??inizdeki Mistik G?c? Nas?l Ke?federsiniz?

Psi?ik yetenekleri serbest b?rakmak ve i?inizde mistik g?? bulmak sadece alt?nc? hissi nas?l aktarabilece?inizi ??renmenizdir. Bir?ok insan alt?nc? duyudan habersizdir ve temel olarak di?er be? duyusuna dayan?r: g?rme, dokunma, koku, ses ve tat. Alt?nc? duyu, insanlar? d??ar?dan bir kayna?a veya kendilerinden daha b?y?k bir ?eye ba?lamaktan sorumludur. Genellikle sezgi veya bir ?ey hakk?nda tuhaf hisler olarak adland?r?l?r.

?nsanlar ?o?u zaman, gizemli ve do?a?st? g??lere sahip olarak, ruhsal enerji hakk?nda yetene?e sahip olduklar?na inan?rlar. Ama ger?ekler bundan ?ok daha bilimseldir. G?r?nmez dalgalar ses, elektrik ve ???k iletebildi?i gibi, psi?ik enerji de titre?en enerji dalgalar?n? da iletilir. Akl?, enerjiyi yaratan, ileten ve alan bir enerji istasyonu olarak d???n?n.

Psi?ik yetene?in anormal olmad???n? kabul etmekle i?e ba?lay?n. Herkesin alt?nc? hissi oldu?unu anlamak onu ?o?u insan i?in daha kabul edilebilir k?lar. Art?k tuhaf olmad??? anla??ld???nda ya da se?ilen az?nl?k i?in bir hediye gibi g?r?nmedi?inde, insanlar kendi psi?ik yeteneklerine daha fazla a??klar. Bu mistik g?c?n do?al bir enerji aktar?m? oldu?unu kabul etmek, do?al psi?ik kabiliyetin ??z?lmesinde ilk ad?md?r.

Deneyimlerinizin Ger?ekli?ini Kabul Edin

Metafizik d?nyayla ileti?im kurdu?unuzu kabul edin. ?nsanlar?n ?o?u medyum de?ildir ancak fiziksel d?nya d???nda ileti?im kurmaktad?r. Bu hikayeler olduk?a yayg?nd?r. ?o?u ki?i r?yalar?n?n ??kt???n? deneyimler. R?yalarda bir g?? hisseder, g?r?r ya da r?yada korkar. ?Bir?o?u zaten temas psi?ik g??lerle temas kurmu? ancak bunu ger?ek olarak kabul etmemektedir. Bu deneyimleri ger?ek olarak kabul etmek sizi daha fazlas?na a?acak ve onlar? deneyimlemek i?in kullan?lan duyular? uyand?racakt?r. Kap?y? metafizik olas?l?klara a?mak, kendi i?inizdeki metafizik g??lerle ba?lant? kurman?za yard?mc? olur.

Do?al psi?ik yetene?inize ince ayar yap?n. Di?er her ?ey gibi, pratik yapmak m?kemmelle?tirir. ?? sesiniz, sezginiz ve alt?nc? hissinizle ileti?im kurun. Zihni, ruhu ve bedeni birle?tiren metafiziksel bir uygulamalar olan basit nefes alma ve meditasyon eylemlerini yapanlar alt?nc? hislerini dinlemeyi ve gizli psi?ik potansiyellerini ortaya ??karmay? ??renebilir. Yap?lan egzersizler sonras? her g?n alt?nc? hissine ba?lanma daha da g??lenir. Medyumlar bu hisle alakal? t?pk? di?er duyular?nda oldu?u gibi ince ayar yapmay? ba?arm?? ki?ilerdir.

Kaynak: https://classroom.synonym.com/how-to-find-a-mystical-power-within-you-12079652.html

Seks Hayat?n?z? Daha Ate?li Hale Getirmek ??in 5 ?pucu

Seksle ilgili yeni ke?ifler yapmak ve baz? ipu?lar? ke?fetmek, cinsel hayat?n?z? canland?racak harika yollard?r.

Rutin ve klasik seks uygulamalar?ndan art?k s?k?ld?ysan?z, seks hayat?n?z? biraz renklendirmek ve farkl?l?k yaratmak i?in yeni yollar ar?yorsan?z size sunaca??m?z ipu?lar?ndan faydalanabilirsiniz. ??te, daha ate?li bir seks hayat? i?in ipu?lar??

Rol Yap?n

Seks esnas?nda rol yapmak kolaym?? gibi g?r?nse de her baba yi?idin harc? de?ildir. Baz? kad?nlar seksi bir k?yafet giyip, ate?li ve seksi bir konu?ma yapma konusunda utanga? olabilir. B?yle hallerde cinsel ya?am?n?z? daha renkli bir hale getirebilmek ad?na e?inizle birlikte baz? roller belirlemeniz harika olacakt?r. Rol yapmaya ba?lamadan ?nce partnerinizle beraber kimin daha bask?n, kimin daha itaatkar bir rol oynayaca??n? tespit edin. Sonra b?rak?n aks?n.

