Seks Hayat?n?z? Daha Ate?li Hale Getirmek ??in 5 ?pucu

Seksle ilgili yeni ke?ifler yapmak ve baz? ipu?lar? ke?fetmek, cinsel hayat?n?z? canland?racak harika yollard?r.

Rutin ve klasik seks uygulamalar?ndan art?k s?k?ld?ysan?z, seks hayat?n?z? biraz renklendirmek ve farkl?l?k yaratmak i?in yeni yollar ar?yorsan?z size sunaca??m?z ipu?lar?ndan faydalanabilirsiniz. ??te, daha ate?li bir seks hayat? i?in ipu?lar??

Rol Yap?n

Seks esnas?nda rol yapmak kolaym?? gibi g?r?nse de her baba yi?idin harc? de?ildir. Baz? kad?nlar seksi bir k?yafet giyip, ate?li ve seksi bir konu?ma yapma konusunda utanga? olabilir. B?yle hallerde cinsel ya?am?n?z? daha renkli bir hale getirebilmek ad?na e?inizle birlikte baz? roller belirlemeniz harika olacakt?r. Rol yapmaya ba?lamadan ?nce partnerinizle beraber kimin daha bask?n, kimin daha itaatkar bir rol oynayaca??n? tespit edin. Sonra b?rak?n aks?n.

?Tabular? Y?k?n

Cinsel hayat?n?z?n heyecan?n? ve gerilimini y?kseltebilmek i?in tabular?n?z? y?k?n. Yata??n?z?n d???nda farkl? ortamlarda seks yapmak ili?kiyi renklendirecek bir uygulamad?r. Banyoda, arabada yapaca??n?z seksle cinsel hayat?n?za heyecan gelecektir.

Seks Oyuncaklar?n? Kullan?n

E?er partnerinizle birlikte hen?z bir seks oyunca??n?z yoksa cinsel hayat?n?za renk katmak i?in bir tane edinmenin tam zaman?. Seks oyuncaklar?n?n cinsel ya?am? geli?tirmek, daha renkli bir hale getirmek i?in var olduklar?n? unutmay?n. Orgazm s?renizi uzatabilmek amac?yla da seks oyuncaklar?n? kullanabilirsiniz.

Daha Uzun Bir ?n Sevi?me

?n sevi?me genellikle seks hayat?nda arka plana at?lan bir olgudur. Ancak, ?n sevi?meler tutkulu bir seks i?in ?n provad?r. Uzun s?reli seks ili?kilerinde her iki taraf da bir s?re sonra ?n sevi?meye gereken ?nemi g?stermeyebiliyor. ?n sevi?me asla bir zaman kayb? olarak nitelendirilmemeli. ?n sevi?meye harcanan ekstra 5 dakika seks s?resini 10 dakika daha uzun hale getirecektir.

Kayg?lar?n?zdan Kurtulun

Unutmaman?z gereken ?ey ev, ?ocuklar, i? derken seks esnas?nda beyninizi bir t?rl? bo?altamaman?z?n seks hayat?n?z? ciddi mana da etkileyece?idir. Seks bir e?lence ve rahatlama arac?d?r. Yorucu bir g?n?n ard?ndan dinlenmek ve kayg?lardan uzakla?mak i?in bir ara? olabilir. Bu nedenle seks esnas?nda ya?ad???n?z t?m kayg? ve endi?eleri bir kenara b?rakarak o an?n tad?n? ??karmak ?nemlidir. E?er partneriniz stresten ve kayg?dan kurtulam?yorsa, onu yumu?ak dokunu?larla sakinle?tirebilir ve sekse odaklanmas?n? sa?layabilirsiniz.

?in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in?de Astroloji 700 y?ll?k bir gelene?e sahiptir. Bu gelenek hala s?rmekte ve olduk?a geni? bir alan? kapsamaktad?r. Astroloji antik ?a?larda geli?mi?tir. ?nsan?n karakterini anlama, i? hayat?ndaki geli?meleri tespit etme ve nas?l bir evlilik yapaca??na dair ki?iye dair bir?ok bilgi Astroloji vas?tas?yla ??renilebilir. ?in Astrolojisi, ay?n devreleri, ay ve g?ne? hareketlerine g?re belirlenmi?tir. ?in?de y?ld?z isimlerinin kullan?m?n?n yasak olmas? sebebiyle her y?l hayvan isimleriyle adland?r?lmaktad?r. ?in Astrolojisinde bir?ok farkl? dal ve hesaplama y?ntemi bulunur.

Bir?ok ?lkede ilgi ?eken ?in takvimi T?rkiye?de de bebek cinsiyetinin hesaplanmas? bak?m?ndan ?nemli bir Astroloji y?ntemi olarak g?r?lmektedir. ?in takvimiyle bebek cinsiyeti hesaplama metoduyla, bebe?in cinsiyetinin %70 ile %90 oran?nda do?ru hesapland??? bildirilmektedir. 700 y?ldan beri kullan?lan ?in takvimi, hangi ayda hamile kal?nd???na g?re bebe?in cinsiyetinin tespit edilebilece?i anlay???na dayanan bir Astroloji bi?imidir.

