraf?ndan yeniden yapt?r?l?yor. Mekan uzun s?reden beri d???n ve di?er organizasyonlar i?in kullan?l?yor. 400 ? 500 ki?ilik kapasiteye sahip olan saray, ?stanbul?un ?sk?dar il?esinde bulunuyor.

Adile Sultan Saray?
Adile Sultan Saray?

Tarihi Yal?larda Yapaca??n?z D???n?n?zle Bo?aza Naz?r Evlenin

Ge?mi?te ya?am?? ?nemli ?ahsiyetlere ait olan bo?aza naz?r yal?larda yapaca??n?z d???n?n?zle mistik bir atmosferde evlenebilirsiniz. ?stanbul?da d???n mekan? olarak kullan?lan bir?ok yal? ve k??k yer al?yor.

Fuat Pa?a Yal?s?, Osmanl??da Tanzimat d?neminin en ?nemli ?? siyaset adam?ndan birisi olan Ke?ecizade Fuat Pa?a taraf?ndan bir d?nem ev olarak kullan?l?yor. Cumhuriyet d?neminde yap?lan tadilatlardan sonra otel ve pansiyon olarak kullan?lmaya ba?l?yor. ?stanbul Sar?yer?de bulunan yal?da 200 ? 300 ki?ilik bir d???n organizasyonu ger?ekle?tirebilirsiniz.

Fuat Pa?a Yal?s?
Fuat Pa?a Yal?s?

G?l Sultan Yal?s?, 1904 y?l?nda Trabzonlu saray faytoncusunun yeri olarak biliniyor. 1920?li y?llardan 1934 y?l?na kadar H?seyin Kaz?m Kadri Bey taraf?ndan kullan?lan yal?, sonras?nda Almanlar i?in misafirhane olarak kullan?l?yor. Sonras?nda bir turizm firmas?n?n b?nyesinde organizasyonlar i?in kullan?lmaya ba?l?yor. Beylerbeyi?nde iki k?pr?n?n tam aras?nda bulunan G?l Sultan Yal?s??nda ger?ekle?tirece?iniz d???n organizasyonlar? 200 ? 300 ki?ilik olarak d?zenlenebiliyor.

G?l Sultan Yal?s?
G?l Sultan Yal?s?

19. Y?zy?l?n son ?eyre?inde Yenik?y?de in?a edilen Sait Halim Pa?a Yal?s?, ismini eski Osmanl? Sadrazam? Sait Halim Pa?a’dan al?yor. ?lk sahipleri D?zo?ullar? ailesinden kalan yal? Aristarhis taraf?ndan tamam?yla y?k?larak 1863 y?l?nda yeniden yap?l?yor. 1876 y?l?nda yal? Sait Halim Pa?a?ya ge?iyor. 1968 y?l?nda Turizm Bankas??na sat?lan yal? kumarhane olarak kullan?l?yor. Ge?irdi?i yang?n sonras? 2002 y?l?nda restore edilen Sait Halim Pa?a Yal?s?, 2005 y?l?nda 49 y?ll???na ?zel sekt?re kiralan?yor. G?n?m?zde d???nlerin ve toplant?lar?n vazge?ilmez mekan? olan yal?da ger?ekle?tirece?iniz bir d???ne 500 ile 750 ki?i aras?nda davetli ?a??rabilirsiniz.

Sait Halim Pa?a Yal?s?
Sait Halim Pa?a Yal?s?

Mistik Bir Atmosfer ??in Kasr ya da Sarn??lar? Se?in

Mistik atmosfere sahip olan yap?lar i?erisinde Kasrlar ve Sarn??lar ?nemli bir yerde bulunuyor. Bu yap?lar aras?nda Hidiv Kasr?, 1907 y?l?nda in?a ediliyor. Kasr, ?stanbul Beykoz il?esinde ?ubuklu s?rtlar?nda bulunuyor. D?neminin mimari tarz?n? yans?tan Kasr g?n?m?zde organizasyonlar i?in kullan?l?yor. 750 ? 1000 ki?ilik kapasitesi bulunan Kasr?da yemekli d???n organizasyonlar? d?zenlenebiliyor.

Hidiv Kasr?
Hidiv Kasr?