?Tabular? Y?k?n

Cinsel hayat?n?z?n heyecan?n? ve gerilimini y?kseltebilmek i?in tabular?n?z? y?k?n. Yata??n?z?n d???nda farkl? ortamlarda seks yapmak ili?kiyi renklendirecek bir uygulamad?r. Banyoda, arabada yapaca??n?z seksle cinsel hayat?n?za heyecan gelecektir.

Seks Oyuncaklar?n? Kullan?n

E?er partnerinizle birlikte hen?z bir seks oyunca??n?z yoksa cinsel hayat?n?za renk katmak i?in bir tane edinmenin tam zaman?. Seks oyuncaklar?n?n cinsel ya?am? geli?tirmek, daha renkli bir hale getirmek i?in var olduklar?n? unutmay?n. Orgazm s?renizi uzatabilmek amac?yla da seks oyuncaklar?n? kullanabilirsiniz.

Daha Uzun Bir ?n Sevi?me

?n sevi?me genellikle seks hayat?nda arka plana at?lan bir olgudur. Ancak, ?n sevi?meler tutkulu bir seks i?in ?n provad?r. Uzun s?reli seks ili?kilerinde her iki taraf da bir s?re sonra ?n sevi?meye gereken ?nemi g?stermeyebiliyor. ?n sevi?me asla bir zaman kayb? olarak nitelendirilmemeli. ?n sevi?meye harcanan ekstra 5 dakika seks s?resini 10 dakika daha uzun hale getirecektir.

Kayg?lar?n?zdan Kurtulun

Unutmaman?z gereken ?ey ev, ?ocuklar, i? derken seks esnas?nda beyninizi bir t?rl? bo?altamaman?z?n seks hayat?n?z? ciddi mana da etkileyece?idir. Seks bir e?lence ve rahatlama arac?d?r. Yorucu bir g?n?n ard?ndan dinlenmek ve kayg?lardan uzakla?mak i?in bir ara? olabilir. Bu nedenle seks esnas?nda ya?ad???n?z t?m kayg? ve endi?eleri bir kenara b?rakarak o an?n tad?n? ??karmak ?nemlidir. E?er partneriniz stresten ve kayg?dan kurtulam?yorsa, onu yumu?ak dokunu?larla sakinle?tirebilir ve sekse odaklanmas?n? sa?layabilirsiniz.

R?yalar?n?z? Nas?l Daha ?yi Hat?rlayabilir ve Kontrol Edebilirsiniz?

R?yalar s?z konusu oldu?unda hemen herkesin farkl? tecr?beleri bulunuyor. Baz?lar? r?yalar?n? hemen hi? hat?rlamazken, baz? ki?iler g?rd?kleri r?yalar?n fark?ndad?r ve t?m detaylar?n? an?msarlar. Baz? ki?ilerin r?yalar? ise adeta bir film karesi gibi son derece canl? ve ger?ek?idir. R?yalar? y?netme noktas?nda da durum bundan farkl? de?il. R?ya kontrol? s?k g?r?lmeyen bir ?zellik olmakla beraber, baz? ki?iler r?yada r?yada olduklar?n?n idrakine varabilirler. Ayr?ca yine az olmakla birlikte baz? ki?iler r?yada olduklar?n? fark ederek, r?yaya m?dahale edebilirler.

R?yalar?n ne zaman g?r?ld??? ve en etkin r?ya zaman? konusunda farkl? fikirler olsa da belirli zaman dilimlerinde g?r?len r?yalar?n daha iyi hat?rland??? bilinmektedir. Bunun nedeni ise baz? beyin s?re?lerinin herkeste ayn? i?lemesi. ?rnek vermek gerekirse, REM uykusundan sonra uyan?kken haf?zayla ili?kili olan beyin dalgas? olan tetan?n prefrontal kortekste yo?un aktivite g?steriyor olmas?, r?yalar?n daha iyi hat?rlanmas?n? sa?l?yor. Uzun s?reli haf?zaya destek sa?layan beyin durumlar? uykuda ?al??mad??? ve sadece uyanmayla birlikte aktif oldu?u i?in, yo?un bir kabusu veya sudan ??km???as?na panikle uyan?lan r?yalar?n hat?rlanma olas?l??? daha y?ksek bir hale geliyor.

Fiziksel bulgulardan ba?ka r?yan?n belli bir mant?k ?er?evesinde olmas? ve tutarl?l??? hat?rlanmas?n? kolayla?t?rmaktad?r. Burada bahsedilen ger?ekte var olmayan bir nesne veya canl?n?n g?r?lmesi durumudur. R?yada hikaye kendi i?erisinde tutarl?ysa, fantastik baz? ??eler i?erse de rahatl?kla hat?rlanabilir. R?ya e?er ?arp?c? bir hikaye i?eriyorsa, kabussa, ger?ek?iyse ve ki?ide korku duyusunu tetikliyorsa veya strese sebebiyet veriyorsa hat?rlanma olas?l??? artacakt?r.

Bilin?li R?ya G?rmek Bir Yetenek Midir?