?in Takvimi Nedir?

?in takvimiyle cinsiyet hesaplama y?ntemi annenin hangi ayda hamile kald???ndan hareket eden ve bebe?in cinsiyetini belirleyen bir sistemdir. ?in?de olduk?a yayg?n olarak kullan?lan bu metot, ?lkemizde de e?lence amac?yla anne adaylar? taraf?ndan tercih edilmektedir. Ultrasonun geli?medi?i eski d?nemlerde 9 ay s?resince bebe?in cinsiyetini tahmin etme ?ans?n? bulunmad??? i?in bu y?ntemle bebe?in cinsiyeti konusunda ?in takvimi ?al??mas? yap?lm??t?r. Takvim ayn? zamanda bebek cinsiyetinin ayarlanmas? maksad?yla da kullan?labilir. Erkek ya da k?z bebek do?urmak isteyenler bu takvimde yer alan do?ru aylarda hamile kal?rlarsa, bebeklerinin cinsiyetlerini belirleme ?ans?na sahip olacaklard?r. Orijinal hali ?in?in Pekin ?ehrinde bulunan takvimin olu?turulma tarihi g?n?m?zden 700 y?l ?nceye dayan?yor.

??in Takvimine G?re Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in takvimine g?re cinsiyet hesaplama y?ntemi, bebe?in cinsiyetini anne ya?? ve y?l i?erisinde hamile kal?nan aya g?re tespit etmektedir. Bu takvimin hesab?nda bir p?f noktas? bulunur. Bu p?f noktas?na dikkat edilmezse, hesaplama do?ru ??kmayacakt?r. Miladi takvimden daha farkl? olan ?in takviminin esaslar?na dayanan sistemde cinsiyet hesaplamak i?in annenin ya??n?n ?zerine +1 veya +2 eklenmelidir. Bu ?ekilde takvimdeki do?ru b?l?me bakmak gerekmektedir. Do?um tarihinin ba?lang?? hesab? a?a??daki bi?imdedir:

(1970, ?ubat 06); (1981, ?ubat 05); (1992, ?ubat 04); (2003, ?ubat 01)

(1971, Ocak 27); (1982, Ocak 25); (1993, Ocak 23); (2004, Ocak 22)

(1972, ?ubat 15); (1983, ?ubat 13); (1994, ?ubat 10); (2005, ?ubat 09)

(1973, ?ubat 03); (1984, ?ubat 02); (1995, Ocak 31); (2006, Ocak 29)

(1974, Ocak 23); (1985, ?ubat 20); (1996, ?ubat 19); (2007, ?ubat 18)

(1975, ?ubat 11); (1986, ?ubat 09); (1997, ?ubat 07); (2008, ?ubat 07)

(1976, Ocak 31); (1987, Ocak 29); (1998, Ocak 28); (2009, Ocak 26)

(1977, ?ubat 18); (1988, ?ubat 17); (1999, ?ubat 16); (2010, ?ubat 14)

(1978, ?ubat 07); (1989, ?ubat 06); (2000, ?ubat 05); (2011, ?ubat 03)

(1979, Ocak 28); (1990, Ocak 27); (2001, Ocak 24); (2012, Ocak 23)

(1980, ?ubat 16); (1991, ?ubat 15); (2002, ?ubat 12)

?in takviminden bebe?inizin cinsiyetini tespit edebilmek i?in yukar?daki tablodan do?um tarihinizi bulman?zdan sonra, do?um y?l?n?z e?er ba?lang?? ay?ndan ?nceye denk geliyorsa +2, ba?lang?? ay?ndan sonraya geliyorsa +1 de?erini ya??n?za d?hil etmelisiniz. ?rnek vermek gerekirse; 1982 y?l?nda do?mu? olan bir ki?inin do?um g?n? Ocak 25?ten daha ?nce ise +2, Ocak 25?ten sonra ise +1 ekleyerek ?in takvimindeki do?um y?l?na bakmal?s?n?z. 15 Ocak 1982 tarihinde do?an birisinin ?in takviminde bakmas? gereken ya? 38 olacakt?r. 16 Ocak 1982 tarihinden sonra do?an birisi ise ?in takviminde 37 ya?a bakacakt?r.