Topkap? Saray??n?n Sarayburnu?nda bulunan iki k?y? k?k?nden birisi olarak kar??m?za ??kan Sepet?iler Kasr?, 1643 y?l?nda Sultan ?brahim taraf?ndan Bizans surlar?n?n ?zerine in?a ediliyor. Kasr?da ger?ekle?tirece?iniz d???nlerde 1000 ? 2000 ki?i kapasitesi bulunuyor.

Sepet?iler Kasr?
Sepet?iler Kasr?

1001 Direk Sarn?c?, ?stanbul?un Yerebatan?dan sonra en b?y?k 2. sarn?c? olarak 4. y?zy?lda in?a ediliyor. 1000 ? 2000 ki?i kapasiteli sarn?? d???n i?in kullan?lan en mistik mekanlar aras?nda yer al?yor.

1001 Direk Sarn?c?
1001 Direk Sarn?c?

Sultan Sarn??, 1600 y?ll?k bir ge?mi?e sahip olan ?stanbul?un en ?nemli sarn??lar? aras?nda bulunuyor. Fatih?te bulunan sarn??ta ger?ekle?tirecek olan d???nlere 300 ile 400 ki?i davet edilebiliyor.

Sultan Sarn??
Sultan Sarn??

2018 Gelin Makyaj? Trendleri

2018 y?l?nda evlenmeyi d???nenler bir ad?m ?ne ??ks?n! D???nler genellikle yaz aylar?nda yap?lmaktad?r. Ancak art?k k?? ve bahar aylar? da d???n tercihlerinde ?ne ??kmaya ba?lad?. Durum b?yle olunca 2018 y?l? i?erisinde d???n planlayanlar i?in makyaj trendlerine de?inmeden ge?memek gerekti?ine karar verdik.

Yeni y?lda gelin makyajlar?n?n nas?l olaca??n? merak edenlerdenseniz, do?ru yaz?y? okuyorsunuz. 2018 y?l? ge?ti?imiz y?llardaki gibi sade makyaj trendlerinin yukar?da oldu?u senelerden bir tanesidir. Do?all???n son y?llarda trend olmas?yla beraber, gelin makyajlar?nda da do?al tercihler ilk s?ralarda yer al?yor. G?zlerde yumu?ak ve soft makyajlar tercih edilirken, dudaklar ?n plana ??kar?l?yor. ??te 2018 y?l?nda ?n plana ??kacak olan gelin makyajlar?:

Canl? ve Sa?l?kl? Bir G?r?n?m

2018 D???n Makyaj? Modas?
2018 D???n Makyaj? Modas?

Gelin makyajlar?nda cildin mat ve solgun g?r?nmemesi, sa?l?kl? ve canl? g?r?nmesi ?nemlidir. Bunu sa?layabilmek amac?yla fond?tenin i?erisine birka? damla ayd?nlat?c? koyabilirsiniz. Fond?tenin ???lt?l? olmas? da g?n boyunca do?al ve sa?l?kl? bir ???ldama elde etmenize yard?mc? olacakt?r.

All?k olarak y?z?n?ze yak??an rengi tercih edebilirsiniz. Fakat pembe all?kla k???k dokunu?lar yaparak do?al bir g?r?n?m yakalayabilirsiniz. Sade gelin makyajlar?nda pembe all?klar ?ok modad?r. All?k yanaklar?n ortas?na sa? diplerine do?ru uygulanmal?d?r.

Ayd?nlat?c?lar? Makyaj?n?zda Kullan?n

2018 D???n Makyaj Modas?
2018 D???n Makyaj Modas?

Gelin makyajlar?nda ?nemli ad?mlardan bir tanesi ayd?nlat?c?lard?r. Gecenin tamam?nda enerjik ve ???lt?l? g?r?nmenin p?f noktalar? aras?nda ayd?nlat?c?lar ?nemli bir yer tutmaktad?r. D???n gecenizde ayd?nlat?c?y? fazlala?t?rarak etkiyi ?o?altabilirsiniz. Ayd?nlat?c? uygulamas?n? y?z?n y?ksek b?lgelerine yapmal?s?n?z. Elmac?k kemi?inden ba?layarak ka? kemi?ine do?ru C bi?iminde ayd?nlat?c? uygulanmal?d?r. Burun ucuna minik dokunu?larla ayd?nlat?c? s?r?lebilir. G?zleri belirgin hale getirmek i?in g?z p?nar?na, ka?lar?n kalk?k g?sterilmesi i?in ka? altlar?na hafif?e ayd?nlat?c? uygulamas? yap?lmal?d?r. Dudaklar?n dolgun g?r?nmesi isteniyorsa ?st duda??n ortas?nda bulunan ?ukur b?lgeye de ayd?nlat?c? s?r?lmelidir.