Uyku evreleri, beyin dalgalar? ve r?yan?n yap?s?, t?m bunlar kontrol edilebilecek ?eyler de?il. Ancak lucid dream (kontrol edilebilen r?ya ya da bilin?li r?ya) olarak tan?mlanm??, r?ya i?erisindeyken ki?inin r?yada oldu?unu fark edebildi?i ve m?dahalede bulunabildi?i r?yalar da bulunmaktad?r. ?st?ne ?stl?k bilin?li r?ya g?rme tamam?yla ??renilebilir ve geli?tirilebilir bir yetenektir. Bu konuya ili?kin bilimsel ?al??malar g?n ge?tik?e artmaktad?r.

Avusturalya?da ger?ekle?tirilen ve ge?ti?imiz Eyl?l ay?nda yay?nlanan bir ara?t?rmada, bilin?li r?ya g?rmenin bilinen ?? tekni?i incelendi. Bunlar; Wake Back To Bed (WBTB) olarak tan?mlanan ?Uyan ve Yata?a D?n? tekni?i ve Mnemonic Induction of Lucid Dreams (MILD) olarak tan?mlanan bilin?li r?yalar? an?msat?c?lar vas?tas?yla harekete ge?irme tekni?i ile ger?eklik testiydi.

WBTB tekni?inde ki?i kalkmas? gereken saatten 1-2 saat daha ?nce uyan?r. Zihnin canlanmas?na izin verilmesinden sonra yeniden uykuya dalma ger?ekle?tirilir. MILD tekni?inde ise amaca yo?unla?arak r?yan?n r?ya oldu?unu ki?inin kendine telkin etmesi y?ntemi kullan?l?yor. Di?er bir ifadeyle r?yas?nda r?yada oldu?unu fark etmek isteyen ki?i uyumadan ?nce, ?bir sonra g?rece?im r?yada r?yada oldu?umu fark edece?im? benzeri c?mlelerle kendisine telkin yapmaktad?r.

?al??ma 169 kat?l?mc?yla ger?ekle?tirildi. ?al??maya kat?lanlar ?ncelikle bir anket doldurdu, sonras?nda ise bir r?ya g?nl??? tutmaya ba?lad?. Bilin?li r?ya tekniklerini yapmaya devam ettikleri s?re boyunca da g?nl?k tutmay? s?rd?rd?ler.

Elde edilen sonu?larda her ?? tekni?in bir arada kullan?ld??? durumlar?n daha etkin oldu?u anla??ld?. Ancak MILD tekni?i di?er tekniklere nazaran %46 d?zeyinde bilin?li r?ya g?r?lmesine yard?mc? oldu. Bu oran k???k gibi g?r?nmekle birlikte daha ?nce r?yada oldu?unu fark edemeyen ve bu tip ?al??malar yapmam?? bir ki?i i?in olduk?a ideal.

?in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in?de Astroloji 700 y?ll?k bir gelene?e sahiptir. Bu gelenek hala s?rmekte ve olduk?a geni? bir alan? kapsamaktad?r. Astroloji antik ?a?larda geli?mi?tir. ?nsan?n karakterini anlama, i? hayat?ndaki geli?meleri tespit etme ve nas?l bir evlilik yapaca??na dair ki?iye dair bir?ok bilgi Astroloji vas?tas?yla ??renilebilir. ?in Astrolojisi, ay?n devreleri, ay ve g?ne? hareketlerine g?re belirlenmi?tir. ?in?de y?ld?z isimlerinin kullan?m?n?n yasak olmas? sebebiyle her y?l hayvan isimleriyle adland?r?lmaktad?r. ?in Astrolojisinde bir?ok farkl? dal ve hesaplama y?ntemi bulunur.

Bir?ok ?lkede ilgi ?eken ?in takvimi T?rkiye?de de bebek cinsiyetinin hesaplanmas? bak?m?ndan ?nemli bir Astroloji y?ntemi olarak g?r?lmektedir. ?in takvimiyle bebek cinsiyeti hesaplama metoduyla, bebe?in cinsiyetinin %70 ile %90 oran?nda do?ru hesapland??? bildirilmektedir. 700 y?ldan beri kullan?lan ?in takvimi, hangi ayda hamile kal?nd???na g?re bebe?in cinsiyetinin tespit edilebilece?i anlay???na dayanan bir Astroloji bi?imidir.

?in Takvimi Nedir?

?in takvimiyle cinsiyet hesaplama y?ntemi annenin hangi ayda hamile kald???ndan hareket eden ve bebe?in cinsiyetini belirleyen bir sistemdir. ?in?de olduk?a yayg?n olarak kullan?lan bu metot, ?lkemizde de e?lence amac?yla anne adaylar? taraf?ndan tercih edilmektedir. Ultrasonun geli?medi?i eski d?nemlerde 9 ay s?resince bebe?in cinsiyetini tahmin etme ?ans?n? bulunmad??? i?in bu y?ntemle bebe?in cinsiyeti konusunda ?in takvimi ?al??mas? yap?lm??t?r. Takvim ayn? zamanda bebek cinsiyetinin ayarlanmas? maksad?yla da kullan?labilir. Erkek ya da k?z bebek do?urmak isteyenler bu takvimde yer alan do?ru aylarda hamile kal?rlarsa, bebeklerinin cinsiyetlerini belirleme ?ans?na sahip olacaklard?r. Orijinal hali ?in?in Pekin ?ehrinde bulunan takvimin olu?turulma tarihi g?n?m?zden 700 y?l ?nceye dayan?yor.