2018 Y?l? ??in Bebek Cinsiyeti Hesaplama

?in takvimine g?re bebek cinsiyeti hesaplama sisteminde kullan?lan tablo y?llara g?re herhangi bir de?i?ikli?e u?ramamaktad?r. Her sene ayn? tabloyu kullanarak bebek cinsiyetinizi hesaplayabilirsiniz. Zaten anne aday? ya? alaca?? i?in tabloda her y?l bir ya? ?st?ne bakmas? gerekecektir. ?in takvimine g?re k?z bebek sahibi olmak isteyen ki?ilerin en fazla 21 ya??nda hamile kalmas? uygun olacakt?r. Bu ya?a sahip olan bir anne aday? yaln?zca Ocak ay?nda hamile kal?rsa erkek bebek, di?er t?m aylarda k?z bebek d?nyaya getirecektir. Bebe?inin erkek olmas?n? isteyen anne adaylar? ise 18 ile 20 ya?lar?nda hamile kalmalar? halinde erkek bebek do?ruma ihtimalleri y?kselecektir. 18 ya??nda hamile kalan birisi Ocak ve Mart aylar?nda hamile kalmas? halinde bebe?i k?z olacakt?r. Di?er t?m aylarda hamile kal?rsa, erkek bebek d?nyaya getirecektir. 20 ya??nda olan bir anne aday?n?n ise k?z bebek d?nyaya getirmesi i?in Ocak, Mart ve Ekim aylar?nda hamile kalmas? gerekmektedir. Di?er t?m aylarda anne aday? erkek bebek sahibi olacakt?r. ?in takvimine bak?ld???nda 30 ya? da erkek bebek i?in ideal g?r?nmektedir. Di?er ya?larda ise erkek ve k?z bebek do?urma olas?l?klar? hemen hemen e?ittir. ?in takvimi tablosu a?a??da yer almaktad?r:

?in Takvimi Tablosu

Kirpik Uzatma ?nerileri

Kirpikler bir kad?n?n en g?zel yerlerinden birisidir. ?zellikle kirpiklerin uzun olmas? kad?nlara ayr? bir g?zellik katmaktad?r. Dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak her kad?n?n hayalidir. Bu noktada baz? kad?nlar olduk?a ?ansl?d?r. ??nk? onlar?n kirpikleri do?u?tan uzun ve dolgundur. Fakat bir?ok kad?n?n kirpikleri seyrek, g??s?z ve k?sad?r. Kad?nlar genel itibariyle kirpiklerini makyaj malzemeleriyle uzatmaya ?al???rlar. Uzun kirpikler bir?ok kad?n?n hayali olsa da buna kavu?mak i?in yap?lacaklar konusunda ?o?u ki?i bilgi sahibi de?ildir.

Dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak kolay olmasa da imkans?z de?il. Sizler i?in kirpik uzatma ?nerilerini ara?t?rd?k.

Vazelin Deste?iyle Kirpik Uzatma

Bu i?lem i?in ?ncelikle ellerinizi y?kayarak temizleyiniz. Parmaklar?n?zla ya da bir pamuklu ?ubuk yard?m?yla ?st kirpiklerinize vazelini ince bir tabaka olarak uygulay?n?z. Bu i?lemi yatmadan ?nce uygulaman?z daha do?ru olacakt?r. Bu ?ekilde rahatl?kla uyuyabilirsiniz. Kirpikleri nemlendiren vazelin ayn? zamanda zararl? maddelerden de koruma sa?lamaktad?r. Nemlendirme de sa?layan vazelin kirpiklerinize fayda sa?layacakt?r.

Do?al Ya?larla Kirpikleri Uzat?n

Gece yatmadan ?nce kirpik diplerine s?r?len do?al ya?lar kirpiklerin g?rle?mesine ve uzamas?na yard?mc? olacakt?r. Kirpikler i?in uygulanabilecek bir?ok do?al ya? bulunmaktad?r. uzmanlar taraf?ndan kirpikler i?in tercih edilen do?al ya?lar; zeytinya??, hint ya?? ve E vitamini i?erikli ya?lard?r. ??nk? bu ya?lar?n besleyicilikleri daha y?ksektir. Bir pamuklu ?ubu?a az bir miktar d?k?lerek gece yatmadan ?nce kirpik diplerine s?rebilirsiniz.

Yumurta Ak?yla Hint Ya?? Maskesi

Yumurta ak? protein deposu olan ?r?nlerden bir tanesidir. Yumurta ak? ve zeytinya?? maskeleri ba?ta sa?lar olmak ?zere kad?nlar taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Sa?lar? g??lendirme ?zelli?ine sahip olan bu maske kirpiklere de uygulanabilir. Yumurta ak?yla hint ya??n? e?it miktarda kar??t?rarak kirpiklerinize uygulayabilirsiniz. Haftada en fazla 2 defa yapaca??n?z uygulamalar sonucunda kirpikleriniz uzayacak ve dolgunla?acakt?r.

Kirpik Uzat?c? ?r?nler

Piyasadaki kirpiklerinizi uzatabilmek i?in bir?ok ?r?n bulunuyor. Bunlardan baz?lar? kirpikleri uzat?p g??lendirme etkisine sahip. Bu ?r?nlerin i?erisinde peptitler, vitaminler, aleo vera gibi kirpikleri uzat?p g??lendiren maddeler yer almaktad?r.

Sosyal Medya Hesab?n?n Sahte Oldu?u Nas?l Anla??l?r?