G?zlerinizi ?n Plana ??kar?n

2018 D???n Makyajlar? Modas?
2018 D???n Makyajlar? Modas?

Gelinlere uygulanacak olan g?z makyajlar?nda en do?ru tercihler g?zleri ?n plana ??karan se?imlerdir. Bu sebeple g?z makyaj? yap?l?rken ama? g?zleri belirginle?tirmek olmal?d?r. Gelin makyaj?nda g?zleri ?n plana ??karmak i?in eyeliner?n yar?m uygulanmas? yerinde olacakt?r. Yar?m eyeliner uyguland???nda g?zlerin belirginli?i artarken, ayn? zamanda g?zleriniz ?ekik g?r?necektir. Bunu sa?layabilmek i?in hem alt kirpiklere hem de ?st kirpiklere ortadan ba?layarak sona kadar ince bir eyeliner ?ekilmelidir. Eyeliner ad?m ad?m kal?nla?t?r?larak g?z makyaj? tamamlan?r. Takma kirpik kullanmay? planl?yorsan?z, kirpiklerin diplerine siyah far doldurarak do?al bir g?r?n?m yakalayabilirsiniz.

Klasik Eyeliner Stilini Uygulay?n

2018 D???n Makyaj? Modelleri
2018 D???n Makyaj? Modelleri

Klasik eyeliner trendi hemen herkes taraf?ndan ?ok sevilmektedir. Bu tarz d???n makyaj?na da rahatl?kla ta??nabilir. G?zlere ayd?nl?k tonda krem far uygulanmas?n?n ard?ndan kedi g?z? stilinde eyeliner uygulamas? yap?lmal?d?r. Bu g?z makyaj? g?zleri olduk?a belirgin bir hale getirecektir. K???k g?zlere sahip olanlar i?in d???n makyajlar?nda kuyruklu eyeliner kullan?lmas? tercih edilmelidir. ?zellikle k???k g?zlere sahip olanlar d???n makyaj?nda kuyruklu eyeliner tercih etmeliler.

Gelinlerde Bronz Bir Ten

2018 Gelin Makyajlar? Modas?
2018 Gelin Makyajlar? Modas?

Gelin makyajlar?nda bronz bir ten bembeyaz gelinli?in i?erisinde olduk?a ??k g?r?nmenizi sa?layacakt?r. Bronz bir ten elde edebilmek i?in brozerdan ve kont?r tekni?inden faydalanabilirsiniz. Elmac?k kemiklerini belirgin hale getirmek i?in kont?r i?lemi idealdir. Sonras?nda ?zerine brozer uygulamas? yap?larak yaz bronzlu?unu yakalayabilirsiniz. 2018 makyaj trendleri aras?nda bronz g?r?n?m s?kl?kla tercih edilmektedir. D???n g?n?n?zde pudra yerine krem formda ?r?nler kullanarak uzun s?reli kusursuz g?r?n?m sa?layabilirsiniz.

Ka?lar?n?zda Do?all??? Se?in

2018 Gelin Makyaj? Modelleri
2018 Gelin Makyaj? Modelleri

2018 y?l?nda yaln?zca d???n makyajlar? de?il, g?nl?k kullan?mda da kal?n ve do?al g?r?n?ml? ka?lar ?ok moda. D???n g?n?n?zde de ka?lar? ince de?il, kal?n bir ?ekilde kullanman?z yerinde olacakt?r. Ka?lar?n aralar? farla doldurulabilir. Ka? maskaras?yla ka?lar yukar? do?ru sabitlenebilir.