??in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in takvimine g?re cinsiyet hesaplama y?ntemi, bebe?in cinsiyetini anne ya?? ve y?l i?erisinde hamile kal?nan aya g?re tespit etmektedir. Bu takvimin hesab?nda bir p?f noktas? bulunur. Bu p?f noktas?na dikkat edilmezse, hesaplama do?ru ??kmayacakt?r. Miladi takvimden daha farkl? olan ?in takviminin esaslar?na dayanan sistemde cinsiyet hesaplamak i?in annenin ya??n?n ?zerine +1 veya +2 eklenmelidir. Bu ?ekilde takvimdeki do?ru b?l?me bakmak gerekmektedir. Do?um tarihinin ba?lang?? hesab? a?a??daki bi?imdedir:

(1970, ?ubat 06); (1981, ?ubat 05); (1992, ?ubat 04); (2003, ?ubat 01)

(1971, Ocak 27); (1982, Ocak 25); (1993, Ocak 23); (2004, Ocak 22)

(1972, ?ubat 15); (1983, ?ubat 13); (1994, ?ubat 10); (2005, ?ubat 09)

(1973, ?ubat 03); (1984, ?ubat 02); (1995, Ocak 31); (2006, Ocak 29)

(1974, Ocak 23); (1985, ?ubat 20); (1996, ?ubat 19); (2007, ?ubat 18)

(1975, ?ubat 11); (1986, ?ubat 09); (1997, ?ubat 07); (2008, ?ubat 07)

(1976, Ocak 31); (1987, Ocak 29); (1998, Ocak 28); (2009, Ocak 26)

(1977, ?ubat 18); (1988, ?ubat 17); (1999, ?ubat 16); (2010, ?ubat 14)

(1978, ?ubat 07); (1989, ?ubat 06); (2000, ?ubat 05); (2011, ?ubat 03)

(1979, Ocak 28); (1990, Ocak 27); (2001, Ocak 24); (2012, Ocak 23)

(1980, ?ubat 16); (1991, ?ubat 15); (2002, ?ubat 12)

?in takviminden bebe?inizin cinsiyetini tespit edebilmek i?in yukar?daki tablodan do?um tarihinizi bulman?zdan sonra, do?um y?l?n?z e?er ba?lang?? ay?ndan ?nceye denk geliyorsa +2, ba?lang?? ay?ndan sonraya geliyorsa +1 de?erini ya??n?za d?hil etmelisiniz. ?rnek vermek gerekirse; 1982 y?l?nda do?mu? olan bir ki?inin do?um g?n? Ocak 25?ten daha ?nce ise +2, Ocak 25?ten sonra ise +1 ekleyerek ?in takvimindeki do?um y?l?na bakmal?s?n?z. 15 Ocak 1982 tarihinde do?an birisinin ?in takviminde bakmas? gereken ya? 38 olacakt?r. 16 Ocak 1982 tarihinden sonra do?an birisi ise ?in takviminde 37 ya?a bakacakt?r.

2018 Y?l? ??in Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in takvimine g?re bebek cinsiyeti hesaplama sisteminde kullan?lan tablo y?llara g?re herhangi bir de?i?ikli?e u?ramamaktad?r. Her sene ayn? tabloyu kullanarak bebek cinsiyetinizi hesaplayabilirsiniz. Zaten anne aday? ya? alaca?? i?in tabloda her y?l bir ya? ?st?ne bakmas? gerekecektir. ?in takvimine g?re k?z bebek sahibi olmak isteyen ki?ilerin en fazla 21 ya??nda hamile kalmas? uygun olacakt?r. Bu ya?a sahip olan bir anne aday? yaln?zca Ocak ay?nda hamile kal?rsa erkek bebek, di?er t?m aylarda k?z bebek d?nyaya getirecektir. Bebe?inin erkek olmas?n? isteyen anne adaylar? ise 18 ile 20 ya?lar?nda hamile kalmalar? halinde erkek bebek do?ruma ihtimalleri y?kselecektir. 18 ya??nda hamile kalan birisi Ocak ve Mart aylar?nda hamile kalmas? halinde bebe?i k?z olacakt?r. Di?er t?m aylarda hamile kal?rsa, erkek bebek d?nyaya getirecektir. 20 ya??nda olan bir anne aday?n?n ise k?z bebek d?nyaya getirmesi i?in Ocak, Mart ve Ekim aylar?nda hamile kalmas? gerekmektedir. Di?er t?m aylarda anne aday? erkek bebek sahibi olacakt?r. ?in takvimine bak?ld???nda 30 ya? da erkek bebek i?in ideal g?r?nmektedir. Di?er ya?larda ise erkek ve k?z bebek do?urma olas?l?klar? hemen hemen e?ittir. ?in takvimi tablosu a?a??da yer almaktad?r:

?in Takvimi Tablosu

Zihin Yorgunlu?u Nedir? Nas?l Tedavi Edilir?