H?zla yayg?nla?an sosyal medya hesaplar?yla ilgili en b?y?k sorun, hesaplar?n ger?ek ki?ilere ait olmamas?. Sosyal medya ?zerinden tan?mad???n?z bir?ok ki?iden arkada?l?k iste?i gelebiliyor. Baz? ki?iler tan?mad?klar? ki?ilerden arkada?l?k iste?i kabul etmezken, bir?ok ki?i sosyal medyay? bir sosyalle?me arac? olarak g?r?yor ve yeni arkada?l?klara kendini a??yor. Ancak burada b?y?k bir tehlike sosyal medya kullan?c?lar?n? bekliyor. Bu tehlike de sahte profiller.

Bir ki?i birden fazla hesap olu?turabildi?i gibi baz? ki?iler kendilerine ait olmayan ?nl? ki?ilerin isimleriyle hesap a?abiliyor ya da doland?r?c?l?k amac?yla sahte hesaplar a??labiliyor. Bu sahte ve spam hesaplar?n takibi ise g?n ge?tik?e zorla??yor. Sahte ve spam hesaplar? tespit etmenin yolu nedir? Bir hesab?n ger?ek olup olmad???n? nas?l anlayabilirsiniz? gibi konular? sizin i?in inceledik.

Google?da Foto?raf? Aratmak

Benzer G?rseller
Benzer G?rseller

Bir profil resminin sahte olup olmad???n? anlaman?n en bilinen y?ntemlerinden birisi Google?da ki?inin resmini aratmak. E?er hesab?n sahte oldu?unu d???n?yorsan?z profil foto?raf?n? Google?da aratabilirsiniz. Bunun i?in foto?raf? bilgisayar?n?za kaydetmek ve arkas?ndan images.google.com adresine gideren foto?raf? aratman?z gerekmektedir. Foto?raf? y?klemenizin ard?ndan arama butonuna bast???n?zda Google y?kledi?iniz foto?rafa en ?ok benzeyen resimleri sizin kar??n?za getirecektir.

Profilde Yer Alan Foto?raf Say?s?

Profil Foto?raf?
Profil Foto?raf?

Bir sahte hesab?n profilinde ?ok fazla foto?raf? bulunmuyor. ?zellikle Instagram?da sahte bir hesaba sahip olan bir ki?i ?ok fazla foto?raf y?klemiyor. Bu ki?ilerin 3 veya 4 foto?raf? oluyor ve bu foto?raflar yak?n tarihli olarak y?klenmi? oluyorlar. Ayr?ca kalabal?k foto?raf payla??m? yap?ld?ysa, foto?rafta bulunan di?er ki?ilerin etiketlenip etiketlenmedi?ine bakabilirsiniz. Sahte hesaplarda etiketleme yok denebilecek kadar azd?r. Resimlerin alt?na yazan ki?ileri de bu noktada incelemeye alabilirsiniz.

Bilgi Uyu?mazl???

Bilgi Uyu?mazl???
Bilgi Uyu?mazl???

Sahte bir hesapta ki?inin ya??, ?al??t??? yer, mezun oldu?u okul gibi bilgilerdeki uyumsuzluklar onun hakk?nda size bilgi verebilir.

Di?er Sosyal Medya Hesaplar?

Di?er Sosyal Medya Hesaplar?
Di?er Sosyal Medya Hesaplar?

Size arkada?l?k iste?i g?nderen bir ki?iyi e?er tan?m?yorsan?z, bu hesab?n sahte olup olmad???n? anlaman?n yollar?ndan birisi ayn? isimde ba?ka sosyal medya hesaplar?n?n olup olmad???n? incelemektir. E?er kullan?c?n?n sadece tek bir yerde hesab? varsa bu hesap muhtemelen sahte bir hesap olacakt?r.

?ocuk Hastal?klar?: Su?i?e?i

Su?i?e?i daha ?ok ?ocuklarda ortaya ??kan bir hastal?kt?r. ?ok s?k g?r?len bu rahats?zl???n a??r belirtileri yoktur. Varicella-Zoster vir?s?n?n sebep oldu?u hastal?klardan ilki olan su?i?e?i, ?ocukluk ?a??nda g?r?l?r. Zona ise ?ocuklu?unda su?i?e?i hastal??? ge?irmi? olan ki?ilerin yeti?kinlik ve ihtiyarl?k d?nemlerinde ortaya ??kabilen bir hastal?kt?r.