En Pop?leri Parlak Dudaklar

2018 Gelin Makyaj Modas?
2018 Gelin Makyaj Modas?

Uzun s?reden beri pop?lerli?ini s?rd?ren mat dudaklar bu sene itibariyle yerini parlak bir g?r?n?me b?rakt?. D???n?n?zde canl? ve daha enerjik olabilmek i?in rujun ?zerine lip gloss s?rebilirsiniz. D???n g?n?n?zde abart?l? renkler yerine soft ve do?al tonlar se?ilebilir. Dudaklar?n?z dikkat ?ekici olurken, g?zlerinizdeki vurguyu bu ?ekilde kaybetmemi? olacaks?n?z.

D???n Pastalar?n?za Farkl? Dokunu?lar Ekleyin

Se?im yapmak zor olsa da evlenecekler i?in d???n?n detaylar?n? planlamak keyifli bir s?re?tir. Hayatlar? boyunca bir kez ge?ecekleri bu ad?mlar? teker teker, en ince detaylar?na kadar organize etmek yorucu oldu?u kadar heyecanl? anlar?n ya?anmas?na sebep olmaktad?r. Sadece kendileri i?in de?il, d???ne gelecek davetliler i?in de en ??k ve en kusursuz olan? se?mek yeni evlenecek ?iftler i?in ?nemlidir. R?ya gibi bir d???nle evlenme hayali gelinle damad?n oldu?u kadar ailelerin de en b?y?k istekleri aras?nda yer almaktad?r. D???n organizasyonu i?erisinde verilen en tatl? kararlar ise d???n pastalar?n?n se?imi s?ras?nda ya?an?r. D???n pastas? se?imlerinde pastan?n gelinlikle uyumu dikkat edilmesi gereken fakt?rlerden bir tanesidir. ?zellikle se?ilen pastan?n g?rkemli olmas? konuklara yap?lacak en ho? s?rprizlerdendir. Pasta se?imlerinde g?r?nt?n?n yan?nda pastan?n tad? ve tazeli?ine de ?zen g?sterilmelidir.?En s?sl? d???n pastalar??son zamanlar?n trendleri aras?nda yer alan ?i?ekler ve incilerle tasarlanm??, adeta bir sanat eseri denebilecek ?zende pastalar olarak kar???m?za ??kmaktad?r. Pasta se?imleri genellikle ?iftlerin zevkine g?re yap?lsa da baz? durumlarda d???n? organize eden firma taraf?ndan da pasta tercihleri yap?labilmektedir. En uygunu ?iftlerin kendi zevklerini yans?tan pasta se?imi yapmalar?d?r.

Pastan?za Ku?lar Konsun

Pastan?za Ku?lar Konsun
Pastan?za Ku?lar Konsun

Pasta yap?m? di?er tatl? yap?mlar?ndan tamamen ayr? ve ?zel bir s?re?tir. Pastac? adeta bir sanat eseri ortaya koyar. Pastan?n tad? ve i?erisine konan malzemelerin yan?nda, pasta s?slemeleri de ayr? bir ?zen istemektedir. D???nlerde kullan?lacak olan pastay? tasarlayacak olan ki?inin do?ru se?ilmesi, gecenin en tatl? ve ?zel yiyece?inin emin ellerde olmas?n? sa?layacakt?r. Pasta tasar?mlar?nda ?ne ??kan ku? detaylar?, gecenin konseptine uygun bir bi?imde organize edildi?inde pastaya olduk?a ??k ve albenili bir g?r?nt? vermektedir. En?s?sl? d???n pastalar??aras?nda g?sterilen ku? detayl? pastalar, ?zel tasar?mlar olarak d???nleri ?enlendirmektedir. Ku?lar?n ?zg?rl??? ve u?may? sembolize ediyor olmas?, gelinle damad?n yeni hayatlar?na do?ru kanat ??rpt?klar?n? ?a?r??t?rmas? a??s?ndan ho? bir metafordur. Yeni yuvalar?na do?ru u?an ku?lar pastalar?n ?zerinde kanatlar? a??k bir ?ekilde i?lenir. ?zenle haz?rlanm?? ku? fig?rl? pastalar, d???nlerin vazge?ilmez tasar?mlar? aras?nda yer almaktad?r.