Zihinsel yorgunluk g?n?m?zde ?ehirli insan?n s?k?a kar??la?t??? problemlerden birisidir. ?? hayat? ve sosyal hayat? yo?un olarak ya?ayan ki?ilerde zihinsel yorgunluk durumu ya?anmas? ka??n?lmazd?r. ?zerimize binen sorumluluklar? kar??lamaya ?al???rken zihnimizi ne denli yormu? oldu?umuzu fark etmeyiz. Betan dalgalar?nda yo?unla?ma meydana gelmesi sonras?nda ki?iler do?ru kararlar? alamaz hale geleceklerdir. Bu yo?unlu?u minimuma indirmenin yolu ki?inin kendisine daha fazla vakit ay?rmas? ve sessizlik anlar? yaratmas?d?r. Evde haz?rlayaca??n?z bitki ?aylar?, s?cak k?vet, hafif bir m?zik e?li?inde dinlenmek, yoga gibi faaliyetler olduk?a rahatlaman?za vesile olacakt?r. Ancak zihinsel yorgunlu?un d??ar?ya at?larak yok edilebilmesi ?ok daha zordur. Bu nedenle masaj ve rahatlat?c? t?ts?ler gibi ek yard?mlar alabilirsiniz. Yo?un bir g?n?n ard?ndan d???ncelerini durduramayan zihin uyumakta da epey sorun ya?ayacakt?r. B?ylece her g?n kafadaki sorunlar bir sonraki g?ne aktar?lacakt?r. Uyku bir nevi beynin resetlenmesi halidir. Ancak bir t?rl? susmayan zihnin sesleri sonucu uykunun sa?l?ks?zla?mas? beynin yenilenmesini engelleyecektir. Bu durumlar?n tamam? kalitesiz bir ya?am? da beraberinde getirecektir. Beynin yorgun olmas? g?n i?erisinde sinirlerin y?kselmesine ve karar mekanizmalar?nda hatalar?n olu?mas?na sebebiyet verecektir.

Zihinsel Yorgunluk Nedir

Zihinsel Yorgunluk Nas?l Tedavi Edilir?

Zihinsel yorgunlu?un ilk belirtilerini tespit ettiklerinden sonra ?ncelikle ya?ad???n?z ortamda baz? de?i?iklikler yapman?z yerinde olacakt?r. Kalabal?k zihnin yorgunlu?unu artt?ran olgulardan birisidir. Zihin sadece sesler sebebiyle yorulmaz. T?m duyu organlar?ndan gelen veriler zihnin yorulmas?na sebebiyet verecektir. Bu nedenle evinizde sadele?meye gitmek ?nemlidir. Ayr?ca yapaca??n?z sessizlik ve dinlenme anlar? zihninize iyi gelecektir. Bu anlarda i? sesinizi susturabilmek i?in dinleyece?iniz ?ok hafif bir m?zi?e odaklanabilirsiniz. Bundan ba?ka ho? kokular rahatlat?c? olacakt?r. Masaj yapt?rmak da enerji bo?altman?n bir yoludur. Il?k bir du? almak ve g?zlerinizi kapayarak uyumadan uzanmak sizi olduk?a dinlendirecektir. Kendinize vakit ay?rmak, du?tan sonra cildinize bak?m yapmak, sa?lar?n?zla ilgilenmek gibi u?ra??lar sizi d?? d?nyadan soyutlayacakt?r. Bundan ba?ka kitap okuyarak bu d?nyadan tamam?yla uzakla?abilirsiniz. Arkada?lar?n?zla ge?irece?iniz e?lenceli vakitler de sizi dinlendirecektir. Ancak sorunlar? ve dertleri dinlemeyece?iniz bir toplant? olmas?na dikkat edin. Spor yapmak da zihni dinlendirmeye yard?mc?d?r. Temiz havada k?sa bir y?r?y?? hem sizi canland?racak hem de zihninizi bo?altacakt?r. G?nl?k tutmak, yarat?c?yla konu?mak, dans etmek, ???l?k atmak gibi aktiviteler de zihninizi b?y?k oranda bo?altacakt?r.

Y?ld?zname Nedir? Nas?l Y?ld?zname Bak?l?r?

Malumunuz herkes kendisiyle ilgili bir ?eyleri ??renmek istiyor. Ge?mi?e dair ve gelece?e dair neler olaca?? ve nas?l geli?ece?i sorusu insano?lunun y?zy?llardan beri sora geldi?i sorular aras?ndad?r. Bu sorular neticesinde geli?en ?e?itli y?ntemlerle ki?inin bug?n? ve gelece?iyle ilgili yorumlama yap?l?r. bunlar?n en bilinenlerinin ba??nda Astroloji gelmektedir. Bir di?er yorumlama y?ntemi ise Tarot fal?d?r. ?slam d?nyas?nda en s?k kullan?lan y?ntem Y?ld?zname olarak bilinmektedir. Y?ld?zname?nin kesinlik bir fal olmad??? ve b?yle g?r?lmemesi gerekti?i bu i?in ustalar? taraf?ndan ?zellikle vurgulanmaktad?r. Y?ld?znameye bakt?racak olan ki?inin do?um tarihini, do?um saatini ve daha ba?ka bilgileri tam olarak bilmesi gereklidir.