Su?i?e?inin Belirtileri

Su?i?e?i vir?s?n?n v?cuda girmesinden sonra belirtilerin ortaya ??kmas? 10 ile 20 g?n kadar s?rmektedir. V?cutta d?k?nt?lerin olu?mas?ndan ?nce hafif bir ate?, i?tahs?zl?k ve halsizlik gibi belirtiler g?r?l?r. Ancak su?i?e?inin as?l belirtisi deride d?k?nt?ler meydana gelmesidir. D?k?nt?ler ?nce pembe ve kabar?k bir ?ekilde ba?lamakta, sonras?nda k?rm?z? i?i s?v? dolu bir hal almaktad?r. Bu kabarc?klar kolayca y?rt?labilirler. Kabarc?klar?n i?inde yer alan s?v? 12 ile 24 saat i?erisinde bulan?k bir hale gelir ve ?zeri kabuk ba?layarak kahverengi pullar ?eklinde d?k?l?r. Kabarc?klar?n hi?bir ?ekilde patlat?lmamas? gerekir. E?er patlat?lmadan kendi haline b?rak?larak d?k?lmesi sa?lan?rsa, hi?bir iz kalmaz. ?lk ortaya ??kan d?k?nt?ler 3 ile 4 g?n i?erisinde kaybolur ve yenileri ??kmaya ba?lar. Bu ?ekilde birka? farkl? d?k?nt? ayn? anda olu?ur. Bu belirtiler hastal??? ?i?ek hastal???ndan ay?rmaktad?r. ?i?ek hastal???nda t?m d?k?nt?ler ayn? anda geli?erek de?i?eme u?rarlar. ?i?ek hastal??? d?nya ?zerinden silindi?i i?in art?k bu bilgi ?ok da ?nemli de?ildir. Su?i?e?i belirtileri en fazla g?vdede ortaya ??kar. Y?z, sa?l? deri, kol ve bacaklarda daha az g?zlemlenir. Su?i?e?inde ortaya ??kan d?k?nt?ler olduk?a ka??nt?l?d?r. E?er d?k?nt?ler ka??n?rsa, kabarc?klar patlar. Bu durum hem iz kalmas?na hem de bakterinin yeniden enfekte olmas?na sebebiyet verebilir. Su?i?e?i yeti?kinlerde ?ocuklara oranla daha a??r seyreder. ?zellikle gebeli?in ilk 3 ay?nda su?i?e?ine yakalan?lmas? halinde; do?umsal anomaliler, premat?re do?um ya da ?l? do?um g?r?lebilir.

Su?i?e?i
Su?i?e?i

Su?i?e?i Tan?s?

Su?i?e?i d?k?nt?lerin dikkatli bir incelemesiyle an?nda koyulabilir. Yak?n d?nemde su?i?e?i ge?iren birisiyle temas varsa tan? direkt olarak konulabilir. Arada kal?nm?? durumlarda ise d?k?nt?lerden al?nan par?alarla laboratuvarda test yap?labilir.

Su?i?e?inin Tedavisi

Su?i?e?i hastal???na yakalanm?? olan ?ocuklarda ba????kl?k sistemi normal bir ?ekilde ?al???yorsa, sadece ka??nt? ve bakteri enfeksiyonunun ?nlenmesi i?in tedavi uygulan?r. Ka??n?n hafif olmas? durumunda losyon tedavisi, daha a??r ka??nt? hallerinde ise hap tedavisi uygundur. Bunun yan? s?ra ?ocuklar?n t?rnaklar?n?n kesilmesi ve t?rp?lenmesi gerekmektedir. bakteri enfeksiyonun olu?mas?n? ?nleyebilmek i?in ?ocuklar?n elleri sabunla y?kanmal?d?r. Y?ksek ate? olu?mas? durumunda, ate? d???r?c? ?urup verilebilir. Ancak bu ?ocuklara kesinlikle aspirin verilmemelidir. Vir?s enfeksiyonu ya?ayan ?ocuklara aspirin verilmesi halinde Reye sendromu olu?mas? ihtimali ?ok y?ksektir. Reye sendromu karaci?erde meydana gelen ya?lanmaya ba?l? olarak geli?ebilen ciddi bir fonksiyon kayd? durumudur. Bu kayb?n olu?mas? halinde bilin? de?i?iklikleri bi?iminde kendini g?steren ve komaya kadar gidebilen ?l?mc?l bir durum meydana ??kabilir. Su?i?e?i ??karan yeti?kinlerde ve ba????kl?k sistemi zay?f olan ?ocuklarda antiviral tedavi uygulanmal?d?r.

Su?i?e?i Hastal??? Bula??c? M?d?r?

Su?i?e?i son derece bula??c? hastal?klardan birisidir. Bula?ma s?resi d?k?nt?ler meydana gelmeden 1 ile 2 g?n kadar ?ncedir. Bula?ma t?m d?k?nt?ler kabuklanana kadar s?rer. Bu d?k?nt?lerle direk temas edilmesi halinde bula?ma meydana gelir. Bundan ba?ka damlac?k yolu ismi de verilen hava yoluyla bula??r. Yani hasta olan bir ?ocukla ayn? evde ya?ayan karde?ine de su?i?e?i bula?ma ihtimali ?ok fazlad?r. Su?i?e?i genel itibariyle k?? sonu ve ilkbahar?n ba?lang?c?nda g?r?l?r.

Su?i?e?i Hastal???ndan Korunma Yollar?