G?m???n Zarafeti

G?m???n Zerafeti
G?m???n Zerafeti

D???n konseptlerinde g?m?? ve alt?n gibi ?zel renkler tasar?mlar?n vazge?ilmez renkleri aras?nda her zaman yerini alm??t?r. G?m?? detaylarla bezeli gelinliklerin yan?nda, pastalarda da s?kl?kla bu rengin kullan?ld??? g?r?lmektedir. K???k, g?m?? rengi top ?ikolatalar?n yan? s?ra g?m?? rengi kurdele detay?yla s?slenmi? pastalarda d???nlerin vazge?ilmezleri aras?ndad?r. Dantel kullan?m? da pastalarda s?k?a kar??m?za ??kan ?zel bir s?slemedir. D???nlerde etkileyici bir g?r?n?m yakalamak isteyen ?iftler bu ?zel rengi se?erek hem ??k, hem de sade bir pasta ortaya ??kar?rlar. D???nleri ?zel mekanlar haline getiren g?m?? detayl? s?slemelerle tamamlanan pastalar ?arp?c? bir g?r?n?m?n elde edilmesini sa?larlar. G?m?? rengi g?l detaylar?n?n e?lik etti?i beyaz pastalar, gelinle tam bir uyum i?erisinde d???n? zarif bir hale getirmektedir.

Bahar?n ?i?ek Kokular? Pastalarda

Bahar?n ?i?ek Kokular? Pastalarda
Bahar?n ?i?ek Kokular? Pastalarda

?zellikle bahar aylar?nda evlenen ?iftlerin se?ti?i pastalarla bahar?n taze ?i?ek kokular?n? d???nlerine ta??malar? s?kl?kla kar??la??lan bir tasar?md?r.?S?sl? pasta se?enekleri?aras?nda en g?zel ve en taze dokunu?lar ?i?eklerle bezenmi? pasta s?slemeleriyle elde edilmektedir. ?i?eklerin a?t??? bu pastalar davetlilerin de ilgisini ?ekecek ?zelliktedir. Pastalarda kullan?lan ?i?ek detaylar? ?o?unlukla g?l a??rl?kl? olmakla beraber, papatya ve ?e?itli k?r ?i?eklerinin de pasta s?slemelerinde kullan?ld??? g?r?lmektedir. Kimi pastalarda az say?da kullan?lan ?i?ek s?slemeleri baz? pastalar? tamamen kapatacak ?ekilde tasarlanm??t?r. Genellikle merdiven ?eklinde yukar? do?ru d?nen ?i?eklerle bezenmi? pastalar tasar?mlarda ?ne ??kmaktad?r. ?i?ekli pastalar genel itibariyle bahar aylar?n?n meyveleriyle tatland?r?l?r. Beyaz ?ikolatan?n e?lik etti?i ?i?ek detayl? pastalarda canl? renklerde ?i?ekler, beyaz?n safl???yla birle?erek yeni uyanan do?ay? sembolize eder.

?hti?aml? Pastalar

?hti?aml? Pastalar
?hti?aml? Pastalar

Pastalar?n ihti?am?n? yans?tan en ?nemli detay ?ok katl? olu?udur. Gelin ve damad?n boyunu a?an ?ok katl? bir pasta hem davetlilerden tam not alacak, hem de gecenin ihti?am?n? vurgulayacakt?r. Daha sade ve m?tevazi bir pastayla d???n?n? renklendirmek isteyen ?iftler dolgun, k?sa ve s?sleme detaylar? fazla pastalar? se?mektedir. Pasta se?imi yaparken genel d???n konseptinin d???na ??kmadan tercih yapmak ?nemlidir. M?tevazi bir konsepte ihti?aml? bir pasta fazla ka?abilece?inden, daha sade tercihlerin se?ilmesi yerinde olacakt?r. Ancak baz? organizat?rler ters k??e yapmak i?in m?tevazi konseptlere?ihti?aml? pastalar?tercih ederek d???n? renklendirme yoluna gitmektedir. Genel olarak pastalar 5 katl?, 7 katl? gibi se?eneklerle sunulurken, daha y?ksek ve daha al?ak katl? pastalar da d???nlerde yer almaktad?r. Pasta katlar? fazla se?ilip ince katlarla k?sa bir pasta elde edilebilirken, daha az katl? ancak kat y?ksekli?i fazla olan pastalarla da ihti?aml? pastalar yaratmak m?mk?nd?r. Pastalar?n katlar? kadar ?nemli olan tasar?mlar?nda da geleneksel yuvarlak modellerin yerine kare ve kalp ?eklinde pastalar kullan?labilir. Her hal?karda se?ilen pastan?n davetliler taraf?ndan be?enilmesi i?in genel zevklere hitap etmesi gerekmektedir. Ancak ihti?aml? bir pastan?n d???n gecesinin unutulmazlar? aras?nda yer almas? evlenecek ?iftlerin en b?y?k hayalleri aras?nda yer almaktad?r.