Y?ld?zname Bak?m? ??in Bilinmesi Gerekenler

Y?ld?zname ilimi derin u?ra??lar ve ?al??malar sonucunda kazan?lan engin ilimlerden bir tanesidir. Y?ld?zname?ye bakt?racak olan ki?inin do?um tarihini, do?um saatini, baba ad?n?, anne ad?n? vermesi gereklidir. Bu veriler ki?inin kendi ismiyle i?leme tabi tutularak Y?ld?zname?ye bak?lmaktad?r. Y?ld?zname i?in verilen bu bilgiler do?rultusunda bir tak?m hesaplamalar yap?larak Kur?an ?zerindeki ayetlerden bak?m i?lemi ger?ekle?tirilir.

YIld?zname Nedir
YIld?zname Nedir

Y?ld?zname ile Ki?iler Neleri ??renebilir?

Y?ld?zname bakmak i?in olduk?a derin ve gizemli bilgilere vak?f olmak gerekmektedir. ki?inin ?zel bilgileriyle, tamam?yla ki?iye ?zel olarak bak?lan y?ld?zname Kur?an?da bulunan ayetlerle bak?ld??? i?in ki?inin ya?amakta oldu?u olumsuz durumlar ya da olumlu durumlara dair a??k ve net bir bilgi verilebilir. Bakt?ran ki?ide e?er herhangi bir olumsuzluk bulunuyorsa, bu durum ya?am ?eklini bir bi?imde etkiliyorsa bu konuya dair neler yap?lmas? gerekti?i s?ylenebilir ve gerekiyorsa bak?m yapan ki?i bu sorunun ??z?m?n? de olu?turur. Y?ld?zname bak?m? Osmanl? d?neminden g?n?m?ze kadar gelen bir uygulamad?r. Y?ld?zname herkese bakt?r?lmamal?d?r.

Y?ld?zname ?zellikleri

Y?ld?zname sayesinde bir?ok ki?i bilmedi?i sorular?n cevab?n? ??renebilir ve s?k?nt?lar?n? ??zebilir. Y?ld?zname bir yol g?sterici olarak de?erlendirilmektedir. Y?ld?znamenin bak?labilmesi i?in ebced hesab? yap?lmal?d?r. Bir nevi bu ilim havas ilmi olarak adland?r?l?r. ?slamiyetin ilk d?nemlerinden beri uygulanan bu ilim Osmanl? d?neminde olduk?a geli?tirilmi?tir. Kimileri ise y?ld?zname?nin bur?larla birle?ti?ini d???nmektedir.

Y?ld?zname Nas?l Bak?l?r
Y?ld?zname Nas?l Bak?l?r

Y?ld?znameyle Y?kselen Bur? Hesaplama

Y?ld?znameyle y?kselen bur? hesaplamas? yap?labilmektedir. Bu hesaplama ebced ?zerinden yap?l?r. Bu hesaplama kullan?lacak olan hesaplama y?nteminde harflere kar??l?k gelen say?lar bulunmaktad?r. Hesaplama ki?inin ismi ve annesinin ismi a?a??daki harflere denk gelen say?lar toplanarak olu?turulur. ?rne?in, ki?inin ismi Aliye olsun. Annesinin ismi ise Keriman olsun. Hesaplama ?u ?ekilde yap?l?r:

A=1 + L=6 + ?=10 + Y=10 + E=5 = 32 / K=4 + E=5 + R=8 + ?=10 + M=4 + A=1 + N=2 = 34 Ki?inin kendi isminin toplam? 32, annesinin isminin toplam? 34 bulunmu?tur. Bu iki say? toplanarak 12?ye b?l?n?r. Sonu? 5,5 ??kacakt?r. Virg?lden sonras? hesaba kat?lmaz. Bu ki?inin say?s? 5 olarak bulunmu?tur ve tabloda y?kseleni Aslan burcuna i?aret eder.

Harflere Kar??l?k Gelen Say?lar

A=1 – E=5 – I=10 – M=4 – R=8 – ?=7

B=2 – F=8 – ?=10 – N=2 – S=0 – V=6

C=3 – G=8 – J=3 – O=7 – ?=0 – Y=10

?=3 – ?=4 – K=4 – ?=7 – T=4 – Z=7

D=4 – H=8 – L=6 – P=2 – U=7

1 = KO?

2 = BO?A

3 = ?K?ZLER

4 = YENGE?

5 = ASLAN

6 = BA?AK

7 = TERAZ?