Su?i?e?i hastal???na yakalanmamak i?in en ?nemli unsur, su?i?e?i ge?iren hastalarla temas edilmemesidir. Su?i?e?i hastal???na yakalanan ?ocuklar d?k?nt?lerdeki kabuklar tamam?yla d??ene kadar okula yollanmamal?d?r. Su?i?e?inin ?u anda devlet taraf?ndan uygulanan a?? takviminde bulunmaktad?r. Uygulama ?ekli ?ocuk 12 ayl?k oldu?undan 1. Doz ve ?ocuk ilkokul 1? s?n?fa giderken 2. Doz bi?imindedir. A?? e?er 12 ya??ndan b?y?k birisine yap?lacaksa, 1 ay ara verilerek 2 doz bi?iminde uygulanmal?d?r. ?ocu?un su?i?e?i ge?iren ba?ka bir ?ocukla temas etmesi durumunda 72 saat i?erisinde a?? olmas? onu hastal?ktan koruyabilir. Pasif korunma y?ntemi olarak ise VZIG (Varicella-zoster immun glob?lin) kullan?labilir. Bu ?r?n de 96 saat i?erisinde kullan?l?rsa, su?i?e?i ge?iren bir hastaya temas etmi? ?ocu?u koruyabilir.

G?z Kapa?? D???kl??? ??in Do?al Maskeler

G?z kapa?? d???kl??? genel itibariyle ya?a ba?l? olarak ortaya ??kmaktad?r. G?z kapa??n?n d??mesi ?o?unlukla kas g??s?zl??? ve kas zay?fl???na ba?l? olarak meydana gelmektedir. Estetik operasyon sonucu ??z?lebilen bu sorun ?e?itli egzersizler ve do?al bitkisel ??z?mlerle de tedavi edilebilir. Bunun i?in ?nerece?imiz maskeleri kullanarak g?z kapa?? d???kl??? sorununuzu azaltabilirsiniz.

Maske 1

1 ?orba ka???? yo?urt

1 ?orba ka???? yulaf unu

1 ?orba ka???? Aloe vera jeli

Yar?m salatal?k

Yulaf ve yo?urt cildin toparlanmas?na yard?mc? olacakt?r. Aloe Vera ve salatal?k cildi besleyip toparlayacakt?r. T?m malzemeleri kar??t?rarak maske k?vam?na getirin. Haz?rlam?? oldu?unuz maskeyi g?z kapa??n?z?n ?zerine s?rerek 20 dakika boyunca g?zleriniz kapal? bir ?ekilde bekleyiniz. Daha sonra y?z?n?z? so?uk suyla y?kay?n?z. Maskeyi haftada 3 kez d?zenli olarak uygulay?n?z.

Maske 2

1 tane yumurtan?n beyaz?

Yar?m salatal?k

Yumurta cildi beslemekte, canland?rmakta ve toparlamaktad?r. Her iki malzemeyi blenderdan ge?irip, g?z kapaklar?n?za maske olarak uygulay?n?z. Yatar pozisyonda g?zleriniz kapal? 20 dakika bekledikten sonra g?zlerinizi y?kayabilirsiniz.

Maske 3

1 yumurtan?n beyaz?

Yumurta beyaz? g?z kapa??n?n ?zerine pamuk yard?m?yla s?r?lmelidir. 20 dakika kadar bekledikten sonra so?uk suyla y?kay?n?z. Bu uygulamay? istedi?iniz kadar yapabilirsiniz.

Ayr?ca egzersiz i?in sabah ve ak?am elinizle ka?lar?n?z? yukar? do?ru kald?rarak 5 dakika boyunca g?zlerinizi h?zl? h?zl? k?rp?n. Bu egzersiz kaslar?n g??lenmesini ve derinin toparlanmas?n? sa?layacakt?r.

Az Malzemeyle Evde Do?al Di? Macunu Nas?l Yap?l?r?

D??ar?dan al?nan t?m kozmetik ve temizlik ?r?nlerinde bir?ok katk? maddesi bulunmaktad?r. Bunlar insan sa?l??? bak?m?ndan olduk?a risk i?eren kimyasallard?r ve uzun vadede ki?inin hastalanmas?na sebebiyet verirler. Di? macunlar?nda bulunan flor?r maddesi di?leri temizleme ?zelli?ine sahiptir. Ancak flor?r olduk?a zararl? bir kimyasald?r ve insan v?cudunda birikerek hastal?klar yaratabilir. Bu nedenle evinizde yapaca??n?z do?al di? macunuyla g?n?l rahatl???yla di?lerinizi f?r?alayabilirsiniz.

Di? Macunu Yap?m? ??in Malzemeler

1 ?ay ka???? kadar karbonat

1 damla nane ya?? ya da limon ya??

2-3 damla kadar su

Di? Macunu Yap?m?
Di? Macunu Yap?m?

Di? Macununun Yap?l???

T?m malzemeleri s?rayla temiz bir kasenin i?erisine koyarak kar??t?r?n. Macun k?vam? olu?ana kadar kar??t?rmaya devam edin ve kar???mla di?lerinizi f?r?alay?n.

