Y?lba??nda K?rm?z? ?? ?ama??r? Giyilme Sebebi Nedir?

Y?lba??nda k?rm?z? i? ?ama??r? giymek ?zellikle bayanlar taraf?ndan ?ok fazla uygulanan bir gelenektir. Peki, y?lba??nda k?rm?z? i? ?ama??r? giyilme sebebi nedir?

Y?lba?lar?nda pek ?ok farkl? rit?el ve uygulama s?z konusudur. Bunlardan birisi de y?lba??nda k?rm?z? i? ?ama??r? giymektir. K?rm?z? rengi seven kad?nlar?n ne?eli ki?iler ve hayat dolu insanlar olduklar? d???n?lmektedir. K?rm?z? enerji ?al??malar?nda k?k ?akran?n rengi olarak tan?mlan?r. Bu da asl?nda d?nyevi i?lerle alakal? ve k?klenmeyle ilintilidir. K?k ?akra an?s ile cinsel organ aras?nda bulunmaktad?r. K?rm?z? renk giyinmek k?k ?akray? d?zenleme ve daha iyi ?al???r bir duruma getirmeyi sa?lar. K?k ?akra d?nyasal i?lerimizi d?zenler. Yani para, i? gibi durumlar?m?z bu ?akran?n d?zg?n ?al??mas? halinde daha yolunda gidecektir.

K?rm?z? renk ayn? zamanda ate?le birlikte an?l?r. Bu rengi seven ki?iler ve ate? insanlar? ?abuk ?fkelenirler ve heyecanlanabilirler. Ko? burcu ve ate? grubuna mensup olan ki?iler buna en g?zel ?rnektir. Bu renk azim kazand?ran bir renktir ayn? zamanda.

Ak ve ?ehvetle de ili?kilendirilen k?rm?z?, i? ?ama??rlar?nda kullan?ld???nda genelde kad?na seksi bir imaj kazand?r?r. K?rm?z? i? ?ama??r?n?n y?lba??nda giyilmesi halinde bir sene boyunca a?kta ?ansl? olunaca?? d???n?l?r.

Bu gelenekte y?lba?? gecesi saat 00.00?a birka? dakika kala k?rm?z? ?ama??rlar?n giyilmesi gerekmektedir. ?ama??rlar?n yeni olmas? ?nem ta??yor. Ayr?ca i? ?ama??r?n?n pantolon ?st?ne giyilmesinin u?ursuzluk getirdi?ine inan?lmaktad?r. Bu sebeple mutlaka pantolon i?ine ve teninize de?ecek ?ekilde giymelisiniz.

Bir?ok ki?i k?rm?z? i? ?ama??r?n? y?lba??nda giyen ki?inin donanaca??na inan?yor. Ba?lang?? demek olan yeni y?lda k?rm?z? giyerek aktif edilen k?k ?akra maddi bak?mdan ?ansl? bir y?l ge?irmenize yard?mc? olabilir. K?rm?z? i? ?ama??r?n?n ?ans getirece?i, servet ve mal m?lk sahibi olunmas?na katk? sa?layaca?? da bu yeni y?l gelene?inde s?ylenen bir konu.

K?rm?z? i? ?ama??r? giyildi?inde y?l boyunca ?ansl? olunaca??n? d???nmek bir inan? meselesidir. Ancak ge?mi?ten beri uygulanan bu gelene?in baz? temeller ?zerine oturtuldu?u da bilinmelidir. Bunlar?n ba??nda enerji sistemleri gelmektedir. T?m d?nyada kabul edilen ve Rusya?da bulunan Krilian foto?raf??l???yla kan?tlanan ?akra sistemleri ve k?rm?z? i? ?ama??r? gelene?i olduk?a uyumludur. Bunun yan? s?ra uzun y?llardan beri uygulanan ve bir inan? temeline dayanan durumlar belirli bir enerji ta??rlar. Bu enerjiden faydalanmak i?in o rit?eli uygulayabilir, k?rm?z? i? ?ama??r?n?n hayat?n?za getirece?i ?anstan faydalanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*