8 = AKREP

9 = YAY

10 = O?LAK

11 = KOVA

12 = BALIK

Ki?inin ana burcunun hesaplanabilmesi i?in Arap?a isminin harfleri ??kar?lmal?d?r. T?rk?e isim harflerinin Arap?a?da hangi harfe denk geldi?i bulunmal?d?r. Bu ?ekilde bulunan harflere ayn? i?lem uygulan?r. Ana bur? tablosu ise 0?da hesaplamaya kat?l?r ve bu rakam Bal?k burcunu temsil eder. 11?e kadar s?ralanan rakamlar Bal?k?tan devam eden s?ral? bur?lar olacakt?r.

Hayat?n?z? De?i?tirecek 10 Buda ??retisi

Buda denildi?i zaman akla sadece bir ki?i geliyor. Oysa Buda kelimesi asl?nda bir unvan olarak kullan?l?yor. Buda’l??a ermi? olan ki?iler bu unvan? almaya hak kazan?yorlar. Budizm ??retisi ise Siddhartha Gautama ismi verilen ve as?l Buda olarak isimlendirilen bir prens taraf?ndan insanl??a uzun s?reden beri yeni bir yol sunuyor. Siddhartha Gautama ayn? zamanda Nepal krall???n?n manevi lideri olarak da kabul edilmektedir. Buda?n?n kelime anlam? ?ayd?nlanm??? ya da ?uyanm??? olarak T?rk?ele?tirilebilir. Budizm?i kuran Siddartha Gautama?da ayd?nlanan ve uyanan ki?i olarak kabul ediliyor. Buda?n?n getirdi?i ??retiler ?sa?dan ?nceki bir d?neme ait olsa da benimsenmi? ve g?n?m?ze kadar takip edilmeyi s?rd?rm??t?r. Karma?an?n i?erisinde bo?ulan ve dinginli?e ihtiyac? olan ?ehir insan? i?in bu ??retiler new age ad? alt?nda bat? taraf?ndan da g?n?m?zde kullan?l?yor. Huzur bulaca??n?z 10 Buda ??retisini sizin i?in payla??yorum. Stresten bir nebze olsun kurtulmak ve i? huzuru yakalayabilmek i?in Buda?n?n hayat derslerini takip edebilirsiniz. ??te Buda?n?n 10 hayat dersi:

  1. D???nceler Bir ?eylere D?n???rler

?u anda kimsek bu tamam?yla d???ncelerimizin bir ?r?n?d?r. E?er birisi s?rekli olarak k?t? d???nceler ta??yor ve bu y?nde davran?yorsa onu sadece ac? takip edecektir. Ayr?ca bir adam saf bir d???nceyle konu?ursa ve o do?rultuda davran?rsa, mutluluk onu asla terk etmeyecek bir g?lge gibi izleyecektir. Buda, ?D???nce her ?eydir, d???nd???n neyse sana d?n???r? demektedir. Do?ru ya?ayabilmek i?in zihni do?ru d???ncelerle doldurmak gereklidir. D???nceler hareketleri belirler, eylemler ise sonu?lar?. Do?ru d???nerek istedi?iniz her ?eyi elde edebilirsiniz. Yanl?? d???nd???n?zde ise sizi sonunda yok edecek bir ?eye do?ru yol al?rs?n?z.

  1. Huzur ??erisinde Ya?ay?n

Bar?? ve huzur gibi duygular insan?n i?inden gelmektedir. Bu duygular ba?ka yerde aranmazlar. Yaln?zca kendi i?inizde bulaca??n?z bir ?eyi d??ar?da aramay?n. ?o?unlukla huzur ve bar???n yerini bilmemize ra?men onu d??ar?da aramay? s?rd?r?r?z. Huzuru ve bar??? sadece kendi i?inde bulabilirsin. Huzur duygusu yeni bir araba de?ildir, yeni bir i? ya da yeni bir sevgili de?ildir. Huzur bir bak?? a??s?d?r ve bu bak?? a??s? siz de ba?layacakt?r.

  1. Minnet Duyun

Her g?n mutlaka ??kredin. ??nk? bug?n ?ok ?ey ??renmemi? olsak da en az?ndan bir ?eyler ??rendik. E?er biraz bile bir ?ey ??renmediysek, hi? de?ilse hastalanmad?k. E?er hasta olduysak, en az?ndan hala hayattay?z. Bu sebeple minnet duymay? unutmay?n. Her zaman ??k?r edebilece?imiz bir ?eyler vard?r. Y?zlerce kere denemi? ve yine ba?ar?s?z olmu?san?z bile umutsuzlu?a kap?lmay?n. Y?zlerce kere deneme ?ans? verildi?i i?in minnettar olmal?y?z. Herkes bu sabah g?z?n? a?amad?. Baz?lar? d?n gece son defa uyudular. Her zaman minnet duyulacak bir ?eyler bulunur. Bunu fark ederek te?ekk?r edin. ??kranla dolu bir kalp sizi harika k?lacak ?eydir.