Dilerseniz malzeme miktar?n? oranlar? koruyarak artt?rabilir, uzun s?re kullanabilece?iniz kadar di? macunu yapabilirsiniz. ?retti?iniz di? macununu hava almayan bir kapta saklaman?z gerekmektedir. Di? macunu yap?m?nda malzeme olarak farkl? ya?lar da kullanman?z s?z konusu olabilir. Portakal ya??, Hindistan cevizi ya??, vanilya ya??, badem ?z? ya?? benzeri ya?lar? kullanabilirsiniz. Al???lan di? macununa en yak?n tad? nane ya??yla yap?lan verecektir. Hindistan cevizi ya?? kullanman?z durumunda kar???m jel halini alacakt?r.

Y?lba??nda Sevgilinize Ne Hediye Alacaks?n?z?

Y?lba?? geldi ?att?. Ee, y?lba??n?n anlam? biraz da hediyelerle ??k?yor. Peki siz bu y?lba??nda sevgilinize ne hediye almay? planl?yorsunuz? Y?lba??nda hediye al?rken en ?nemli detay sevgilinizin zevkleridir. Ancak bir?ok kad?n burada sevgilisini kendi zevklerine uyduraca?? i?in kendi zevkine g?re bir hediye alacakt?r. Bunun i?in sevgilinizin zevklerini ??renin ya da takip edin demeyece?im. Muhtemelen zaten sevgilinizi a??r? zevksiz birisi olarak de?erlendiriyorsunuz. B?yle de?ilse ne ala ?ok mutlu olun. Zira bir?ok kad?n sevgilisini a??r? zevksiz buluyor. Neyse konuyu da??tmayal?m. Y?lba?? ve hediyeler diyorduk. ?imdi siz bir rutin sever misiniz? Yoksa ??lg?nl?klar?yla tan?nan birisi mi? ya da belki farkl?l?klar?n pe?ine d??m?? bir macerac? olabilirsiniz. Belki de gizemli ?eylerden ho?lan?yorsunuzdur. Alaca??n?z hediyenin belirleyicisi de tam olarak bunlar olacakt?r. ?imdi bu gruplar?n mensuplar?na bir iki hediye tavsiye edece?im.

Rutinleri Sevenler

Kravat Hediyesi

Rutinleri seviyorsan?z e?er i?iniz ?ok kolay. Zaten etraf rutin hediye kayn?yor. Bir kravat, bir parf?m, bir kazak sizi kurtaracakt?r. Renk filan falan tak?lmay?n. ?unu d???n?n, sevgilinizin ?zerinde en ?ok hangi rengi g?rmek isterdiniz. ?ok u?uk bir renk de?ilse zaten sevgiliniz mecburen alaca??n?z hediyeyi giymek zorunda kalacak, en az?ndan sizin yan?n?zda. Bu sebeple bunlara fazla tak?lmay?n. Amac?n?z onun gard?robunda devrim yapmaksa ?imdi tam zaman?. Hemen birka? k?yafetle i?e ba?lay?n. Sevgililer g?n? derken y?ld?n?m?, do?um g?n? filan zafer sizin.

??lg?nlar

??lg?n Hediyeler
??lg?n Hediyeler

E?er ??lg?n birisiyseniz, sevgilinize alaca??n?z hediyeyi zaten ?oktan tasarlanm??s?n?zd?r bile. Kendi yapmak istedi?iniz ??lg?nl?klardan birisine sevgilinizi da dahil edece?iniz bu hediye muhtemelen onun ?d?n? koparacak bir ?eydir ama ayn? zamanda bir s?navd?r da. Sizin gibi bir ??lg?n yan?nda ??lg?n olmayan birisini zaten ta??yamaz. Bu nedenle size herhangi bir hediye ?nerisinde bulunmayaca??m. Ne yap?yorsan?z iyi yap?yorsunuz b?yle devam.

Farkl? Hediye Aray???ndakiler

Farkl? Hediyeler

Bu gruptakiler rutinler grubunun s?k?lm?? elemanlar?ndan olu?urlar. ??lg?n olamayacaklar? i?in genelde farkl? bir hediye pe?indedirler. Size tavsiyem ki?iselle?tirilmi? hediyelere bir g?z atman?z i?inde ?ok farkl? hediyeler olabiliyor. Belki sevgilinizle birlikte bir ka?amak planlayabilir ya da onu bir e?lence park?na g?t?rerek ?ahane bir g?n ge?irebilirsiniz. Hediyenizi se?erken mutlaka ka??da sar?lan bir ?ey vermenize gerek yok. Farkl?l?k ar?yorsan?z biraz ?evrenize bak?n.