Komik D???n Pastalar?

Komik D???n Pastalar?
Komik D???n Pastalar?

Farkl?l??? seven gelin ve damatlar taraf?ndan tercih edilen?komik d???n pastalar?, pastan?n tasar?m?nda kullan?lan asimetrik g?r?n?m?n yan?nda, gelin ve damad?n biblolar?n?n komik bi?imde pasta s?slemesi olarak kullan?m? ?eklinde kar??m?za ??kmaktad?r. Ka?mak isterken damat taraf?ndan yakalanm?? gelin ya da ka?mak isterken gelin taraf?ndan yakalanm?? damat s?slemesi en fazla tercih edilen komik pasta s?slemesidir. Bunun yan? s?ra damada tasma takm?? gelin, damad?n s?rt?na binmi? gelin, damad? bir bal?k gibi avlam?? gelin gibi e?lenceli s?slemelerde komik pastalarda kullan?lmaktad?r. Komik pastalarda en fazla tercih edilen konsept ise devrilmek ?zere olan pasta g?r?n?m?d?r.

Rengarenk Pastalar

Rengarenk Pastalar
Rengarenk Pastalar

Pastalar s?z konusu olunca renk se?eneklerinde herhangi bir s?n?r bulunmamaktad?r. Hemen her renk ve konseptte pasta bulabilen ?iftler, d???nlerine uygun pastay? se?ebilmek i?in bir?ok ?e?it aras?ndan tercih yapmak durumunda kalmaktad?r. Beyaz?n hakim renk olarak kullan?ld??? pastalarda beyazdan sonra en reva?ta olan renkler toz pembe ve krem tonlar?d?r. Pastalara sadelik kazand?ran bu renkler genellikle ?i?ek, inci, kurdele gibi s?slemelerle pastalara e?lik etmektedir. Krem ve pembenin yan?nda g?m??, alt?n, bronz gibi metalik renkler, turuncu, mavi, k?rm?z?, mor gibi daha canl? ve g?z al?c? renkler de pasta s?slemelerinde kullan?lmaktad?r. Ana g?vdenin farkl? renklerde tasarland??? pasta se?eneklerinde genellikle k?rm?z? ve sar? renklerde pastalar g?ze ?arparken, pasta renklerinde d???n?n genel konseptine uygun renklerin tercih edilmesi ve d???n tasar?mlar?nda kullan?lan motiflerin pastayla b?t?nl?k olu?turmas? ?nemlidir.

Pasta Sunumu

Pasta Sunumu
Pasta Sunumu

Pastan?n tasar?m? kadar nas?l sunuldu?u da d???n konseptinin tamamlanabilmesi i?in ?nemlidir. Genel olarak sunum masas? ?zerine ??k bir ?rt?n?n koyularak servisin yap?ld??? pasta merasimlerine farkl?l?k kazand?rmak isteyen organizat?rler nostaljik sunumlar haz?rlamaktad?r. Prenseslere lay?k haz?rlanan pastalara eklenen bu ?ovlarla d???nlerde unutulmaz anlar yakalamak m?mk?nd?r. ?zellikle d???n pastas?n?n kesilece?i b??ak ve gelinle damad?n birbirine pasta yedirme merasimi i?in ?zel olarak se?ilen servis ekipmanlar?, pastayla tamamen uyum i?erisinde olmal?d?r.

Siz nas?l bir pasta tercih ediyorsunuz? D???n?n?z i?in hayal etti?iniz pastay? bizimle payla?arak evlenecek olan ?iftlere ilham olabilirsiniz.