  1. T?m Hareketlerinizden Sorumlusunuz

S?rekli kutsal ?eyler okusak da s?rekli iyi ?eylerden bahsetsek de o ?eylerle ilgili harekete ge?medi?imizde ger?ekten iyi birisi olabilir miyiz? Konu?mak ucuzdur denir, bu ger?ekten b?yledir. ?lerleyebilmek i?in hareket etmelisiniz. Ancak ilerlemenizin h?zl? olmas?n? istiyorsan?z g?nl?k olarak hareket etmelisiniz. B?y?kl?k sadece sana d??mez. B?y?kl?k herkes i?indir. Fakat sadece istikrarl? davranmaya hevesli olanlar bunu tadacakt?r. Tanr? her ku?a solucan verir. Ancak solucan? yuvalar?na atmaz. Harika olmak i?in harika olmaya y?nelik ad?mlar at. Buda, g?zel bir kader insan?n kar??s?na sebepsiz yere ??kmaz, der. ?nsanlar hareket ettik?e g?zel bir kader yolun sonunda onlar? bekleyecektir.

  1. Anlamaya ?al???n

Anlamaya ?al?? demek kolayd?r. Ancak bunu uygulamak zordur. Di?er insanlar?n perspektiflerini anlamaya ?al??mal?y?z. ?fkemiz fazlala?t???nda kendimizi durdurabilmeyi ??renmeliyiz. Ba?kalar?n? dinledi?imiz ve onlar?n perspektiflerini anlamaya ba?lad???m?z an bar????l bir insan halini al?r?z. Mutlu olmaya odaklanmal?s?n?z, hakl? de?il.

  1. Kendinizi Fethedin

Binlerce sava?tansa kendini fethetmek ?ok daha ?nemli bir durumdur. Bunu ba?aran ki?i sonsuza kadar zafer elde etmi? olacakt?r. Kendini fethedebilen d?nyadaki en g??l? kumandandan daha g??l?d?r. Kendini fethetmenin yolu zihni fethetmekten ge?er. D???nceler kontrol edilmelidir. D???nceler t?pk? denizin dalgalar? gibi ileri ve geri at?lamazlar. Belki siz d???nceleri kontrol etmek imkans?z gidip geliyorlar, diyebilirsiniz. Kafan?z?n i?erisinde u?an bir ku?un u?mas?na engel olamasan?z da onun yuva yapmas?na engel olabilirsiniz. ??nk? o alan tamam?yla size aittir. Ya?amak istedi?iniz hayata dair ayk?r? t?m d???nceleri reddetmekten ?ekinmeyiniz. Buda, ??nsan zihnine sahiptir, zihin insan?n d??man? de?ildir ya da onu k?t? d???ncelere sevk eden bir ?ey de?ildir? demektedir.

  1. K???k Ad?mlarla ??e Ba?lamak Kabul Edilebilir

Herkes bir zamanlar amat?rd?. Hepimiz k???k ad?mlarla i?e ba?lar?z. K???k ba?lang??lar? horlamay?n?z. Tutarl?ysan?z ve bir taraftan da yapt???n?z i?in heyecan ta??yorsan?z, elbet bir g?n ba?ar?l? olacaks?n?z. Hi? kimse bir gecede ba?ar?l? olamaz. Ba?ar?, ufak ad?mlarla gelir ve sab?rla g?llerini doldurmay? se?enlere aittir.

  1. Affedin

?fkeyi i?inde tutmak, ba?kas?na atmak ?zere elinizde bekletmekte oldu?unuz s?cak bir k?m?r? tutmakla ayn?d?r. Fark?nda olmadan eninde sonunda yanan siz olursunuz. ??inizde affedemedi?iniz insanlar? tutsak olarak tuttu?unuz yeri a?t???n?z vakit, asl?nda kendi kilidinizi a?m?? olacaks?n?z. Ba?kalar?n?n kilidini a?mazsan?z, kendi kilidinizi de a?amazs?n?z. Ba???lay?n ve h?zl?ca affetmeyi ??renin.

  1. Neleri Bildi?inizi Bilin

Hayat?n?zda ba??n?za gelebilecek tek ger?ek ba?ar?s?zl?k hali, neyi bildi?inizi bilmemekten kaynaklan?r. ?ok ?ey biliyor olabilirsiniz ama her zaman bildi?iniz ?eyleri yapm?yorsunuz. Ba?ar?s?z olursan?z bu bilmemenizden de?il, neyi nas?l bilmeniz gerekti?ini bilmemenizden kaynaklanmaktad?r. Bunun i?in ?al??man?z gereken konu nas?l bilmeniz gerekti?idir. Yaln?zca bilgiyi t?ketmeyin, ??renmi? odlu?unuz bilgileri en do?ru ?ekilde sergileyebilmek ad?na arzulu bir ?ekilde bilgiler ?zerinde d???n?n.

  1. Verimli Seyahatler Yap?n

Gidece?iniz yerde zaman harcamak yerine, yolda zaman harcaman?z daha ?nemlidir. Hayat bir macerad?r. Bir yerlere varmaya ?al??makla u?ra?may?n. ??nk? siz zaten oradas?n?z. ?u an oldu?unuz yer sebebiyle mutlu olmaya bak?n. Gelecekte, mutluluk elde edece?inizi d???nd???n?z baz? ama?lara dayanarak bug?nk? mutlulu?unuzu heba etmeyin. Yolculu?unuzun bug?n hemen tad?n? ??karmaya ba?lay?n.