Gizemli ?eylerden Ho?lananlar

Gizemli Hediyeler

E?er gizemli ?eylerden ho?lan?yorsan?z, sevgilinizle birlikte ke?fedece?iniz bir ?eyler olu?turun derim. Ke?fetmek her zaman bir ili?kiyi canl? tutan ?eydir. ?nsanlar ?nce birbirini ke?federler, sonra bu ke?if tamamlan?nca s?k?lma ve rutin gelir. Fakat ke?fedecek yeni ?eyler yarat?rsan?z ili?kiniz yeniden eski canl?l???na kavu?ur. Bu ke?fi bir tatil turunda yapaca??n?z gibi meditasyon, enerji ve sprit?el alanlarda da ?ahane ke?ifler yakalayabilirsiniz. Bunun yan? s?ra bilimsel bir ke?if yolculu?una ??kabilir ya da sevgilinize bir dal?? turu hediye edebilirsiniz. T?rman?i, ma?ara gezileri gibi daha ekstrem ?eylere de girebilece?iniz gibi sadece ke?fetmek i?in ba?ka bir ?ehre bile gidebilirsiniz. Hatta y?lba?? gecesi olu?turaca??n?z gizemli atmosferde sevgilinizin farkl? ke?ifler yapaca?? ?ahane bir ortam yaratabilirsiniz.

Y?lba??nda K?rm?z? ?? ?ama??r? Giyilme Sebebi Nedir?

Y?lba??nda k?rm?z? i? ?ama??r? giymek ?zellikle bayanlar taraf?ndan ?ok fazla uygulanan bir gelenektir. Peki, y?lba??nda k?rm?z? i? ?ama??r? giyilme sebebi nedir?

Y?lba?lar?nda pek ?ok farkl? rit?el ve uygulama s?z konusudur. Bunlardan birisi de y?lba??nda k?rm?z? i? ?ama??r? giymektir. K?rm?z? rengi seven kad?nlar?n ne?eli ki?iler ve hayat dolu insanlar olduklar? d???n?lmektedir. K?rm?z? enerji ?al??malar?nda k?k ?akran?n rengi olarak tan?mlan?r. Bu da asl?nda d?nyevi i?lerle alakal? ve k?klenmeyle ilintilidir. K?k ?akra an?s ile cinsel organ aras?nda bulunmaktad?r. K?rm?z? renk giyinmek k?k ?akray? d?zenleme ve daha iyi ?al???r bir duruma getirmeyi sa?lar. K?k ?akra d?nyasal i?lerimizi d?zenler. Yani para, i? gibi durumlar?m?z bu ?akran?n d?zg?n ?al??mas? halinde daha yolunda gidecektir.

K?rm?z? renk ayn? zamanda ate?le birlikte an?l?r. Bu rengi seven ki?iler ve ate? insanlar? ?abuk ?fkelenirler ve heyecanlanabilirler. Ko? burcu ve ate? grubuna mensup olan ki?iler buna en g?zel ?rnektir. Bu renk azim kazand?ran bir renktir ayn? zamanda.

Ak ve ?ehvetle de ili?kilendirilen k?rm?z?, i? ?ama??rlar?nda kullan?ld???nda genelde kad?na seksi bir imaj kazand?r?r. K?rm?z? i? ?ama??r?n?n y?lba??nda giyilmesi halinde bir sene boyunca a?kta ?ansl? olunaca?? d???n?l?r.

Bu gelenekte y?lba?? gecesi saat 00.00?a birka? dakika kala k?rm?z? ?ama??rlar?n giyilmesi gerekmektedir. ?ama??rlar?n yeni olmas? ?nem ta??yor. Ayr?ca i? ?ama??r?n?n pantolon ?st?ne giyilmesinin u?ursuzluk getirdi?ine inan?lmaktad?r. Bu sebeple mutlaka pantolon i?ine ve teninize de?ecek ?ekilde giymelisiniz.

Bir?ok ki?i k?rm?z? i? ?ama??r?n? y?lba??nda giyen ki?inin donanaca??na inan?yor. Ba?lang?? demek olan yeni y?lda k?rm?z? giyerek aktif edilen k?k ?akra maddi bak?mdan ?ansl? bir y?l ge?irmenize yard?mc? olabilir. K?rm?z? i? ?ama??r?n?n ?ans getirece?i, servet ve mal m?lk sahibi olunmas?na katk? sa?layaca?? da bu yeni y?l gelene?inde s?ylenen bir konu.

K?rm?z? i? ?ama??r? giyildi?inde y?l boyunca ?ansl? olunaca??n? d???nmek bir inan? meselesidir. Ancak ge?mi?ten beri uygulanan bu gelene?in baz? temeller ?zerine oturtuldu?u da bilinmelidir. Bunlar?n ba??nda enerji sistemleri gelmektedir. T?m d?nyada kabul edilen ve Rusya?da bulunan Krilian foto?raf??l???yla kan?tlanan ?akra sistemleri ve k?rm?z? i? ?ama??r? gelene?i olduk?a uyumludur. Bunun yan? s?ra uzun y?llardan beri uygulanan ve bir inan? temeline dayanan durumlar belirli bir enerji ta??rlar. Bu enerjiden faydalanmak i?in o rit?eli uygulayabilir, k?rm?z? i? ?ama??r?n?n hayat?n?za getirece?i ?anstan faydalanabilirsiniz.